Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Hollandse Delta

Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap Goeree-Overflakkee houdende het peil in het bemalingsgebied Kilhaven-Oost

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Hollandse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBesluit van de verenigde vergadering van het waterschap Goeree-Overflakkee houdende het peil in het bemalingsgebied Kilhaven-Oost
CiteertitelPeilbesluit Kilhaven-Oost
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpmilieu
Externe bijlagenBodemkaart gedeelte Kilhaven Bodemkaart Kilhaven Drooglegging Kilhaven (huidige situatie) Gebiedskenmerkenkaart Kilhaven2003 Maaiveldhoogten 2002 gedeelte Kilhaven Maaiveldhoogten 2002 Kilhaven Nieuwe waterstaatkundige situatie Kilhaven Te droog te nat Kilhaven (huidige situatie) Te droog te nat Kilhaven (nieuwe situatie) Te droog te nat Kilhaven gedeelte (nieuwe situatie 2004 VV Besluit peilbesluiten GO Goedkeuring peilbesluit Goere Overflakkee door GS Peilbesluit Kilhaven rapport

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bekendmaking van de regeling is niet meer te achterhalen.

De inwerkingtreding van de regeling is bij benadering vastgesteld.

Deze regeling vervangt de eerder vastgestelde peilbesluiten voor het bemalingsgebied Kilhaven-Oost.

Vermelding is noodzakelijk vanwege digitalisering.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 87 Reglement van het waterschap Goeree-Overflakkee
 2. artikel 191 Reglement van het waterschap Goeree-Overflakkee
 3. artikel 192 Reglement van het waterschap Goeree-Overflakkee
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-12-1996nieuwe regeling

12-12-1996

wsb-2020-6207

I0611362

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap Goeree-Overflakkee houdende het peil in het bemalingsgebied Kilhaven-Oost

De verenigde vergadering van het waterschap Goeree-Overflakkee;

 

gelezen de voorstellen van dijkgraaf en heemraden d.d. 12 december 1996;

 

overwegende, dat het door het gemaal "Kilhaven-Oost" bemalen gebied grotendeels is gelegen binnen de blokgrens van de ruilverkaveling "Flakkee";

dat in het kader van deze ruilverkaveling werken zijn/worden uitgevoerd die het mogelijk maken de peilen van de waterstanden in dit gebied aan te passen;

dat het in verband met de gewenste waterbeheersing in dit gebied noodzakelijk is - mede gelet op de hoogteligging, de bodemgesteldheid, het grondgebruik en de overige bij de waterbeheersing betrokken belangen - de peilen van de waterstanden te herzien;

dat de herziene peilen pas kunnen worden gerealiseerd na uitvoering van de ruilverkavelingswerken;

dat het ontwerp van dit besluit en de daarbij behorende toelichting na voorafgaande openbare bekendmaking vanaf 15 december 1996 gedurende dertig dagen voor een ieder ter inzage hebben gelegen ten kantore van het waterschap en ter secretarie van de gemeenten Dirksland en Middelharnis;

dat het ontwerp van dit besluit en de daarbij behorende toelichting tijdig aan het bestuur van district II en aan burgemeester en wethouders van Dirksland en Middelharnis zijn gezonden;

dat tegen het ontwerp van dit besluit geen bezwaren zijn ingediend;

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 87, 191 en 192 van het reglement voor het waterschap Goeree-Overflakkee;

 

b e s l u i t :

 

 • I

  de peilen van de waterstanden die in het bemalingsgebied "Kilhaven-Oost" gehandhaafd gaan worden als volgt vast te stellen:

  een en ander zoals op de bij dit besluit behorende kaart nader is aangegeven en onder de volgende bepalingen:

  • a.

   indien de weersomstandigheden dat naar het oordeel van dijkgraaf en heemraden noodzakelijk maken, zijn zij bevoegd de vorengenoemde peilen van de waterstanden in droge en zeer droge perioden te verhogen en in natte en zeer natte perioden te verlagen;

  • b.

   als regel zal de overgang van zomerpeil naar winterpeil in augustus of in september en de overgang van winterpeil naar zomerpeil in april of in mei plaats vinden, waarbij de weersgesteldheid en het verloop van de grondwaterstand in aanmerking worden genomen.

 • II

  de onder I genoemde nieuwe peilen eerst te realiseren nadat de ruilverkavelingswerken zijn uitgevoerd;

 • III

  de thans geldende peilbesluiten in het bemalingsgebied ''Kilhaven-Oost'' in te trekken, zodra de onder II genoemde peilen zijn gerealiseerd;

 • IV

  de inwerkingtreding van dit besluit plaats te doen vinden op een nader door dijkgraaf en heemraden te bepalen datum;

 • V

  de datum van inwerkingtreding aan de nadere goedkeuring van gedeputeerde staten te onderwerpen.

Aldus vastgesteld te Middelharnis op 12 december 1996.

De verenigde vergadering voornoemd,

, dijkgraaf.

, secretaris-rentmeester.

Bijlagen

Onderstaande bijlagen staan in de linker balk bij externe bijlagen. Deze bijlagen maken integraal onderdeel uit van dit (peil)besluit.

 • -

  Bodemkaart gedeelte Kilhaven

 • -

  Bodemkaart Kilhaven

 • -

  Drooglegging Kilhaven (huidige situatie)

 • -

  Gebiedskenmerkenkaart Kilhaven 2003

 • -

  Maaiveldhoogten 2002 gedeelte Kilhaven

 • -

  Maaiveldhoogten 2002 Kilhaven

 • -

  Nieuwe waterstaatkundige situatie Kilhaven

 • -

  Te droog te nat Kilhaven (huidige situatie)

 • -

  Te droog te nat Kilhaven (nieuwe situatie)

 • -

  Te droog te nat Kilhaven gedeelte (nieuwe situatie)

 • -

  2004 VV besluit peilbesluiten GO

 • -

  Goedkeuring peilbesluit Goeree-Overflakkee door GS

 • -

  Peilbesluit Kilhaven rapport