Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roosendaal

Aanhoudingsbesluit Wet geurhinder en veehouderij gemeente Roosendaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoosendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanhoudingsbesluit Wet geurhinder en veehouderij gemeente Roosendaal
CiteertitelAanhoudingsbesluit Wet geurhinder en veehouderij gemeente Roosendaal
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart aanhoudingsbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 7 van de Wet geurhinder en veehouderij

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-06-2020nieuw besluit

11-06-2020

staatscourant

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanhoudingsbesluit Wet geurhinder en veehouderij gemeente Roosendaal

 

De raad van de gemeente Roosendaal;

 

gelet op artikel artikel 7 van de Wet geurhinder en veehouderij;

gelet op het initiatiefvoorstel van de fractie van de PvdA;

het college van burgemeester en wethouders gehoord hebbende;

 

 

BESLUIT

 

 

 

 • 1.

  het voorstel tot het nemen van een aanhoudingsbesluit als bedoeld in artikel 7 van de Wet geurhinder en veehouderij in beslotenheid te behandelen;

 • 2.

  te verklaren dat een verordening als bedoeld in artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij wordt voorbereid voor het gehele grondgebied van de gemeente Roosendaal, zoals nader aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart;

 • 3.

  te bepalen dat een aanvraag om omgevingsvergunning milieu als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het oprichten of veranderen van een veehouderij in het gebied op de als zodanig gewaarmerkte kaart als bedoeld in onderdeel 2, wordt aangehouden tot het in werking treden van een verordening als bedoeld in artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij of de intrekking van dit besluit;

 • 4.

  te bepalen dat op de onder onderdeel 3 bedoelde aangehouden vergunningaanvragen de volgende situaties zijn uitgezonderd:

  • aanvragen die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van dit besluit;

  • aanvragen die in belang van de reconstructie/landbouwontwikkelingsgebieden door moeten gaan;

  • aanvragen waarbij geen sprake is van de toename van emissie in odourunits, geen toename van het aantal dieren én geen afname van afstanden (stand still situatie);

 • 5.

  de opgelegde geheimhouding op dit besluit en alle bij dit besluit en de voorbereiding daarvan behorende stukken te bekrachtigen tot de bekendmaking van het besluit;

 • 6.

  te bepalen dat dit besluit direct na bekendmaking in werking treedt.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de besloten raadsvergadering van 11 juni 2020,

de griffier, de voorzitter,