Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
WVS-groep

Verordening vergoeding commissieleden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWVS-groep
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening vergoeding commissieleden
CiteertitelVerordening vergoeding commissieleden
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2020Verordening vergoeding commissieleden

06-04-2020

bgr-2020-475

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening vergoeding commissieleden

Het algemeen bestuur van WVS-groep;

 

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur dd. 9 maart 2020, no. 7 - 2020;

 

gelet op de Gemeentewet en de gemeenschappelijke regeling ‘Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant’;

 

b e s l u i t : de Verordening vergoeding commissieleden te wijzigen zodat die luidt als volgt:

 

 

Artikel 1  

Aan de voorzitter en de (plv.) leden van de Klachten- & geschillencommissie van WVS-groep wordt een vergoeding toegekend van € 200,-- per dagdeel (ochtend, middag of avond). Deze vergoeding wordt uitsluitend toegekend voor het bijwonen van de vergaderingen van de Klachten- & geschillencommissie.

 

Artikel 2  

Aan de voorzitter en de (plv.) leden van de Klachten- & geschillencommissie van WVS-groep worden de reiskosten vergoed naar rato van € 0,28 per gereden kilometer, dan wel de werkelijk gemaakte reiskosten op basis van gebruikmaking van het openbaar vervoer (na overlegging van de vervoersbewijzen). Eventuele verblijfskosten worden vergoed na overlegging van de betreffende nota.

 

Artikel 3  

De in deze verordening bedoelde vergoedingen worden na afloop van elk kalenderkwartaal aan de rechthebbende uitbetaald.

 

Artikel 4  

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Vergoedingsregeling commissieleden’ en treedt in werking op 1 mei 2020.

 

 

Aldus vastgestelde in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van WVS-groep, gehouden op 6 april 2020.

 

 

 

 

De secretaris, De voorzitter,

P.F.J.M. Havermans L.G.M. van der Beek.