Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Medemblik

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent gebruik subsidie om tot een aardgasvrije woning te komen (Nadere regels bestaande woningen van het aardgas af 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMedemblik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent gebruik subsidie om tot een aardgasvrije woning te komen (Nadere regels bestaande woningen van het aardgas af 2020)
CiteertitelNadere regels Bestaande woningen van het aardgas af 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieregeling bestaande woningen van het aardgas af.

Deze regeling is geldig tot 1 januari 2021.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Medemblik/489433/CVDR489433_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-05-202001-01-202027-04-2021nieuwe regeling

07-04-2020

gmb-2020-112042

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent gebruik subsidie om tot een aardgasvrije woning te komen (Nadere regels bestaande woningen van het aardgas af 2020)

Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Medemblik;

 

gelet op het bepaalde in artikel 2 lid 1. onder h, artikel 3 en artikel 4 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Medemblik;

 

Overwegende dat het gewenst is om de eerder regels aan te passen zodat er meer mogelijkheden zijn om met gebruikmaking van de subsidie tot een aardgasvrije woning te komen;

 

Besluit vast te stellen de volgende nadere regels:

Artikel 1 Algemene kenmerken

 • 1-

  Deze subsidie betreft het beleidsterrein Volksgezondheid en Milieu, de activiteit is duurzaam bouwen.

 • 2-

  De nadere regels ‘bestaande woningen van het aardgas af 2019’ aan te passen waardoor het voor aanvragers mogelijk wordt om creativiteit, innovatie en durf te stimuleren bij inwoners. Inwoners kunnen zo ondernemers uitdagen om hiervoor passende maatregelen te ontwikkelen.

 • 3-

  De subsidiabele activiteiten aan te passen in de nadere regels ‘Bestaande woningen van het aardgas af 2020’ door het uitbreiden van het pakket van maatregelen en voorzieningen. Hiermee de mogelijkheid te creëren om innovatieve systemen te ontwikkelen, deze toe te passen en hiermee te experimenteren.

 • 4-

  De nadere regels ‘Bestaande woningen van het aardgas af 2020' vast te stellen.

 • 5-

  De nadere regels bestaande woningen van het aardgas af in te trekken.

Artikel 2 Begripsomschrijving

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • 1-

  De nadere regels: de bestaande woningen van het aardgas af 2020;

 • 2-

  Aanvrager: een natuurlijk persoon, een particuliere eigenaar van een woning of een rechtspersoon zijnde het bestuur/bestuurder van een Vereniging van Eigenaren(VvE);

 • 3-

  Aardgasvrije woning: een bestaande woning, ouder dan 2 jaar, waar de aardgasaansluiting verwijderd is;

 • 4-

  Algemene Subsidieverordening (ASV): Algemene Subsidieverordening gemeente Medemblik;

 • 5-

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik;

 • 6-

  Woning: een bestaande woning in particulier eigendom als bedoeld in artikel 7:234 BW, bestemd voor permanente bewoning die niet bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd;

 • 7-

  Complex: meerdere woningen in particulier eigendom in hetzelfde gebouw, bestemd voor permanente bewoning die niet bedrijfsmatig worden geëxploiteerd. De woningen zijn aangesloten op een gezamenlijk netwerk waarmee de woningen worden voorzien van aardgas;

 • 8-

  Afsluiting: het door de netbeheerder (laten) verwijderen of afsluiten van de (hoofd) aardgasaansluiting waardoor de woning geen langer gebruik kan maken van aardgas;

 • 9-

  Voorzieningen: gebouwgebonden voorzieningen die aan bepaalde eisen moeten voldoen en bijdragen aan het totaal van te nemen maatregelen die leiden tot het afsluiten van de aardgasaansluiting van de woning;

 • 10-

  VvE: Een vereniging van de eigenaren van de appartementsrechten van woningen die tot een appartementencomplex behoren. De VvE zorgt voor het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren waar onder het onderhoud van het gebouw.

Artikel 3 Doel en uitgangspunten subsidie

Het college kan subsidie verstrekken voor ondersteuning in de kosten van uitgevoerde maatregelen en voorzieningen van particuliere woningeigenaren en VvE’s voor de transitie naar aardgasvrij wonen. De verwarming van de woning en de warmwater- en voedselbereiding dient te gebeuren met behulp van een duurzaam alternatief in plaats van met aardgas.

Artikel 4 Doelgroep

De aanvrager als bedoeld in artikel 1 tweede lid van deze nadere regels kan subsidie aanvragen voor een woning of een VvE.

Artikel 5 Subsidieplafond

Het subsidieplafond is vastgesteld op € 70.000, -

Artikel 6 Maatregelen, voorzieningen en activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidiabele activiteiten:

 • 1-

  Het college kan een éénmalige subsidie verlenen voor het treffen van fysiek gebouwgebonden maatregelen aan een woning die nog niet aardgas vrij is met als doel deze om te vormen naar een volledig aardgasvrije woning.

 • 2-

  Het college kan een éénmalige subsidie verlenen voor het treffen van fysiek gebouwgebonden maatregelen aan een VvE waarvan de woningen niet aardgas vrij is met als doel deze om te vormen naar een volledig aardgasvrij complex.

Artikel 7 Maatregelen, voorzieningen en activiteiten die niet voor subsidie in aanmerking komen

De onderstaande activiteiten:

 • 1-

  zelf verrichte arbeid;

 • 2-

  installaties van biomassaketels, hout- of pellet kachels, allesbranders;

 • 3-

  installaties op fossiele brandstoffen als daar zijn kolen, olie, propaan- of butaangas. Toepassing van duurzaam gewonnen waterstofgas is wel toegestaan;

 • 4-

  installaties voor het opwekken van elektriciteit zoals brandstofcellen, generatoren en aggregaten op fossiele brandstoffen waaronder kolen, olie, propaan- of butaangas; Toepassing van duurzaam gewonnen waterstofgas is wel als brandstof voor opwekking van elektriciteit toegestaan:

 • 5-

  het aanbrengen van dak-, vloer-, - en spouwmuurisolatie. Deze maatregelen zijn in 2020 subsidiabel binnen de SEEH voor particuliere woningeigenaren. Voor VvE’s zijn deze maatregelen subsidiabel binnen de SEEH voor Vereniging van Eigenaren (VvE);

 • 6-

  Activiteiten en/of kosten die naar het oordeel van het college niet of onvoldoende bijdragen aan het doel van deze nadere regels zoals gesteld in artikel 3 worden niet meegenomen bij het vaststellen van de subsidiabele kosten.

Artikel 8 Hoogte van de subsidie

 • 1-

  Voor activiteiten zoals bedoeld in artikel 6 eerste lid bedraagt de subsidie 100% van de werkelijke kosten tot een maximum van € 3.000, - per woning. Voor het afsluiten van de aardgasleiding bedraagt de subsidie 100% van de werkelijke kosten tot maximaal € 1.000, - inclusief BTW;

 • 2-

  Voor activiteiten zoals bedoeld in artikel 6 tweede lid bedraagt de subsidie 100% van de werkelijke kosten tot een maximum van € 2.000, - per appartement Voor het afsluiten van de hoofgasleiding van het complex bedraagt de subsidie 100% van de werkelijke kosten tot maximaal € 1.500, - inclusief BTW;

Artikel 9 subsidiecriteria algemeen

 • 1-

  Subsidie wordt alleen verstrekt indien en voor zover met facturen en een verklaring van de netbeheerder is aangetoond dat de woning is afgesloten van de aardgasleiding en kan voorzien in de opwekking van warmte en warm tapwater;

 • 2-

  De subsidie wordt eenmalig verstrekt per woning of appartement.

 • 3-

  Als de aanvrager voor dezelfde voorziening of maatregel ook in aanmerking komt voor een andere subsidie, wordt de hoogte van de subsidie zodanig vastgesteld dat de totale subsidie niet meer bedraagt dan 100% van de werkelijke meerkosten;

Artikel 10 Procedure voor het indienen en behandelen van een aanvraag.

Subsidie voor activiteiten als genoemd in artikel 6 kan uitsluitend worden aangevraagd door eigenaren van een of meerdere bestaande woningen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Medemblik, dan wel een Vereniging van Eigenaren (VvE).

 • 1-

  In overeenstemming met artikel 5, eerste lid, van de Algemene Subsidieverordening (ASV) wordt de aanvraag schriftelijk ingediend met behulp van een aanvraagformulier;

 • 2-

  In afwijking van artikel 5, tweede en derde lid, van de ASV, stuurt de aanvrager bij de subsidieaanvraag mee:

  • a-

   de offerte(s) met een overzicht van de te nemen maatregelen in de woning voor de verbouw naar aardgasvrij;

  • b-

   de facturen en betaalbewijzen (bankafschrift) van de subsidiabele kosten, aansluitend bij de offerte(s), opgemaakt na de inwerkingtreding van deze regeling;

  • c-

   een bewijs van de netbeheerder dat de woning van het aardgas is afgesloten, opgemaakt na de inwerkingtreding van deze regeling;

  • d-

   een opgave van andere aangevraagde (of nog aan te vragen) of ontvangen subsidies ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan.

 • 3-

  Aanvragen dienen uiterlijk twee maanden na afronding van de werkzaamheden en uiterlijk 1 maart 2021 om 17.00 uur te zijn ontvangen;

 • 4-

  De subsidieaanvraag wordt in behandeling genomen onder voorwaarde dat de aanvraag voldoet aan de eisen uit deze nadere regels;

 • 5-

  Het college neemt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de volledige aanvraag, maar uiterlijk binnen 6 weken een besluit op de aanvraag;

 • 6-

  Het college verdeelt het beschikbare bedrag in volgorde van ontvangst van de complete aanvragen. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst de dag waarop de aanvulling is ontvangen door de gemeente;

 • 7-

  Als bij het toekennen van een aanvraag het subsidieplafond wordt bereikt, wordt aan die aanvraag maximaal het bedrag toegekend dat nog beschikbaar is zodat het subsidieplafond niet wordt overschreden;

 • 8-

  Als subsidieaanvragen een gelijke ontvangstdatum hebben en gezamenlijk het subsidieplafond overschrijden wordt per loting beslist.

Artikel 11 Subsidievaststelling

Het subsidiebedrag wordt vastgesteld binnen 8 weken nadat de in artikel 10 lid 1 en 2 bedoelde stukken zijn ingediend en na vaststelling binnen vier weken betaalbaar gesteld;

Artikel 12 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 8 van de ASV wordt de subsidie geweigerd indien:

 • 1-

  de activiteiten als bedoeld in artikel 6 onder lid 1 en 2 van deze nadere regels hebben plaatsgevonden voor de inwerkingtreding van de regeling (1 januari 2020);

 • 2-

  de activiteiten als bedoeld in artikel 6 onder lid 1 en 2 niet bewezen hebben geleid tot het daadwerkelijk afsluiten van het aardgas;

Artikel 13 Verplichtingen

Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden:

 • 1-

  De aanvrager zal de verwijdering van de gasaansluiting van de woning in stand houden;

 • 2-

  Een door de gemeente aangestelde inspecteur wordt op verzoek van de gemeente in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde maatregelen en voorzieningen ter plaatse te inspecteren;

Artikel 14 Intrekking huidige nadere regels

De nadere regels ‘Bestaande woningen van het aardgas af 2020', vastgesteld bij besluit van college en burgemeester d.d. 27 maart 2019 worden ingetrokken.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de dag na publicatie en werken terug tot en met 1 januari 2020.

Artikel 16 Hardheidsclausule

 • 1-

  Het college van B&W van de gemeente Medemblik kan in uitzonderlijke gevallen van deze nadere regels afwijken, als er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven;

 • 2-

  Voor gevallen, waarin deze nadere regels niet voorziet, beslist het college van B&W van de gemeente Medemblik op basis van een advies van de voor dat specifieke aspect van deze nadere regels verantwoordelijke beleidsfunctionaris en diens leidinggevende;

Artikel 17 Slotbepaling

 • 1-

  Deze nadere regels zijn geldig tot 1 januari 2021. Met ingang van deze datum vervallen deze van rechtswege, met dien verstande dat deze blijft gelden voor het afhandelen van aanvragen die voor 1 maart 2021 zijn ingediend. Aanvragen ingediend op of na 1 maart 2021 worden niet in behandeling genomen;

 • 2-

  Deze nadere regels worden na vaststelling door het college bekendgemaakt via de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties;

 • 3-

  Deze regels worden aangehaald als de nadere regels ‘Bestaande woningen van het aardgas af 2020’;

 • 4-

  Deze nadere regels zijn aanvullend op de ASV. Ingeval ASV en deze nadere regels onderling afwijken op de aspecten die ingevolgde de ASV nader mogen worden geregeld in een uitvoeringsregeling, geldt hetgeen wat staat vermeld in deze nadere regels;

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, gehouden op 7 april 2020.

Medemblik,

De secretaris,

de Burgemeester