Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Scherpenzeel

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel houdende regels omtrent elektrische voertuigen (Beleidsregels Plaatsen van laadpunten voor elektrische voertuigen op openbaar terrein 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieScherpenzeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel houdende regels omtrent elektrische voertuigen (Beleidsregels Plaatsen van laadpunten voor elektrische voertuigen op openbaar terrein 2020)
CiteertitelBeleidsregels Plaatsen van laadpunten voor elektrische voertuigen op openbaar terrein 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994
 4. artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 5. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Scherpenzeel/623716/CVDR623716_1.html
 6. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Scherpenzeel/601074/CVDR601074_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-05-2020nieuwe regeling

12-05-2020

gmb-2020-126906

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel houdende regels omtrent elektrische voertuigen (Beleidsregels Plaatsen van laadpunten voor elektrische voertuigen op openbaar terrein 2020)

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Scherpenzeel;

 

Gelet op artikel op het bepaalde in artikel 160 lid 1 onder a van de Gemeentewet, het bepaalde in artikel 4:81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, jo artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de artikelen 2.10 en 2.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening Scherpenzeel 2019 en het bepaalde in de Algemene Verordening ondergrondse Infrastructuur Scherpenzeel.

 

Overwegende dat elektrisch rijden in opkomst is en er behoefte is aan infrastructuur om elektrische voertuigen op te kunnen laden en de benodigde laadpunten in veel gevallen op openbaar terrein geplaatst worden;

 

Het wenselijke is hiervoor kaders te formuleren waarbinnen de realisatie van de laadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur in de gemeente Scherpenzeel plaats kan vinden;

 

Besluit:

Vast te stellen de volgende “Beleidsregels Plaatsen van laadpunten voor elektrische voertuigen op openbaar terrein 2020”.

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

Aanvraag: een aanvraag voor een vergunning op grond van de artikelen 2.10 en 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening Scherpenzeel 2019 voor het plaatsen van een of meerdere oplaadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur op of aan de openbare weg en het verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit waarbij een of meerdere parkeerplaatsen worden aangewezen voor het opladen van een elektrisch voertuig.

 

Aanvrager: een aanbieder van oplaadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur die een aanvraag namens de eigenaar en/of bezitter van een elektrisch voertuig - (werknemers, die minimaal 18 uur per week werkzaam zijn aan te tonen door een werkgeversverklaring, van) een bedrijf of bewoner - indient.

 

Bedrijf: een bedrijf dat bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd, en een vestiging heeft op een adres in de gemeente Scherpenzeel.

 

Beheerder: degene die de oplaadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur plaatst, beheert en onderhoudt, tevens de aanvrager.

 

Bewoner: degene die daadwerkelijk woont in de gemeente Scherpenzeel. Volgens de inschrijving in de gemeentelijke basisregistratie personen.

 

Elektrisch voertuig: alle voertuigen die op de openbare weg mogen rijden, geheel of gedeeltelijk op elektriciteit kunnen rijden en voorzien zijn van een stekker om op te laden.

Gebruiker:

 • 1.

  een bedrijf en/of organisatie dat/die gevestigd is in de gemeente Scherpenzeel en eigenaar en/of bezitter is van één of meerdere elektrische voertuigen of een of meerdere werknemers in dienst heeft die beschikt/beschikken over een elektrisch voertuig.

 • 2.

  een bewoner die eigenaar en/of bezitter is van een elektrisch voertuig.

Interoperabiliteit: de mogelijkheid om met een laadpas van verschillende serviceproviders gebruik te maken van een laadpunt van verschillende aanbieders van oplaadinfrastructuur.

 

Oplaadpunt: een oplaadobject met één of meerdere aansluitingen voor het opladen van elektrische voertuigen.

 

Oplaadinfrastructuur: het geheel van oplaadpunten, aansluitingen op het elektriciteitsnet en andere voorzieningen in de openbare ruimte op of aan de weg bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen.

 

Openbaar oplaadpunt: een laadpunt dat voor iedereen te gebruiken is, bijvoorbeeld via een pasje, en direct is aangesloten op het stroomnetwerk dat door de netwerkbeheerder wordt beheerd.

 

Overeenkomst: de met de aanvrager te sluiten overeenkomst voor de plaatsing van laadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de gemeente Scherpenzeel.

 

Privaat oplaadpunt: een laadpunt dat is aangesloten op een private meterkast (van de aanvrager) en is geplaatst op het eigen terrein (van de aanvrager).

 

Serviceprovider: aanbieder van laaddiensten aan gebruikers, zoals de uitgifte van laadpassen.

 

Verlengd privaat oplaadpunt: een laadpunt dat is aangesloten op een private meterkast en is geplaatst op openbaar terrein.

Artikel 2 Aanvraag vergunningen en verkeersbesluit

Een aanvraag voor de vergunningen voor het plaatsen van een of meer oplaadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur op of aan de openbare weg en het verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit kan alleen worden ingediend door de aanbieder van oplaadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur.

Artikel 3 Aanvraag locatie oplaadpaal/-infrastructuur

Een aanvraag voor een locatie voor het plaatsen van een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur bevat een verzoek met een foto en duiding van de betreffende locatie, waarop de exacte plek van de gewenste oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur en de gewenste parkeerplaats(en) zijn aangegeven. Een aanvraag voor een locatie voor het plaatsen van een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur bevat het adres van de bewoner/bedrijf en de tenaamstelling van het voertuig. De definitieve locatie van het oplaadpunt wordt door de gemeente Scherpenzeel bepaald en toegewezen.

Artikel 4 Behoeftebepaling oplaadpaal/-infrastructuur

De aanvrager toont aan dat er op de aangevraagde locatie daadwerkelijk behoefte bestaat bij gebruikers aan een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur op of aan de openbare weg. Het college verleent geen medewerking aan het realiseren van de gevraagde oplaadinfrastructuur, wanneer potentiële gebruikers mogelijkheden hebben om hun elektrische voertuigen op eigen terrein te (laten) parkeren en op te laden.

Artikel 5 Definitieve locatie oplaadpaal/-infrastructuur

Het college bepaalt de definitieve locatie van de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur en de aan te wijzen parkeerplaats(en). Het college toetst hierbij aan de volgende criteria:

 • 1.

  de behoefte aan een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur die moet blijken uit de behoefte van gebruikers binnen een straal van hemelsbreed 200 meter van de aangevraagde locatie;

 • 2.

  zijn er al bestaande oplaadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur aanwezig in de openbare ruimte binnen de genoemde straal van 200 meter;

 • 3.

  is de desbetreffende ondergrond in eigendom van de gemeente;

 • 4.

  is de locatie van de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur voldoende herkenbaar en zichtbaar;

 • 5.

  is het aannemelijk dat de locatie door meerdere gebruikers gedeeld kan worden (dit om te voorkomen dat er “privé-parkeerplaatsen” gecreëerd worden);

 • 6.

  kan de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur worden voorzien van twee of meer aansluitpunten en kunnen – eventueel op termijn – twee of meer parkeerplaatsen worden bediend;

 • 7.

  laat de parkeerdruk dit toe (85% in de directe omgeving conform het meest recente parkeeronderzoek);

 • 8.

  betreft het een bestaand parkeervak/bestaande parkeervakken;

 • 9.

  blijft de doorgang voor ander verkeer (auto, fiets, voetganger, rolstoel etc.) gewaarborgd;

 • 10.

  zijn er geen belemmeringen ten aanzien van ander straatmeubilair of (openbaar) groen;

 • 11.

  is er sprake van geplande reconstructies of andere infrastructurele ontwikkelingen.

In beginsel worden er bij een nieuw te realiseren oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur twee parkeerplaatsen aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen. De feitelijke realisering hiervan kan worden uitgesteld tot een nader door het college te bepalen datum.

Artikel 6 (Verlengd) privaat laadpunt

Er wordt geen medewerking verleend aan een (verlengd) privaat laadpunt of een niet openbaar te gebruiken laadpunt in de openbare ruimte.

Artikel 7 Volgorde besluitvorming

De vergunning voor het plaatsen van een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur wordt eerst van kracht en kan dus pas worden gebruikt, nadat het verkeersbesluit tot aanwijzing van de benodigde parkeerplaats(en) onherroepelijk is geworden.

Artikel 8 Plaatsing, beheer en behoud oplaadpaal/-infrastructuur

De aanvrager van de vergunning voor het plaatsen van een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur is de beheerder hiervan. De beheerder is verantwoordelijk voor realisatie, beheer, onderhoud en exploitatie van de oplaadpaal/andere oplaadinfrastructuur en neemt alle kosten hiervoor voor zijn rekening. De kosten ter bescherming van de oplaadpaal/andere oplaadinfrastructuur (hekjes ed.) zijn ook voor rekening van de beheerder. Werkzaamheden en de kosten voor eventuele groenwerkzaamheden in de openbare ruimte zijn voor rekening van de gemeente.

Artikel 9 Inrichting en beheer parkeerplaatsen

De kosten voor het nemen van een verkeersbesluit en de kosten voor het plaatsen van een verkeersbord, tegel en/of markering op de aangewezen parkeerplaats(en) zijn voor rekening van de gemeente.

Artikel 10 Bereikbaarheid

De beheerder van de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar voor gebruikers, hulpdiensten en de gemeente in het geval van vragen, storingen en calamiteiten. De telefoonnummers van de storingsdienst en de helpdesk zijn vermeld op de oplaadpaal/-infrastructuur.

Artikel 11 Openbaarheid oplaadpaal/-infrastructuur

De oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur is 24 uur per dag en 7 dagen per week openbaar toegankelijk, in die zin dat deze voor iedereen te gebruiken is voor het opladen van zijn/haar elektrische voertuig. De beheerder zorgt voor zoveel mogelijk actuele informatie richting gebruikers over de aanwezigheid en beschikbaarheid van het openbaar oplaadpunt.

Artikel 12 Interoperabiliteit

Het openbaar oplaadpunt is interoperabel conform de landelijke en internationale afspraken, waaronder de uitwisselbaarheid van laadpassen en het gebruik van standaard stekkers.

Artikel 13 Groene stroom

Om te bewerkstelligen dat elektrische voertuigen ook aan de bron geen CO2-uitstoot veroorzaken, mag de beheerder van de oplaadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur alleen gegarandeerd groene/duurzame stroom (laten) leveren.

Artikel 14 Veiligheid

De oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur voldoet aan alle daaraan gestelde (nationale en internationale) veiligheidseisen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

De beheerder is aansprakelijk voor alle schade die door het gebruik van de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur of anderszins aan derden wordt veroorzaakt. De gemeente Scherpenzeel is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele schade die door de oplaadpaal en/of andere infrastructuur is veroorzaakt. De beheerder vrijwaart hiervoor de gemeente. De beheerder verzekert zich voor eventuele schade voor minimaal een bedrag van € 1.000.000,- per gebeurtenis. Dit wordt vastgelegd in de overeenkomst voor de plaatsing van laadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de gemeente Scherpenzeel.

Artikel 16 Betaald parkeren/vergunninghouders/blauwe zone

In gebieden waar betaald parkeren of vergunninghoudersparkeren is ingevoerd of waar een maximale parkeerduur (blauwe zone) of enige andere restrictie geldt, geldt deze restrictie onverminderd ook voor de bestuurders van elektrische voertuigen.

Artikel 17 Handhaving

Het college ziet toe op het juiste gebruik van de aangewezen parkeerplaats(en) en kan indien nodig handhavend optreden. Het juiste gebruik is: als een elektrische voertuig met de kabel aangesloten is op het oplaadpunt en het voertuig wordt opgeladen. Daarnaast wordt indien van toepassing gehandhaafd op het fiscaal regime, parkeervergunning, blauwe zone en andere restricties die ter plaatsen voor alle bestuurders van motorvoertuigen gelden.

Artikel 18 Intrekken / wijzigen van vergunning en verkeersbesluit

Indien de beheerder van de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur zich niet houdt aan de voorschriften verbonden aan de vergunning, kan het college de vergunning intrekken. Het college kan in dat geval ook het verkeersbesluit, waarbij de parkeerplaats(en) voor het opladen van elektrische voertuigen is/zijn aangewezen, intrekken.

Het college kan de vergunning en/of het verkeersbesluit tevens intrekken, wanneer er in de praktijk niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt van de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur. Het is namelijk niet gewenst dat een of meerdere parkeerplaatsen (nagenoeg) geheel onbenut blijven.

 

In deze gevallen heeft de beheerder het recht en de plicht de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur binnen een door het college aan te geven termijn te verwijderen. De hiermee samenhangende kosten zijn voor de rekening van de beheerder.

Het college kan de vergunning ook wijzigen of intrekken, indien er een wegreconstructie plaatsvindt als gevolg waarvan de aangewezen parkeerplaatsen zullen verdwijnen. In dat geval zal de gemeente samen met de beheerder bezien of er een alternatieve locatie voor een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur met bijbehorende parkeerplaats(en) in de directe nabijheid mogelijk is. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de gemeente.

 

De beheerder mag de laadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur zonder toestemming van de gemeente niet verwijderen of aanpassen.

Artikel 19 Informatie over gebruik oplaadinfrastructuur

De beheerder van een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur geeft op verzoek van het college inzicht in het feitelijke gebruik hiervan.

Artikel 20 Bijzondere omstandigheden

Het college beseft dat de ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden en laadinfrastructuur nog volop in ontwikkeling zijn. Met deze beleidsregels wil het college duidelijkheid verschaffen over de voorwaarden, criteria en condities die van toepassing zijn op het realiseren van oplaadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur in de gemeente. In specifieke, bijzondere of onvoorziene omstandigheden kan het college besluiten van deze beleidsregels af te wijken.

Artikel 21 Termijn

De “Beleidsregels Plaatsen van laadpunten voor elektrische voertuigen op openbaar terrein 2020” wordt tweejaarlijks geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Artikel 22 Duur van de toestemming

De toestemming voor het aanwezig hebben van een laadpunt op grond in eigendom van de gemeente wordt verleend voor de maximale duur van vijf jaar met een stilzwijgende verlenging van telkens een jaar. Deze gaat in op de dag dat Partijen de Overeenkomst hebben getekend.

Artikel 23 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als:

  “Beleidsregels Plaatsen van laadpunten voor elektrische voertuigen op openbaar terrein 2020”

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 12 mei 2020.

W.M. van der Werken

gemeentesecretaris

H.H. de Vries

voorzitter