Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wageningen

Nadere regels subsidiëring exploitatie-, onderhoud- en beheertaken door verenigingen en stichtingen als zelfwerkzaamheid voor de gemeentelijke zaalsportaccommodaties in Wageningen.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWageningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidiëring exploitatie-, onderhoud- en beheertaken door verenigingen en stichtingen als zelfwerkzaamheid voor de gemeentelijke zaalsportaccommodaties in Wageningen.
CiteertitelNadere regels subsidiëring exploitatie-, onderhoud- en beheertaken door verenigingen en stichtingen als zelfwerkzaamheid voor de gemeentelijke zaalsportaccommodaties in Wageningen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 156 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-05-2020Nieuwe Nadere regels subsidieverlening

31-03-2020

gmb-2020-122090

20.0200552

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidiëring exploitatie-, onderhoud- en beheertaken door verenigingen en stichtingen als zelfwerkzaamheid voor de gemeentelijke zaalsportaccommodaties in Wageningen.

Het college van burgemeester en wethouders,

Overwegende dat het sportbeleid met daarin opgenomen het uitgangspunt dat zelfwerkzaamheid in een gemeentelijke zaalsportaccomodatie leidt tot een besparing voor de gemeente is vastgelegd in raadsbesluit nr. 11.0201234 d.d. 6 februari 2012;

Overwegende dat het noodzakelijk is nadere regels vast te stellen op het gebied van subsidiëring van de verenigingen en stichtingen die exploitatie-, beheer- en onderhoudstaken uitvoeren als zelf werkzaamheid ten behoeve van de gemeentelijke zaalsportaccommodaties;

Gelet op artikel 156, lid 3 van de Gemeentewet en artikel 1.5 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Wageningen 2012;

Mede gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit vast te stellen de ‘Nadere regels subsidiëring exploitatie-, onderhoud- en beheertaken door verenigingen en stichtingen als zelfwerkzaamheid voor de gemeentelijke zaalsportaccommodaties in Wageningen’.

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

1. Een vereniging: een vereniging die voldoet aan de volgende eisen:

a. De vereniging is gevestigd in de gemeente Wageningen;

b. De vereniging heeft een huurovereenkomst afgesloten met de gemeente voor de zaalsportaccommodatie;

c. De vereniging gaat niet uit van een bedrijf, commercieel werkend instituut of bestuur, medewerkers of leerlingen van een school;

d. De vereniging heeft tot doel de lichamelijke vorming, de sportbeoefening en het bewegen van haar leden te bevorderen;

e. De vereniging beoefent het merendeel van de tijd haar sport in de gemeentelijke zaalsportaccommodatie in die zin dat de accommodatie ‘thuishal’ genoemd kan worden;

f. Leden van de vereniging voeren in het kader van zelfwerkzaamheid exploitatie-, beheer- en onderhoudstaken uit in de gemeentelijke zaalsportaccommodaties.

 

2. Een stichting: een stichting die voldoet aan de volgende eisen:

a. De stichting is gevestigd in de gemeente Wageningen;

b. De stichting heeft een huurovereenkomst afgesloten met de gemeente voor de zaalsportaccommodatie;

c. De stichting gaat niet uit van een bedrijf, commercieel werkend instituut of bestuur, medewerkers of leerlingen van een school;

d. De stichting maakt mogelijk dat een of meerdere verenigingen die voldoen aan de eisen onder artikel 1, lid 1, eis a, c, d, e en f. exploitatie-, beheer- en onderhoudstaken uitvoeren in de gemeentelijke zaalsportaccommodatie.

 

3. Een gemeentelijke zaalsportaccommodatie is een sporthal bestemd voor de binnensport die in eigendom is van de gemeente Wageningen. De sporthal wordt ter beschikking gesteld voor actieve sportbeoefening.

 

4. Kruisjeslijst: Bijlage bij een huurovereenkomst voor een sportaccommodatie met een opsomming van exploitatie-, onderhouds- en beheerstaken en een verdeling van deze taken tussen de gemeente en de vereniging of stichting.

 

Artikel 2 Doel van de subsidieverlening

Op grond van deze nadere regels kan het college subsidie verlenen voor de kosten van zelfwerkzaamheid op het gebied van de exploitatie-, onderhoud- en beheertaken die sportvereniging en/of namens de verenigingen opgerichte stichtingen verrichten in gemeentelijke zaalsportaccommodaties.

 

Artikel 3 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

1. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die noodzakelijk zijn voor de zelfwerkzaamheid in het onderhoud, beheer en exploitatie van de zaalsportaccommodatie. Kosten die betrekking hebben op het onderhoud, beheer en exploitatie van een buitensportaccommodatie of kosten voor het deel van een accommodatie die gericht zijn op de buitensport zijn uitgesloten van deze regeling.

2. In aanmerking komen de kosten voor zelfwerkzaamheid zoals deze zijn afgesproken in de onderlinge verdeling van taken tussen gemeente en vereniging en/of stichting en (beperkt) de organisatiekosten hiervan.

3. Indien sprake is van een bijlage ‘kruisjeslijst’ bij een huurovereenkomst, is deze lijst bepalend als het gaat om de verdeling van de kosten van de onderhoudstaken tussen de gemeente en de vereniging/de stichting.

4. Indien sprake is van een schoonmaakovereenkomst is deze overeenkomst bepalend als het gaat om de afspraken rondom de schoonmaakactiviteiten.

5. Ter behoeve van het veilig beheer van de accommodatie komen BHV-cursussen in aanmerking voor subsidie.

6. Kosten voor professionele ondersteuning van het bestuur voor de exploitatie komen alleen in aanmerking als daar afspraken over zijn vastgelegd en voor zover het betreft de zaalsportaccommodatie de Vlinder.

7. Kosten die betrekking hebben op investeringen die niet het beheer, onderhoud of exploitatie van de sporthal als gebouw ten goede komen, maar slechts (de sportbeoefening van) één sportvereniging komen niet in aanmerking voor subsidie (denk aan specifieke trainingshulpmiddelen).

8. Kosten die vergoed worden vanuit een andere gemeentelijke bijdrage of die door een andere partij of derde worden vergoed komen niet in aanmerking voor subsidie.

 

Artikel 4 Berekening hoogte van de subsidie

De subsidie wordt bepaald op basis van de begroting van de vereniging of stichting en de door de gemeente met de betreffende vereniging of een door of namens de vereniging opgerichte stichting afgesloten huurovereenkomst.

 

Artikel 5 Subsidiesoort

Subsidie wordt verleend in de vorm van een jaarlijkse subsidie.

 

Artikel 6 Termijn indienen aanvraag subsidieverlening

Op grond van artikel 2.1 lid 3 Asv dient de aanvraag tot subsidieverlening uiterlijk 1 mei van elk jaar te worden ingediend.

 

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen van deze nadere regels indien toepassing van deze regels tot onbillijkheden van overwegende aard leiden.

 

Artikel 8 Slotbepalingen

1. Deze nadere regels worden aangehaald als ‘Nadere regels subsidiëring exploitatie-, onderhoud- en beheertaken door verenigingen en stichtingen als zelfwerkzaamheid voor de gemeentelijke zaalsportaccommodaties in Wageningen’.

2. Deze subsidieregeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

3. De ‘Nadere regels subsidiëring verenigingen/hoofdgebruikers gemeentelijke zaalsportaccommodaties Tarthorst, Aanloop, Vlinder I en II ‘ worden per die datum ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld door het college op 31maart 2020.

Burgemeester en wethouders van Wageningen,