Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nieuwegein

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein houdende regels omtrent computer- en fietsregeling kinderen van ouders met een laag inkomen (Computer- en fietsregeling kinderen van ouders met een laag inkomen Nieuwegein 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNieuwegein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein houdende regels omtrent computer- en fietsregeling kinderen van ouders met een laag inkomen (Computer- en fietsregeling kinderen van ouders met een laag inkomen Nieuwegein 2020)
CiteertitelComputer- en fietsregeling kinderen van ouders met een laag inkomen Nieuwegein 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel computerregeling kinderen van ouders met een laag inkomen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/Nieuwegein/CVDR354904.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-06-202001-01-2020nieuwe regeling

07-04-2020

gmb-2020-147179

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein houdende regels omtrent computer- en fietsregeling kinderen van ouders met een laag inkomen (Computer- en fietsregeling kinderen van ouders met een laag inkomen Nieuwegein 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein;

 

Gelet op het collegebesluit van 7 april 2020;

 

gelet op artikel 4, lid 2 onderdeel b van de Verordening Participatie kinderen van ouders met een laag inkomen, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit vast te stellen de beleidsregels “computer- en fietsregeling kinderen van ouders met een laag inkomen 2020”

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1.

  WSNP: Wet schuldsanering natuurlijke personen.

Artikel 2 Doelgroep

 • 1.

  Tot de doelgroep van de computer- en fietsregeling behoren kinderen van 6 t/m 17 jaar die onderwijs volgen en die:

  • a.

   Uit een gezin komen met een inkomen tot 125% van de van toepassing zijnde netto bijstandsnorm, eventueel vermogen wordt buiten beschouwing gelaten. Of;

  • b.

   Ouders hebben die een minnelijk schuldhulpverleningstraject of een WSNP-traject volgen en dit kunnen aantonen met een beschikking voor schuldhulpverlening van Werk en Inkomen Lekstroom.

 • 2.

  Om in aanmerking te komen voor de computerregeling dient het gezin waarvan het kind deel uitmaakt verder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   Het gezin staat ingeschreven in de gemeente Nieuwegein;

  • b.

   Het kind zit op het voortgezet onderwijs of MBO en heeft geen laptop of tablet en/of printer in bezit jonger dan 4 jaar;

  • c.

   Het kind heeft in de periode van 4 jaar voor de datum van aanvraag geen laptop of tablet en/of printer ontvangen via deze regeling;

  • d.

   Per gezin wordt maximaal één printer verstrekt.

 • 3.

  Om in aanmerking te komen voor de fietsregeling dient het gezin waarvan het kind deel uitmaakt verder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   Het gezin staat ingeschreven in de gemeente Nieuwegein;

  • b.

   Het kind heeft in de voor hem of haar geldende leeftijdscategorie als bedoeld in artikel 2 lid 3 onder c niet eerder een fiets ontvangen via deze regeling.

  • c.

   De volgende leeftijdscategorieën worden onderscheiden: 6 tot en met 12 jaar en 13 tot en met 17 jaar.

Artikel 3 Maximale kosten

 • 1.

  Het digi-pakket bestaat uit een laptop of tablet met eventueel een printer, garantie, onderhoud en een verzekering voor de laptop of tablet.

 • 2.

  De maximale kosten voor het digi-pakket bedragen €750,00 per kind.

 • 3.

  De maximale kosten voor een fiets bedragen €300,00 per kind.

Artikel 4 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels indien toepassing van deze bepalingen tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking en werken terug tot 1 januari 2020.

 • 2.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als “Computer- en fietsregeling kinderen van ouders met een laag inkomen Nieuwegein 2020”.

 • 3.

  De beleidsregels “Computerregeling kinderen van ouders met een laag inkomen” wordt gelijktijdig met de inwerkingtreding van onderhavige beleidsregels ingetrokken.