Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Zeeland

Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, als bedoeld in artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland 8 april 2020 (Aanwijzing voor verlengen van de sluiting van de skatebaan aan de Grote Sternstraat te Middelburg met het oog op voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19).

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Zeeland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, als bedoeld in artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland 8 april 2020 (Aanwijzing voor verlengen van de sluiting van de skatebaan aan de Grote Sternstraat te Middelburg met het oog op voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19).
Citeertitel
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-04-2020nieuwe regeling

25-04-2020

bgr-2020-438

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, als bedoeld in artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland 8 april 2020 (Aanwijzing voor verlengen van de sluiting van de skatebaan aan de Grote Sternstraat te Middelburg met het oog op voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19).

De voorzitter van de Veiligheidsregio, overwegende dat:

- er een pandemie is door het Coronavirus (COVID-19);

- het virus COVID-19 een groep A-infectieziekte is;

- in verband met deze crisis, dan wel de verdere ontwikkeling daarvan, op 12 maart 2020 landelijk GRIP 4 is gaan gelden voor de Veiligheidsregio’s in Nederland;

- de voorzitter van de Veiligheidsregio, in opdracht van de Minister voor Medische Zorg en Sport in opdracht van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 maart 2020 en met gebruikmaking van artikel 39, lid 1 van de Wet op de Veiligheidsregio’s op 8 april 2020 een (herziene) noodverordening heeft vastgesteld, genaamd: ‘Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland;

- in artikel 2.2 lid 1 van deze noodverordening het verboden is om zich in een groep van drie of meer personen op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter;

- dat het verbod als geschreven in artikel 2.2, lid 1 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland 8 april 2020 niet van toepassing is op:

a) personen die een gezamenlijke huishouding vormen, en

b) kinderen tot en met 12 jaar die samenspelen onder toezicht van een of meer van hun ouders of voogden die daarbij onderling een afstand van 1,5 meter in acht nemen;

- in artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland de mogelijkheid biedt gebieden en locaties aan te wijzen waar het een ieder verboden is zich te bevinden;

- dat op 9 april 2020 de skatebaan aan de Grote Sternstraat te Middelburg is aangewezen als verboden plaats als bedoeld in artikel 2.5 van de Noodverordening;

- dat de aanwijzing gebaseerd was op de constatering dat op die plaats vanwege de grote drukte redelijkerwijs het 1,5 meter afstandscriterium niet of niet in voldoende mate kon worden nageleefd;

- dat de kans op besmetting met en verdere verspreiding van het coronavirus hierdoor toenam;

- dat het daarom noodzakelijk was de skatebaan te sluiten, in ieder geval zolang de landelijke maatregelen tegen het coronavirus van kracht waren, namelijk tot 28 april 2020;

- dat de landelijke maatregelen tegen het coronavirus inmiddels verlengd zijn tot 20 mei 2020;

- dat daarbij de mogelijkheden voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar om samen buiten te sporten zijn verruimd, mits dit georganiseerd en onder begeleiding is en waarbij voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar het 1,5 meter afstandscriterium geldt;

- dat deze verruiming geen mogelijkheid biedt om de skatebaan te openen, omdat hier geen sprake is van georganiseerde sport onder begeleiding;

- dat daarnaast nog steeds geldt dat op de skatebaan het 1,5 meter afstandscriterium voor personen van 13 jaar en ouder vanwege de te verwachten drukte redelijkerwijs niet of niet in voldoende mate kan worden nageleefd;

- dat het daarom noodzakelijk is de sluiting van de skatebaan te verlengen, in ieder geval zolang de landelijke maatregelen tegen het coronavirus van kracht zijn, namelijk tot 20 mei 2020;

 

besluit het volgende aanwijzingsbesluit ‘sluiting skatebaan Middelburg’ vast te stellen:

 

 

Artikel 1. Aanwijzing verboden plaats

Het is verboden zich te bevinden op de skatebaan, gelegen aan de Grote Sternstraat te Middelburg.

Artikel 2. Bepaalde tijd

Dit besluit geldt voor bepaalde tijd en is van kracht met ingang van 28 april tot 20 mei 2020.

 

Artikel 3. Opvolgen aanwijzingen

Alle aanwijzingen ter uitvoering van deze verordening gegeven door daartoe bevoegde ambtenaren dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.

Artikel 4. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij dit aanwijzingsbesluit zijn belast de toezichthouders als bedoeld in artikel 4.2 onder a en b en c van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland 8 april 2020.

De Buitengewoon Opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 142, eerste lid, onderdeel a, van het Wetboek van Strafvordering van Middelburg zijn in het besluit van 16 maart 2020 aangewezen als ambtenaren die (ook) belast zijn met het toezicht en naleving van de eerder genoemde Noodverordening. Op grond van het overgangsrecht (art. 5.3 Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland 8 april 2020) zijn en blijven zij ook aangewezen om mede op de naleving van dit aanwijzingsbesluit toe te zien.

Artikel 5. Strafbepaling

Handelen in strijd met de voorschriften uit de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland 8 april 2020 levert een overtreding op en is strafbaar gesteld in artikel 443 Wetboek van Strafrecht (Sr). Dit wordt bestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie. Het niet naleven van dit aanwijzingsbesluit valt hieronder.

 

Artikel 6. Bekendmaking en inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit wordt bekendgemaakt op de websites van de veiligheidsregio Zeeland, www.veiligheidsregiozeeland.nl en www.zeelandveilig.nl en treedt in werking op 28 april 2020. Daarnaast wordt dit besluit in het Blad gemeenschappelijke regelingen gepubliceerd.

Dit aanwijzingsbesluit wordt zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van de raad van de gemeente Middelburg, de commissaris van de Koning in de provincie Zeeland en het hoofd van het arrondissementsparket Zeeland – West-Brabant.

 

 

Vastgesteld op 25 april 2020 te Middelburg,

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland,

J.A.H. Lonink