Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkorganisatie CGM

Mandaat-, machtigings- en volmachtbesluit Bestuur CGM 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkorganisatie CGM
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMandaat-, machtigings- en volmachtbesluit Bestuur CGM 2020
CiteertitelMandaat-, Machtiging- en Volmachtbesluit Bestuur CGM 2020
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-06-202014-05-2020Nieuwe regeling

13-05-2020

bgr-2020-614

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat-, machtigings- en volmachtbesluit Bestuur CGM 2020

Het Bestuur en de voorzitter van de Werkorganisatie CGM;

 

Ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

Overwegende dat met de Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie CGM de bedrijfsvoeringsorganisatie “Werkorganisatie CGM” is opgericht;

 

Overwegende dat deze gemeenschappelijke regeling is aangegaan omdat het in het belang van het bieden van een hoge kwaliteit van dienstverlening aan de burgers van de deelnemende gemeenten, het verminderen van de kwetsbaarheden van de ambtelijke organisaties en het reduceren van kosten door meer effectief en efficiënt werken mogelijk te maken, noodzakelijk werd geacht om de krachten van de drie ambtelijke organisaties te bundelen;

 

Overwegende dat met ingang van 1 januari 2014 de Werkorganisatie CGM feitelijk en daadwerkelijk van start is gegaan en dat de Gemeenschappelijke regeling met ingang van 1 januari 2016 gewijzigd is;

 

Overwegende dat het, ter bevordering van een vlotte, burgervriendelijke afdoening van stukken en ten behoeve van het bereiken van de hiervoor genoemde uitgangspunten die met de Werkorganisatie gerealiseerd moeten worden, gewenst is, daar waar mogelijk, bevoegdheden en uitvoeringsaspecten te mandateren aan de directeur van de werkorganisatie dan wel de directeur volmacht of machtiging te verlenen tot het uitvoeren van bevoegdheden en uitvoeringsaspecten;

 

Overwegende dat de directeur, met behoud en inachtneming van zijn integrale verantwoordelijkheid, ondermandaat dan wel subvolmacht of machtiging kan verlenen aan de aan hem ondergeschikte afdelingsmanagers, teamleiders, projectmanager en coördinatoren en specifiek door hem aangewezen personen. Deze functionarissen kunnen ondermandaat danwel subvolmacht of machtiging verlenen aan medewerkers die naar het oordeel van de genoemde functionarissen blijk geven van een zodanige mate van taakvolwassenheid dat zij dat ondermandaat dan wel de subvolmacht of machtiging op een kwalitatief goede wijze kunnen uitoefenen;

 

Gelet op de desbetreffende artikelen van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, het Burgerlijk wetboek, de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie CGM en diverse overige regelingen;

 

Besluit

Vast te stellen het “Mandaat- Machtigings- en Volmacht besluit Bestuur CGM 2020” met het daarbij behorende register.

 

Mandaat-, Machtigings- en Volmachtbesluit Bestuur CGM 2020

Artikel 1 Begripsbepalingen 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • De Gemeenschappelijke regeling: De Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie CGM.

 • Werkorganisatie CGM: De bedrijfsvoeringsorganisatie gebaseerd op de Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie CGM.

 • Het Bestuur: Het bestuur van de Werkorganisatie CGM.

 • De voorzitter: De voorzitter van de Werkorganisatie CGM (als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Werkorganisatie in en buiten rechte).

 • Bestuursorgaan: Een orgaan zoals bedoeld in artikel 1:1 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • De directie: De directie zoals bedoeld in artikel 10 van de Gemeenschappelijke regeling.

 • De directeur: De directeur van de Werkorganisatie CGM.

 • Afdeling: Iedere organisatie-eenheid binnen de werkorganisatie CGM die op grond van het Organisatiebesluit een eigen verantwoordingsplicht aan de directie heeft.

 • Team/cluster: Iedere organisatie-eenheid binnen een afdeling die op grond van het Organisatiebesluit een eigen verantwoordingsplicht aan de directie heeft.

 • Delegatie: Het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder zijn eigen verantwoordelijkheid uitoefent (art. 10:13 Awb).2

 • Mandaat: De bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen (art. 10:1 Awb).

 • Mandaatverlener/mandaatgever/mandans: Het bestuursorgaan dat de oorspronkelijke wettelijke bevoegdheid heeft en deze bevoegdheid mandateert aan een ander.

 • Mandaatontvanger/gemandateerde/mandataris: Degene aan wie het mandaat door het bestuursorgaan verleend wordt.

 • Ondermandaat: De mandaatontvanger mandateert de aan hem gemandateerde bevoegdheid aan een ander (art. 10:9 Awb).

 • Afdoeningsmandaat: De gemandateerde besluit en ondertekent namens het bestuursorgaan.

 • Ondertekeningsmandaat: De gemandateerde tekent namens het bestuursorgaan nadat het bestuursorgaan zelf besloten heeft (art. 10:11 Awb).

 • Vertegenwoordigingsmandaat: De gemandateerde vertegenwoordigt het bestuursorgaan.

 • Machtiging: Bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn (art. 10:12 Awb).

 • Volmacht: Bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten (art. 10:12 Awb).

 • Organisatiebesluit: Het Organisatiebesluit Werkorganisatie CGM.

   

Artikel 2 Mandaat en mandaatregister

 • 1.

  Aan de directeur wordt mandaat verleend ten aanzien van de aan het Bestuur en aan de voorzitter toegekende bevoegdheden en uitvoeringsaspecten voor zover deze zijn vermeld in de bij dit besluit behorende register;

 • 2.

  Mandaten welke door een bestuursorgaan aan een derde zijn verleend, vallen niet onder de reikwijdte van dit mandaatbesluit;

 • 3.

  De directeur wordt bij afwezigheid voor de uitoefening van mandaat vervangen door de daartoe aangewezen plaatsvervanger.

   

Artikel 3 Ondermandaat

 • 1.

  De directeur kan ondermandaat verlenen aan de afdelingsmanagers, teamleiders, projectmanager, coördinatoren en specifiek door hem aangewezen personen tenzij in het mandaatregister expliciet is aangegeven dat (onder)mandaat niet is toegestaan;

 • 2.

  De functionarissen zoals genoemd in lid 1 kunnen ondermandaat verlenen aan medewerkers tenzij in het mandaatregister expliciet is aangegeven dat ondermandaat niet is toegestaan;

 • 3.

  Mandaat en ondermandaat doen geen afbreuk aan de binnen de organisatie van toepassing zijnde verantwoordingslijnen;

 • 4.

  In het mandaatregister wordt aangegeven of het verlenen van (onder)mandaat met betrekking tot een bevoegdheid is toegestaan. Voor zover er voorwaarden aan het (onder)mandaat, de volmacht of machtiging zijn verbonden, worden deze voorwaarden in het register beschreven;

 • 5.

  Vervanging voor de uitoefening van mandaat vindt plaats zoals beschreven in het Organisatiebesluit.

   

Artikel 4 Volmacht, machtiging, financieel mandaat

 • 1.

  Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt, voor zover van toepassing, met mandaat gelijkgesteld;

  • A

   de verlening van volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, en

  • B

   de machtiging om handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn .

 • 2.

  Indien de uitoefening van het mandaat het beslissen over de besteding van budgetten met zich meebrengt, maakt dit onderdeel uit van de verleende financiële mandaten en de daaraan verbonden budgethouderschappen en de hierop van toepassing zijnde regelingen.

   

Artikel 5 Nadere besluitvorming

 • 1.

  De (onder)gemandateerde legt voorgenomen besluiten, die beleidsaspecten bevatten, ter nadere besluitvorming voor aan het bevoegde bestuursorgaan;

 • 2.

  Voorgenomen besluiten worden geacht in elk geval beleidsaspecten te bevatten indien:

  • a)

   Die zouden leiden tot een afwijking of aanvulling van een eerder vastgelegde gedragslijn c.q. beleidslijn;

  • b)

   Die bestuurlijk gevoelig zijn en waarvan kennisneming door het bevoegde bestuursorgaan gewenst is;

  • c)

   Afdoening daarvan niet voorziene financiële en/of andere belangrijke consequenties heeft;

  • d)

   Dit door of namens het bevoegde bestuursorgaan is kenbaar gemaakt.

    

Artikel 6 Ondertekening

 • 1.

  Een krachtens mandaat genomen besluit moet vermelden namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen. Dit moet als volgt uit de ondertekening blijken:

  "Namens het Bestuur3 van de Werkorganisatie CGM,

  De directeur,

  handtekening"

   

  Bij ondermandaat:

  "Namens het Bestuur van de Werkorganisatie CGM,

  Afdelingsmanager/ Teamleider/functienaam medewerker,

  handtekening

  naam van de Afdelingsmanager/Teamleider/medewerker"

   

 • 2.

  Indien het mandaat uitsluitend betrekking heeft op ondertekening (ondertekeningsmandaat) vindt de ondertekening als volgt plaats:

  "Overeenkomstig het door het Bestuur van de Werkorganisatie CGM genomen besluit van (datum),

  De directeur,

  handtekening"

   

  Bij ondermandaat:

  "Overeenkomstig het door het Bestuur van de Werkorganisatie CGM genomen besluit van (datum),

  Afdelingsmanager/Teamleider/ functienaam medewerker,

  handtekening

  naam van de Afdelingsmanager/Teamleider/medewerker"

   

 • 3.

  Als er sprake is van vervanging, moet dit blijken uit de volgende ondertekening:

  "Namens het Bestuur van de Werkorganisatie CGM,

  De directeur (plv.),

  handtekening

  naam plaatsvervanger van directeur"

   

  Bij ondermandaat:

  "Namens het Bestuur van de Werkorganisatie CGM,

  Afdelingsmanager (plv.)/Teamleider v(plv.),

  handtekening

  naam plaatsvervanger"

   

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 14 mei 2020. Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit vervallen de oude besluiten met de bijbehorende registers.

 

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaat- Machtigings- en Volmacht besluit Bestuur CGM”.

 

Aldus besloten door het bestuur van de werkorganisatie CGM d.d. 13 mei 2020

De secretaris (plv.)

De voorzitter

G.W.T. van Weel

Mr. W.A.G. Hillenaar

 

Aldus besloten door de voorzitter van de werkorganisatie CGM d.d. 13 mei 2020

De voorzitter

Mr. W.A.G. Hillenaar

 

Mandaat –, Machtigings- en Volmachtregister Bestuur CGM 2020

 

Meest gebruikte afkortingen

 

 

Afd.:

Afdeling

Afdm. (BV)

Afdelingsmanager (Bedrijfsvoering)

AM:

Afdoeningsmandaat

AO:

Arbeidsovereenkomst

Art.:

Artikel

AVG:

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Awb:

Algemene wet bestuursrecht

Bestuur:

Bestuur werkorganisatie CGM

BW:

Burgerlijk Wetboek

B.O.:

Bestuursorgaan

cao SGO:

Collectieve arbeidsovereenkomst Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

FG:

Functionaris Gegevensbescherming

GR:

Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie CGM

MG:

Machtiging

Medew.:

Medewerker

Medew. P&S:

Medewerker personeels- en salarisadministratie

OB:

Organisatiebesluit

OM:

Ondertekeningsmandaat

Personeelsadv.:

Personeelsadviseur

Projectm.:

Projectmanager

SV:

Subvolmacht

Teaml. (HJIB):

Teamleider (HJIB)

VM:

volmacht

 

Omschrijving:

Bevoegdheid van:

Mandaat, MG of VM verleend aan[1]:

Vorm[2]:

OM, SV of MG verleend aan[3]:

Vorm²:

Bijzonderheden:

Personeelsaangelegenheden

Vaststellen Organisatiebesluit (art. 8 GR)

Bestuur

n.v.t.

Geen mandaat/VM verleend

Het aangaan van een AO, schorsen en ontslaan directeur (art. 10 lid 4 GR en art. 7 lid 4 Organisatiebesluit))

Bestuur

n.v.t.

--

--

--

Geen mandaat/VM verleend.

Regelen arbeidsvoorwaarden directeur (art. 10 lid 5 GR)

Bestuur

n.v.t.

--

--

--

Geen mandaat/VM verleend.

Vaststellen Arbeidsvoorwaarden ( art. 11 lid 2 t/m 4 GR)

Bestuur

n.v.t.

--

--

--

Geen mandaat/VM verleend.

Verwerken aanpassingen n.a.v. wijzigingen cao SGO

Bestuur

n.v.t.

--

--

--

Geen mandaat/VM verleend.

Vaststellen, beschrijven en waarderen functies (art. 3.1 cao SGO)

Bestuur

n.v.t.

--

--

--

Geen mandaat/VM verleend.

Aangaan van een AO tot en met de functie van TL; art. 2.1 cao SGO, art. 11 lid 5 GR en art. 7 lid 6 OB. Hiertoe behoort ook de toekenning van het salaris, o.b.v. hoofdstuk 3 cao SGO en de Voetnoten bij hoofdstuk 3.

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm.

AM/SV

Alleen mogelijk indien dit past binnen de financiële kaders.

Aangaan van een AO voor de functie van afdelingsmanager; art. 2.1 cao SGO, art. 11 lid 5 GR en art. 7 lid 6 OB. Hiertoe behoort ook de toekenning van het salaris, toelagen en vergoedingen o.b.v. hoofdstuk 3 cao SGO en de Voetnoten bij hoofdstuk 3.

Bestuur

Directeur

AM/VM

n.v.t.

--

Alleen mogelijk indien dit past binnen de financiële kaders.

Voeren van correspondentie, niet zijnde het aangaan van de AO, schorsing en het ontslaan personeel

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. BV,

Teaml. HJIB

AM/SV

Mandaat/ VM heeft geen betrekking op een het aangaan van de AO, schorsing en ontslag.

Besluit Openstellen vacature

Bestuur

Directeur

AM/VM

n.v.t.

--

Alleen mogelijk indien dit past binnen de financiële kaders.

Uitvoeren administratieve handelingen m.b.t. de procedure voor werving en selectie (o.a. brieven inzake uitnodigen gesprek, afwijzingsbrieven).

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm./Teaml.-/Projectm./medew.P&S

AM/SV

Mandaat/ VM heeft geen betrekking op het besluit m.b.t. het openstellen van de vacature of het aangaan van de AO. T.b.v. het uitvoeren van de procedure is het mogelijk dat de leidinggevende een medew. Incidenteel mandaat/volmacht verleent.

Het voeren van de procedure werving en selectie.

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm./Teaml.-/Projectm.

AM/SV

T.b.v. het uitvoeren van de procedure is het mogelijk dat de leidinggevende een medew. incidenteel mandaat/volmacht verleent.

Mediumkeuze voor werving alsmede opdrachtverlening hiertoe

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. BV,

teaml. HJIB, specialist HRM,

personeelsadv.

AM/SV

Behandelen (inclusief toe- of afwijzen) van open sollicitaties, stageverzoeken etc.

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. BV,

teaml. HJIB, specialist HRM

personeelsadv., medew. P&S

AM/SV

Opdragen overwerk o.b.v. art. 1.1 onder O cao SGO

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm./ ,

Teaml. Projectm.

AM/SV

AM/VM verleend aan Afdm. ./Teaml./projectm. bij wie medewerker werkzaam is.

Besluit m.b.t. vergoeding overwerk o.b.v. art. 3.19 cao SGO

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. ,

Teaml. , Projectm.

AM/SV

AM/VM verleend aan Afdm. /Teaml./projectm. bij wie medewerker werkzaam is.

Besluit m.b.t. het uitsluiten van de toepasselijkheid van de cao SGO of van delen daarvan op medewerkers of groepen medewerkers (cao SGO art. 1.3)

Bestuur

n.v.t.

--

--

--

Geen mandaat/VM verleend.

Toekennen, wijzigen of beëindigen van salaristoelagen en vergoedingen paragrafen 3 en 4 hoofdstuk 3 cao SGO,

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. BV,/Teaml. HJIB

AM/SV

Op voordracht van Afdm. ./teaml. /projectm. waar medewerker werkzaam is.

Uitbreiding arbeidsduur o.b.v. art. 5.1 cao SGO

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. BV,

teaml. HJIB

AM/SV

Op voordracht van

Afdm. /Teaml./projectm. bij wie medew. werkzaam is.

Besluiten inzake persoonlijke toelage; art. 3.9 cao SGO en de hiertoe lokale regeling

Bestuur

Directeur

AM/VM

n.v.t.

--

Op voordracht van

Afdm. ./Teaml./projectm. bij wie

medew. werkzaam is.

Vaststellen werktijdenregeling (art. 5,2 cao SGO)

Bestuur

n.v.t.

--

--

--

Geen mandaat/VM verleend.

Maken van afspraken en voeren van overleggen inzake werktijden met medew. art. 5.4 cao SGO

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. ,

Teaml., Projectm.

AM/SV

AM/VMt verleend aan Afdm. /Teaml./projectm. bij wie medewerker werkzaam is.

Besluiten inzake het vaststellen van werktijden van medewerker o.b.v. art. 5.4 lid 10 cao SGO (standaardregeling)

Bestuur

Directeur

AM/M

Afdm. BV,

teaml. HJIB

AM/SV

Op voordracht van

Afdm. ./Teaml./projectm. bij wie

medew. werkzaam is.

Houden evaluatie met OR over werktijden art. 5.4 lid 12 cao SGO

Bestuur

Directeur

AM/VM

n.v.t

--

Vaststellen werktijden van medewerker o.b.v. art. 5.5 lid 1 cao SGO (bijzondere regeling voor werktijden)

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm.,

Teaml., Projectm.

AM/SV

AM/VM verleend aan Afdm./Teaml./projectm. bij wie medewerker werkzaam is.

Vaststellen rooster van medewerker; art. 5.5 lid 2 cao SGO

Bestuur

Directeur

AMVM

Afdm.,

Teaml., Projectm.

AM/SV

AM/VM verleend aan Afdm./Teaml./projectm. bij wie medewerker werkzaam is.

Stellen nadere regels m.b.t. de werktijden; art. 5.4 lid 13 Cao

Bestuur

Directeur

AM/VM

n.v.t.

--

Besluiten m.b.t. kapitalisatie verloftegoed (bijlage 5B cao SGO Verlof voormalige verlofspaarmogelijkheid)

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. BV,

teaml. HJIB

AM/SV

Op voordracht van

Afdm./Teaml./projectm. bij wie

medew. werkzaam is.

Verkoop van bovenwettelijke vakantie-uren; art. 6.5 cao SGO

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. BV,

Teaml. HJIB

AM/SV

Op voordracht van

Afdm./Teaml./projectm. bij wie

medew. werkzaam is.

Verlenen vakantie; art. 7:638 BW en toepassen Verlofregeling Samenwerkingsverband CGM

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm.,

Teaml., Projectm.

AM/SV

AM/VM verleend aan

Afdm./Teaml./projectm. bij wie

medew. werkzaam is.

Besluiten inzake verzoeken o.b.v. art. 6:3 cao SGO en de Verlofregeling Samenwerkingsverband CGM

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. BV,

Teaml. HJIB

AM/SV

Op voordracht van

Afdm./teaml./projectm. bij wie

medew. werkzaam is.

Stellen regels inzake duur vakantie o.b.v. artt. 6.1 en 6.3 cao SGO en de lokale afspraken inzake verlof

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm.,

Teaml., Projectm.

AM/SV

AM/VM verleend aan Afdm./Teaml./projectm. bij wie medewerker werkzaam is.

Besluit inzake overschrijven verlofuren naar volgend jaar overeenkomstig de lokale afspraken inzake verlof

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. BV,

Teaml. HJIB

AM/SV

Op voordracht van

Afdm./Teaml./projectm. bij wie

medew. werkzaam is.

Besluiten inzake vakantie-opbouw tijdens ziekte, arbeidsongeschiktheid, en andere redenen van afwezigheid overeenkomstig art. 7:634 t/m 7:637 BW

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. BV,

Teaml. HJIB

AM/SV

Op voordracht van

Afdm./Teaml./projectm. bij wie

medew. werkzaam is.

Besluit inzake verlenen buitengewoon verlof inzake calamiteiten en zorgverlof Wazo, bij huwelijk of geregistreerd partnerschap; art. 6.12 cao SGO

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm.,

Teaml., Projectm.

AM/SV

AM/VM verleend aan

Afdm./Teaml./projectm. bij wie

medew. werkzaam is.

Besluiten inzake langdurend zorgverlof, kortdurend zorgverlof en verlof bij vakbondsactiviteiten artt. 6.7, 6.8 en 12.4 en 12.5 cao SGO.

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm.,

Teaml., Projectm.

AM/SV

AM/VM verleend aan

Afdm./Teaml./projectm. bij wie

medew. werkzaam is.

Besluiten inzake nadere regels non-activiteit 7:627 en 7:643 BW

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. BV,

Teaml. HJIB

AM/SV

Besluiten inzake het verlenen en het stellen van nadere voorwaarden m.b.t. overig buitengewoon verlof; art. 1.7 cao SGO

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm.

Teaml., Projectm.

AM/SV

AM/VM verleend aan

Afdm./Teaml./projectm. bij wie

medew. werkzaam is.

Besluiten inzake ouderschapsverlof; art.6.10 cao SGO

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm.,

Teaml., Projectm.

AM/SV

AM/VM verleend aan

Afdm./Teaml./projectm. bij wie

medew. werkzaam is.

Besluiten inzake zwangerschaps- en bevallingsverlof; art. 6.9 cao SGO

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm.,

Teaml., Projectm.

AM/SV

AM/VM verleend aan

Afdm./Teaml./projectm. bij wie

medew. werkzaam is.

Besluiten inzake adoptie- en pleegzorgverlof; art. 6.11 cao SGO

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm.,

Teaml., Projectm.

AM/SV

AM/VM verleend aan

Afdm./Teaml./projectm. bij wie

medew. werkzaam is.

Besluiten inzake onbetaald verlof o.b.v. art. 6.14 cao SGO

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm.,

Teaml., Projectm.

AM/SV

AM/VM verleend aan

Afdm./Teaml./projectm. bij wie

medew. werkzaam is.

Besluiten inzake samenloop onbetaald verlof met arbeidsongeschiktheid art. 6.17 Cao SGO Samenloop met ziekte

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm,

Teaml., Projectm.

AM/SV

AM/VM verleend aan

Afdm./Teaml./projectm. bij wie

medew. werkzaam is.

Besluit op basis van bijlage 6A Cao De gemeentelijke levensloopregeling

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. BV,

Teaml. HJIB

AM/SV

Stellen regels o.b.v. art. 14 Arbeidsomstandighedenwet

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. BV

AM/SV

Besluit m.b.t. opdracht geneeskundig onderzoek; art. 7.4 cao SGO

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. BV

AM/SV

Besluit m.b.t. buitendienststelling art. 7.2.4 cao SGO

Bestuur

Directeur

AM/VM

n.v.t.

--

Besluit m.b.t. verzoek aan UWV zoals bedoeld in art. 7:658a BW

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. BV,

Teaml. HJIB

AM/SV

Besluit m.b.t. stellen regels inzake recht op salaris o.b.v. art. 7.1 cao SGO

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. BV

AM/SV

Besluiten en stellen regels inzake (vergoeding) geneeskundige kosten o.b.v.

art. 7.3 cao SGO

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. BV

AM/SV

Besluiten en stellen regels inzake bijzondere verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid o.b.v. art. 7:658a en 7:629 leden 3 en 6.

Bestuur

Directeur

AM/VM

n.v.t.

Besluit m.b.t. art. art. 7:629 BW inzake

aanspraak doorbetaling bezoldiging

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. BV,

Teaml. HJIB

AM/SV

Besluit o.b.v. art. 7:629 BW m.b.t. sanctie nalatigheid

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. BV

AM/SV

Herplaatsing passende arbeid bij arbeidsongeschiktheid art. 7:610 en 7:658a BW lid 3, 10, 11 en 12

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. BV,

Teaml. HJIB

AM/SV

In overleg met Afdm./Teaml./

projectm. bij wie medew. werkzaam is.

Besluiten of stellen regels m.b.t. in mindering brengen inkomsten op salaris art. 7:629 lid 5 BW

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. BV

AM/SV

Besluit m.b.t. bijzondere situaties art. 7:629 lid 3, 5 en 6 BW, anders dan in mindering brengen inkomsten op salaris

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. BV,

Teaml. HJIB

AM/SV

Besluit m.b.t. overgangsbepalingen aanspraken bij ongeschiktheid wegens ziekte of gebrek bijlage 5C cao SGO

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. BV,

Teaml. HJIB

AM/SV

Ontslag op eigen verzoek werknemer, event. met afwijkende opzegtermijn; art. 7:672 BW

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. BV,

Teaml. HJIB

AM/SV

AM/VM m.b.t. ontslag verleend o.b.v. art. 7 Organisatiebesluit

Besluit m.b.t. ontslaggrond einde arbeidsovereenkomst bij bereiken AOW-gerechtigde leeftijd; art. 2.10 cao SGO

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm.. BV,

Teaml. HJIB

AM/SV

Besluit m.b.t. ontslaggrond vervallen van arbeidsplaatsen (reorganisatie); art. 7:669 lid 3, onder a BW

Bestuur

Directeur

AM/VM

n.v.t.

--

Besluit m.b.t. ontslaggrond (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid (ziekte of gebreke); art. 7:669 lid 3 b en lid c BW

Bestuur

Directeur

AM/VM

n.v.t.

--

Besluit m.b.t. ontslaggrond ongeschiktheid; art. 7:669 lid 3 onder e BW

Bestuur

Directeur

AM/VM

n.v.t.

--

In overleg met Afdm./Teaml./pro

jectm. waar medew. werkzaam is

Besluit m.b.t. (tussentijds) ontslag arbeidsovereenkomst en/of beëindiging tijdelijke urenuitbreiding en/of beëindiging tijdelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd door wegvallen omstandigheid; artt 7:667 lid 1 en 7:668 lid 4 onder b, en art. 7:668a en art. 7:672 BW

Bestuur

Directeur

AM/VM

n.v.t.

--

Toepassing hoofdstuk 10 uitkeringen cao SGO

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm.. BV,

Teaml. HJIB

AM/SV

Voor zover dit valt binnen de gestelde kaders.

Toepassing bijlage 6D Uitkeringsregeling Ontslag en Bijlage 6E Suppletie cao SGO

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. BV,

Teaml. HJIB

AM/SV

Voor zover dit valt binnen de gestelde kaders.

Besluit tot afleggen ambtseed/belofte; Ambtenarenwet 2017

Bestuur

n.v.t.

--

--

--

Geen mandaat/VM verleend.

Afnemen ambtseed/belofte; Ambtenarenwet 2017

Bestuur

Directeur

AM/VM

n.v.t.

--

Besluiten en handelingen m.b.t. nevenwerkzaamheden; art. 8 lid 1 onder a Ambtenarenwet 2017

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. BV,

Teaml. HJIB

AM/SV

Besluiten en handelingen m.b.t. financieel belang o.b.v. art. art. 5 en 8

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. BV,

Teaml. HJIB

AM/SV

Besluiten en handelingen m.b.t. persoonlijk gebruik goederen/diensten, aannemen geschenken en aanneming en levering t.b.v. openbare dienst o.b.v. art. 8

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. BV,

AM/SV

Besluiten tot aansprakelijkheid en vergoeding van schade; art. 7:661 BW

Bestuur

Directeur

AMVM

Afdm. BV

AM/SV

Vaststellen beoordeling zoals opgenomen in de HR-cyclus; art. 8.1 cao SGO

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. BV,

Teaml. HJIB

AM/SV

Op voordracht van Afdm./

Teaml./projectm. bij wie

medew. werkzaam is.

Besluit en afspraken m.b.t. dragen van uniform of dienstkleding o.b.v. art. 11.1 cao SGO

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. BV,

Teaml. HJIB

AM/SV

Besluit tot verbod betreden arbeidsterrein; art. 7:660 BW

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. BV,

Teaml. HJIB

AM/SV

Besluit m.b.t. infectieziekten o.b.v. art. 11.2 cao SGO

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. BV,

Teaml. HJIB

AM/SV

Toekennen reis- en verblijfkosten art. 3.21 cao SGO en volgens de lokale regeling

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm.,

Teaml., Projectm.

AM/SV

AM/VM verleend aan

Afdm./Teaml./projectm. bij wie

medew. werkzaam is.

Toepassen art. 7:611 en 7:658 BW inzake schadevergoeding en schadeloosstelling

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm., Teaml.,, Projectm.

AM/SV

AM/VM verleend aan

Afdm./Teaml./projectm. bij wie

medew. werkzaam is.

Besluiten m.b.t. gebruik motorvoertuig o.b.v. art. 11.3 cao SGO en de in de eigen regeling vastgestelde voorwaarden

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm.

Teaml., Projectm.

AM/SV

AM/VM verleend aan

Afdm./Teaml./projectm. bij wie

medew. werkzaam is.

Besluit o.b.v. art. 4 van de regeling m.b.t. dienstreizen en hiermee verband houdende reis- en verblijfkosten CGM

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm.,

Teaml., Projectm.

AM/SV

AM/VM verleend aan

Afdm./Teaml./projectm. bij wie

medew. werkzaam is.

Ter beschikking stellen privé-auto o.b.v. art. 7

regeling m.b.t. dienstreizen en hiermee verband houdende reis- en verblijfkosten CGM

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm.. BV,

Teaml. HJIB

AM/SV

In overleg met Afdm. /Teaml./

projectm. bij wie medew. werkzaam is.

Besluit m.b.t. afwijken i.h.k.v. doelmatigheid o.b.v. art. 8 regeling m.b.t. dienstreizen en hiermee verband houdende reis- en verblijfkosten CGM

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm.,

Teaml., Projectm.

AM/SV

Volmacht verleend aan

Afdm./Teaml./projectm. bij wie

medew. werkzaam is.

Besluiten o.b.v. regeling m.b.t. tot tegemoet-koming woon-werkverkeer CGM

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. BV,

Teaml. HJIB

AM/SV

Besluit m.b.t. volgen van opleiding o.b.v. art. 8.2 en 8.3 cao SGO en de Regeling studiefaciliteiten CGM

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. BV,

Tteaml. HJIB

AM/SV

Op voordracht van

Afdm. /Teaml./projectm. bij wie medew. werkzaam is.

Ondertekenen studieovereenkomst o.b.v. art. 6 Regeling studiefaciliteiten CGM

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm.. BV,

Teaml. HJIB

AM/SV

Op voordracht van Afdm./ Teaml./projectm. bij wie medew. werkzaam is.

Besluit m.b.t. uitstekend functioneren en bijzondere prestaties o.b.v. art. 3.18 cao SGO en de daaruit voortvloeiende lokale regeling

Bestuur

Directeur

AMVM

n.v.t.

--

Op voordracht van Afdm./ Teaml./projectm. bij wie medew. werkzaam is.

Besluit tot schorsing als ordemaatregel art. 11.4 cao SGO en disciplinaire straffen volgens artt. 7:632 lid 1, onder a; 7:661; 7:667; 7:611; 7:660 en 7:650 BW

Bestuur

Directeur

AM/VM

n.v.t.

--

I.o.m. Afdm. /Teaml./projectm. bij wie medew. werkzaam is.

Verrichten handelingen m.b.t. voeren procedure inzake ordemaatregelen of andere disciplinaire straffen

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. BV,

Teaml. HJIB, specialist HRM

AM/SV

AM/VM heeft geen betrekking op het nemen van het besluit

Besluit o.b.v. art. 8.6 cao SGO m.b.t. loopbaanadvies

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. BV,

Teaml. HJIB

AM/SV

I.o.m. Afdm. /Teaml./projectm. bij wie medew. werkzaam is.

Besluit o.b.v. art. 8.7 cao SGO m.b.t. persoonlijk ontwikkelingsplan

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm., Teaml.,

Projectm.

AM/SV

AM/VMt Afdm./ Teaml./projectm. bij wie medew. werkzaam is.

Besluit o.b.v. de regeling stagevergoeding CGM

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. BV,

Teaml. HJIB, specialist HRM

AM/SV

Besluiten o.b.v. de overgangsregeling voortvloeiend uit het akkoord harmonisatie arbeidsvoorwaarden Werkorganisatie CGM

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. BV,

Teaml. HJIB

AM/SV

Zijn reeds toegekend. Geen nieuwe besluiten.

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met tijdelijke krachten, detacheringsbureau’s etc. (niet zijnde een arbeidsovereenkomst)

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm./Teaml/projectm.

AM/SV

- Geen AM/VM voor arbeidsovereenkomst;

- Mits passend binnen financiële kaders.

Afgifte werkgeversverklaring

Bestuur

Directeur

AM/VM

Teaml. HJIB, specialist HRM

personeelsadv,

medew. P&S

AM/VM

Verlenen van voorschotten op salaris, vakantie- of andere toelagen of uitkeringen

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. BV,

Teaml. HJIB

AM/SV

Uitvoeren van loonbeslag

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. BV,

Teaml. HJIB

AM/SV

Algemene aangelegenheden

Verzenden van correspondentie die uitsluitend mededelingen, inlichtingen of feitelijke informatie bevat, het verstrekken van statistische gegevens en brieven als begeleidend schrijven bij toezending van stukken

Betreffende B.O.

Directeur

AM/VM

Afm. BV,

Teaml. HJIB, specialist HRM

personeelsadv.

Salarisadmini-strateur, medew. P&S

AM/SV

AM/VM heeft geen betrekking op besluiten en op correspondentie waar beleidsmatige/bestuurlijke/

financiële of rechtsgevolgen aan verbonden zijn

Mondeling verstrekken van informatie en/of gegevens van feitelijke aard

Betreffende B.O.

Directeur

AM/VM/MG

Afdm. BV,

Teaml. HJIB, specialist HRM

personeelsadv.

Salarisadmini-strateur, medew. P&S

AM/SV

Betreft alleen informatie van zuiver informatieve en feitelijke aard, niet gericht op rechtsgevolg of een uiting van een beleidsvoornemen en niet zijnde de voorlichting aan de pers

Het aansprakelijk stellen van derden bij beschadigingen CGM-eigendommen en persoonlijk letsel van personeel

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm. BV,

v.w.b. persoon-lijk letsel is ook de Teaml. HJIB, voor beschadiging eigendom

ook de Teaml.*

AM/SV

*: Bij beschadiging eigendommen is behalve het Afdm. BV ook de Teamleider/projectm. die belast is met beheer van betreffende zaak bevoegd tot het aansprakelijk stellen van derden.

Besluit tot het aantekenen van beroep bij het Gerechtshof of Hoge Raad

Betreffende B.O.

n.v.t.

Geen Mandaat/Volmacht verleend, noch voor civiele noch voor publiekrechtelijke. procedures

Ondertekenen en indienen van (proces)stukken t.b.v. rechtszittingen

Betreffende B.O.

Directeur

AM/VM

Afdm. BV,

Teaml. HJIB

AM/SV

- B.O. wordt vooraf geïnformeerd;

- Indien in stukken wordt uitgegaan van volledige handhaving van oorspronkelijke besluit hoeven deze stukken niet voor de ondertekening aan B.O ter instemming te worden voorgelegd.

Het vertegenwoordigen van het bestuursorgaan/de werkorganisatie bij bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke geschillen.

Betreffende B.O.

Directeur

MG

Afdm. BV, Teaml. HJIB en

medew. die daartoe in machtiging is aangewezen

MG

Machtiging tot vertegenwoor-diging wordt door bestuursorgaan ondertekend. Machtigingen voor de cie. bezwaar worden door Afdm. BV of Teaml. HJIB getekend. In machtiging wordt in ieder geval vermeld om welke zaak het gaat en wie ter zitting zal vertegenwoordigen. Indien er aan de vertegenwoordiging beperkingen zijn verbonden, worden deze in de machtiging beschreven.

Beslissen op advies geschillencommissie

Bestuur

n.v.t.

--

--

--

Geen mandaat/VM verleend.

Vaststellen reglement geschillencommissie

Bestuur

n.v.t.

--

--

--

Geen mandaat/VM verleend.

Benoemen leden geschillencommissie

Bestuur

n.v.t.

--

--

--

Geen mandaat/VM verleend.

Aannemen documenten/zaken* zoals:

- Poststukken, fax- en

emailberichten;

- Aangetekende stukken;

- Deurwaardersexploten;

- Pakketten (incl. aftekenen

pakbonnen)

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./ Projectm./ Coörd./Medew receptie, balie, team I&A/FZ

AM

Op verzoek van de persoon die een document afgeeft, kan een handgeschreven ontvangstbevestiging door de hiervoor genoemde medewerkers worden afgegeven

* voor zover het rijbewijzen en reisdocumenten betreft, is het AM alleen verleend aan de (publieks-) medew. Burgerzaken, medew. Receptie

Versturen standaard-ontvangstbevestiging, ook voor bezwaarschriften (art. 6:14 Awb)

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./ Projectm./ Coörd./Medew JZ

AM

- Geen AM voor ontvangstbevestiging m.b.t. klachten (art. 9:6 Awb),

Klachten

Versturen ontvangstbevestiging (art. 9:6 Awb en art. 3 en 6 Klachtenregeling)

Betreffende B.O.

Klachten-

Coörd.

AM

n.v.t.

--

Verdagen van de termijn voor de afhandeling van klachten (art. 10 lid 2 Klachtenregeling)

Betreffende B.O.

Klachten-

Coörd.

AM

n.v.t.

--

Afhandeling van klacht zoals bedoeld in art. 10 lid 2 en 3 van de Klachtenregeling CGM en art. 9:12 Awb

Betreffende B.O.

Directeur

AM

n.v.t.

--

Mandaat heeft alleen betrekking op klachten m.b.t. medewerkers.

Geen mandaat als het gaat om klacht m.b.t. bestuurders of directeur.

Mededeling dat klacht niet verder wordt behandeld o.b.v. art. 9:5 Awb.

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Klachten-

Coörd.

AM

Algemene wet bestuursrecht

Uitoefenen doorzendplicht c.q. terugzendplicht (art. 2:3 Awb)

Betreffende B.O.

Directeur

AM

 • Afdm./Teaml./ Projectm./ Coörd./Medew.

AM

Toepassing geven aan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afd. 3.4 Awb

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./ Projectm./ Coörd./ / Medew

AM

Verlengen beslistermijn als bedoeld in art. 3:18 Awb

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./ Projectm./ Coörd./ Medew

AM

Het stellen van een termijn als bedoeld in art. 4.5 Awb

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./ Projectm./ Coörd./ Medew

AM

Het niet in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in art. 4:5 Awb

Betreffende B.O.

Directeur

AM

 • Afdm./Teaml./ Projectm./Coörd

AM

Het afwijzen van een herhaalde aanvraag als bedoeld in art. 4:6 Awb

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./ Projectm./Coörd

AM

Het bieden van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen (art. 4:7 en 4:8 Awb)

Betreffende B.O.

Directeur

AM

 • Afdm./Teaml./ Projectm./ Coörd./ Medew

AM

Besluit om het horen achterwege te laten (art. 4:11 en 4:12 Awb)

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./ Projectm./ Coörd

AM

Mededeling inzake termijn zoals bedoeld in art. 4:14 Awb

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./Teaml./ Projectm./ Coörd

AM

Het vaststellen van de (al dan niet) verschuldigde dwangsom bij niet tijdig beslissen als bedoeld in artikel 4:18 Awb

Betreffende B.O.

Directeur

AM

 • Afdm./Teaml./ Projectm.

AM

Na vaststelling, (mondelinge) mededeling hiervan aan bestuursorgaan

Wet openbaarheid van bestuur en Wet hergebruik overheidsinformatie

Het behandelen van en besluiten over verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

Betreffende B.O.

Directeur

AM

 • Afdm./ Teaml./ Projectm./ Coörd.

AM

Bij de behandeling, beantwoording en besluitvorming m.b.t. deze verzoeken dient altijd een toetsing door een juridisch adviseur plaats te vinden.

Onder behandelen valt ook het verdagen van de beslissing.

Het behandelen van en besluiten over verzoeken op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who)

Betreffende B.O.

Directeur

AM

 • Afdm./ Teaml./ Projectm./ Coörd.

AM

Bij de behandeling, beantwoording en besluitvorming m.b.t. deze verzoeken dient altijd een toetsing door een juridisch adviseur plaats te vinden.

Onder behandelen valt ook het verdagen van de beslissing.

Uitoefenen doorzendplicht (art. 4 Wob en artikel 4 Who)

Betreffende B.O.

Directeur

AM

Afdm./ Teaml./ Projectm./ Coörd.

AM

Algemene verordening gegevensbescherming

Vaststellen privacyverklaring o.b.v. art. 12 Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG)

Bestuur

Directeur

AM/

MG

FG

AM/

MG

Alle besluitbevoegdheden zoals bedoeld in artikel 13 tot en met 21 AVG

Bestuur

Directeur

AM

Afdm./ Teaml./ Projectm./ Coörd./FG

AM

Besluiten tot het aangaan en ondertekenen van verwerkersovereenkomsten (art. 28, lid 3, AVG).

Bestuur

Directeur

AM/VM

Afdm./ Teaml./ Projectm./ Coörd.

AM/VM

Betreft slechts de overeenkomst/rechtshandeling m.b.t. de uitvoering van verwerkingen door de verwerker namens de verantwoordelijke.

Na overleg met FG of adviseur Informatiebeveiliging en privacy

Vaststellen van het register van de verwerkingsactiviteiten (art. 30 AVG).

Bestuur

Directeur

AM/

MG

n.v.t.

--

Besluiten tot het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (Privacy Impact Assessment; PIA) (art. 35 AVG) en het verzoek om voorafgaande raadpleging bij de Autoriteit Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 36 AVG

Bestuur

Directeur

AM

Afdm./ Teaml./ Projectm./ Coörd. en FG

AM

Melden van een inbreuk in verband met persoonsgegevens (datalek) bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (art. 33 AVG).

Bestuur

Directeur

AM

FG

AM

Meedelen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens (datalek) aan de betrokkene(n) (art. 34 AVG).

Bestuur

Directeur

AM

Afdm./ Teaml./ Projectm./ Coörd. en FG

AM

   

[1] In deze kolom wordt vermeld of een mandaat, machtiging of volmacht is verleend en zo ja aan wie;

   

[2] Met “Vorm” wordt bedoeld: AM = afdoeningsmandaat, OM = ondertekeningsmandaat, MG = machtiging, VM = volmacht, SV = SubVolmacht

   

[3] In deze kolom wordt vermeld of een ondermandaat, subvolmacht of machtiging is verleend en zo ja aan wie.

  


1

Overal waar gesproken wordt over hij/hem/zijn, dient, voor zover van toepassing en relevant, zij/haar/haar te worden gelezen.

2

Waar in dit besluit gesproken wordt over "Awb" wordt de "Algemene wet bestuursrecht" bedoeld.

3

Hier wordt het Bestuur als voorbeeld genoemd omdat deze ondertekening het meest gangbaar is. Uiteraard geldt de wijze van ondertekening op gelijke wijze maar met aangepaste bewoordingen voor de voorzitter.