Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Verordening Winkeltijden Elburg 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Winkeltijden Elburg 2020
CiteertitelVerordening Winkeltijden Elburg 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-05-2020nieuwe regel

25-05-2020

gmb-2020-136594

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Winkeltijden Elburg 2020

De raad der gemeente Elburg;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 april 2020,

gelet op de winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t: vast te stellen de Verordening Winkeltijden Elburg 2020.

 

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • c.

  Werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • d.

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet;

 

Artikel 2. Vrijstelling bepaalde feestdagen

1. Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een vrijstelling op tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en tweede Pinksterdag.

2. Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een vrijstelling op Nieuwjaarsdag en tweede Kerstdag, mits deze dagen niet op een zondag vallen.

 

Artikel 3. Vrijstelling voor bepaalde winkels

De in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen, gelden niet ten aanzien van:

 • a.

  winkels op campings en vakantieparken, gedurende de reguliere openingstijden ten behoeve van recreatie;

 • b.

  musea, die ook een museumwinkel bevatten.

 

Artikel 4. Toezicht

Met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

 

Artikel 5. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

De Verordening Winkeltijdenwet 1996 wordt ingetrokken.

 

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op 26 mei 2020.

2. Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening Winkeltijden Elburg 2020".

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Elburg in zijn vergadering van 25 mei 2020

de voorzitter, ir. J.N. Rozendaal

de griffier, mr. ir. M.C. Luiting.