Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Subsidiebeleidsregel duurzame initiatieven in Goirle

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidiebeleidsregel duurzame initiatieven in Goirle
CiteertitelSubsidiebeleidsregel duurzame initiatieven in Goirle
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpduurzame initiatieven

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-05-2020nieuwe beleidsregel

21-04-2020

gmb-2020-134686

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidiebeleidsregel duurzame initiatieven in Goirle

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle;

Overwegende:

dat het wenselijk is om nadere regels op te stellen over het verstrekken van incidentele subsidies waarmee het door de gemeenteraad vastgestelde Milieubeleid Duurzaam Goirle wordt ondersteund;

Gelet op:

• artikel 4.23 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

• de Algemene subsidieverordening gemeente Goirle 2017;

• het Milieubeleidsplan Duurzaam Goirle 2017-2020;

Besluit vast te stellen de volgende beleidsregel

 

Subsidiebeleidsregel duurzame initiatieven in Goirle:

 

1. Doelstelling

Stimuleren van activiteiten die gericht zijn op:

 • a.

  het promoten en aanzetten tot milieuvriendelijk handelen;

 • b.

  kennisverspreiding en kennisdeling op thema’s uit het Milieubeleidsplan.

2. Doelgroep

 • a.

  Deze subsidieregeling is van toepassing op activiteiten van inwoners van de gemeente Goirle en organisaties die gevestigd zijn in de gemeente Goirle of een afdeling in de gemeente hebben.

 • b.

  Het initiatief is publiek, openbaar zonder commercieel of particulier belang.

 • c.

  Organisaties hebben een rechtspersoonlijkheid zonder winstdoelstelling. Inwoners hoeven geen rechtspersoon (zoals bijvoorbeeld een stichting) te zijn.

 • d.

  De aanvrager verricht zijn activiteiten hoofdzakelijk met behulp van vrijwilligers.

3. Criteria en voorwaarden

 • a.

  Het moet gaan om initiatieven die aansluiten bij de thema’s uit het milieubeleidsplan Duurzaam Goirle, te weten:

  • Energie;

  • Klimaat;

  • Biodiversiteit;

  • Afval;

  • Natuur en milieueducatie.

 • b.

  De activiteiten moeten zich richten op:

  • de gehele achterban en/of een breed publiek (open staan voor alle inwoners van de gemeente Goirle);

  • of een schoolactiviteit (met betrokkenheid van één of meerdere scholen);

  • of een wijkactiviteit.

 • c.

  De subsidie heeft een aanjaagfunctie en wordt maximaal 3 maal voor dezelfde activiteit verstrekt.

 • d.

  Cofinanciering is niet verplicht maar wordt gewaardeerd.

4. Niet subsidiabel

 • a.

  Activiteiten die bedoeld zijn om winst te maken.

 • b.

  Kosten die ook al met een andere subsidie gefinancierd worden.

 • c.

  Kosten voor consumpties.

5. Subsidieplafond

 • a.

  Jaarlijks wordt door de gemeenteraad in de begroting een subsidieplafond vastgesteld.

6. Aanvraag en verantwoording

 • a.

  De aanvraag voor duurzame initiatieven subsidie wordt schriftelijk of digitaal ingediend bij burgemeester en wethouders met gebruikmaking van het vastgestelde aanvraagformulier.

 • b.

  De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst van de complete aanvraag.

 • c.

  Als voor de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd een vergunning nodig is, wordt de aanvraag pas in behandeling genomen wanneer de vergunning is verleend.

 • d.

  Voor de subsidie geldt een eenvoudige verantwoordingsplicht. Hieraan wordt voldaan wanneer de aanvrager binnen 13 weken na de activiteit een ingevuld Verantwoordingsformulier overlegt, inclusief een overzicht van de daadwerkelijk gemaakte kosten, onderbouwd door kopieën van bonnen/facturen/foto’s.

 • e.

  Zonder uitvoering of bij gedeeltelijke uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten, wordt de subsidie lager vastgesteld en dient het (resterende) bedrag teruggestort te worden.

7. Weigeringsgronden

De subsidieverlening kan in ieder geval worden geweigerd indien:

 • a.

  Het initiatief niet voldoet aan een of meer van de criteria en/of voorwaarden genoemd onder 3.

 • b.

  Er wordt al in voldoende mate voorzien in de activiteiten door andere organisaties in de gemeente Goirle.

 • c.

  Er een gegronde reden bestaat om op grond van artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht de subsidie de weigeren.

 • d.

  De subsidieverlening wordt geweigerd indien:

 • e.

  De gevraagde subsidie leidt tot overschrijding van het subsidieplafond.

 

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 21 april 2020

Jolie Hasselman, secretaris

Mark van Stappershoef, burgemeester