Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Organisatieverordening gemeenteraad Elburg 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOrganisatieverordening gemeenteraad Elburg 2020
Citeertitel3e wijziging Organisatieverordening gemeenteraad Elburg 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 16 van de Gemeentewet
 2. artikel 33 van de Gemeentewet
 3. artikel 82 van de Gemeentewet
 4. artikel 83 van de Gemeentewet
 5. artikel 84 van de Gemeentewet
 6. artikel 107a, tweede lid, van de Gemeentewet
 7. artikel 107e van de Gemeentewet
 8. artikel 155a van de Gemeentewet
 9. artikel V 4 van de Kieswet
 10. Algemene Verordening Gegevensbescherming
 11. Archiefwet 1995
 12. Archiefbesluit 1995
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-2023gewijzigde regeling

06-02-2023

gmb-2023-55124

01-01-202309-02-2023Gewijzigde regeling

19-12-2022

gmb-2022-567269

01-07-202209-05-202201-01-20231e gewijzigde Organisatieverordening

09-05-2022

gmb-2022-296633

18-06-202001-06-202001-07-2022Gewijzigde regelgeving

25-05-2020

gmb-2020-154569

Tekst van de regeling

Intitulé

Organisatieverordening gemeenteraad Elburg 2020

De raad van de gemeente Elburg;

Gelezen het voorstel van het presidium van;

Gelet op de artikelen 16, 33, 82, 83, 84 en 107a tweede lid, art. 107e, 155a van de Gemeentewet en artikel V 4 van de Kieswet;

Overwegende dat het wenselijk is om de organisatieverordening gemeenteraad Elburg te actualiseren;

Besluit: vast te stellen de Organisatieverordening gemeenteraad Elburg 2020.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  raad: de gemeenteraad van Elburg

 • b.

  fractie: deel van de raad, bestaande uit een of meer raadsleden, die tot dezelfde politieke groepering behoren.

 • c.

  voorzitter: de voorzitter van de raad of diens vervanger;

 • d.

  amendement: voorstel tot wijziging van een ontwerpverordening of ontwerpbeslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden opgenomen;

 • e.

  subamendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het amendement, waarop het betrekking heeft;

 • f.

  motie: korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken;

 • g.

  voorstel van orde: voorstel betreffende de orde van de vergadering;

 • h.

  initiatiefvoorstel: een voorstel voor een verordening of een ander voorstel.

 • i.

  Interruptie: korte vraag of opmerking zonder inleidend betoog

 • j.

  Reguliere raadsvergadering: iedere raadsvergadering die op het vergaderschema van de raad staat vermeld.

  k. college: College van Burgemeester en Wethouders;

  l. verwerkingsverantwoordelijke: de rol die de raad op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft indien persoonsgegevens voor de taken van de raad worden verwerkt;

  m. Algemene Verordening Gegevensbescherming: verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119).

Hoofdstuk 2 Organisatie van de raad

Artikel 2.1 Presidium

1. De raad heeft een presidium.

2. Het presidium bestaat uit de voorzitter en de fractievoorzitters of hun vervangers. De griffier is in elke vergadering van het presidium aanwezig.

3. Het presidium kan anderen uitnodigen deel te nemen aan de vergadering.

4. Het presidium houdt zich bezig met de organisatie en het functioneren van de raad, voor zover het niet betreft de taken van de agendacommissie.

5. Het presidium stelt jaarlijks de bestuurlijke agenda van de raad vast.

6. Het presidium vergadert in beslotenheid.

7. Na vaststelling worden de notulen openbaar, tenzij expliciet is vermeld dat bepaalde delen van de notulen besloten blijven.

 

Artikel 2.2 Agendacommissie

1. Er is een agendacommissie die werkt onder mandaat van het presidium.

2. De agendacommissie bestaat uit de voorzitter en een aantal raadsleden. De griffier is in de vergaderingen van de agendacommissie aanwezig. Tot de raadsleden behoren in ieder geval de vice-voorzitter van de raad en de commissievoorzitters.

3. De agendacommissie heeft tot taak de conceptagenda’s van de raad en de raadscommissies op te stellen. Zij bepaalt de wijze van behandeling van de aangedragen onderwerpen alsmede de behandelrijpheid en compleetheid van de vergaderstukken.

4. De agendacommissie heeft tevens tot taak de ontwikkeling van het dualisme in Elburg.

5. Indien voorgedragen agendapunten naar het oordeel van de agendacommissie niet behandelrijp zijn, kan de agendacommissie deze terugleggen bij de indiener.

6. Als de agendacommissie verdeeld is over een bepaald onderwerp, wordt het onderwerp teruggelegd bij het presidium.

7. De agendacommissie is niet bevoegd om zelf nieuwe onderwerpen toe te voegen aan de agenda, maar beperkt zich tot de agendering van de onderwerpen die zij krijgt aangereikt vanuit de raad, de commissie, het presidium, het college, burgerinitiatieven en initiatiefvoorstellen.

8. De agendacommissie stelt jaarlijks het vergaderschema voor de raad vast alsmede ad-hoc vergaderingen.

9. De agendacommissie agendeert waar nodig de ingekomen post uit de raadsvergadering en opgewaardeerde onderwerpen. Voorwaarde voor agendering is dat de fractie die vraagt om opwaardering schriftelijk motiveert wat en met welk doel precies het onderwerp besproken moet worden.

 

Artikel 2.3 Toelating nieuwe raadsleden en benoeming wethouder

1. Bij elke benoeming van nieuwe leden van de raad stelt de griffier een commissie in bestaande uit drie leden van de raad. De commissie onderzoekt de geloofsbrieven, waaronder de opgave van de nevenactiviteiten.

2. De commissie brengt na haar onderzoek van de geloofsbrieven verslag uit aan de raad en doet daarbij een voorstel voor een besluit. In het verslag wordt ook melding gemaakt van een minderheidsstandpunt.

3. Bij de benoeming van een wethouder wordt een commissie ingesteld, die bestaat uit alle fractievoorzitters, welke onderzoekt of de kandidaat voldoet aan de eisen van de Gemeentewet. De werkwijze van deze commissie is overeenkomstig het eerste en tweede lid. De commissie vergadert als tenminste de helft plus 1 van het aantal fractievoorzitters aanwezig is. Vervanging bij verhindering is niet mogelijk.

4. In aanvulling op de vereisten in de Gemeentewet overlegt een kandidaat-wethouder ook een curriculum vitae en een Verklaring Omtrent Gedrag.

5. In opdracht van de burgemeester wordt voor alle kandidaat-wethouders een integriteitsscan opgesteld door een daartoe gecertificeerd bureau. De resultaten van de scan worden met de burgemeester besproken, na toestemming van de kandidaat-wethouder. De conclusies en aanbevelingen worden gedeeld met de geloofsbrievencommissie. De stukken zijn in beginsel niet-openbaar.

 

Artikel 2.4 Burgerraadsleden

1. Fracties kunnen bij de raad een persoon voordragen, die als burgerraadslid namens de fractie kan deelnemen aan de commissievergaderingen. Eenmansfracties kunnen twee personen voordragen, andere fracties kunnen één persoon voordragen.

2. Een burgerraadslid dient op een kieslijst te staan van de laatste gehouden gemeenteraadsverkiezingen in Elburg.

3. De raad benoemt het burgerraadslid nadat conform art. 2.3 lid 1 en 2 een geloofsbrievenonderzoek is verricht die over de benoeming heeft geadviseerd.

4. Een burgerraadslid kan in voorkomende gevallen het raadslid vervangen in het Presidium en in de agendacommissie.

5. De burgerraadsleden zijn qua informatievoorziening gelijkgesteld aan raadsleden.

6. De artikelen 10 tot en met 15 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op een burgerraadslid. De burgemeester kan voor burgerraadsleden – na advies van de griffier – ontheffing verlenen van het verbod van art. 15 Gemeentewet.

 

Artikel 2.5 Fracties

1. Raadsleden die door het centraal stembureau op dezelfde kandidatenlijst verkozen zijn verklaard worden bij de aanvang van de zittingsperiode als één fractie beschouwd.

2. Als boven de kandidatenlijst een aanduiding was geplaatst, voert de fractie in de raad deze aanduiding als naam. Als daar geen aanduiding was geplaatst, deelt de fractie in de eerste raadsvergadering aan de voorzitter mee welke naam deze fractie in de raad zal voeren.

3. De namen van de fractievoorzitter en diens plaatsvervanger worden zo spoedig mogelijk doorgegeven aan de voorzitter.

4. Als één of meer raadsleden van één of meer fracties als zelfstandige fractie gaan optreden of zich aansluiten bij een andere fractie, wordt hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling gedaan aan de voorzitter.

5. Een nieuwe naam van een fractie voldoet aan de eisen uit artikel G 3, vierde lid, van de Kieswet en wordt gebruikt met ingang van de eerstvolgende raadsvergadering na naamswijziging.

 

Artikel 2.6 Fractieondersteuning

1. De fracties in de gemeenteraad van Elburg kunnen per jaar maximaal € 500,- declareren voor bestedingen aan het functioneren van de eigen fractie. Fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken.

2. De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:

 • a.

  uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

 • b.

  betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

 • c.

  giften;

 • d.

  betalingen aan raadsleden;

 • e.

  algemene opleidingen voor raadsleden tenzij deze inhoudelijk gerelateerd zijn aan de politieke uitgangspunten van de deelnemers.

3. Uitbetaling geschiedt uitsluitend op declaratiebasis. Op het declaratieformulier wordt duidelijk aangegeven waar het geld aan is besteed.

4. Declaraties worden ingediend bij de griffier en goedgekeurd door de griffier. Daarbij toetst de griffier de declaratie aan het gestelde in dit artikel.

5. Indien de griffier een declaratie wil weigeren, wordt dit voorgelegd aan het presidium.

6. Indien voor het eind van het jaar door een fractie minder dan € 500,- is gedeclareerd, vervalt het recht op dit restant bedrag. Resterende gelden kunnen niet worden doorgeschoven naar het volgende kalenderjaar.

7. Bij splitsing van een fractie krijgt de nieuw gevormde fractie ook recht op € 500,-.

8. In een verkiezingsjaar krijgen alleen de nieuw gekozen fracties de fractievergoeding.

 

Artikel 2.7 Ambtelijke bijstand

1. Een raadslid kan zich tot de griffier wenden met een verzoek om bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand.

2. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffier kan worden verleend, kan de griffier de gemeentesecretaris verzoeken, één of meer ambtenaren aan te wijzen, die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen.

3. De gemeentesecretaris kan medewerking weigeren, als de gevraagde bijstand geen betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad of als dit het belang van de gemeente kan schaden.

4. Ingeval de gemeentesecretaris medewerking weigert, kan de griffier het verzoek voorleggen aan de burgemeester. De burgemeester beslist over het verzoek.

5. Indien een raadslid niet tevreden is over door een ambtenaar verleende bijstand, doet hij of de griffier hiervan mededeling aan de secretaris. Indien overleg met de secretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over de zaak.

 

Artikel 2.8 Griffier

1. De griffier ondersteunt en adviseert de gemeenteraad, zijn leden, zijn voorzitter, en de door de raad ingestelde commissies en hun voorzitters.

2. De griffier draagt zorg voor de voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de raad en haar commissies.

3. De griffier geeft leiding aan de griffie.

4. De griffier bewaakt de eenheid in de uitoefening van de taken van de griffie.

5. De griffier bewaakt het raads- en griffiebudget.

 

Artikel 2.9 Werkgeverschap griffie

1. Er is een werkgeverscommissie griffie bestaande uit maximaal drie raadsleden. De leden worden door de raad benoemd voor de gehele raadsperiode op voordracht van het presidium. De leden wijzen uit hun midden een voorzitter aan.

2. De voorzitter is adviseur van de werkgeverscommissie.

3. De griffier overlegt met de werkgeverscommissie over de invulling van de werkgeversrol door de gemeenteraad en de huishouding van de griffie.

4. De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

5. De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 

Artikel 2.10 Arbeidsvoorwaarden griffie

1. Voor de toepassing van het personeelshandboek is de raad bevoegd ten aanzien van de griffier en de bij de griffie werkzame werknemers.

2. De regelingen in het personeelshandboek dienen bij de uitvoering daarvan, behoudens de in het derde lid vermelde uitzonderingen, als volgt te worden gelezen:

 • a.

  de werkgeverscommissie griffie treedt in de plaats van het college en in voorkomende gevallen de portefeuillehouder;

 • b.

  de griffier treedt in de plaats van de gemeentesecretaris of de manager, voor zover het niet gaat om rechtspositionele besluiten die de griffier als persoon betreffen;

 • c.

  de werkgeverscommissie griffie is beoordelaar voor de griffier;

3. Beslissingen gericht op de arbeidsvoorwaarden van de griffier over de volgende onderwerpen behoudt de raad aan zich:

 • a.

  aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst;

 • b.

  functieomschrijving en -waardering;

 • c.

  Maatregelen m.b.t. een tekortkoming in het nakomen van de plichten welke de arbeidsovereenkomst aan de ambtenaar oplegt.

4. De werkgeverscommissie griffie is bevoegd de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren voorschriften te geven als bedoeld in artikel 7:660 van het Burgerlijk wetboek. De beslissing van de werkgeverscommissie heeft onmiddellijk feitelijke werking en formele werking als de raad besluit die beslissing te bekrachtigen.

 

Artikel 2.11 Medezeggenschap griffie

1. De griffie kent samen met de ambtelijke organisatie een gemeenschappelijke ondernemingsraad als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de ondernemingsraden.

2. De gemeentesecretaris geldt voor de griffie als bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden.

3. De bestuurder bespreekt een voorstel dat de griffie exclusief aangaat, voorafgaand aan de overlegvergadering met de griffier.

 

Artikel 2.12 De rekeningcommissie

1. Er is een rekeningcommissie bestaande uit twee raadsleden.

2. De griffie verzorgt het secretariaat van de rekeningcommissie.

3. De griffie verzoekt jaarlijks aan twee raadsleden om zitting te nemen in de rekeningcommissie.

4. De rekeningcommissie adviseert de gemeenteraad over de goedkeuring van een vijftal stichtingen, te weten:

 • Stichting Boedel Maria Harmens Courage

 • Stichting Het Schipluidenfonds

 • Stichting Vicarieen Elburg

 • Stichting Het Goor

 • Stichting Het Weduwehofje

   

Artikel 2.13 Functionaris Gegevensbescherming

1. De Functionaris Gegevensbescherming is niet tevens:

 • a.

  de griffier;

 • b.

  een lid van de raad;

 • c.

  een burgerraadslid van de raad;

 • d.

  een wethouder van de gemeente;

 • e.

  de voorzitter van de raad.

2. De Functionaris Gegevensbescherming wordt middels een besluit van de raad aangewezen.

3. De raad kan in afwijking van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel het college de bevoegdheid verlenen namens de raad de Functionaris Gegevensbescherming aan te wijzen.

4. De raad is niet verplicht tot aanwijzing van dezelfde Functionaris Gegevensbescherming als die het college heeft aangewezen, dan wel aanwijst.

5. Voor zover de raad dezelfde Functionaris Gegevensbescherming aanwijst als die voor het college is of wordt aangewezen, blijft of wordt het college verantwoordelijk voor al die aangelegenheden met betrekking tot het werkgeverschap, dan wel opdrachtgeverschap.

6. Voor zover de raad dezelfde Functionaris Gegevensbescherming aanwijst als die voor het college is of wordt aangewezen, stelt het college de Functionaris Gegevensbescherming voldoende middelen tot diens beschikking voor de uitoefening van diens taak voor de raad.

 

Artikel 2.14 Taken van de Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming vervult namens de raad de taken overeenkomstig het bepaalde in artikel 39 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hoofdstuk 3 Vergaderingen

Paragraaf 1 Algemeen

Artikel 3.1.1 Vergadermodel

1. De gemeenteraad maakt onderscheid in een beeldvormende, meningsvormende en besluitvormende behandeling. De agendacommissie stelt het karakter van de behandeling vast.

2. Beeldvormende behandeling van een onderwerp heeft tot doel raadsleden te informeren over het onderwerp en heeft zoveel mogelijk een informeel karakter.

3. Meningsvormende behandeling van een onderwerp heeft tot doel dat de raadsleden argumenten uitwisselen.

4. Besluitvormende behandeling heeft tot doel besluiten te nemen over geagendeerde onderwerpen en zich politiek kunnen profileren van de fracties over het geagendeerde onderwerp.

5. Beeldvormende en meningsvormende behandeling van onderwerpen vindt plaats in de commissies.

6. Besluitvormende behandeling van onderwerpen vindt plaats in de raadsvergadering.

 

Artikel 3.1.2 Agenda

Bij aanvang van de vergadering stelt de raad c.q. de raadscommissie de agenda vast. Op voorstel van de voorzitter of een lid kan een onderwerp aan de agenda worden toegevoegd of verwijderd.

 

Paragraaf 2 De commissies

Artikel 3.2.1 Samenstelling commissie

1. De commissie bestaat uit:

 • a.

  Een voorzitter: een door de raad te benoemen raadslid

 • b.

  De leden: een raadslid per fractie of een burgerraadslid

 • c.

  Secretaris: een medewerker van de griffie

2. De onderwerpen voor een vergadering worden zoveel mogelijk gegroepeerd naar algemene bestuurszaken, ruimtelijke zaken en maatschappelijke zaken.

 

Artikel 3.2.2 Taken commissie

Een commissie heeft de volgende taken:

 • a.

  het vergaren van alle benodigde informatie over de onderwerpen die op de agenda staan;

 • b.

  in gesprek gaan met burgers over de geagendeerde onderwerpen;

 • c.

  het uitwisselen van standpunten en argumenten tussen de fracties onderling;

 • d.

  besluiten of de geagendeerde onderwerpen rijp zijn voor de raad, hetzij als hamerstuk hetzij als debatonderwerp in de raad. Een stuk kan alleen als hamerstuk naar de raad als alle fracties en het college het daarmee eens is.

 • e.

  overleg voeren met het college respectievelijk de burgemeester.

 

Artikel 3.2.3 Belangenverstrengeling.

1. Artikel 15 van de Gemeentewet is van toepassing op alle leden van de commissie en de voorzitters.

2. In aanvulling op artikel 15 van de Gemeentewet adviseert een commissielid of een voorzitter niet aan derden die in geschil zijn met de gemeente.

3. Indien commissieleden op grond van artikel 28 van de Gemeentewet niet mogen deelnemen aan de stemming in de raad, nemen zij evenmin deel aan de voorbereiding in de commissie.

 

Artikel 3.2.4 Orde van de vergadering

1. De voorzitter nodigt belanghebbenden, deskundigen en het college uit aan tafel.

2. Inwoners en betrokkenen kunnen deelnemen aan de vergadering, op eigen verzoek of op uitnodiging van de agendacommissie.

3. Alvorens deel te nemen aan de vergadering hebben inwoners en betrokkenen de gelegenheid om het woord te voeren over geagendeerde onderwerpen met uitzondering van:

 • a.

  ter kennisname geagendeerde stukken;

 • b.

  indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

4. De voorzitter bepaalt de lengte van de spreektijd aan de hand van het aantal deelnemers en de zwaarte van de agenda.

5. De eerste termijn wordt gebruikt voor het vergaren van alle informatie bij de aanwezigen (beeldvorming).

6. De tweede termijn wordt gebruikt voor het uitwisselen van argumenten en (voorlopige) standpunten (meningsvorming).

 

Artikel 3.2.5 Voorstel van orde

1. De voorzitter en ieder lid van de commissie kunnen tijdens de vergadering mondeling een voorstel van orde doen.

2. Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de vergadering betreffen.

3. Over een voorstel van orde beslist de commissie terstond.

 

Artikel 3.2.6 Rondvraag

De commissieleden kunnen in de commissievergadering het woord voeren over niet op de agenda geplaatste onderwerpen.

 

Artikel 3.2.7 Verslag

Van de commissievergadering wordt een beknopt schriftelijk verslag en een videoverslag gemaakt.

 

Artikel 3.2.8 Spreekrecht burgers niet-geagendeerde onderwerpen

1. Na de opening van de vergadering kunnen aanwezige burgers gezamenlijk gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren over niet-geagendeerde onderwerpen. Indien meerdere sprekers over één onderwerp willen spreken, hebben zij gezamenlijk maximaal 10 minuten.

2. Het woord kan niet gevoerd worden:

 • a.

  over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;

 • b.

  over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;

 • c.

  indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

3. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn. De voorzitter kan tevens in bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de spreektijd.

4. De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. De voorzitter of een lid van de raad doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de burger.

 

Artikel 3.2.9.Besloten commissievergaderingen

1. Conceptverslagen van besloten vergaderingen worden uitsluitend naar de (burger)raads- en collegeleden gemaild.

2. Deze verslagen worden zo spoedig mogelijk in een vergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt de raadscommissie een besluit over het al dan niet openbaar maken van het verslag.

3. Als de raad op grond van artikel 25, derde en vierde lid, van de Gemeentewet voornemens is de geheimhouding op te heffen, wordt, als de raadscommissie die geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, daarover in een besloten vergadering met de raadscommissie overleg gevoerd.

 

Paragraaf 3 De raad

Artikel 3.3.1.Ambtsgebed

1. De voorzitter opent de vergadering met het uitspreken van het ambtsgebed. De tekst luidt:

“Almachtige God, Bij het begin van onze vergadering bidden wij U, in verbondenheid met velen, om Uw onmisbare zegen over onze werkzaamheden. Geef ons wijsheid en voorzichtigheid, versterk in ons een diep besef van onze afhankelijkheid van U. Doe onze beraadslagingen en besluiten strekken tot bevordering van de ware belangen van onze gemeente. Amen.”

2. De voorzitter sluit de vergadering met het uitspreken van de volgende tekst:

“Almachtige God! Wij danken U voor uw hulp bij het besturen van onze gemeente. Uw naam ontvange daarvoor dank en eer. Amen.”

3. Deelnemers aan de vergadering zijn niet verplicht deel te nemen aan het ambtsgebed.

 

Artikel 3.3.2 Spreekrecht burgers

Vervallen

 

Artikel 3.3.3 Primus bij hoofdelijke stemming

Indien een raadslid vraagt om hoofdelijke stemming wordt bij loting een volgnummer van de presentielijst aangewezen; bij het daar genoemde lid begint de hoofdelijke stemming.

 

Artikel 3.3.4 Ingekomen post

De raad stelt, op voorstel van de griffier, de wijze van afdoening van de inkomen stukken vast.

 

Artikel 3.3.5 Verslag en besluitenlijst

Van de vergadering wordt een videoverslag gemaakt en een besluitenlijst. De raad stelt de besluitenlijst vast.

 

Artikel 3.3.6 Vergaderorde en beraadslaging

1. De beraadslaging over een onderwerp of voorstel geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de raad anders beslist. Aan het einde van een betoog in eerste termijn kan ieder raadslid interrumperen.

2. In de 1e termijn hanteert de voorzitter een vaste sprekersvolgorde op basis van de verkiezingsuitslag (grootste partij eerst, kleinste partij laatst).

3. Op verzoek van een lid van de raad, het college of op voorstel van de voorzitter kan de raad besluiten de vergadering voor bepaalde tijd te schorsen.

4. Indien raadsleden op grond van artikel 28 van de Gemeentewet niet mogen deelnemen aan de stemming, nemen zij evenmin deel aan de beraadslaging.

 

Artikel 3.3.7 Voorzitter

1. De plaatsvervangend voorzitter wordt op basis van een door de raad vastgestelde profielschets, door de raad uit zijn midden benoemd.

2. In het geval de voorzitter van de raad vanuit het oogpunt van zijn portefeuille aan de beraadslaging deelneemt, wordt hij vervangen door de plaatsvervangend voorzitter van de raad.

 

Artikel 3.3.8 Beslissing

1. Na een stemming over eventuele amendementen vindt de stemming plaats over het voorstel, zoals het dan luidt, in zijn geheel tenzij geen stemming wordt gevraagd.

2. Voordat de stemming over het voorstel in zijn geheel plaatsvindt, formuleert de voorzitter het voorstel over de te nemen eindbeslissing.

 

Artikel 3.3.9 Algemene bepalingen over stemming

1. Voordat de raad tot stemming overgaat, heeft ieder lid het recht zijn stemgedrag te motiveren.

2. De voorzitter vraagt, of stemming wordt verlangd. Indien geen stemming wordt gevraagd, stelt de voorzitter vast dat het voorstel zonder stemming is aangenomen.

3. In de vergadering aanwezige leden kunnen aantekening in het verslag vragen, dat zij geacht willen worden te hebben tegengestemd of zich op grond van artikel 28 Gemeentewet van stemming te hebben onthouden.

4. Bij hoofdelijke stemming roept de voorzitter (of de griffier) de leden van de raad bij naam op hun stem uit te brengen. De stemming begint bij het lid dat daarvoor overeenkomstig artikel 3.3.3 is aangewezen. Vervolgens geschiedt de oproeping naar de volgorde van de presentielijst.

5. De leden brengen hun stem uit door het woord ‘voor’ of ‘tegen’ uit te spreken, zonder enige toevoeging.

6. Heeft een lid zich bij het uitbrengen van zijn stem vergist, dan kan hij deze vergissing nog herstellen voordat het volgende lid gestemd heeft. Bemerkt het lid zijn vergissing pas later, dan kan hij nadat de voorzitter de uitslag van de stemming bekend heeft gemaakt wel aantekening vragen dat hij zich heeft vergist; in de uitslag van de stemming brengt dit echter geen verandering.

7. De voorzitter deelt de uitslag na afloop van de stemming mede, met vermelding van het aantal voor en tegen uitgebrachte stemmen. Hij doet daarbij tevens mededeling van het genomen besluit.

 

Artikel 3.3.10 Stemming over amendementen en moties

1. Indien een amendement op een aanhangig voorstel is ingediend, wordt eerst over dat amendement gestemd.

2. Indien op een amendement een subamendement is ingediend, wordt eerst over het subamendement gestemd en vervolgens over het amendement.

3. Indien twee of meer amendementen of subamendementen op een aanhangig voorstel zijn ingediend, bepaalt de voorzitter de volgorde waarin hierover zal worden gestemd. Daarbij geldt de regel, dat het meest verstrekkende amendement of subamendement het eerst in stemming wordt gebracht.

4. Indien aangaande een aanhangig voorstel een motie is ingediend, wordt eerst over het voorstel gestemd en vervolgens over de motie. De raad kan besluiten van deze volgorde af te wijken.

 

Artikel 3.3.11 Stemming over personen

1. Wanneer een stemming over personen voor het doen van een voordracht of het opstellen van een voordracht of aanbeveling moet plaatshebben, benoemt de voorzitter 3 leden tot stembureau.

2. Ieder ter vergadering aanwezig lid dat zich niet op grond van de Gemeentewet van stemming moet onthouden is verplicht een stembriefje in te leveren. De stembriefjes dienen identiek te zijn.

3. In geval van twijfel over de inhoud van een stembriefje beslist de raad, op voorstel van de voorzitter.

 

Artikel 3.3.12 Herstemming over personen

1. Wanneer bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt tot een tweede stemming overgegaan.

2. Wanneer ook bij deze tweede stemming door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft een derde stemming plaats tussen twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Zijn bij de tweede stemming de meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld, dan wordt bij een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen de derde stemming zal plaatshebben.

3. Indien bij tussenstemming of bij de derde stemming de stemmen staken, beslist terstond het lot.

 

Artikel 3.3.13 Beslissing door het lot

1. Wanneer het lot moet beslissen, worden de namen van hen tussen wie de beslissing moet plaatshebben, door de voorzitter op afzonderlijke, geheel gelijke, briefjes geschreven.

2. Deze briefjes worden, nadat zij door het stembureau zijn gecontroleerd, op gelijke wijze gevouwen, in een stembokaal gedeponeerd en omgeschud.

3. Vervolgens neemt de voorzitter een van de briefjes uit de stembokaal. Degene wiens naam op dit briefje voorkomt, is gekozen.

 

Paragraaf 4 Rechten van raadsleden

Artikel 3.4.1 Amendement

1. Ieder lid van de raad kan tot het sluiten van de beraadslagingen (sub)amendementen indienen. Een amendement kan het voorstel inhouden om een geagendeerd voorstel in één of meer onderdelen te splitsen, waarover afzonderlijke besluitvorming zal plaatsvinden.

2. Een (sub)amendement wordt schriftelijke ingediend, tenzij de voorzitter oordeelt dat met een mondelinge indiening kan worden volstaan.

3. Intrekking van het (sub)amendement is mogelijk tot het moment van besluitvorming.

 

Artikel 3.4.2 Motie

1. Ieder lid van de raad kan ter vergadering schriftelijk een motie indienen.

2. De behandeling van een motie over een aanhangig onderwerp of voorstel vindt tegelijk met de beraadslaging over dat onderwerp of voorstel plaats.

3. Intrekking van de motie is mogelijk tot het moment van besluitvorming.

 

Artikel 3.4.3 Voorstel van orde

1. De voorzitter en ieder lid van de raad kunnen tijdens de vergadering mondeling een voorstel van orde doen.

2. Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de vergadering betreffen.

3. Over een voorstel van orde beslist de raad terstond.

 

Artikel 3.4.4 Initiatiefvoorstel

1. Een initiatiefvoorstel moet schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend.

2. Het college kan gedurende zes weken schriftelijk wensen en bedenkingen m.b.t. het voorstel indienen bij de raad.

3. De agendacommissie plaatst het voorstel inclusief de eventuele zienswijze van het college op de agenda van de eerstvolgende vergadering, tenzij de schriftelijke oproep hiervoor reeds verzonden is. In dit laatste geval wordt het voorstel op de agenda van de daaropvolgende vergadering geplaatst.

4. De behandeling van het voorstel vindt inhoudelijk plaats tenzij de raad oordeelt dat:

 • a.

  het voorstel met het oog op de orde van de vergadering tezamen met een ander geagendeerd voorstel of onderwerp dient te worden behandeld;

 • b.

  het voorstel eerst dient te worden behandeld in een raadscommissie;

 

Artikel 3.4.5 Interpellatie

1. Het verzoek tot het houden van een interpellatie wordt, behoudens in naar het oordeel van de voorzitter spoedeisende gevallen, ten minste twee werkdagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend en wordt op de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering geplaatst. Het verzoek bevat een duidelijke omschrijving van het onderwerp waarover inlichtingen worden verlangd alsmede de te stellen vragen. Ieder raadslid kan een verzoek indienen.

2. Voor het debat gelden de gebruikelijke debatregels met twee termijnen.

 

Artikel 3.4.6 Schriftelijke vragen

1. Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd.

2. De vragen worden bij de griffie ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van de raad en het college of de burgemeester worden gebracht.

3. Schriftelijke beantwoording vindt plaats binnen dertig dagen. Vraag en antwoord gaan naar alle raadsleden en worden gepubliceerd op de gemeentelijke website.

4. Dit artikel is ook van toepassing op burgerraadsleden.

 

Artikel 3.4.7 Vragenhalfuur

1. Aan het begin van een reguliere raadsvergadering (niet zijnde de raad voor de kadernota of de begroting) is er een vragenhalfuur.

2. Het lid van de raad dat tijdens het vragenhalfuur vragen wil stellen, mailt deze vragen uiterlijk op de dag van de raadsvergadering voor 9.00 uur bij de griffie. De voorzitter kan weigeren een onderwerp tijdens het vragenhalfuur aan de orde te stellen indien hij het onderwerp niet voldoende nauwkeurig acht aangegeven, indien het onderwerp in de raadsvergadering op diezelfde dag aan de orde komt of wanneer de vragen niet de actualiteit betreffen.

3. Een fractie kan maximaal twee vragen per vergadering stellen. Per vergadering worden maximaal drie vragen behandeld, tenzij meer dan drie fracties een vraag hebben ingediend. In dat geval kan iedere fractie die een of meerdere vragen heeft ingediend, één vraag stellen.

4. De voorzitter bepaalt de volgorde, waarin aangemelde onderwerpen tijdens het vragenhalfuur aan de orde worden gesteld.

5. De voorzitter kan per onderwerp de spreektijd voor de vragensteller, voor het college, voor de burgemeester en voor de overige leden van de raad bepalen.

6. Per onderwerp wordt aan de vragensteller het woord verleend om één of meer vragen aan het college of de burgemeester te stellen en een toelichting daarop te geven.

7. Na de beantwoording door het college of de burgemeester krijgt de vragensteller desgewenst het woord om aanvullende vragen te stellen.

8. Vervolgens kan de voorzitter aan andere leden van de raad het woord verlenen om hetzij aan de vragensteller, hetzij aan het college of de burgemeester vragen te stellen over hetzelfde onderwerp.

9. Tijdens het vragenhalfuur kunnen geen moties worden ingediend en worden geen interrupties toegelaten.

 

Paragraaf 5. Besloten raadsvergaderingen

Artikel 3.5.1 Toepassing reglement op besloten vergaderingen

Op besloten raadsvergaderingen is dit reglement van overeenkomstige toepassing voor zover dat niet strijdig is met het besloten karakter van de vergadering.

 

Artikel 3.5.2 Verslag besloten vergadering

1. Conceptverslagen en -besluitenlijsten van besloten raadsvergaderingen worden niet verspreid, maar uitsluitend voor de raadsleden ter inzage gelegd bij de griffier.

2. Deze verslagen en besluitenlijsten worden zo spoedig mogelijk in een besloten raadsvergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt de raad een besluit over het al dan niet openbaar maken van het vastgestelde verslag en de besluitenlijst.

3. De vastgestelde verslagen en besluitenlijsten worden door de voorzitter en de griffier ondertekend.

 

Artikel 3.5.3 Opheffing geheimhouding

Als de raad op grond van de artikelen 25, derde en vierde lid, 55, tweede en derde lid, of 86, tweede en derde lid, van de wet voornemens is de geheimhouding op te heffen dan wel niet te bekrachtigen, wordt, als het orgaan dat geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, daarover in een besloten raadsvergadering met het desbetreffende orgaan overleg gevoerd.

 

Hoofdstuk 4 De vertrouwenscommissie:

die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt, de klankbordgesprekken met de burgemeester houdt en de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt.

 

Artikel 4.1.1 Taak

De commissie heeft tot taak:

 • a.

  de aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van de burgemeester voor te bereiden en

 • b.

  de klankbordgesprekken met de burgemeester te houden.

  c. klankbordgesprekken te houden met de burgemeester.

 

Artikel 4.1.2 Samenstelling commissie

1. De vertrouwenscommissie bestaat uit één lid per fractie, te benoemen door en uit de gemeenteraad.

2. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

3. De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon

4. De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

 

Artikel 4.1.3 Ambtelijke ondersteuning

1. De raadsgriffier is secretaris van de commissie en geeft ambtelijke ondersteuning aan de commissie.

2. De gemeentesecretaris kan als plaatsvervangend secretaris ter ambtelijke ondersteuning aan de commissie worden toegevoegd.

3. De onder de leden 1 en 2 genoemde functionarissen zijn geen lid van en hebben geen stemrecht in de commissie.

 

Artikel 4.1.4 Vergaderingen

1. De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste een derde van de leden dit noodzakelijk acht. De commissie vergadert slechts indien meer dan de helft van het aantal leden aanwezig is.

2. De voorzitter bepaalt de dag, het tijdstip en de plaats van de vergadering. De voorzitter roept de volgende personen schriftelijk (brief of per mail) tot de vergadering op:

a. de leden van de commissie;

b. de sollicitanten naar het ambt van burgemeester, elk voor zover met de betreffende sollicitant een gesprek plaats heeft;

c. de burgemeester, voor zover met hem een gesprek plaats heeft;

d. de adviseurs, indien deze(n) aan de commissie zijn toegevoegd.

3. De in het tweede lid bedoelde oproeping geschiedt ten minste 1 dag voorafgaand aan de vergadering.

4. Indien bijzondere omstandigheden een spoedige bijeenkomst van de commissie vergen kan van deze termijn worden afgeweken doch geschiedt de oproeping ten minste 2 uren voorafgaand aan de vergadering.

 

Artikel 4.1.5 Stemming

De commissie besluit over de vaststelling van een concept aanbeveling bij meerderheid van stemmen, waarbij elk lid een stem heeft. Indien de stemmen staken, wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden de verschillende meningen in het verslag opgenomen.

 

Artikel 4.1.6 Verslag

De commissie brengt over haar werkzaamheden ter voorbereiding van een aanbeveling schriftelijk een verslag van bevindingen uit aan de gemeenteraad en aan de commissaris van de Koning.

Dit schriftelijke, geheime verslag van bevindingen dat de commissie uitbrengt bevat in ieder geval:

a. een weergave van de wijze waarop de commissie haar werkzaamheden heeft verricht; en

b. een concept aanbeveling met een gemotiveerde weergave van de bevindingen van de commissie; en

c. eventuele minderheidsstandpunten indien daarom door een lid van de commissie gevraagd wordt.

 

Artikel 4.1.7 Geheimhouding

1. Op alle informatie van de commissie rust ingevolge de Gemeentewet de verplichting tot geheimhouding, welke zich uitstrekt tot eenieder die van de informatie kennis draagt. 

2. De vergaderingen van de commissie zijn ingevolge de Gemeentewet besloten. De voorzitter van de commissie wijst in elke vergadering op de geheimhoudingsplicht. De commissie legt in elke vergadering en in elk gesprek, met toepassing van artikel 86 van de Gemeentewet, geheimhouding op over de inhoud van de stukken en het behandelde tijdens de vergadering of het gesprek. De (fungerend) voorzitter van de commissie ziet erop toe dat hieraan wordt voldaan.

3. Stukken die van de commissie uitgaan worden onder vermelding van "geheim" door de voorzitter en de secretaris ondertekend en verstuurd of bij de secretaris ter inzage gelegd.

4. Stukken bestemd voor de commissie worden onder vermelding van "geheim" gezonden aan de secretaris en aldaar bewaard tot het moment van archivering. De secretaris ziet er op toe dat de vertrouwelijkheid in deze procesgang wordt gegarandeerd.

5. Aan derden, die geen lid zijn van de commissie, wordt ingevolge de Gemeentewet geen informatie verstrekt omtrent de inhoud van de stukken of het behandelde ter vergadering of in het gesprek.

6. De commissie zorgt er voor dat de geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van bescheiden, het voeren van correspondentie en bij de bepaling van plaats en tijdstip van de gesprekken.

7. De geheimhoudingsplicht blijft ingevolge de Gemeentewet van kracht ook in het geval de commissie wordt ontbonden.

8. Het is dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de (plaatsvervangend) secretaris en de adviseur(s).

 

Artikel 4.1.8 Archivering

1. De secretaris van de commissie draagt er zorg voor dat na afronding van de herbenoeming en de klankbordgesprekken alle archiefbescheiden onverwijld in een envelop worden verzegeld en gerubriceerd als "geheim", en worden geplaatst in de daartoe aangewezen archiefruimte.

2. De secretaris van de commissie draagt er zorg voor dat in het belang van een zorgvuldige overbrenging naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats, als bedoeld in artikel 12 van de Archiefwet 1995, een verklaring van overbrenging, als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995, wordt opgesteld voor archiefbescheiden waarvoor de wettelijke termijn verstreken is. In deze verklaring wordt melding gemaakt van het besluit tot toepassing van artikel 15, eerste lid sub a, van de Archiefwet 1995 en de daarin gestelde beperkingen aan de openbaarheid, tot de archiefbescheiden 75 jaar oud zijn.

 

Paragraaf 2 Bepalingen inzake benoeming

Artikel 4.2.1 Adviseur

1. De commissie kan een of meer wethouders als adviseur toevoegen aan de commissie.

2. Adviseurs worden uitgenodigd voor de vergaderingen van de commissie.

3. Een adviseur is geen lid van en heeft geen stemrecht in de commissie.

 

Artikel 4.2.2 Informatie over en gesprek met sollicitant

De secretaris nodigt namens de voorzitter sollicitanten uit voor een gesprek met de commissie. De commissie treft daarbij voorzieningen die nodig zijn ter bescherming van de privacy van de sollicitant. Elk overleg met derden, in welke vorm dan ook, is uitgesloten.

 

Artikel 4.2.3 Bijzondere bepalingen inzake verslaglegging

1. De commissie brengt van haar bevindingen verslag uit aan de raad en aan de commissaris van de Koning.

2. Het verslag van bevindingen wordt in ieder geval vergezeld van een conceptaanbeveling van twee personen.

 

Artikel 4.2.4 Ontbinding

Lopende een procedure tot benoeming is ontbinding van de commissie uitsluitend mogelijk met ingang van de dag volgend op die waarop door de minister van BZK aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat in de vacature is voorzien.

 

Paragraaf 3 Bepalingen inzake de herbenoeming

Artikel 4.3.1 Adviseur

1. De commissie kan een of meer wethouders als adviseur toevoegen aan de commissie.

2. Adviseurs worden uitgenodigd voor de vergaderingen van de commissie.

3. Een adviseur is geen lid van en heeft geen stemrecht in de commissie.

 

Artikel 4.3.2 Informatie over en gesprek met de burgemeester

1. De commissie maakt vooraf aan de burgemeester kenbaar op basis van welke informatiebronnen zij zich een oordeel vormt over alle aspecten die in het herbenoemingsgesprek aan de orde kunnen komen.

2. Basis voor de gesprekken zijn in elk geval de profielschets en de wettelijke taken van de burgemeester.

3. Alvorens haar verslag van bevindingen aan de gemeenteraad, de commissaris van de Koning en de burgemeester te zenden, bespreekt de commissie dit met de burgemeester. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt dat bij het verslag van bevindingen wordt gevoegd.

4. Concrete afspraken tussen de commissie en de burgemeester over de taakuitoefening worden expliciet in het verslag van bevindingen vermeld.

 

Artikel 4.3.3 Bijzondere bepaling inzake verslaglegging

1. De commissie maakt vooraf aan de burgemeester, de gemeenteraad en de commissaris van de Koning kenbaar op basis van welke informatiebronnen zij zich een oordeel zal vormen over het functioneren van de burgemeester. Daarbij baseert zij zich in ieder geval op de profielschets en de wettelijke taken van de burgemeester.

2. Alvorens haar verslag van bevindingen aan de gemeenteraad, de commissaris van de Koning en de burgemeester te zenden, bespreekt de commissie dit met de burgemeester. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt dat bij het verslag van bevindingen wordt gevoegd.

3. Het verslag van bevindingen wordt in ieder geval vergezeld van een conceptaanbeveling over de herbenoeming van de burgemeester.

4. Concrete afspraken tussen de commissie en de burgemeester over de taakuitoefening worden expliciet in het verslag vermeld.

 

Artikel 4.3.4 Ontbinding

Lopende een procedure tot herbenoeming is ontbinding van de commissie uitsluitend mogelijk met ingang van de dag volgende op die waarop door de minister van BZK aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat de burgemeester bij Koninklijk besluit is herbenoemd.

 

Paragraaf 4 Bepalingen inzake de klankbordgesprekken
Artikel 4.4.1 Aantal

1. De commissie houdt jaarlijks met de burgemeester een klankbordgesprek over de taakuitoefening.

2. Indien de commissie dan wel de burgemeester de wens daartoe kenbaar maakt, houdt de commissie tussentijds een klankbordgesprek.

 

Artikel 4.4.2 Voorbereiding en inhoud

1. De commissie maakt voorafgaand aan de klankbordgesprekken aan de burgemeester kenbaar bij wie zij informatie zal inwinnen over de taakuitoefening door de burgemeester.

2. De commissie gebruikt de profielschets en de wettelijke taken van de burgemeester als basis voor de gesprekken.

3. Tevens betrekt de commissie hierbij het verslag van en de afspraken uit het vorige klankbordgesprek.

 

Artikel 4.4.3 Bijzondere bepalingen inzake het verslag

1. Alvorens het verslag vast te stellen, krijgt de burgemeester de gelegenheid te reageren op het concept.

2. Het verslag wordt getekend door de voorzitter en secretaris van de commissie.

3. Raadsleden kunnen het verslag inzien. Het verslag is geheim en wordt niet openbaar gemaakt. Een afschrift van het verslag wordt gezonden aan de commissaris van de Koning.

 

Paragraaf 5 Overige bepalingen
Artikel 4.5.1 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen inzake de benoeming, herbenoeming of klankbordgesprekken waarin in hoofdstuk 4 van deze Verordening niet is voorzien, beslist de commissie.

 

Artikel 4.5.2 Ontbinding en wijziging van de samenstelling van de commissie

1. De commissie blijft in stand zolang zij niet wordt ontbonden.

2. De samenstelling van de commissie kan tussentijds worden aangepast met in achtneming van al hetgeen in hoofdstuk 4 is opgenomen.

 

Hoofdstuk 5 Afsluitende bepalingen

Artikel 5.1 Slotbepalingen

1. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van het reglement, beslist het presidium. Tijdens een vergadering beslist de voorzitter van de vergadering.

2. Het presidium kan nadere regels stellen ter nadere uitleg van of aanvulling op het bepaalde in deze verordening.

3. In afwijking van het eerste lid beslist de werkgeverscommissie over de toepassing van de rechtspositieregelingen betreffende de griffie.

 

Artikel 5.2 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking op 1 juni 2020.

2. Op dat tijdstip vervalt de organisatieverordening gemeenteraad Elburg 2018.

 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Elburg

in zijn vergadering van 25 mei 2020

de voorzitter, ir. J.N. Rozendaal

de griffier, mr. ir. M.C. Luiting