Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Velsen

Beleidsregel corona: tijdelijke (uitbreiding) terrassen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVelsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel corona: tijdelijke (uitbreiding) terrassen
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-05-202015-10-2020Tijdelijke beleidsregel

26-05-2020

gmb-2020-137338

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel corona: tijdelijke (uitbreiding) terrassen

 

Van 1 juni tot 31 oktober 2020

Aanleiding

De gemeente Velsen bereidt zich voor op een situatie waarin horecabedrijven weer gedeeltelijk kunnen opstarten. Zodra de terrassen van het kabinet weer open mogen, wil het college het mogelijk maken horeca letterlijk meer ruimte te geven door terrassen ook toe te staan in delen van het openbaar gebied. Zo creëren we voor horeca mogelijkheden om toch omzet te genereren. Per bedrijf zal het maatwerk zijn hoeveel ruimte we kunnen bieden. Het college wil ondernemers de ruimte geven, maar benadrukt dat deze ruimte alleen gegeven kan worden als er ook op een goede manier mee wordt omgegaan. Het college vertrouwt erop op basis van maatwerk en goed overleg hierin samen met ondernemers op te trekken, en ziet dit als een tijdelijke maatregel om de horecaondernemers van Velsen in deze coronaperiode te kunnen ondersteunen.

Gedooglijn tijdelijke terrasvoorzieningen

De zeer uitzonderlijke situatie vraagt van de gemeente om terrasinitiatieven snel te beoordelen. Als initiatieven voor terrassen(vergroting) volgens de reguliere route moeten worden beoordeeld, is de doorlooptijd van de vergunningsprocedure te lang om dit per 1 juni mogelijk te maken.

Het college gaat gedurende corona tijdelijke terrassen in de openbare ruimte, zoals parkeerplekken, stoepen of op de weg gedogen. Dit onder voorbehoud van een goede ruimtelijke inpassing, het toepassen van de protocollen van de Koninklijke Horeca Nederland en het naleven van de bindende voorschriften die zijn opgenomen in de Noodverordening van de VRK Kennemerland. Deze tijdelijke beleidsregel geldt in de periode van 1 juni tot 31 oktober, of totdat het kabinet besluit de corona-maatregelen voor de horecasector weer aan te scherpen.

Voor het hebben van een extra terras is tijdelijk geen omgevingsvergunning, activiteit strijdig gebruik, geen (wijziging van de) exploitatievergunning, geen (wijziging van de) drank- en horecavergunning en geen terrasmelding vereist. Wel dient een plan te worden ingediend waarin wordt aangegeven hoe de initiatiefnemer zorgdraagt voor een verantwoorde, veilige en werkbare situatie. Waar horecaondernemers gezamenlijk aan een plein gevestigd zijn, is de voorwaarde dat er een gezamenlijk plan wordt ingediend.

Uitgangspunten/criteria

Per initiatief wordt de terrasaanvraag beoordeeld en wordt een gedoogbeschikking afgegeven waarin de belangrijkste veiligheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Om tijdelijk (uitbreiding) van terrassen mogelijk te maken in de periode van 1 juni tot 31 oktober 2020 wordt getoetst aan:

 

Openbare inrichting

Tijdelijke terrassen(uitbreiding) zijn/is alleen mogelijk bij openbare inrichtingen volgens de definitieve van de Algemene Plaatselijke Verordening Velsen 2019.

openbare inrichting: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt, waaronder in ieder geval wordt verstaan een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis;

terras: een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel daarvan waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt;

 

(Verkeers)veiligheid rond het terras

De opstelling van een terras mag nooit leiden tot onveilige (verkeers)situaties. Voor de doorgang van hulpdiensten hanteren wij een afstand van 3,5 meter en voor voetgangers en minder validen geldt dat er naast de 1,5 meter voldoende ruimte moet zijn om elkaar op een verantwoorde en veilige wijze te kunnen passeren. De doorgang tot openbare gebouwen moet gewaarborgd blijven. Het gebruik van het tijdelijke terras mag geen overlast opleveren of een gevaar vormen voor de openbare orde.

 

Aanvraagvereisten

Een tijdelijk terras mag niet leiden tot onveilige situaties. Deze beleidsregel gaat alleen over de veiligheid in de ‘normale’ situatie, in relatie tot het gebruik van de openbare ruimte. Voor de maatregelen m.b.t. corona zijn de veiligheidsvoorschriften in de noodverordening van de VRK Kennemerland leidend. Het plan/initiatief dient rekening te houden met de veiligheid die op terrassen moet worden gewaarborgd. De volgende onderdelen dienen in het plan duidelijk te worden beschreven:

De initiatiefnemer(s) moet(en) in het bezit zijn van de juiste vergunningen voor het schenken van alcohol en het verstrekken van voedsel.

Op het terras mogen uitsluitend zitplaatsen zijn. Er dient gedetailleerd aangegeven te worden hoe de zitplaatsen zijn gesitueerd binnen de gehele terrasvoorziening.

Er dient beschreven te worden hoe wordt gezorgd voor een duidelijk afbakening van het terras door o.a. hekwerken, bloembakken etc.

Er dient beschreven te worden hoe eventuele slechtweervoorzieningen worden getroffen (zoals bijvoorbeeld tentdoek of parasols).

Er dient beschreven te worden welke openings- en sluitingstijden worden gehanteerd.

Er dient beschreven te worden hoe om- en aanwonenden zijn geïnformeerd en betrokken en er dient aangetoond te worden dat voor het plan draagvlak is.

 

Gedoogbrief

Het college beoordeelt tijdelijke terrasvoorziening op basis van maatwerk. Er wordt beoordeeld per initiatief en bij toestemming wordt een individuele gedoogbrief afgegeven Het is niet toegestaan vooruitlopend op de individuele gedoogbrief het terras te vergroten/op- en in te richten.

 

Wijziging voorwaarden gedoogbrief

Het college kan in het belang van de openbare orde, veiligheid, gezondheid en het voorkomen van overlast nadere regels stellen aan de exploitatie van een terras. Het college is bevoegd eenzijdig wijzigingen aan te brengen aan de gedoogbrief om een veilige situatie te waarborgen. Ook behoudt het college te alle tijde het recht om de tijdelijke situatie in te trekken door overlast of anderszins.

 

Gebruik grond

Voor tijdelijke terrassen geldt dat er sprake is van een bruikleenovereenkomst “om niet”. De gemeente zal dus geen vergoeding vragen voor het tijdelijk gebruik van gemeentelijke grond.

 

Aanvragen

U dient een overzichtskaartje met daarop aangegeven het aantal m2 dat u graag zou willen benutten voor het inrichten van een terras. Op dit kaartje kunt u het aantal tafels intekenen. Wij verzoeken u om het (gezamenlijke) plan in te dienen via ondernemersloket@velsen.nl

 

Looptijd

Deze tijdelijke corona beleidsregel geldt in de periode van 1 juni tot 31 oktober, of totdat het kabinet besluit de corona-maatregelen voor de horecasector weer aan te scherpen.

 

 

Velsen 26 mei 2020

Burgemeester en wethouders van Velsen