Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlem

Subsidieregeling Sociale Basis Haarlem 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Sociale Basis Haarlem 2021
CiteertitelSubsidieregeling Sociale Basis Haarlem 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Haarlem/322590/CVDR322590_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-05-202031-12-2021nieuwe regeling

21-04-2020

gmb-2020-112190

2020/315898

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Sociale Basis Haarlem 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,

 

gelet op

 • artikel 3 van de Algemene subsidieverordening;

 • raadsbesluit Kaderstelling subsidies sociale basis 2021 (2020/151375) en de vastgestelde Uitvraag subsidies sociale basis 2021

BESLUIT:

vast te stellen de ‘Subsidieregeling Sociale Basis Haarlem 2021’.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze Subsidieregeling en de daarop berustende bepalingen wordt (mede) verstaan onder:

 • 1.

  college: college van burgemeester en wethouders van gemeente Haarlem;

 • 2.

  ASV: de Algemene Subsidieverordening;

Artikel 2. Afstemming Algemene subsidieverordening Haarlem

Voor zover in deze subsidieregeling daarvan niet wordt afgeweken, is de Algemene subsidieverordening van toepassing.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Het college kan subsidie verstrekken voor activiteiten die bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen van de sociale basis gericht op de ondersteuning van inwoners van Haarlem bij onderlinge hulp, vrijwillige inzet, maatschappelijke initiatieven, mantelzorg en ondersteuning van kwetsbare Haarlemmers op alle leefgebieden.

Artikel 4. Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor het jaar 2021 bedraagt € 16.578.726,- onder voorbehoud van vaststelling van de begroting 2021 door de gemeenteraad.

Artikel 5. Subsidieontvanger

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt aan rechtspersonen en organisaties zonder rechtspersoonlijkheid, mits zij op het moment van de aanvraag in Haarlem al activiteiten uitvoeren die passen in de doelstelling als genoemd in Artikel 3.

 • 2.

  Er wordt geen subsidie verstrekt aan natuurlijke personen.

Artikel 6. Aanvraagprocedure en beslistermijn

 • 1.

  In aanvulling op het bepaalde in de ASV, verstrekt de aanvrager de volgende gegevens:

  • a.

   Een activiteitenplan met beschrijving van de activiteiten die de aanvrager wil uitvoeren en daarbij per activiteit de volgende informatie:

   • i.

    aan welke doelen per gebiedsopgaven de activiteit bijdraagt;

   • ii.

    aan welke doelen per thema de activiteit bijdraagt;

   • iii.

    de aansluiting van de activiteit op de ‘wat werkt’-principes per thema en per gebied en een eigen onderbouwing van de effectiviteit door de aanvrager; i.c. de onderbouwing waarom de betreffende activiteit bijdraagt aan de doelen per thema en gebied;

   • iv.

    de beoogde doelgroepen;

   • v.

    het verwachte aantal te bereiken unieke inwoners, de instroom, de uitstroom en uitval van unieke inwoners per gebied en de wijze van monitoring;

   • vi.

    de door de huidige deelnemers ervaren effectiviteit van de activiteit en de voorgestelde wijze van effectmeting in 2021;

   • vii.

    de locatie(s) waar de activiteit wordt uitgevoerd;

   • viii.

    de verdeling van het aangevraagde subsidiebedrag over de wijken;

   • ix.

    de mate waarin de activiteiten bijdragen aan de kwaliteitscriteria genoemd in Artikel 7, lid 3 onder f;

   • x.

    de visie op de overgang naar de wijkaanpak vanaf 2022, de rol die de aanvrager hierin kan spelen, relevante stedelijke allianties en wijknetwerken en de aanpassing die dit verlangt van de aanvrager en gemeente.

  • b.

   Een exploitatiebegroting waarin voor de gesubsidieerde activiteiten inzicht wordt gegeven in tenminste:

   • i.

    personeelskosten;

   • ii.

    huisvestingskosten;

   • iii.

    (directe) activiteitskosten;

   • iv.

    indirecte kosten/overhead;

   • v.

    alle aan de activiteiten te relateren opbrengsten inclusief een opgave van de bij andere bestuursorganen, private organisaties of natuurlijke personen aangevraagde of toegekende bedragen, waaronder ook wordt begrepen de eigen bijdragen van deelnemers.

 • 2.

  De aanvraag kan tot uiterlijk 31 augustus 2020 worden ingediend.

 • 3.

  De hersteltermijn voor onvolledige aanvragen bedraagt één week na verzending van het verzoek om aanvulling. Aanvragen die binnen deze termijn niet zijn aangevuld kunnen buiten behandeling worden gesteld.

 • 4.

  Het college neemt uiterlijk 31 december 2020 een besluit op de aanvraag.

Artikel 7. Beoordelingscriteria / Verdeelregels

 • 1.

  Na ontvangst van de volledige aanvragen rangschikt een ambtelijke beoordelingscommissie alle activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd naar de doelen per thema en per wijk waaraan zij bijdragen.

 • 2.

  Indien voor een doel van een thema of wijk geen aanvragen zijn ingediend die hieraan bijdragen, treedt de beoordelingscommissie in overleg met de meest aangewezen partijen met het verzoek of zij hun aanvraag daarop kunnen aanpassen en via hun activiteiten uitvoering kunnen geven aan het betreffende doel.

 • 3.

  De rangschikking per doel wordt bepaald door de punten onder a tot en met d bij elkaar op te tellen:

  • a.

   0 tot 40 punten voor de mate waarin de activiteit aansluit bij de ‘wat werkt’-principes in de uitvraag en de mate waarin de effectiviteit theoretisch is onderbouwd door de aanvrager zelf (i.c. de effectiviteit);

  • b.

   0 tot 40 punten voor de mate waarin de kosten van de activiteit in verhouding staan tot de omvang van de doelgroep die wordt bereikt en/of het effect dat verwacht wordt (i.c. de doelmatigheid);

  • c.

   0 tot 10 punten voor de door huidige deelnemers ervaren effectiviteit

  • d.

   0 tot 10 punten voor de mate waarin de aanvraag aansluit op de volgende kwaliteitscriteria:

   • i.

    de fysieke en sociale toegankelijkheid van de activiteiten waaronder ook begrepen de toegankelijkheid voor inwoners met een minimuminkomen;

   • ii.

    de bevordering van diversiteit en inclusiviteit en de samenwerking met partners die hierop zijn gericht;

   • iii.

    de betaalbaarheid van de activiteit en toegankelijkheid voor inwoners met een minimuminkomen;

   • iv.

    de bijdrage van de activiteiten aan cliëntondersteuning;

   • v.

    de kennis van de bij de organisatie werkzame professionals van het ondersteuningsaanbod in Haarlem.

 • 4.

  Indien er bij één doel meerdere activiteiten zijn voorgesteld rangschikt de beoordelingscommissie de activiteiten op de score die zij hebben gekregen. De activiteit die het hoogste scoort wordt als eerste toegekend. Daaropvolgende activiteiten wordt subsidie toegekend als dat nodig is voor het bereiken van de (alle) beoogde doelgroep(en).

 • 5.

  Indien de totaal toe te kennen subsidie het beschikbare budget overschrijdt, dan worden alle subsidiabele activiteiten procentueel op gelijke wijze gekort, tot de totaal te verlenen subsidie binnen het beschikbare budget past.

 • 6.

  Aanvragen voor activiteiten met minder dan 60 punten worden niet toegekend.

 • 7.

  Indien bij een doel slechts één aanvraag is ingediend die bijdraagt aan dit doel, wordt voor die aanvraag subsidie toegekend indien de activiteit minimaal 60 punten scoort.

 • 8.

  De beoordeling wordt per aanvraag vastgelegd op een scoringsformulier.

 • 9.

  Van bovenstaande criteria en werkwijze kan worden afgeweken als dat bijdraagt aan het (beter) bereiken van de doelen in de uitvraag en het college daartoe besluit.

Artikel 8. Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden genoemd in de artikelen 4:25, tweede lid en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en in artikel 8 van de Algemene subsidieverordening, weigert het college de subsidie geheel of gedeeltelijk wanneer:

 • 1.

  de aanvraag minder dan 60 punten scoort in de beoordeling zoals bedoeld in artikel 7;

 • 2.

  de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd niet of in onvoldoende mate bijdragen aan of tegenstrijdig zijn met de doelen per gebied en per thema zoals vastgesteld in bijlagen 1 en 2 van de Uitvraag subsidies sociale basis 2021;

 • 3.

  de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd niet gebaseerd zijn op ‘wat werkt’-principes noch een innovatief karakter hebben;

 • 4.

  het doelgroepbereik en/of het effect dat van de activiteiten verwacht wordt in verhouding tot het aangevraagde bedrag onvoldoende zijn;

 • 5.

  de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd niet of in onvoldoende mate bijdragen aan de onderwerpen genoemd onder de kwaliteitscriteria.

Artikel 9. Hoogte subsidiebedrag

Het subsidiebedrag wordt bepaald aan de hand van de naar het oordeel van het college voor de realisatie van de activiteiten in aanmerking komende kosten, zoals opgenomen in de exploitatiebegroting en de voor het tekort benodigde subsidie en de rangschikking zoals bedoeld in Artikel 7.

Artikel 10. Verplichtingen

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:37 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Haarlem is de ontvanger van een subsidie verplicht om in aanvulling op de verantwoordingsverplichtingen in hoofdstuk 7 van de ASV mee te werken aan monitoring en effectmeting door op 1 maart 2021 te verantwoorden over de uitvoering van activiteiten, het doelgroepbereik en ervaren effectiviteit, op de wijze vastgelegd in de verleningsbeschikking.

Artikel 11. Publicatie

Deze subsidieregeling wordt na vaststelling door het college bekendgemaakt in de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties.

Artikel 12. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na publicatie.

 • 2.

  Deze subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2021.

Artikel 13. Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als Subsidieregeling Sociale Basis Haarlem 2021.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem d.d. 21 april 2020

de secretaris,

de burgemeester,