Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delfzijl

Nadere regels subsidie voor dorpshuizen, programma Alle Dorpen een Dak uit het Actieplan Dorpen en Wijken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelfzijl
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidie voor dorpshuizen, programma Alle Dorpen een Dak uit het Actieplan Dorpen en Wijken
Citeertitelnadere regels subsidie voor dorpshuizen 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/delfzijl/434587/434587_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202001-01-2020nieuwe regeling

29-10-2019

gmb-2020-124729

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidie voor dorpshuizen, programma Alle Dorpen een Dak uit het Actieplan Dorpen en Wijken

Intitulé

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl;

overwegende dat in de "Algemene Subsidieverordening Delfzijl 2017" de wettelijke grondslag voor de subsidieverstrekking ten behoeve van activiteiten is vastgelegd;

dat zij op grond van artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Delfzijl 2017 bevoegd zijn nadere regels te stellen waarin de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de verdeling van de subsidie per beleidsterrein worden beschreven;

 

besluiten vast te stellen de volgende:

 

Nadere regels subsidie voor dorpshuizen 2020

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Alle Dorpen een Dak: het project Alle Dorpen een Dak, als uitvoering van onderdeel G van het Actieplan Dorpen en Wijken;

 • 2.

  Dorpshuis: Een dorpshuis (ook wel wijkcentrum of gemeenschapshuis genoemd) of buurthuis is een openbaar gebouw in een wijk, stadsdeel of dorp. Het is een ontmoetingscentrum voor bewoners.

 • 3.

  Initiatief: een groep inwoners uit de gemeente Delfzijl die een initiatief tot renovatie, aanpassing of stichting van een dorpshuis aandraagt dat breed gedragen wordt door het dorp waarin het initiatief gelegen is.

 • 4.

  Activiteit: samenkomen van een groep inwoners met als doel de sociale cohesie te verbeteren dan wel te versterken.

 

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  de subsidie kan enkel worden ingezet voor:

 • duurzaamheidsmaatregelen,

 • bijdrage aan een nieuw te bouwen dorpshuis

 • verbouw ter verbetering van het gebruik,

 • cofinanciering bij aankoop van een dorpshuis,

 • inventaris,

 • ontwikkelkosten;

 

 • 2.

  De subsidie wordt slechts verstrekt voor zover dit in overeenstemming is met het programma Alle Dorpen een Dak uit het Actieplan Dorpen en Wijken, door de raad vastgelegd op 14 februari 2013. Bedoeld beleid is richtinggevend bij de beslissing omtrent subsidieverstrekking.

 

Artikel 3 Voorwaarden

Voor het verstrekken van een subsidie op grond van deze regeling gelden de voorwaarden dat:

 • 1.

  de aanvraag om subsidie wordt ingediend voor juli 2020

 • 2.

  De accommodatie een maatschappelijke functie heeft en vooral ruimte biedt aan alle dorpsbewoners om elkaar te ontmoeten en voor activiteiten;

 • 3.

  De accommodatie in eigendom en beheer is (of komt) van een maatschappelijke stichting of vereniging die zich ten doel heeft gesteld het houden, behouden dan wel exploiteren van een dorpshuis;

 • 4.

  Er sprake is van cofinanciering, tenminste in de vorm van zelfwerkzaamheid of door andere vormen van subsidiering;

 • 5.

  De accommodatie een sluitende exploitatiebegroting heeft voor de komende drie jaar.

 • 6.

  Slechts één dorpshuis per dorp of wijk aanspraak kan maken op subsidie;

 • 7.

  De subsidie niet wordt ingezet voor de exploitatie van het dorpshuis.

 • 8.

  De aanvraag is afkomstig van een maatschappelijke stichting of vereniging die zich ten doel heeft gesteld het houden, behouden dan wel exploiteren van een dorpshuis.

 

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan dorpshuizen of initiatieven in de gemeente Delfzijl.

 

Artikel 5 Berekening van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt bij:

Renovatie, een bijdrage tot een maximum van €30.000 (zegge dertigduizend euro);

Realisatie, een bijdrage tot een maximum van €60.000 (zegge zestigduizend euro).

 

Artikel 6 Verdeling van het subsidieplafond

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld;

Als meerdere subsidie aanvragen op het zelfde tijdstip binnenkomen wordt er door middel van loting besloten aan welke subsidie aanvraag tegemoet wordt gekomen. Dit is alleen van belang wanneer het subsidieplafond bijna is bereikt en wanneer een van deze aanvragen het subsidieplafond zou overschrijden.

 

Artikel 7 Reservevorming en verrekening

Voor de hoogte van de subsidie per kalenderjaar geldt de regel dat, voor zover de subsidie niet geheel is gebruikt, deze subsidie gereserveerd mag worden. Deze reservering mag echter niet meer bedragen dan 15% van de totale jaaromzet volgens de laatste exploitatierekening. Het meerdere wordt verrekend met de verstrekte subsidie;

 

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen beargumenteerd afwijken van bovenstaande bepalingen.

 

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2020.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: nadere regels subsidie voor dorpshuizen 2020

 

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders op 29 oktober 2019

Gerard Beukema

(burgemeester)

Peter Leeuw

(secretaris)

Toelichting

 

Algemene toelichting

 

Gedachte achter de subsidie.

Voor de leefbaarheid en vitaliteit van dorpen en wijken is een ontmoetingsplek voor inwoners van essentieel belang. In de loop van de geschiedenis zijn er in elk dorp voorzieningen ontstaan die ontmoetingen tussen dorpsbewoners mogelijk maken. Met de geleidelijke verdwijning van winkels, scholen en cafés uit het dorpsbeeld, worden ontmoetingen meer toevallig. In het algemeen is het aan de bewoners van dorpen zelf om bijeenkomsten en ontmoetingen te organiseren. De combinatie van voorzieningen zal in zowel de dorpen als in de wijken van belang zijn. Betrekken organisaties een gezamenlijk gebouw, dan kan samenwerking met en tussen de bewoners veel meer bieden dan alleen het voordeel van een gezamenlijke locatie. De rol van de gemeente is faciliterend en ligt vooral in de initiëring en ondersteuning van het proces. Als het gaat om investeringen in gebouwen, kan de gemeente vanuit het Actieplan Dorpen en Wijken financiële ondersteuning bieden. Met het project Multifunctionele Voorzieningen, 'Alle Dorpen een Dak', is ondersteuning mogelijk voor een toekomstbestendige ontmoetingsplek of dorpshuis. Daarbij is het altijd van belang dat er uitzicht is op een gezonde exploitatie van 'het dak' dat door het dorp zelf gedragen wordt.

 

Het project 'Alle Dorpen een Dak', is onderdeel van het Actieplan Dorpen en Wijken, onderdeel G. Om te komen tot een verdeling van de hiervoor bestemde gelden over de verschillende dorpen en welke recht doet aan het beoogde effect, wordt een verdeelsleutel voor de dorpen beschreven met voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage voor 'het dak'.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 2

Lid 1. Dit lid geeft aan waarvoor de subsidie gebruikt mag worden. Dit gaat alleen over het verduurzamen van het gebouw, verbouwen van bestaande gebouwen tot dorpshuis of nieuw te stichten dorpshuizen.

 

Lid 2. In dit geval verwijst dit lid naar het beleid dat hieromtrent is geformuleerd in het actieplan Alle dorpen en wijken en het project Alle dorpen een dak.

 

Artikel 4

Deze subsidie is alleen voor dorpshuizen en initiatieven om een dorpshuis op te richten en uiteraard alleen in de gemeente Delfzijl. Daarom deze bepaling, hoewel dit al impliciet naar voren komt in andere artikelen.