Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening op de commissie voor bezwaarschriften 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de commissie voor bezwaarschriften 2020
CiteertitelVerordening op de commissie voor bezwaarschriften 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbezwaarschriftencommissie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-05-202001-01-2020nieuwe regeling

12-05-2020

gmb-2020-132277

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de commissie voor bezwaarschriften 2020

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 april 2020;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet gelezen in samenhang met artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t : de volgende Verordening op de commissie voor bezwaarschriften 2020 vast te stellen:

 

Hoofdstuk 1 De commissie en de secretaris

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  bestuursorgaan: het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

 • b.

  commissie: commissie van advies voor de bezwaarschriften, als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2. Inleidende bepaling commissie

 • 1.

  Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad, het college en de burgemeester.

 • 2.

  De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten:

 • a.

  op grond van een wettelijk voorschrift inzake belastingen waaronder de Wet waardering onroerende zaken;

 • b.

  met betrekking tot ambtenaren- en personeelszaken.

Artikel 3. Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden.

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de commissie worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 3.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur van Goirle.

 • 4.

  De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

Artikel 4. Secretaris

 • 1.

  De secretaris van de commissie is een door het college aangewezen ambtenaar.

 • 2.

  Het college wijst tevens een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

 • 3.

  De secretaris kan door de voorzitter worden gemandateerd om namens de voorzitter brieven te versturen.

Artikel 5. Zittingsduur

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Het is mogelijk één keer herbenoemd te worden.

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijke mededeling aan het college.

 • 3.

  De aftredende of ontslagnemende voorzitter of leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Hoofdstuk 2 De procedure

Artikel 6. Ingediend bezwaarschrift

 • 1.

  Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2.

  Indien het bezwaarschrift en het bestreden besluit zich daarvoor lenen, wordt bezwaarmaker door het bestuursorgaan de keuze geboden om het bezwaarschrift eerst op ambtelijk niveau, informeel, te bespreken dan wel het bezwaarschrift direct formeel in behandeling te nemen. De secretaris neemt hiertoe binnen één week na datum van ontvangst van het bezwaarschrift telefonisch contact op met bezwaarmaker.

 • 3.

  In geval van een informele behandeling wordt samen met bezwaarmaker, bestuursorgaan en eventuele andere (derde)belanghebbende(n) gezocht naar een mogelijke oplossingsrichting.

 • 4.

  De informele behandeling kan plaatsvinden mits de bezwaarmaker en eventueel (derde)-belanghebbe(n) instemmen met tijdelijke opschorting van de beslistermijn.

 • 5.

  Indien partijen niet tot een oplossing zijn gekomen dan wel het bezwaarschrift en het bestreden besluit zich niet lenen voor een informele behandeling, wordt het bezwaarschrift in handen van de commissie gesteld.

Artikel 7. Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Awb worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter van de commissie:

 • a.

  Artikel 2:1, tweede lid Awb (schriftelijke machtiging gemachtigde);

 • b.

  Artikel 6:6 Awb (stellen van termijn voor herstel verzuim aan indiener);

 • c.

  Artikel 6:17 Awb (toezending stukken aan gemachtigde);

 • d.

  Artikel 7:4, tweede lid Awb (inzage stukken);

 • e.

  Artikel 7:6, vierde lid Awb (geheimhouding om gewichtige redenen).

Artikel 8. Vooronderzoek

 • 1.

  De voorzitter van de commissie is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2.

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daar kosten aan zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college vereist.

Artikel 9. Hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het bestuursorgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

 • 2.

  De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Awb (afzien van horen belanghebbenden).

 • 3.

  Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het bestuursorgaan.

Artikel 10. Uitnodiging hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het bestuursorgaan ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk uit.

 • 2.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken van de termijn genoemd in het eerste lid.

Artikel 11. Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, onder wie in elk geval de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

Artikel 12. Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. Zij laten zich zo nodig vervangen.

Artikel 13. Openbaarheid zitting

 • 1.

  De zitting van de commissie is openbaar.

 • 2.

  De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet. Zittingen inzake het sociale domein vinden in beginsel plaats achter gesloten deuren, tenzij bezwaarmaker uitdrukkelijk om een openbare zitting verzoekt.

 • 3.

  Indien de commissie beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats achter gesloten deuren.

Artikel 14. Schriftelijke verslaglegging

 • 1.

  Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

 • 2.

  Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 3.

  Indien de zitting geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 4.

  Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.

 • 5.

  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

Artikel 15. Nader onderzoek

 • 1.

  Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het bestuursorgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3.

  De leden van de commissie, het bestuursorgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo'n verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16. Raadkamer en advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  Ingeval toepassing is gegeven aan artikel 11 is het vereist dat het niet aanwezige lid bij de beraadslaging en beslissing wordt betrokken.

 • 3.

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 4.

  Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

 • 5.

  Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

 • 6.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 7.

  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

Artikel 17. Uitbrengen advies en verdaging

 • 1.

  Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 14 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde stukken worden tevens toegezonden aan de belanghebbenden dan wel de gemachtigde.

 • 3.

  Indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie de termijn van 12 weken, als bedoeld in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt de voorzitter het bestuursorgaan tijdig om de beslissing te verdagen.

 • 4.

  Van een besluit tot verdaging ontvangen de voorzitter en de belanghebbenden dan wel de gemachtigde een afschrift.

Hoofdstuk 3 Overige bepalingen

Artikel 18. Vergoeding

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen en hoorzittingen een vergoeding.

 • 2.

  De vergoeding voor de voorzitter bedraagt € 195,00.

 • 3.

  De vergoeding voor de leden bedraagt € 155,00.

 • 4.

  Daar waar het advies van de commissie geheel buiten een hoorzitting als bedoeld onder het eerste lid tot stand komt, bedraagt de vergoeding de helft van het op grond van het tweede en derde lid te vergoeden bedrag. Dit geldt ook voor zover een lid een hoorzitting niet heeft bijgewoond, maar aan de totstandkoming van een advies wel zijn noodzakelijk zijnde bijdrage heeft geleverd.

 • 5.

  De vergoeding wordt jaarlijks, ingaande 1 januari 2021, aangepast overeenkomstig het prijsindexcijfer consumentenprijzen (2015=100).

 • 6.

  De voorzitter en de leden van de commissie, die woonachtig zijn op een afstand van meer van 10 km van het gemeentehuis van de gemeente Goirle, ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen en hoorzittingen van de commissie een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer.

 • 7.

  De in lid 1, 4 en 6 genoemde vergoedingen worden halfjaarlijks uitbetaald.

Artikel 19. Jaarverslag

De commissie brengt jaarlijks vóór 1 juli verslag uit aan de gemeenteraad over de door haar in het voorafgaande jaar verrichte werkzaamheden.

Artikel 20. Intrekking oude regeling

De Verordening op de commissie voor bezwaarschriften 2014 wordt ingetrokken.

Artikel 21. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking daarvan en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de gemeente Goirle op 12 mei 2020

de griffier, Berry van ’t Westeinde

de voorzitter, Mark van Stappershoef