Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voerendaal

Subsidieregeling Levensloopbestendig maken van woningen gemeente Voerendaal 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoerendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Levensloopbestendig maken van woningen gemeente Voerendaal 2020
CiteertitelSubsidieregeling levensloopbestendig maken van woningen 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpRuimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-05-2020nieuwe regeling

12-05-2020

gmb-2020-129392

Zaaknr. 78952

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Levensloopbestendig maken van woningen gemeente Voerendaal 2020

Burgemeester en wethouders van Voerendaal,

 

gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

gelet op artikel 5, derde lid van de Algemene subsidieverordening Voerendaal 2019,

 

besluiten vast te stellen de:

 

Subsidieregeling Levensloopbestendig maken van woningen gemeente Voerendaal 2020.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: een natuurlijk persoon die een aanvraag om subsidie heeft ingediend;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voerendaal;

 • c.

  levensloopbestendige woning: een particuliere koopwoning die in ieder geval voldoet aan de vereisten m.b.t.:

 • - toegankelijkheid

 • - slaapkamer

 • - badkamer/ sanitair

 • - toiletruimte,

 • zoals deze zijn gesteld in de kolom “uitvoering basis” van het document “LLB criteria en scorelijst, versie 3” (bijlage 1);

 • d.

  natuurlijk persoon: een mens van vlees en bloed met een identiteit, geboorteplaats en –datum;

 • e.

  professionele aannemer: firma die zich toelegt op het uitvoeren van (ver)bouwprojecten en die als zodanig staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

 • f.

  raad: gemeenteraad van Voerendaal;

 • g.

  subsidie: een door het college aan een natuurlijk persoon verleende geldelijke bijdrage voor het levensloopbestendig maken van een bestaande particuliere koopwoning in de gemeente Voerendaal die op het moment van aanvraag van de geldelijke bijdrage in (mede-)eigendom toebehoort aan deze natuurlijk persoon van minimaal 18 jaar en door hem wordt bewoond c.q. binnen 1 jaar na aanvraag van de subsidie bewoond zal gaan worden;

 • h.

  subsidieplafond: het jaarlijkse subsidiebudget dat ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies ten behoeve van het levensloopbestendig maken van woningen;

 • i.

  woning: een (gedeelte van een) bestaand gebouw dat dient voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.

Artikel 2 Grondslag regeling

De vigerende Algemene Subsidieverordening vormt de grondslag voor deze subsidieregeling.

Artikel 3 Doel

Deze subsidieregeling heeft als doel het stimuleren van natuurlijke personen van 18 jaar en ouder om hun eigen bestaande koopwoning levensloopbestendig te maken.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag om subsidie wordt schriftelijk of digitaal ingediend bij het college.

 • 2.

  De aanvraag wordt middels een door het college vastgesteld (digitaal) aanvraagformulier ingediend.

 • 3.

  Bij een aanvraag om subsidie overlegt de aanvrager (een) duidelijke plattegrondtekening(en) inclusief gevelaanzichten en doorsnedes, voorzien van relevante maatvoering, van de bestaande situatie en de nieuwe situatie.

 • 4.

  Uit de ingediende tekeningen moet duidelijk blijken:

  • a.

   voor welke werkzaamheden de subsidie wordt aangevraagd en

  • b.

   dat de woning na aanpassing voldoet aan alle gestelde criteria op grond van deze subsidieregeling.

Artikel 5 Aanvraagtermijn

 • 1.

  De aanvraag om subsidie kan op zijn vroegst worden ingediend vanaf het moment dat de voor de (ver)bouwwerkzaamheden benodigde aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend.

 • 2.

  Als geen omgevingsvergunning nodig is, wordt de aanvraag om subsidie minimaal 18 weken voor de start van de (ver)bouwwerkzaamheden ingediend.

 • 3.

  Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van datum van ontvangst van een complete ontvankelijke aanvraag, waarbij de datum van registratie door het college bepalend is.

Artikel 6 Criteria voor subsidietoekenning

Het college besluit tot toekenning van subsidie aan de aanvrager als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • a.

  de aanvrager is een natuurlijk persoon;

 • b.

  de aanvrager is minimaal 18 jaar op het moment van indiening van de aanvraag;

 • c.

  de aanvrager is op het moment van de aanvraag en subsidietoekenning (mede-)eigenaar van een door hem bewoonde of na realisatie van de levensloopbestendige voorzieningen te bewonen woning in de gemeente Voerendaal;

 • d.

  uit de aanvraag blijkt dat de woning als bedoeld onder c zodanig wordt verbouwd dan wel aangepast dat de woning na uitvoering van de werkzaamheden is aan te merken als levensloopbestendig, zoals bedoeld in artikel 1 onder c;

 • e.

  de verbouwing en aan te brengen voorzieningen zijn niet in strijd met het bestemmingsplan, Bouwbesluit 2012 en overige eisen die uit van toepassing zijnde regels voortvloeien;

 • f.

  vergoeding of subsidiëring van de te maken kosten kan niet op grond van een andere (wettelijke) regeling plaatsvinden;

 • g.

  de verbouwing en voorzieningen, die de woning levensloopbestendig maken, zijn niet uitgevoerd of in uitvoering voordat de aanvraag om subsidie is ingediend of de woning is niet al als levensloopbestendig aan te merken voordat de aanvraag om subsidie is ingediend;

 • h.

  de bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door een professionele aannemer, en

 • i.

  door de toekenning van de subsidie wordt het subsidieplafond niet overschreden.

Artikel 7 Hoogte subsidiebedrag

 • 1.

  Subsidie wordt alleen toegekend voor de kosten van het sober en doelmatig levensloopbestendig maken van de woning.

 • 2.

  Tot de kosten van het levensloopbestendig maken behoren alleen de uitvoeringskosten, zijnde de materiaal- en maakkosten, zoals vermeld op de werkzaamheden- en vergoedingenlijst, versie 3 (zie bijlage 2).

 • 3.

  De hoogte van de subsidie wordt bepaald aan de hand van de gespecificeerde vergoedbare kosten, zoals vermeld op de werkzaamheden- en vergoedingenlijst, versie 3 (zie bijlage 2) en het bepaalde in het eerste en tweede lid.

 • 4.

  Het subsidiebedrag is maximaal 9.000 euro (inclusief btw) per woning.

Artikel 8 Beslistermijn aanvraag om subsidie

Op de aanvraag om subsidie wordt beslist binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 9 Directe vaststelling subsidie

Een subsidie lager dan € 2.500,-- wordt direct vastgesteld.

Artikel 10 Meldplicht

 • 1.

  Binnen een termijn van 3 maanden nadat de aangevraagde subsidie is toegekend, meldt de aanvrager de start van het levensloopbestendig maken van de woning aan het college door middel van een ingevuld en ondertekend formulier voor de startmelding.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan, als voor de verbouwingswerkzaamheden of aan te brengen voorzieningen een omgevingsvergunning is vereist, de startmelding pas worden ingediend nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is. De in het eerste lid genoemde termijn begint op de dag nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden.

 • 3.

  De aanvrager meldt uiterlijk binnen 10 maanden na acceptatie van de startmelding door het college het gereed zijn van het levensloopbestendig maken van de woning aan het college door middel van een ingevuld en ondertekend formulier voor de gereedmelding.

 • 4.

  De aanvrager kan rechten ontlenen aan de start- of gereedmelding als deze door het college schriftelijk is geaccepteerd.

Artikel 11 Acceptatie meldingen

 • 1.

  Het college accepteert de startmelding wanneer uit de melding alsmede de controle daarvan blijkt dat aan de voorwaarden voor startmelding is voldaan.

 • 2.

  Het college accepteert de gereedmelding wanneer uit de controle daarvan blijkt, dat de werkzaamheden in overeenstemming met deze subsidieregeling en het besluit op de aanvraag om subsidie zijn uitgevoerd.

 • 3.

  Het college deelt de acceptatie van de startmelding of gereedmelding binnen vier weken na ontvangst daarvan mee aan de aanvrager.

Artikel 12 Aanvraag tot subsidievaststelling en beslistermijn

 • 1.

  Degene aan wie een subsidie van € 2.500,-- of meer is toegekend hoeft geen aanvraag tot subsidievaststelling bij het college in te dienen.

 • 2.

  Binnen vier weken na ontvangst van de gereedmelding neemt het college een besluit over het al dan niet vaststellen van de subsidie.

Artikel 13 Betaling en bevoorschotting

 • 1.

  Een direct vastgestelde subsidie wordt ineens uitgekeerd binnen zes weken na bekendmaking van het besluit tot subsidievaststelling.

 • 2.

  Als de toegekende subsidie € 2.500,-- of meer bedraagt wordt 50% van het toegekende subsidiebedrag uitgekeerd binnen vier weken na bekendmaking van het besluit tot subsidieverlening.

 • 3.

  De overige 50% van het toegekende subsidiebedrag wordt uitgekeerd binnen vier weken na bekendmaking van het besluit tot subsidievaststelling.

 • 4.

  De subsidie wordt uitgekeerd door overmaking van het subsidiebedrag op het door de aanvrager in het aanvraagformulier vermelde bankrekeningnummer.

Artikel 14 Hardheidsclausule

Het college kan in uitzonderlijke gevallen bepalingen van deze subsidieregeling gemotiveerd buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing van die bepaling voor de aanvrager gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepaling te dienen doelen.

Artikel 15 Overgangsrecht

 • 1.

  Op aanvragen om subsidie die zijn ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van deze subsidieregeling en waarop vóór de inwerkingtreding nog niet is beslist, zijn de bepalingen van de Subsidieregeling “ Levensloopbestendig maken van woningen 2015”, zoals die laatstelijk is gewijzigd op 17 januari 2017 van toepassing, tenzij het college van oordeel is dat aanvrager in zijn belangen wordt geschaad. In dat laatste geval zijn op de aanvraag om subsidie de bepalingen van deze subsidieregeling van toepassing.

 • 2.

  Op besluiten die zijn genomen vóór de inwerkingtreding van deze subsidieregeling blijven de bepalingen van de Subsidieregeling “Levensloopbestendig maken van woningen 2015”, zoals die laatstelijk is gewijzigd op 17 januari 2017 van toepassing.

Artikel 16 Intrekking

De Subsidieregeling "Levensloopbestendig wonen in Voerendaal" van 28 januari 2014, de Subsidieregeling “Levensloopbestendig maken van woningen 2015” van 16 juni 2015 en het besluit tot wijziging van die regeling van 17 januari 2017 worden ingetrokken.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad.

Artikel 18 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling levensloopbestendig maken van woningen 2020”.

 •  

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL,

de secretaris, de burgemeester,

C.J.H.M. Janssen W. Houben

Bijlage 1 LLB-criteria versie 3

 

Bijlage 2 Werkzaamheden- en vergoedingenlijst