Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waddinxveen

Besluit tot verlenging van het Besluit gebiedsaanwijzing cameratoezicht Waddinxveen Noord

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaddinxveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot verlenging van het Besluit gebiedsaanwijzing cameratoezicht Waddinxveen Noord
CiteertitelBesluit tot verlenging van het Besluit gebiedsaanwijzing cameratoezicht Waddinxveen Noord
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageGebiedsaanwijzing cameratoezicht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waddinxveen/624633/CVDR624633_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-202001-05-2020Nieuwe regeling

30-04-2020

gmb-2020-114923

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot verlenging van het Besluit gebiedsaanwijzing cameratoezicht Waddinxveen Noord

DE BURGEMEESTER VAN WADDINXVEEN;

 

Overwegende:

 • -

  dat de burgemeester bij besluit van 27 februari 2020, openbaar bekend gemaakt op 28 februari 2020, het “Besluit gebiedsaanwijzing cameratoezicht Waddinxveen Noord” heeft genomen, zulks naar aanleiding van sedert 26 december 2019 gepleegde brandstichtingen van auto’s;

 • -

  dat bij voornoemd besluit als gebied waar camera’s worden geplaatst is aangewezen het bebouwde gebied dat is ingesloten door de volgende wegen, waarbij de wegen zelf zijn inbegrepen: Kerkweg-Oost; Kerkweg-West; Noordkade; Noordeinde;

 • -

  dat in het besluit van 27 februari 2020 onder andere is bepaald dat het cameratoezicht zal plaatsvinden vanaf 2 maart 2020 tot en met 30 april 2020 en dat het daadwerkelijk gebruik van de camera’s zal plaatsvinden tussen 23:00 uur en 07:00 uur en dat de camerabeelden gedurende genoemde periode rechtstreeks kunnen worden uitgelezen en de uitkijktijden worden afgestemd op het gemiddelde incidentenpatroon over een bepaalde periode;

 • -

  dat de politie op 29 april 2020 heeft verzocht om een verlenging van het cameratoezicht met twee maanden, omdat, niettegenstaande de aanhouding van één verdachte, nog steeds brandstichtingen plaatsvinden en het onderzoek naar deze brandstichtingen nog steeds gaande is;

 • -

  dat het overleg als bedoeld in artikel 151c, derde lid, van de Gemeentewet heeft plaatsgevonden op 29 april 2020 en in dit overleg is gebleken dat het wenselijk is om het cameratoezicht met twee maanden te verlengen;

gelet op het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Waddinxveen 2009;

BESLUIT:

 • 1.

  de duur van de periode van het cameratoezicht in het bij zijn eerdere besluit van 27 februari 2020 aangewezen gebied, zoals weergegeven op de kaart in bijlage 1, die deel uitmaakt van dit besluit, te verlengen met de periode van 1 mei 2020 tot en met 30 juni 2020;

 • 2.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking en terugwerkt tot en met 1 mei 2020.

Aldus besloten op 30 april 2020

de burgemeester van Waddinxveen

E.J.Nieuwenhuis

Bijlage 1: Kaart gebiedsaanwijzing cameratoezicht Waddinxveen Noord.

Zie voor originele pdf de externe bijlage

 

NB

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan de natuurlijke of rechtspersoon die door dit besluit rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen, daartegen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan door of namens wie het besluit is genomen.

Een bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit.

 

Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank

Den Haag een voorlopige voorziening treffen als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

Hieraan zijn griffierechten verbonden. Meer informatie hierover bij de rechtbank Den Haag, of via www.rechtspraak.nl.

Het adres is: Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

U kunt ook digitaal uw verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD als uw elektronische handtekening. Op de genoemde website treft u de precieze voorwaarden aan.