Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oosterhout

Besluit van de raad van de gemeente Oosterhout van 16 juni 2020 tot vaststelling van de "Stimuleringsregeling Duurzaamheid- en Toegankelijkheidsmaatregelen Oosterhout 2020"

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOosterhout
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de raad van de gemeente Oosterhout van 16 juni 2020 tot vaststelling van de "Stimuleringsregeling Duurzaamheid- en Toegankelijkheidsmaatregelen Oosterhout 2020"
CiteertitelStimuleringslening Duurzaamheid- en Toegankelijkheidsmaatregelen Oosterhout 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-06-2020Nieuwe regeling

16-06-2020

gmb-2020-162390

219149

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Oosterhout van 16 juni 2020 tot vaststelling van de "Stimuleringsregeling Duurzaamheid- en Toegankelijkheidsmaatregelen Oosterhout 2020"

De raad van de gemeente Oosterhout,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 mei 2020;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

 

vast te stellen de:

 

Verordening “Stimuleringslening Duurzaamheid- en Toegankelijkheidsmaatregelen Oosterhout”

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.1

  Aanvrager: het bestuur van een maatschappelijke verenging of stichting zoals omschreven in artikel 1.2 die een aanvraag voor een Stimuleringslening doet;

 • 1.2

  Maatschappelijke vereniging of stichting: een instelling zonder winstoogmerk;

 • 1.3

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout;

 • 1.4

  Stimuleringslening: een lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheids- en toegankelijkheidsmaatregelen, die worden getroffen aan de accommodatie van de aanvrager;

 • 1.5

  Maatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 6 en 7;

 • 1.6

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen; eventueel vermeerderd met de bijkomende kosten zoals een (bouwkundig) advies, legeskosten, de kosten van een certificaat en kosten voor het verkrijgen van de stimuleringslening. Loonkosten van zelfwerkzaamheid(werkzaamheden in eigenbeheer uitvoeren) vallen niet onder de werkelijke kosten;

 • 1.7

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 2.1

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op een maatschappelijke verenging of stichting met een:

  • a.

   Sportaccommodatie gelegen binnen de gemeente Oosterhout;

  • b.

   Scoutingaccommodatie gelegen binnen de gemeente Oosterhout;

  • c.

   Culturele accommodatie gelegen binnen de gemeente Oosterhout;

  • d.

   Dorpshuis gelegen binnen de gemeente Oosterhout;

  • e.

   Milieueducatie-accommodatie en kinderboerderij in de gemeente Oosterhout;

  • f.

   Welzijnsaccommodaties in de gemeente Oosterhout.

 • 2.2

  De aanvrager van een Stimuleringslening die zakelijk wordt verstrekt is het bestuur van een vereniging of stichting. Van de lening wordt een onderhandse of hypothecaire akte opgemaakt;

 • 2.3

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen voor het treffen van maatregelen in en aan een accommodatie zoals genoemd onder artikel 2.1 in de gemeente Oosterhout;

 • 2.4

  Het rentepercentage voor de Stimuleringslening bedraag 1,6% per jaar gedurende de looptijd van de lening;

 • 2.5

  De looptijd van de Stimuleringslening bedraagt maximaal 15 jaar;

 • 2.6

  De Stimuleringslening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten <verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten>. De hoogte van de Stimuleringslening is vastgesteld op een minimum van € 2.500,- en een maximum van € 75.000,- inclusief btw;

 • 2.7

  De Stimuleringslening is annuïtair;

 • 2.8

  De Stimuleringslening komt via een bouwdepot van Svn tot uitbetaling op basis van facturen/offertes voor door derden uitgevoerde werkzaamheden en/of facturen voor de aanschaf van materialen ten behoeve van het realiseren van de maatregelen;

 • 2.9

  Uitbetalingen uit het bouwdepot starten, nadat de vergunningen die voor het realiseren van de maatregelen vereist zijn, zijn verkregen en onherroepelijk zijn;

 • 2.10

  De lening kan vervroegd boetevrij worden afgelost, met een minimale aflossing van € 250;

 • 2.11

  Bij verkoop of tenietgaan van de accommodatie, zoals bedoeld in artikel 2.1, waaraan verbetermaatregelen zijn getroffen, dient de restschuld van de lening door Aanvrager direct en volledig te worden afgelost.

Artikel 3 Budget

 • 3.1

  De raad van de gemeente Oosterhout stelt een bedrag beschikbaar voor het toewijzen van de Stimuleringsleningen;

 • 3.2

  Stimuleringsleningen zijn alleen beschikbaar voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is;

 • 3.3

  Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen afgewezen.

Artikel 4 Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is van toepassing de Deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Oosterhout en SVn.

Artikel 5 Bevoegdheid college

Het College is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Stimuleringslening toe te kennen of af te wijzen. Het College kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorschriften verbinden.

Hoofdstuk 2 Maatregelen

Artikel 6 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 6.1

  Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

  • a.

   Maatregelen die bijdragen aan Energiebesparing;

  • b.

   Maatregelen die bijdragen aan het Gasloos maken van een pand;

  • c.

   Maatregelen die bijdragen aan Energieopwekking.

 • 6.2

  Het college kan de in artikel 6.1 vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten;

 • 6.3

  Het college heeft een ontheffingsmogelijkheid, indien een aanvraag voldoet aan de doelstellingen zoals opgenomen in het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid, maar nog niet binnen de in artikel 6.1 genoemde maatregelen en gemaakte kosten valt.

Artikel 7 Toegankelijkheidsmaatregelen

 • 7.1

  Tot de toegankelijkheidmaatregelen worden gerekend:

  • a.

   Verbreden / automatische deuren;

  • b.

   Aanbrengen (rolstoel)lift;

  • c.

   Drempels weg of verlagen;

  • d.

   Oplossen niveauverschillen ten behoeve bereikbaarheid accommodatie;

  • e.

   Aangepast toilet;

  • f.

   Aangepaste douche gelegenheid;

  • g.

   Aanpassingen aan interieur, meubilair en vaste inrichting ten behoeve van het verbeteren toegankelijkheid accommodatie.

 • 7.2

  Het college kan de in artikel 7.1 vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten;

 • 7.3

  Het college heeft een ontheffingsmogelijkheid, indien een aanvraag voldoet aan de doelstellingen zoals opgenomen in het gemeentelijk WMO-beleid (Ontwikkelagenda Maatschappelijke Ondersteuning), maar nog niet binnen de in artikel 7.1 genoemde maatregelen en gemaakte kosten valt.

Hoofdstuk 3 Procedurevoorschriften

Artikel 8 Indiening aanvraag

 • 8.1

  Een aanvraag voor een Stimuleringslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van:

  • a.

   Een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  • b.

   Een kadastraal eigendomsbewijs van de accommodatie of huur-/gebruiksovereenkomst;

  • c.

   Een overzicht van de te treffen maatregelen;

  • d.

   De geschatte kosten van het treffen van de stimuleringsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave, bijvoorbeeld door middel van offertes;

  • e.

   Een kopie van de eventueel benodigde omgevingsvergunning;

  • f.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

  • g.

   Een meerjarenbegroting en de meest recente jaarrekening;

  • h.

   Alle overige voor de beoordeling noodzakelijke gegevens.

Artikel 9 Behandeling aanvraag

 • 9.1

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken;

 • 9.2

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren;

 • 9.3

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, besluit het college de aanvraag buiten behandeling te stellen;

 • 9.4

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af;

 • 9.5

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager;

 • 9.6

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd;

 • 9.7

  Een aanvraag dient binnen 3 maanden, na dagtekening van de toekenning van de lening door het college, door aanvrager te zijn ingediend bij SVn (peildatum is datum van binnenkomst bij SVn), bij het in gebreke blijven hiervan vervalt de toekenning van rechtswege onherroepelijk;

 • 9.8

  Een aanvraag dient binnen 3 maanden, na dagtekening van de toekenning van de lening door het college, tot een krediettoets bij SVn te hebben geleid, bij het uitblijven van een krediettoets door SVn binnen deze termijn, vervalt de toekenning van rechtswege onherroepelijk. Het is de verantwoordelijkheid van aanvrager dat hij/zij de stukken tijdig aanlevert bij SVn zodat SVn tijdig een krediettoets kan uitvoeren;

 • 9.9

  De in lid 5 bedoelde beslissing is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden.

Artikel 10 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

 • 10.1

  Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een Stimuleringslening bij SVn in, indien:

  • a.

   Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

  • b.

   De werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

  • c.

   De werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

  • d.

   SVn een negatieve krediettoets uitbrengt;

  • e.

   Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • f.

   De aanvraag wordt ingediend na het treffen van de aangegeven verbetermaatregelen;

  • g.

   Voor de te treffen maatregelen een vergunning vereist is en deze niet is of kan worden verleend;

  • h.

   De Stimuleringslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

Artikel 11 Financiële toets, verstrekken en beheer Stimuleringslening door SVn

 • 11.1

  De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Stimuleringslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Stimuleringslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn;

 • 11.2

  De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Stimuleringslening van SVn en de samenwerking tussen de gemeente Oosterhout en SVn;

 • 11.3

  SVn stelt de definitieve hoogte van de Stimuleringslening vast en bij en positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte;

 • 11.4

  SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Stimuleringslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en/of kan de aanvrager zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 12 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen;

Artikel 13 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening;

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt de dag na publicatie in werking;

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Stimuleringslening Duurzaamheid- en Toegankelijkheidsmaatregelen Oosterhout 2020”.

Aldus vastgesteld te Oosterhout op 16 juni 2020.