Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hof van Twente

Beleidsregel Uitstroompremie naar arbeid Hof van Twente 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHof van Twente
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Uitstroompremie naar arbeid Hof van Twente 2020
CiteertitelBeleidsregel uitstroompremie naar arbeid hof van Twente 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpBeleidsregel uitstroompremie naar arbeid hof van Twente 2020
Externe bijlageToelichting beleidsregel uitstroompremie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Invoeringswet Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Re-integratieverordening Hof van Twente 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202001-01-2020Nieuwe beleidsregel

31-03-2020

gmb-2020-111388

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Uitstroompremie naar arbeid Hof van Twente 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente;

 

gelet op titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluiten:

 

vast te stellen de navolgende BELEIDSREGEL UITSTROOMPREMIE NAAR ARBEID HOF VAN TWENTE 2020

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze beleidsregel wordt verstaan onder:

a. College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente;

b. Uitkering: algemene bijstand op grond van de Participatiewet of een uitkering op grond van de IOAW of de IOAZ;

c. Uitstroompremie: een premie die verstrekt wordt bij het aanvaarden en het behouden van arbeid;

d. Verordening: Re-integratieverordening Hof van Twente 2020.

 

Artikel 2 Hoogte van de premie

De hoogte van de uitstroompremie bedraagt € 750,00.

 

Artikel 3 Aanvraag en uitbetaling

1. De uitstroompremie wordt ambtshalve toegekend bij beëindiging van de uitkering.

2. De uitstroompremie wordt achteraf uitgekeerd, nadat betrokkene binnen maximaal 9 maanden na beëindiging van de uitkering bewijsstukken heeft overgelegd waaruit blijkt dat hij gedurende de periode van minimaal 6 maanden na beëindiging van de uitkering arbeid verrichtte of als zelfstandig ondernemer werkzaam was.

 

Artikel 4 Terugvordering

Het college vordert de uitstroompremie terug wanneer:

1. niet is voldaan aan de voorwaarden gesteld in de verordening of deze beleidsregel, of;

2. wanneer blijkt dat verstrekte gegevens onjuist waren, waardoor ten onrechte een uitstroompremie is betaald.

 

Artikel 6 Hardheidsclausule

In die gevallen waarin de toepassing van deze beleidsregel leidt tot een onredelijke en/of onbillijke situatie voor de aanvrager, kan het college van de bepalingen in deze beleidsregel afwijken.

 

Artikel 7 Slotbepalingen

1. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

2. Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel uitstroompremie naar arbeid Hof van Twente 2020.

3. De beleidsregel uitstroompremie naar regulier werk wordt per 1 januari 2020 ingetrokken.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente d.d. 31 maart 2020.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

de secretaris, de burgemeester,

drs. D. Lacroix drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM