Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schiedam

Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond houdende voorschriften ter aanwijzing van gebieden of locaties zoals bedoeld in artikel 2.5 Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 29 april 2020 (Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 4 mei 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchiedam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond houdende voorschriften ter aanwijzing van gebieden of locaties zoals bedoeld in artikel 2.5 Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 29 april 2020 (Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 4 mei 2020)
CiteertitelVersneld: Aanwijzingsbesluitgebieden en locaties Noodverordening COVID-19 VeiligheidsregioRotterdam-Rijnmond van 4 mei 2020)
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld door de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 176 van de Gemeentewet
 2. artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-05-2020nieuwe regeling

04-05-2020

gmb-2020-116874

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond houdende voorschriften ter aanwijzing van gebieden of locaties zoals bedoeld in artikel 2.5 Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 29 april 2020 (Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 4 mei 2020)

De voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s,

gelet op de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 24 april 2020, nr. 1679465-204590-PG;

besluit de volgende regeling vast te stellen:

 

Overwegende dat:

 • -

  Er in Nederland, maar ook wereldwijd, een uitbraak van het coronavirus (COVID-19), behorende tot de groep A van de infectieziekten is en de WHO dit heeft betiteld als een pandemie;

 • -

  de minister voor Medische Zorg en Sport en de minister van Justitie en Veiligheid voorzitters van de veiligheidsregio’s hebben verzocht uitvoering te geven aan afgekondigde maatregelen;

 • -

  de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in nauwe samenspraak met het lokale bestuur binnen de gemeenten vallende onder de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond maatregelen treft om gezondheidsrisico’s tegen te gaan, te weten voorkomen van besmetting en beperken van verdere verspreiding van het virus COVID-19;

 • -

  de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op 29 april 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 29 april 2020 heeft vastgesteld;

 • -

  de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ingevolge artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gebieden of locaties kan aanwijzen waarvoor een verbod of een beperking van het gebruik geldt;

 • -

  de aanwijzing gebaseerd is op de inschatting dat op die plaats redelijkerwijs het 1,5 meter afstandscriterium niet kan worden nageleefd;

 • -

  de aanwijzing tevens gebaseerd is op de noodzaak om de zorgcontinuïteit in de regio te kunnen garanderen;

 

besluit:

 

Vast te stellen het Besluit aanwijzing gebieden en locatie Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 4 mei 2020,

Artikel 1. Verboden gebied en locaties

 • 1.

  Als verboden gebieden en locaties worden aangewezen de gebieden en locaties genoemd in de bijlage bij dit aanwijzingsbesluit.

 • 2.

  Dit verbod of beperking geldt niet voor:

  • a.

   bewoners van woningen die zijn gelegen in het gebied of de locatie;

  • b.

   personen die in het gebied of de locatie noodzakelijke werkzaamheden verrichten;

  • c.

   de algemene uitzondering genoemd in artikel 3.1 eerste lid onder a van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 29 april 2020;

  • d.

   die gebieden waar door sportverenigingen of professionals georganiseerd en begeleid buiten sporten en bewegen van personen tot en met 18 jaar plaatsvindt.

Artikel 2. Werkingssfeer

Deze aanwijzing is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten die behoren tot de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, te weten gemeente Rotterdam, gemeente Nissewaard, gemeente Albrandswaard, gemeente Barendrecht, gemeente Brielle, gemeente Capelle a/d IJssel, gemeente Goeree-Overflakkee, gemeente Hellevoetsluis, gemeente Krimpen a/d IJssel, gemeente

Lansingerland, gemeente Maassluis, gemeente Ridderkerk, gemeente Schiedam, gemeente Vlaardingen en de gemeente Westvoorne.

Artikel 3. Intrekking vorige aanwijzingsbesluit

Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 30 april 2020 wordt ingetrokken.

Artikel 4. Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 4 mei 2020.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit wordt bekendgemaakt op www.rijnmondveilig.nl en treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking.

Vastgesteld op 4 mei 2020 te Rotterdam.

De voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Ing. A. Aboutaleb

Voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Toelichting

Ter uitvoering van artikel 2.5. van de Noodverordening Covid-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 29 april 2020 wordt het wenselijk geacht om bepaalde gebieden en locaties aan te wijzen waar het eenieder verboden is zich te bevinden.

 

Voor een aangewezen gebied of locatie geldt dat het verder gaat dan het in artikel 2.2 van de verordening bedoelde verbod op groepsvorming; in dit geval mag niemand zich meer in het gebied bevinden, behalve de personen genoemd in artikel 1 tweede lid van dit besluit. Daarnaast gelden de algemene uitzonderingen genoemd in artikel 3.1 van de noodverordening.

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kan recreatieparken, natuurgebieden of delen van deze gebieden, maar ook locaties als winkels aanwijzen indien op deze locaties niet of niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen in acht wordt genomen of het niet in acht nemen daarvan dreigt. De voorzitter kan ook een gebied of locatie aanwijzen indien hij dat noodzakelijk acht om de zorgcontinuïteit in de regio te garanderen.

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft geconstateerd, na consultatie van het lokale bestuur in de gemeenten van de veiligheidsregio, dat in de in bijlage 1 genoemde gebieden en locaties de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen de daar aanwezige personen in zijn geheel niet tot het beoogde resultaat zal leiden en/of de zorgcontinuïteit in de regio niet gegarandeerd kan worden.

 

De in de bijlage genoemde gebieden en locaties zijn niet limitatief. Indien het lokale bestuur in een gemeente constateert dat er uitbreiding van de lijst gebieden en locaties noodzakelijk is dan kunnen deze worden toegevoegd aan de bijlage na besluitvorming van de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Bijlage bij "Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties dd. 4 mei 2020": Overzicht gebieden en locaties in regio Rotterdam-Rijnmond

Gemeente

Soort

Locatie/adres

Nadere aanduiding

Bijzonderheden

Albrandswaard

Parkeerplaats

Rhoonse haven

 

 

Albrandswaard

Parkeerplaats

Tasman

 

 

Albrandswaard

Parkeerplaats

Veerweg

Parkeerplaatsen aan de Veerweg

 

Albrandswaard

Parkeerplaats

Zwemschool Kikkersprong

thv zwemschool Kikkersprong Poortugaal

 

Albrandswaard

Parkeerplaats

Abel

Parkeerplaats

 

Albrandswaard

Parkeerplaats recreatiegebied

Klein profijt

Parkeerplaats jungleroute Klein Profijt

 

Albrandswaard

Parkeerplaats recreatiegebied

Rhoonse grienden

Kruisingen Oude Maaspad/Albrandswaardsedijk (Dit zijn diverse kruisingen binnen een straal van ca 100m.)

 

Albrandswaard

Skatebaan

Skatebaan Poortugaal

 

Tussen 20:00 - 09:00 uur

Albrandswaard

Skatepark

Skatepark Portland

Weg naar het skatepark toe vanaf de driesprong (splitsing)

Tussen 20:00 - 09:00 uur

Barendrecht

Parkeerterrein

Parkeerterrein op de geluidswal Vrijenburgweg

Vrijenburgweg

 

Barendrecht

Sportveld

Cruyff court locatie Lagewei

tussen het Groene Hart Calvijn en Dalton Lyceum

 

Barendrecht

Station

Sportgedeelte van het stationsdak van station Barendrecht

 

 

Barendrecht

Natuurgebied/parkeerplaats

parkeerplaats Molenpad

 

 

Barendrecht

Natuurgebied/parkeerplaats

Strand naast parkeerplaats Molenpad

 

 

Barendrecht

Parkeerplaats

Parkeerplaats Vrijenburgpad

Vrijenburgpad

 

Barendrecht

Parkeerplaats

Parkeerplaats Zuiderlijk Randstad Molenstee

Charloisse Lagendijk

 

Barendrecht

Parkeerplaats

SV Besiktas

Charloisse Lagedijk 366

 

Barendrecht

Strand

Strand Vrijenburgpad

Complete ligweide, groenstroken, en waterpartij aangrenzend en rondom betreffend strand

 

Brielle

 

nvt

 

 

Capelle aan den IJssel

Basketbalveld

Basketbalveld

Tussen Telemannstraat, Bas de Blokrede, Berliozstraat

Tussen 18:00 - 08:30 uur

Capelle aan den IJssel

Basketbalveld

Schollevaar

Tussen Vlinderbaan en Lakenhal

 

Capelle aan den IJssel

Basketbalveld/kooi

Basketbalveld/kooi tussen Schenkeldreef en de Bongers

Tussen Schenkeldreef en de Bongerd

 

Capelle aan den IJssel

Calisthenics- en freerunpark Schollebos

Schollevaar

Tussen Hazenpad en IJsvogelpad

 

Capelle aan den IJssel

Calisthenicspark Lijsterpark

Middelwatering

Lijstersingel

 

Capelle aan den IJssel

JOP

JOP Capelle west

Capelle west (hoek tunnel Algeraweg, Sibeliuspad en Kars-Wegelingpad)

 

Capelle aan den IJssel

JOP

JOP Capelsebrug

Fascinatio (hoek Abram van Rijckevorselweg, Abram van Rijckevorselplein en Rhijnspoor )

 

Capelle aan den IJssel

JOP

JOP Couwenhoekseweg

Oostgaarde (Couwenhoekseweg )

 

Capelle aan den IJssel

JOP

JOP Jasmijnsingel

Schenkel (Jasmijnsingel, Jasmijnpad)

 

Capelle aan den IJssel

JOP

JOP Poolvosweg

Capelle west (Poolvosweg)

 

Capelle aan den IJssel

JOP

JOP Reviusrondeel

Middelwatering (hoek Reviusrondeel, Algeraweg en Abram van Rijckevorselweg)

 

Capelle aan den IJssel

JOP

JOP Schollebos en JOP Capelseweg

Schollevaar tussen Bermweg, Burgemeester van Beresteijnlaan, water de Nieuwerkerkse tocht en Capelseweg

 

Capelle aan den IJssel

JOP

JOP Valeriusrondeel

Middelwatering (Valeriusrondeel, naast zwembad de Blinkert)

 

Capelle aan den IJssel

Skatebaan

Skatebaan Schollebos

Schollebos langs het IJsvogelpad

 

Capelle aan den IJssel

Voetbalkooi

Cruyff Court

Oostgaarde (Purmerhoek)

 

Capelle aan den IJssel

Voetbalkooi

Middelwatering

Merelhoven hoek Slotlaan/Abram van Rijckevorselweg

Tussen 18:00 - 08:30 uur

Capelle aan den IJssel

Voetbalkooi

Middelwatering

Frans Halsstraat

Tussen 18:00 - 08:30 uur

Capelle aan den IJssel

Voetbalkooi

voetbalkooi Fascinatio

Fascinatio (hoek Ardalaan, Désiehof en Solislaan)

Tussen 18:00 - 08:30 uur

Capelle aan den IJssel

Voetbalkooi

voetbalkooi Fascinatio

Fascinatio (hoek Fascinatio Boulevard en Onacklaan)

 

Capelle aan den IJssel

Voetbalkooi

voetbalkooi Middelwatering

Middelwatering (Valeriusrondeel)

 

Capelle aan den IJssel

Voetbalkooi

voetbalkooi Middelwatering-Centrum

Middelwatering-Centrum (Buizerdhof)

Tussen 18:00 - 08:30 uur

Capelle aan den IJssel

Voetbalveld

Cruyff Court

Capelle west (tussen Telemannstraat, Bas de Blokrede, Berliozstraat)

 

Capelle aan den IJssel

Voetbalveld

Middelwatering

Wiekslag

 

Goeree- Overflakkee

Parkeerplaats

Ouddorp Beach

Noordweg Ouddorp

 

Goeree- Overflakkee

Parkeerplaats

Parkeerplaats de Kwade Hoek

Oostdijkseweg Goedereede

 

Goeree- Overflakkee

Parkeerplaats

Strand bij Vuurtoren

Westhoofdduinpad Ouddorp

 

Goeree- Overflakkee

Recreatie

Eilanden in de Grevelingen

Ossenhoek en Hompelvoet

 

Hellevoetsluis

NVT

 

 

 

Krimpen a/d IJssel

Buitenvoorziening

Buitenvoorzieningen oudere jeugd BOJ

Middenwetering/Parkzoom

 

Krimpen a/d IJssel

Buitenvoorziening

Buitenvoorzieningen oudere jeugd BOJ

Moderato

 

Krimpen a/d IJssel

Buitenvoorziening

Buitenvoorzieningen oudere jeugd BOJ

Vijverlaan

 

Krimpen a/d IJssel

Buitenvoorziening

Buitenvoorzieningen oudere jeugd BOJ

Olympiade / trimbaan

 

Krimpen a/d IJssel

Buitenvoorziening

Buitenvoorzieningen oudere jeugd BOJ

Rembrandtlaan

 

Krimpen a/d IJssel

Buitenvoorziening

Buitenvoorzieningen oudere jeugd BOJ

C.G. Roosweg

 

Krimpen a/d IJssel

Jongerenontmoetingsplaats

De Korf

De Korf

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Krimpen a/d IJssel

Jongerenontmoetingsplaats

Tuyterplein

Elckerlyc

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Krimpen a/d IJssel

Jongerenontmoetingsplaats

Voetbalvereniging DCV

Waalplantsoen

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Krimpen a/d IJssel

Jongerenontmoetingsplaats

Volkstuincomplex toegangsbrug tussen Lijsterbes en Goud-es

 

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Krimpen a/d IJssel

Jongerenontmoetingsplaats

Winkelcentrum Crimpenhof

Raadhuisplein

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Krimpen a/d IJssel

Jongerenontmoetingsplaats

Zwaneneiland inc Giocourt en BOJ

Zwanenkade / Ouverturelaan / Vijverlaan

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Krimpen a/d IJssel

Park

Middenweteringpark

 

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Krimpen a/d IJssel

Park

Moderatopark

 

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Krimpen a/d Ijssel

Parkeerplaats

Parkeerplaats Krimpenerbosweg

ter hoogte van Krimpenerbosweg 2b en 4.

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Krimpen a/d IJssel

Parkeerplaatsen

IJsseldijk en N210

IJsseldijk thv 117, 351, Molenaar van Schelvenlaan

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Krimpen a/d Ijssel

Wachtruimte

Wachtruimte busstation

ter hoogte van Albert Schweitzerlaan 12.

 

Lansingerland

Sport/Speel

Skatepark Annie MG Schmidtpark

Bergschenhoek

 

Lansingerland

Sport/Speel

Urban sportpark Annie MG Schmidtpark

Bergschenhoek

 

Maassluis

Atletiekbaan

Atletiekbaan

Dr. Albert Schweitzerdreef 477

 

Maassluis

Natuurgebied

Natuurpark Avonturis

langs Nieuwe Waterweg

 

Maassluis

Park

Vrijheidspark

Vrijheidspark Maasluis gelegen tussen de doctor Jan Schoutenlaan en de burgemeester Schwartzlaan te Maassluis

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Maassluis

Skatepark

Skatepark Maasdijk

 

 

Maassluis

Voetbalkooi

Voetbalkooi Vrijheidspark

dr Jan Schoutenlaan

 

Maassluis

Voetbalveld

Cruyffcourt Mozartlaan

Mozartlaan

 

Nissewaard

Skatebaan

Skatebaan Groenenwoud

Iepenlaan

 

Ridderkerk

Strand

Zwemstrand "het Waaltje"

Waalweg thv pand 55

 

Rotterdam

Brug

Schiekadeblok naar Pompenburg

 

 

Rotterdam

Cruyffcourt

Cruyffcourt Afrikaanderplein

Afrikaanderplein

 

Rotterdam

Fitness toestellen

Fitness gedeelte Vroesenpark

 

 

Rotterdam

Fitness toestellen

Fitness toestellen Prinsenpark

 

 

Rotterdam

Kade / Parkeerplaats

Oosterkade

 

 

Rotterdam

Kade / Parkeerplaats

Rhijnspoorkade

 

 

Rotterdam

Kade/Parkeerplaats

Plantagelaan

 

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Rotterdam

Maaskade

Gedeelte Maaskade Noordereiland

Tussen Willemsbrug en de Ruijterstraat

 

Rotterdam

MOP

P1 Prinses Beatrixlaan

Kralingsebos

 

Rotterdam

Park

West-Kruiskade

 

 

Rotterdam

Parkeerplaats

Parkeerplaats naast Spartaan '20

Naast Oldegaarde 251

 

Rotterdam

Parkeerplaats

Parkeerplaats Parkkade/Westerkade

Parkkade tussen Veerhaven en fietstunnel

 

Rotterdam

Parkeerplaats

Parkeerplaats sv BZC/Zuiderpark

THV Oldegaarde 21

 

Rotterdam

Parkeerplaats

Parkeerplaats SV Charlois

naast Oldegaarde 665

 

Rotterdam

Parkeerplaats

Rijnspoorkade

oa thv Blue City / Tropicana

 

Rotterdam

Parkeerplaats

Tennisvereniging Groot Hoefblad Hoogvliet

 

 

Rotterdam

Parkeerplaats

Parkeerplaats naast RVV Coal

naast Oldegaarde 353

 

Rotterdam

Parkeerplaatsen

Igor Stravinskisingel

 

Afsluiten met hekken die verschoven kunnen worden voor onderhoud

Rotterdam

Parkeerterrein

Parkeerterrein "de Machinist"

Coolhaven

 

Rotterdam

Plein

Martinus Steynstraat

 

 

Rotterdam

Plein

Plein Papendrechtstraat

Papendrechtstraat

 

Rotterdam

Skatepark

Bad Skatepark Oud-Charlois

 

 

Rotterdam

Skatepark

Sidelingsepark Skatebaan

 

 

Rotterdam

Skatepark

Skatepark Heemraadsingel

 

 

Rotterdam

Skatepark

Skatepark Hoogvliet

Nederhage 10-12

 

Rotterdam

Skatepark

Skatepark Marijke van der Wel

 

 

Rotterdam

Skatepark

Skatepark Nesselande

 

 

Rotterdam

Skatepark

Skatepark Rozenburg

Esdoornlaan

 

Rotterdam

Skatepark

Skatepark Schiebroek

 

 

Rotterdam

Skatepark

Skatepark Soetendaelseplein

 

 

Rotterdam

Skatepark

Skatepark Westblaak

 

 

Rotterdam

Speelplein

Amelandseplein

 

Middag openstelling wordt georganiseerd door TOS

Rotterdam

Speelvelden

Speelvelden Korne

Thv Korne 95

Fysiek afsluiten twee in/uitgangen

Rotterdam

Sportpark

Fitness toestellen Schuttersveld

 

 

Rotterdam

Sportpark

Fitness toestellen strand Nesselande

 

 

Rotterdam

Sportpark

Skatepark Zuiderpark

 

 

Rotterdam

Sportpark

Geheel Sportplaza inclusief fitness en sportvelden

Zuiderpark

 

Rotterdam

Sportvelden

Nachtegaalplein

 

 

Rotterdam

Straat

Papendrechtstraat

 

 

Rotterdam

Voetbalkooi

George Gershwinstraat

 

Voorstel fysiek afsluiten

Rotterdam

Voetbalkooi

Josephplein

 

 

Rotterdam

Voetbalkooi

Kipstraat

 

 

Rotterdam

Voetbalkooi

Rochussenstraat

 

 

Rotterdam

Voetbalkooi

t Landje

 

 

Rotterdam

Voetbalkooi

Taxusstraat

 

 

Rotterdam

Voetbalkooi

Van Speykstraat

 

 

Rotterdam

Voetbalkooi

Voetbalkooi Houdringeweg

Houdringeweg / Laarwoudpad

 

Rotterdam

Voetbalkooi

Voetbalkooi Mijnsherenplein

Mijnsherenplein

 

Rotterdam

Voetbalkooi

Voetbalkooi Statenweg

 

 

Rotterdam

Voetbalkooi

Willem Ruyslaan

 

 

Rotterdam

Voetbalkooi

Baljuwplein

 

Tussen 20:00 - 08:00 uur

Rotterdam

Voetbalkooi / Fitness

Hazelaarsweg

de voetbalkooi en de fitness toestellen

 

Rotterdam

winkelcentra

Lengweg Hoogvliet

 

Tussen 22:00 - 07:00 uur

Rotterdam

Park

evenementengedeelte Museumpark inclusief Rozentuin

 

 

Rotterdam

Parkeerplaats recreatiegebied

parkeerplaats Kandelaarweg, Overschie

 

 

Rotterdam

Plein

Ganzerikplein HIS

 

 

Rotterdam

Straat

Hansweertstraat

tussen Krabbendijkstraat tot en met Basic Fit Rotterdam Dorpslaan

 

Rotterdam

Voetbalkooi

Kosboulevard Nesselande

 

 

Rotterdam

Voetbalkooi

Noordereiland

 

 

Schiedam

Calisthenics veld

Beatrixpark

 

 

Schiedam

Calisthenics veld

Fortunaweg

 

 

Schiedam

Speelplein

van 't Hoffplein

 

Tussen 18:00 - 10:00 uur

Schiedam

Speelveld

Bernardus IJzerdraatsingel

 

Tussen 18:00 - 10:00 uur

Schiedam

Speelveld

Frans Halsplein

 

Tussen 18:00 - 10:00 uur

Schiedam

Voetbalkooi/Basketbalveld

Baan

 

Tussen 18:00 - 10:00 uur

Schiedam

Voetbalkooi/Basketbalveld

Edisonplein

 

Tussen 18:00 - 10:00 uur

Schiedam

Voetbalkooi/Basketbalveld

Göteborg

 

Tussen 18:00 - 10:00 uur

Schiedam

Voetbalkooi/Basketbalveld

Marconiweg

 

Tussen 18:00 - 10:00 uur

Schiedam

Voetbalkooi/Basketbalveld

Overschiesedwarsstraat

 

Tussen 18:00 - 10:00 uur

Schiedam

Voetbalkooi/Basketbalveld

Parkweg Cruyff Court

 

Tussen 18:00 - 10:00 uur

Schiedam

Voetbalkooi/Basketbalveld

Stationstraat

 

Tussen 18:00 - 10:00 uur

Schiedam

Voetbalkooi/Basketbalveld

Willem Pijperstraat

 

Tussen 18:00 - 10:00 uur

Schiedam

Voetbalveld

Jozef Oreliosingel

 

Tussen 18:00 - 10:00 uur

Schiedam

Voetbalveld

Straussplein

Nabij Vivaldilaan

Tussen 18:00 - 10:00 uur

Schiedam

Voetbalveld / speelveld

Bachplein

 

Tussen 18:00 - 10:00 uur

Vlaardingen

Fitnesstoestellen

Fitnesstoestellen Trimpad

 

 

Vlaardingen

Skatebaan

Skatebaan Oranjepark

 

 

Vlaardingen

Voetbalkooi

Voetbalkooi Mendelssohnplein

 

 

Vlaardingen

Voetbalkooi

Voetbalkooi Professor Teldersstraat

 

 

Vlaardingen

Voetbalkooi

Voetbalkooi Trimpad

 

 

Westvoorne

Duinovergangen

Slag 1 en slag 2 Rockanje

 

Tussen 22:00 uur en 06:00 uur

Westvoorne

Gemeentelijk badstrand en gemeentelijk Duingebied

Slag 1 en slag 2 Rockanje

 

Tussen 22:00 uur en 06:00 uur

Preventief gesloten locaties kunnen onder regie en met toestemming van lokale Gemeente voor georganiseerd sporten tijdelijk opengesteld worden.

 

Vastgesteld op 4 mei 2020 te Rotterdam,

 

 

 

Ing. A. Aboutaleb

Voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond