Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Loppersum

Verordening Verzilverlening gemeente Loppersum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLoppersum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Verzilverlening gemeente Loppersum
CiteertitelVerordening Verzilverlening gemeente Loppersum
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

hoofdstuk IX van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-04-202021-04-2020Nieuwe regeling

20-04-2020

gmb-2020-109383

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Verzilverlening gemeente Loppersum

De raad van de gemeente Loppersum;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 februari 2020;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

"VERORDENING VERZILVERLENING".

 

 

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  Aanvrager: een eigenaar-bewoner, die een aanvraag voor een Verzilverlening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

 • 2.

  Aanvraag: een schriftelijk verzoek van een aanvrager aan het College om toewijzing van een Verzilverlening.

 • 3.

  Verzilverlening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan een aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen, die worden getroffen in de woning.

 • 4.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum.

 • 5.

  Stimuleringsmaatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3.

 • 6.

  Werkelijke kosten: de totale kosten van materialen en werkzaamheden, bouwkundig advies of de kosten van de investering voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen inclusief BTW, legeskosten, vermeerderd met afsluitkosten en eventueel financieringskosten voor het verkrijgen van een lening.

 • 7.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Amersfoort. Financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM-vergunningnummer 12013647.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

 • 1.

  Eigenaar-bewoners die het vermogen dat vast zit in de woning willen verzilveren t.v.b. de door de gemeente vastgestelde maatregelen. De minimale leeftijd is 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd en kent geen maximum leeftijd. Indien er 2 aanvragers zijn geldt dit voor beide.

 • 2.

  De aanvrager moet de woning waarvoor een Verzilverlening wordt verstrekt zelf bewonen of gaan bewonen.

 • 3.

  De bestaande woning ligt in de gemeente Loppersum en is minimaal één jaar oud, geschikt en bestemd voor permanente bewoning.

 • 4.

  Om in aanmerking te komen voor een Verzilverlening geldt het maximale percentage van 80% van de WOZ-waarde en/of getaxeerde marktwaarde minus reeds lopende financieringen.

 • 5.

  De hoofdsom van de Verzilverlening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,-.

   

Artikel 3 Maatregelen

Tot de maatregelen worden gerekend:

 • 1.

  Maatregelen en duurzaamheidsmaatregelen ten behoeve van noodzakelijk particulier woningonderhoud, woning- en comfortverbetering binnen en om de woning. Daarbij is ook asbestsanering inbegrepen.

 • 2.

  Maatregelen ten behoeve van het aardgasvrij maken van de woning.

 • 3.

  Maatregelen om de eigen woning van de aanvrager levensloopbestendig te maken. Tot die maatregelen worden aanpassingen aan woningen gerekend die voldoen aan de betreffende basiseisen in het Handboek woonkeur, Basispakket deel C en D of Pluspakket Zorg en die voldoen aan de WMO-toets voor de indeling, maatvoering en Wmo-beleid.

 • 4.

  De Verzilverlening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten.

 • 5.

  Het College kan de in het eerste lid en tweede lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.

 

Artikel 4 Beleidsdoelen

Wanneer uit de Aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen, kan het College besluiten Aanvrager te verwijzen naar SVn voor het aanvragen van een Verzilverlening:

 • a.

  Mensen langer zelfstandig thuis laten wonen.

 • b.

  Het stimuleren van comfortverbetering en goed onderhoud, het levensloopbestendig maken, verduurzaming en asbestsanering van bestaande woningen in de gemeente Loppersum, waardoor de kwaliteit en de levensloopbestendigheid van de voorraad woningen beter kan worden geborgd.

 

Artikel 5 Budget

 • 1.

  In het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen stelt de raad van de gemeente Loppersum een budget vast van € 1.000.000 dat beschikbaar is voor het toewijzen van Verzilverleningen.

 • 2.

  Verzilverleningen worden alleen toegewezen voor zover het vastgestelde budget hiervoor toereikend is.

 • 3.

  Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is worden aanvragen door het College afgewezen.

 

Artikel 6 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Verzilverlening toe te wijzen.

 

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Een aanvraag voor een Verzilverlening wordt schriftelijk bij het college (of een bij een door haar gemachtigde uitvoeringsinstantie) ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier of digitaal via een door de gemeente aangewezen website/portal en gaat onder opgave van:

  • a.

   De te treffen maatregelen.

  • b.

   De werkelijke kosten van het treffen van de maatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave, bijvoorbeeld offertes.

  • c.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 5.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 7.

  Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 8.

  Tegen de toewijzing danwel de afwijzing kan bezwaar en beroep gemaakt worden volgens de Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 8 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit Verzilverlening in, indien:

 • a.

  Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

 • b.

  De werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c.

  De te treffen maatregelen minder bedragen dan € 2.500.

 • d.

  Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

 • e.

  De Verzilverlening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • f.

  De aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de maatregelen.

 

Artikel 9 Financiële toets, verstrekken en beheer Verzilverlening door SVn

 • 1.

  De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Verzilverlening uit het gemeentelijk budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Verzilverlening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2.

  De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Verzilverlening van SVn en de samenwerking tussen de gemeente en SVn.

 • 3.

  SVn stelt de definitieve hoogte van de Verzilverlening vast en bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4.

  SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Verzilverlening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

 

Artikel 10 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

 

Artikel 11 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na vaststelling door de gemeenteraad.

 

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Verzilverlening gemeente Loppersum".

 

 

Vastgesteld op de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Loppersum

gehouden op 20 april 2020, nr. 8.

De raad voornoemd,

drs. M. van Bergen, griffier.

mr. J.W.M. Engels, voorzitter.