Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
CJG Drimmelen Geertruidenberg

Besluit inkoop en aanbesteding Gemeenschappelijke regeling BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCJG Drimmelen Geertruidenberg
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit inkoop en aanbesteding Gemeenschappelijke regeling BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg 2020
CiteertitelBesluit inkoop en aanbesteding BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg 2020
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Aanbestedingswet 2012
  2. Wet gemeenschappelijke regelingen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-05-2020Nieuwe regeling

04-05-2020

bgr-2020-594

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit inkoop en aanbesteding Gemeenschappelijke regeling BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg 2020

Besluit van het bestuur van de BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg van 4 mei 2020, tot vaststelling van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid bedrijfsvoeringsorganisatie CJG Drimmelen Geertruidenberg.

 

Het bestuur van de BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg;

  • gelet op de bepalingen in de Europese wet- en regelgeving op het gebied van aanbesteden(de ‘Aanbestedingsrichtlijnen’), de Aanbestedingswet, het Burgerlijk Wetboek en de Wet gemeenschappelijke regelingen;

  • Gelet op artikel 3, vijfde lid van de Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg;

 

Overwegende,

  • dat de BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg op 1 januari 2020 in werking is getreden;

  • dat de BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg onder mandaat de taken op het gebied van de Jeugdwet uitvoert voor de gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg, maar zelfstandig de eigen bedrijfsvoeringstaken zoals inkoop en aanbesteding van leveringen, (werken) en diensten kan uitvoeren;

  • dat de Europese en nationale normen voor inkoop en aanbesteding nageleefd moeten worden en deze reeds in de geldende regelingen voor inkoop en aanbesteding van de deelnemende gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg zijn opgenomen;

 

Besluit

de geldende regeling met betrekking tot inkoop en aanbesteding van de gemeente Drimmelen van toepassing te verklaren.

 

Dit betekent dat voor de kaders en spelregels voor inkopen van leveringen, diensten en werken van de BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg de geldende regeling met betrekking tot inkoop en aanbesteding van de gemeente Drimmelen geldend is.

 

Het inkoopbeleid van één van bovengenoemde gemeenten is, naast de Europese en nationale aanbestedingswetgeving, van toepassing op alle inkopen van de organisatie zowel ten behoeve van de inkoop voor eigen bedrijfsvoering als de verwezenlijking van de beleidsdoelen van de BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg.

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking.

 

Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald onder de naam ‘Besluit inkoop en aanbesteding BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg 2020’.

 

Aldus vastgesteld op 4 mei 2020,

Het bestuur van de BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg,

M.P.C. Hofkens J.G.M. Visser