Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Verordening toegang tot de woningmarkt Capelle aan den IJssel 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening toegang tot de woningmarkt Capelle aan den IJssel 2019
CiteertitelVerordening toegang tot de woningmarkt Capelle aan den IJssel 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 158 van de Gemeentewet
 3. artikel 8 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
 4. artikel 9 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
 5. artikel 2 van de Huisvestingswet 2014
 6. artikel 4, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014
 7. artikel 5 van de Huisvestingswet 2014
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-06-2020artt.1 t/m 4

02-06-2020

gmb-2020-150664

201291
11-06-202016-06-2020Nieuwe regeling

06-06-2019

gmb-2020-146190

1090509B

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening toegang tot de woningmarkt Capelle aan den IJssel 2019

Tekstplaatsing

 

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 mei 2019;

 

gelet op de artikelen 149 en 158 van de Gemeentewet, de artikelen 8 en 9 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en artikel 2, 4 eerste lid, en 5 van de Huisvestingswet 2014;

 

gelet op artikel 5 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek;

besluit:

 

vast te stellen de Verordening toegang tot de woningmarkt Capelle aan den IJssel 2019

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen worden verstaan onder:

 • a.

  aanwijzing: de aanwijzing als bedoeld in artikel 5 van de wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek;

 • b.

  bemiddelingsmodel: het bemiddelingsmodel als bedoeld in artikel 1.1, aanhef en onder b, van de Verordening Woonruimtebemiddeling 2020;

 • c.

  corporatie: een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet;

 • d.

  regio: de gemeenten die deelnemen in het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam;

 • e.

  huisvestingsvergunning: vergunning als bedoeld in artikel 8 van de Huisvestingswet 2014;

 • f.

  wet: de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek;

 • g.

  wijk of buurt: een wijk of buurt van de gemeente Capelle aan den IJssel, genoemd in de bijlage bij deze verordening.

Hoofdstuk 2. Toegang tot de woningmarkt

Artikel 2. Toepassingsbereik

 • 1.

  Hoofdstuk 2 van de verordening woonruimtebemiddeling 2020 is naast de hierna volgende bepalingen eveneens van toepassing.

 • 2.

  Deze verordening is van toepassing op woonruimten van corporaties tot de huurprijsgrens die voor verhuur vrijkomen zoals vermeld in de bijlage 1 bij deze verordening.

Artikel 3. Vergunningvereiste

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor een huisvestingsvergunning voor woonruimten bedoeld in artikel 2 lid 2 dienen woningzoekenden die minder dan zes jaar voorafgaand aan de aanvraag van de huisvestingsvergunning onafgebroken ingezetene zijn van één van de gemeenten in de woningmarktregio zoals gedefinieerd in artikel 1 onder aa te voldoen aan één van de volgende eisen:

  • a.

   een inkomen op grond van het in dienstbetrekking verrichten van arbeid;

  • b.

   een inkomen uit zelfstandig beroep of bedrijf;

  • c.

   een inkomen op grond van een regeling voor vrijwillig vervroegd uittreden;

  • d.

   een ouderdomspensioen als bedoeld in de Algemene Ouderdomswet;

  • e.

   een ouderdoms- of nabestaandenpensioen als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964, of

  • f.

   studiefinanciering als bedoeld in de Wet studiefinanciering 2000.

 • 2.

  Indien de aanvrager niet voldoet aan de eis in het eerste lid en het weigeren van de aangevraagde huisvestingsvergunning tot een onbillijkheid van overwegende aard zou leiden, kunnen burgemeester en wethouders de aangevraagde huisvestingsvergunning toch verlenen.

Artikel 4. Voorrang bij de toegang tot de woningmarkt op basis van sociaal-economische kenmerken

In aansluiting op het vorige artikel en de voorrangsregeling bedoeld in artikel 2.3.9 lid 2 van de verordening woonruimtebemiddeling 2020 gelden in de buurten en straten genoemd in de bijlage van deze verordening de volgende criteria:

 • a.

  Voorrang aan huishoudens waarvan minimaal één persoon een beroep heeft in de dienstverlening volgens de definitie van dienstverlening van het Centraal Bureau voor de Statistiek, gevolgd door;

 • b.

  huishoudens die een verklaring ‘van de betrokken instelling/organisatie’ kunnen overleggen waaruit blijkt dat minimaal 1 persoon binnen het huishouden vrijwilligerswerk doet.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 5. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag waarop zij is bekendgemaakt.

 • 2.

  Deze verordening vervalt op de laatste dag van de duur van de aanwijzing.

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening toegang tot de woningmarkt Capelle aan den IJssel 2019

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 juni 2019.

De griffier,

De voorzitter,