Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Almelo

AANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlmelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT 2020
CiteertitelAANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT 2020
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageCamera's binnenstad bestaand en aanvullend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 151c van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-05-202011-05-202017-10-2020vaststelling nieuwe regeling

06-05-2020

gmb-2020-135897

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT 2020

DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE ALMELO

 

Gelezen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 28-04-2020,

 

ingestemd is met het verlengen van het huidige cameratoezicht en de uitbreiding daarvan.

 

Overwegende:

 

1. Dat de burgemeester op grond van artikel 151c Gemeentewet en artikel 2:77 Algemene plaatselijke verordening gemeente Almelo kan besluiten tot het instellen van cameratoezicht voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op openbare plaatsen en andere plaatsen die voor een ieder toegankelijk zijn.

 

2. Dat het cameratoezicht deel uitmaakt van een bredere aanpak voor het verbeteren van de openbare orde en veiligheid in het uitgaansgebied van Almelo.

 

3. Dat het cameratoezicht een technische ondersteuning biedt bij het toezicht en de handhaving van de openbare orde en veiligheid in het uitgaansgebied. Het kan dienen als hulpmiddel voor de verantwoordelijke autoriteiten bij het opsporen en vervolgen van daders van strafbare feiten.

 

4. Dat het belang van de handhaving van de openbare orde en veiligheid en de daaronder mede te begrijpen bovengenoemde belangen zwaarder wegen dan het individuele belang van burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

 

5. Dat het cameratoezicht in het uitgaansgebied en de aanpalende looproutes voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt voor het instellen van cameratoezicht: kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit en subsidiariteit.

 

6. Dat de volgende gebieden worden aangewezen als gebieden waar, met ingang van inwerkingtreding van dit besluit, met camera's toezicht wordt gehouden:

 

Locatie

Bereik/gebied

Oranjestraat

Nabij Grotestraat noord noord

Grotestraat Noord

Nabij Kerkplein

Grotestraat Noord

Koornmarkt

Grotestraat Midden

Koornmarkt

Grotestraat Midden

Grotestraat midden plus Schokland

Grotestraat Midden Zuid

Grotestraat midden plus Schuttenstraat plus Hagenborgh Zuid.

Hagenborgh Zuid

Hagenborgh zuid plus fietsenkelderingang

Grotestraat Midden Zuid

Grotestraat plus Prinses Catherina-Amaliaplein en Krikkenstraat

Grotestraat Midden Zuid

Grotestraat midden zuid

Grotestraat Midden Zuid

Grotestraat midden zuid plus Hofkampstraat

Grotestraat Midden Zuid

Grotestraat midden zuid plus Prinsenstraat

De Waag appartementen

De Waag plus Schuttenstraat plus Schokland plus Waagplein

Marktstraat

Markstraat plus café BCA plus Boompjes

Hagenborgh

Hagenborghpark

Schipbeekstraat

Schipbeekstraat plus Hofkampstraat

Waagplein

Waagplein plus Wierdenstraat plus busstation

Centrumplein Zuid

Centrumplein Zuid plus Corridor

Centrumplein Noord

Centrumplein Noord plus Hagengracht plus Stadshaven

p-garage P14

Centrumplein plus Stadshaven

p-garage P14

Stadstuin plus Busstation

Stationsplein kruising

Stationsplein plus Egbert Gorterstraat plus Stationsstraat

 

7. Dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het legitieme doel.

 

8. Dat uit de incidentenanalyse van de politie blijkt dat in het aangewezen gebied de veiligheidsproblematiek het grootst is, dat wil zeggen dat daar zich de meeste incidenten voordoen.

 

9. Dat het live uitkijken van de beelden een bepalende factor is voor het succes van cameratoezicht. De politie voelt zich gesteund door cameratoezicht omdat de meldkamer indien noodzakelijk assistentie kan inzetten. Daarnaast kan beter op incidenten worden ingespeeld en kan de politiecapaciteit efficiënter ingezet worden. Verder kunnen de camerabedieners inzoomen op situaties wat identificatie van mogelijke verdachten of verdachte situaties makkelijker maakt.

 

10. Dat overleg met de Politie en het Openbaar Ministerie heeft plaatsgevonden en zij akkoord zijn met het verlengen van het huidige cameratoezicht en de uitbreiding daarvan.

 

Gelet op:

1. artikel 151c Gemeentewet;

2. artikel 2:77 Algemene plaatselijke verordening gemeente Almelo

 

BESLUIT

 

• plaatsen aan te wijzen waarbinnen cameratoezicht zal plaatsvinden, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende overzichtskaart;

• de periode waarin de camera’s daadwerkelijk worden gebruikt vast te stellen op 24 uur per dag;

• dat twee maanden voor het einde van de duur van dit besluit een evaluatie zal plaatsvinden.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op publicatie en geldt tot en met 1 mei 2025.

 

Almelo, 11 mei 2020,

 

de burgemeester van Almelo,

 

A.J. Gerritsen

 

Bezwaar

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken bij de burgemeester van Almelo, postbus 5100, 7600 GC Almelo. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van bezwaar moet bevatten.

 

Een kopie van het besluit waartegen het bezwaar zich richt moet worden meegezonden.

 

Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel(sector Bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle) een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

 

 

Bijlage overzichtskaart camera’s binnenstad bestaand en aanvullend