Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent naamgeving en nummering openbare ruimte (Beleidsregels naamgeving en nummering Altena 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent naamgeving en nummering openbare ruimte (Beleidsregels naamgeving en nummering Altena 2020)
CiteertitelBeleidsregels naamgeving en nummering Altena 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-06-2020nieuwe regeling

16-06-2020

gmb-2020-163114

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent naamgeving en nummering openbare ruimte (Beleidsregels naamgeving en nummering Altena 2020)

A. Algemeen

 • 1.

  De naamgeving vindt bij voorkeur plaats op basis van samenhangende categorieën, omdat dit de duidelijkheid, de herkenbaarheid en de vindbaarheid van openbare ruimten bevordert. De reden is om verwarring te voorkomen. Bij de naamgeving van nieuwe complexen van straten en pleinen wordt daarom eerst de categorie (thema) gekozen;

 • 2.

  Bij de naamgeving van nieuwbouwlocaties, bedrijventerreinen en dergelijke kan aansluiting gezocht worden bij de betreffende gebiedstyperende locatie omstandigheden;

 • 3.

  De naamgeving voldoet aan de NEN 5825: 2002-norm: maximaal 24 tekens, doch korter heeft de voorkeur;

 • 4.

  Door inwoners, bedrijven, dorpsraden, verenigingen of ontwikkelaars kunnen voorstellen ingediend worden. Initiatieven die worden ingebracht, worden betrokken in de totstandkoming van de naamgeving. De commissie onderzoekt -naast de ingebrachte initiatieven- welke naam het meest passend is en legt deze voor aan het college ter vaststelling.

B. Evenwichtig c.q. afgewogen namen

 • 5.

  De naamgeving is zo stabiel mogelijk: de toekenning van een naam is een besluit voor de (zeer) lange termijn;

 • 6.

  Daarom waken voor modieuze naamgeving en terughoudendheid betrachten bij naamgeving op grond van actualiteiten;

 • 7.

  Om verwarring te voorkomen, mogen nieuwe namen in schrijfwijze of in klank niet te veel lijken op reeds in de gemeente aanwezige namen;

 • 8.

  Namen zijn goed uitspreekbaar en niet te moeilijk te schrijven;

 • 9.

  Namen zijn niet te verbasteren of dubbelzinnig te maken;

 • 10.

  Toe te kennen namen mogen niet afgeleid worden van namen van bestaande commerciële instellingen en mogen ook niet gemakkelijk met dergelijke instellingen worden geassocieerd;

 • 11.

  Bij het vernoemen van historische personen en aangelegenheden die op meerdere manieren kunnen worden gespeld, wordt de spellingsvariant gekozen die het best aansluit bij de systematiek van de hedendaagse spelling.

C. Achtervoegsels

 • 12.

  Gebruik van achtervoegsels toepassen bij karakter van de openbare ruimten, zoals: straat, laan, plein, hof, pad, weg, brug, hoef, et cetera, geniet de voorkeur.

D. Dubbele namen

 • 13.

  Er wordt voorkomen dat er dubbele namen ontstaan in de nieuwe gemeente Altena. Bestaande namen worden niet gewijzigd of aangepast, tenzij er zwaarwegende redenen blijken te zijn die bij de oorspronkelijke naamtoekenning niet bekend waren.

E. Vaststelling namen

 • 14.

  De voorbereiding om te komen tot namen wordt gedaan door de commissie naamgeving openbare ruimte;

 • 15.

  Het betreft de advisering van namen voor straten en pleinen, bruggen en viaducten, terreinen en landschappelijke gebieden zoals (sport)parken en begraafplaatsen;

 • 16.

  De commissie naamgeving openbare ruimte brengt advies uit aan het college van burgemeester en wethouders:

  • a.

   Eerst over het thema;

  • b.

   Daarna over de naamgeving;

 • 17.

  De gemeente streeft naar samenhang in de namen die bij elkaar in de buurt liggen. Voor wijken wordt een overkoepelend thema gehanteerd;

 • 18.

  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd het thema en de namen vast te stellen, te wijzigen, in te trekken.

F. Vernoemen personen

 • 19.

  Een voor vernoeming voorgedragen persoon heeft blijk gegeven van bijzondere verdiensten voor de samenleving van Altena of de samenleving in bredere zin en is van onomstreden gedrag;

 • 20.

  Personen worden pas vernoemd vanaf vijf jaar na overlijden, met uitzondering van leden van het Koninklijk Huis;

 • 21.

  Bij nieuwe vernoeming van personen of daarvoor in aanmerking komende historische locaties wordt de functie vermeld op het onderschrift van het straatnaambordje,

 • 22.

  Bij bestaande (vernoemde) personen of historische locaties wordt dit op verzoek gedaan.

G. Compensatieregeling

 • 23.

  Het college van burgemeester en wethouders neemt compenserende maatregelen indien een nummer en/of naam gewijzigd wordt.

 • 24.

  Onder compenserende maatregelen wordt verstaan: het verstrekken van een financiële vergoeding per adres. Per geval wordt door het college van burgemeester en wethouders besloten welke vergoeding er verstrekt wordt.

H. Bijzondere bepalingen

 • 25.

  Indien zich een bijzonder geval voordoet is het college bevoegd om (deels) af te wijken van de genoemde bepalingen;

 • 26.

  Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als ‘Beleidsregels naamgeving en nummering Altena 2020’;

 • 27.

  Deze beleidsregels treden in werking de dag na bekendmaking.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 16 juni 2020

de secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM