Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Enschede

Besluit gebiedsaanwijzing drugsgebruikverbod Bothofterrein e.o.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEnschede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit gebiedsaanwijzing drugsgebruikverbod Bothofterrein e.o.
CiteertitelBesluit gebiedsaanwijzing drugsgebruikverbod Bothofterrein e.o.
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpVerbod drugsgebruik; Bothofterrein;

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Enschede/332923/CVDR332923_15.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-05-2020Nieuwe regeling

26-05-2020

gmb-2020-135066

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit gebiedsaanwijzing drugsgebruikverbod Bothofterrein e.o.

DE BURGEMEESTER VAN ENSCHEDE

 

Overwegende:

 

 • Dat in het gebied Bothofterrein e.o. drugsgerelateerde overlast wordt ervaren;

 • Dat deze overlast vooral plaatsvindt op en rondom de Performance Factory, een voormalig fabrieksterrein waar nu horeca, kunst, cultuur en sportmogelijkheden gevestigd zijn;

 • Dat uit een bestuurlijke rapportage van de politie daarover het volgende blijkt:

  • De Performance Factory in de wijk De Bothoven is ingericht voor recreatief gebruik, ten behoeve waarvan zich in dit gebied tafels en banken bevinden en een sportveld is ingericht;

  • Reeds eerder, in de zomer van 2019, is in dit gebied sprake geweest van overlast door jeugdgroepen, waartegen diverse maatregelen zijn genomen die tot een afname van de overlast hebben geleid;

  • Inmiddels wordt een verschuiving waargenomen van overlastproblematiek in de binnenstad (na geïntensiveerd toezicht en handhaving) naar de Performance Factory; de wijkagent krijgt steeds meer meldingen van omwonenden, daar gevestigde bedrijven en ketenpartners dat de overlast in brede zin de afgelopen weken aanzienlijk is toegenomen;

  • In deze omgeving komen dealers en gebruikers in beeld, waaronder ook personen die zich eerst in de omgeving van de Noorderhagen en het Willem Wilminkplein ophielden;

  • Onder andere bestaat de overlast uit het gebruiken van drugs, waarvan het beeld is dat dit de afgelopen weken is toegenomen; het betreft onder meer het roken van joints door groepen personen;

  • De overlast in het gebied dreigt onaanvaardbaar hoog te worden en draagt bij aan gevoelens van onveiligheid bij bewoners, bezoekers en ondernemers;

  • Voor een belangrijk deel zijn personen die zich eerst manifesteerden in de omgeving Noorderhagen/Willem Wilminkplein verantwoordelijk voor deze overlast; er is een sterke verwevenheid tussen het dealen in drugs, geweldsincidenten en straatroven; de straathandel drukt een negatief stempel op de leefbaarheid; het dealen van drugs heeft een aanzuigende werking op gebruikers en andere dealers;

  • Tegen het gebruiken van drugs kan tot nu toe niet worden opgetreden; inzet van art. 2:74a van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Enschede 2009 (drugsgebruiksverbod in aan te wijzen gebieden) maakt dit wel mogelijk en geeft de politie mogelijkheden om de overlast beter te bestrijden;

  • In de nabijheid van de Performance Factory is een watertoren aanwezig, gelegen aan de straat Hoog en Droog, die ook als hangplek gebruikt wordt; in de buurt daarvan bevindt zich een basisschool; om een verplaatsingseffect te voorkomen is het wenselijk de gebiedsaanwijzing ook deze locatie te laten omvatten;

 • Dat artikel 2:74a APV een middel is om daadkrachtig op te treden tegen deze overlast en een extra maatregel is waarmee getracht kan worden om zowel de gebruikers als de dealers te ontmoedigen het betreffende gebied te gebruiken voor hun bezigheden;

 • Dat het aangewezen gebied direct grenst aan het gebied Wilminkplein/Noorderhagen en omgeving/Boerenkerkhof, welk gebied bij besluit van 23 juli 2018 is aangewezen als gebied waar het verbod op drugsgebruik geldt;

 

Gelet op artikel 2:74a van de Algemene Plaatselijke Verordening Enschede 2009 (APV);

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de volgende aanwijzing van een gebied waarin het op openbare plaatsen verboden is middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten:

Artikel 1

Het gebied Bothofterrein en omgeving, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en daarvan onderdeel uitmakende kaart (kaart gebiedsaanwijzing drugsgebruiksverbod Bothofterrein e.o.), wordt aangewezen als gebied waarin het op openbare plaatsen verboden is middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gebiedsaanwijzing drugsgebruiksverbod Bothofterrein e.o.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld op 26 mei 2020.

Burgemeester van Enschede,

dr. G.O. van Veldhuizen

Bijlagen

- kaart gebiedsaanwijzing drugsgebruiksverbod Bothofterrein e.o.

Toelichting

Met dit besluit wordt op grond van artikel 2:74a Algemene plaatselijke verordening gemeente Enschede 2009 (APV) een gebied aangewezen waarin het op openbare plaatsen (dus niet omvattend de voor het publiek openstaande gebouwen en terrassen) is verboden om middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet (soft- of harddrugs) of daarop gelijkende waar te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten. Overtreding van dit verbod is strafbaar op grond van de artikelen 2:74a en 6:1 van de APV.

 

BEZWAAR

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken bij de burgemeester van Enschede, Postbus 20, 7500 AA ENSCHEDE. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Een kopie van het besluit waartegen het bezwaar zich richt moet worden meegezonden. Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel (Sector Bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle) een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Meer informatie is te vinden op www.enschede.nl, onder de zoekterm “Bezwaarschrift indienen”.