Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

Beleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone centrumgebied Ommen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone centrumgebied Ommen 2019
CiteertitelBeleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone centrumgebied Ommen 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpBeleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone centrumgebied Ommen 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-04-2020Beleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone centrumgebied Ommen 2019

07-04-2020

gmb-2020-113471

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone centrumgebied Ommen 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Ommen,

In de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) zijn regels opgenomen inzake het vaststellen van beleidsregels. In het centrumgebied van Ommen is als gevolg van een verkeersbesluit een parkeerschijfzone van kracht. Het college van burgemeester en wethouders is op grond van artikel 149 van de Wegenverkeerswet (hierna: WVW 1994) en artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (hierna: RVV 1990) bevoegd om een ontheffing te verlenen voor het parkeren in een parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 25 van het RVV 1990.

 

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Centrumgebied Ommen: de zone zoals is weergegeven in bijlage 1;

 • b.

  RVV 1990: het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • c.

  motorvoertuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990;

 • d.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een motorvoertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • e.

  houder: degene die naar omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een voertuig dat ingeschreven in het – krachtens de WVW 1994 – aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt:

  • 1.

   degene op wiens naam het voor het voertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven, of;

  • 2.

   degene die middels een leaseovereenkomst of een verklaring van de werkgever kan aantonen dat hij de bestuurder is van het motorvoertuig dat ten tijde van het parkeren op naam van de leasemaatschappij respectievelijk de werkgever in het register was ingeschreven, of;

  • 3.

   degene die middels een verklaring kan aantonen dat hij de bestuurder is van het motorvoertuig dat ten tijde van het parkeren op naam van een ander in het register was ingeschreven;

 • f.

  aanvrager:

  • 1.

   de natuurlijke persoon die:

   • 1.

    houder is van het betreffende motorvoertuig, of

   • 2.

    ingeschreven staat op hetzelfde woonadres als de houder van het motorvoertuig, en

   • 3.

    een verzoek richt aan het college tot het verlenen van een ontheffng;

 • g.

  Privé parkeergelegenheid: parkeergelegenheid die niet openbaar toegankelijk is;

 • h.

  Adres: het adres zoals dat bekend staat in de basisregistratie personen;

 • i.

  Ontheffing: een door of namens het college te verstrekken ontheffing waarmee het is toegestaan een motorvoertuig zonder tijdsduurbeperking bij de blauwe markering in de parkeerschijfzone te parkeren.

   

Artikel 2 Onderwerp van de regeling

Deze regeling is van toepassing op het aanvragen, verlenen en gebruiken van ontheffingen op de parkeerschijfzone centrumgebied Ommen.

 

Artikel 3 Aanvraag van de ontheffing

Een aanvraag voor een ontheffing moet worden ingediend bij het college van de gemeente Ommen.

 

Artikel 4 Verlenen ontheffing algemeen

 

 • 1.

  De ontheffingen zijn van toepassing op specifiek aangewezen parkeerplaatsen waarvan de parkeerlocatie op de ontheffingen zijn omschreven.

 • 2.

  Het college kan aan de ontheffingen extra voorschriften en beperkingen verbinden. Deze voorschriften en beperkingen mogen zich alleen strekken tot bescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare ruimte.

 • 3.

  Aan aanvragers die conform de voorwaarden in aanmerking komen voor verschillende types ontheffingen wordt maximaal één type ontheffing verstrekt.

 • 4.

  De ontheffingen worden verleend:

  • 1.

   op kenteken of een ander kenmerk van het motorvoertuig of brommobiel waarvoor de ontheffing is verleend;

  • 2.

   voor ten hoogste één jaar.

 • 5.

  De ontheffingen bevatten in ieder geval de volgende gegevens:

  • 1.

   de periode waarvoor de ontheffing geldt;

  • 2.

   het gebied waarvoor de ontheffing geldt;

  • 3.

   het kenteken of een ander kenmerk van het motorvoertuig of brommobiel waarvoor de ontheffing is verleend.

 • 6.

  De ontheffingen moeten duidelijk zichtbaar en volledig leesbaar achter de voorruit van het motorvoertuig of brommobiel zijn aangebracht.

 

Artikel 5 Verlenen ontheffing specifiek

 

 • 1.

  Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag een ontheffing verlenen, waarmee het is toegestaan een motorvoertuig zonder tijdsduurbeperking bij de blauwe markering in de parkeerschijfzone te parkeren.

 • 2.

  Een ontheffing kan worden verleend aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig of brommobiel wanneer deze:

  • a.

   onder de noemer van service verlenende bedrijven een storingsdienst uitoefent met klanten in de parkeerschijfzone centrumgebied Ommen:

   • 1.

    aan de houder van een motorvoertuig – waarop duidelijk en expliciet de bedrijfsnaam is aangegeven – wordt maximaal één ontheffing verstrekt; of

  • b.

   ten behoeve van incidentele werkzaamheden in de parkeerschijfzone centrumgebied Ommen met het motorvoertuig in de directe omgeving aanwezig moet zijn:

   • 1.

    aan de houder van een motorvoertuig – waarop duidelijk en expliciet de bedrijfsnaam is aangegeven wordt maximaal één ontheffing verstrekt; of

  • c.

   een medisch of paramedisch beroep uitoefent of aan gemeentediensten:

   • 1.

    per bedrijf of instantie wordt het minimaal benodigde aantal ontheffingen verstrekt.

    • d.

     Ten behoeve van bewoners van de Wethouder Paarhuisstraat:

     • 1.

      Per adres worden maximaal 4 ontheffingen verstrekt;

     • 2.

      Indien bewoner beschikt over een particuliere parkeerplaats aan de Wethouder Paarhuisstraat, is er voor het eerste voertuig geen ontheffing mogelijk.

 

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college kan ten gunste van de aanvrager het bij of krachtens deze regeling bepaalde buiten toepassing laten of daarvan afwijken, gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 

Artikel 7 Intrekken of wijzigen ontheffing

 

 • 1.

  Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen:

  • 1.

   op verzoek van de ontheffinghouder;

  • 2.

   wanneer de ontheffinghouder het gebied, waarvoor de ontheffing is verleend, permanent verlaat;

  • 3.

   wanneer er zich een wijziging voordoet in één van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de ontheffing;

  • 4.

   wanneer voor het betreffende gebied de parkeerschijfzone komt te vervallen;

  • 5.

   wanneer de ontheffinghouder handelt in strijd met de aan de ontheffing verbonden voorschriften;

  • 6.

   wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de ontheffing onjuiste gegevens zijn verstrekt;

  • 7.

   wanneer de ontheffinghouder niet overeenkomstig de geldende legesverordening tijdig aan zijn of haar betalingsplicht ter zake van de ontheffing heeft voldaan;

  • 8.

   om redenen van openbaar belang.

 • 2.

  Een besluit tot het intrekken of wijzigen van een ontheffing is met redenen omkleed. De betrokkene wordt van het intrekken of wijzigen van de ontheffing schriftelijk in kennis gesteld.

 

Artikel 8 Diefstal, verlies of vermissing

 • 1.

  In geval van diefstal, verlies of vermissing van een ontheffing op kenteken kan een duplicaat ontheffing worden verstrekt.

 • 2.

  In geval van diefstal, verlies of vermissing van een ontheffing op naam wordt slechts een duplicaat verstrekt indien hiervan aangifte is gedaan bij de politie en tegen overlegging van het proces-verbaal.

 • 3.

  Duplicaten van een ontheffing worden hoogstens éénmaal per kalenderjaar verstrekt.

 • 4.

  Een duplicaat ontheffing wordt niet eerder afgegeven dan na voldoening van de verschuldigde leges.

 

Artikel 9 Ontheffing plafond

 • 1.

  Het college kan besluiten om aan het aantal uit te geven ontheffingen een maximum te verbinden.

 • 2.

  Indien het college besluit tot een ontheffing plafond wordt een wachtlijst ingesteld. Er zal dan een prioriteitsstelling voor de wachtlijst worden uitgewerkt.

 

Artikel 10 Rechten

Indien activiteiten in de parkeerschijfzone centrumgebied Ommen, dan wel op een desbetreffende parkeerlocatie plaatsvinden waarvoor de gemeente ontheffing heeft verleend en waardoor het niet meer mogelijk is om daar te parkeren kan aan het hebben van een ontheffing geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op de bekendmaking.

 

De burgemeester en secretaris van de gemeente Ommen,

 

Secretaris,

  

J.W.H. Blaauw

Burgemeester,

  

mr. drs. J.M. Vroomen