Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alkmaar

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent Gebiedsaanwijzing overlast van fiets of bromfiets

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlkmaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent Gebiedsaanwijzing overlast van fiets of bromfiets
CiteertitelGebiedsaanwijzing overlast van fiets of bromfiets
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-05-2020nieuwe regeling

15-05-2020

gmb-2020-126798

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent Gebiedsaanwijzing overlast van fiets of bromfiets

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

 

overwegende;

 

dat het op grond van artikel 2:48 van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) verboden is op door het college of de burgemeester aangewezen plaatsen, zich met een fiets of bromfiets te bevinden op een door het college of burgemeester aangewezen terrein waar een markt, kermis, uitvoering, evenement, bijeenkomst of plechtigheid wordt gehouden die publiek trekt, mits dit verbod kenbaar is aan bezoekers van het terrein;

 

dat op grond van artikel 5:9 eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening het is verboden om op door het college aan te wijzen plaatsen fietsen of bromfietsen buiten de daarvoor bestemde parkeervoorzieningen onbeheerd te laten staan;

 

dat het college ter voorkoming van overlast, dan wel ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid wegen of weggedeelten kan aanwijzen waar dit verbod geldt;

 

dat op delen van de (oude) binnenstad is gebleken dat druktebeleving is toegenomen, waardoor aanvullende maatregelen gewenst zijn;

 

dat fietsen of bromfietsen, aan de hand of gestald buiten de stalling, functioneren als obstakels waardoor doorstroming van voetgangers beperkt wordt;

 

dat een verbod om de fiets of bromfiets aan de hand mee te voeren of te parkeren, bijdraagt aan de anderhalve meter samenleving in drukke of smalle straten;

 

dat dit een tijdelijke maatregel betreft, voor de duur van Covid-19, waarbij de richtlijnen van het RIVM leidend zijn;

 

dat de maatregelen zullen worden gecommuniceerd middels de gebruikelijke kanalen en ter plaatse worden aangegeven met borden;

 

gelet op de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders tot het aanwijzen van wegen of weggedeelten, zoals omschreven in de Algemene plaatselijke verordening, het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2017 waarbij het deze bevoegdheid heeft gemandateerd aan de unitmanager Ruimte 1;

 

Besluit namens burgemeester en wethouders van Alkmaar:

 

 • I.

  De volgende wegen of weggedeelten, zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende kaart, aan te wijzen als gebied waarbinnen het verboden is om met de fiets of de bromfiets aan de hand mee te voeren en/of de fiets of bromfiets buiten de parkeervoorziening te parkeren. Het aangewezen gebied betreft de volgende straten:

  • Langestraat

  • Hoogstraat

  • Magdelenastraat

  • Houtil

  • Boterstraat

  • Payglop

  • Achterstraat

  • Pastoorsteeg

  • Krebbesteeg

  • Fnidsen

  • Hekelstraat

 • II.

  dat het onder I. bedoelde verbod enkel van toepassing is voor de duur van de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van Covid-19;

 • III.

  dat dit besluit in werking treedt de dag na publicatie daarvan in het gemeenteblad.

Alkmaar 15-05-2020,

Unitmanager ruimte,

Vakgroep Verkeer en parkeren,

M.Y. Roecoert-Kingma

 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR. De termijn van zes weken gaat in één dag na bekendmaking van dit besluit in het Gemeenteblad.

Tekening voor Aanwijzingsbesluit op grond van artikel 2.48 APV:

Artikel 2:48 Overlast van fiets of bromfiets op markt en evenemententerrein en dergelijke

 

Het is verboden op uren en plaatsen die door het college of de burgemeester zijn aangewezen, zich met een fiets of bromfiets te bevinden op een door het college of burgemeester aangewezen terrein waar een markt, kermis, uitvoering, evenement, bijeenkomst of plechtigheid wordt gehouden die publiek trekt, mits dit verbod kenbaar is aan bezoekers van het terrein.