Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Zeeland

Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, als bedoeld in artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland 8 april 2020 (Aanwijzing voor tijdelijk afsluiten van de Boulevards in Vlissingen in het weekend met het oog op voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19).

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Zeeland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, als bedoeld in artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland 8 april 2020 (Aanwijzing voor tijdelijk afsluiten van de Boulevards in Vlissingen in het weekend met het oog op voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19).
Citeertitel
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageGebiedskaart aanwijzingsbesluit boulevards

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-04-2020Nieuwe regeling

24-04-2020

bgr-2020-434

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, als bedoeld in artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland 8 april 2020 (Aanwijzing voor tijdelijk afsluiten van de Boulevards in Vlissingen in het weekend met het oog op voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19).

De voorzitter van de Veiligheidsregio, overwegende dat:

- er een pandemie is door het Coronavirus (COVID-19);

- het virus COVID-19 een groep A-infectieziekte is;

- in verband met deze crisis, dan wel de verdere ontwikkeling daarvan, op 12 maart 2020 landelijk GRIP 4 is gaan gelden voor de Veiligheidsregio’s in Nederland;

- de voorzitter van de Veiligheidsregio, in opdracht van de Minister voor Medische Zorg en Sport in opdracht van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 maart 2020 en met gebruikmaking van artikel 39, lid 1 van de Wet op de Veiligheids-regio’s op 8 april 2020 een noodverordening heeft vastgesteld, genaamd: 'Noodverorde-ning COVID19 veiligheidsregio Zeeland 8 april 2020';

- in artikel 2.2 lid 1 van deze noodverordening het verboden is om zich in een groep van drie of meer personen op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter;

- het verbod als geschreven in artikel 2.2, lid 1 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland 8 april 2020 niet van toepassing is op:

a) personen die een gezamenlijke huishouding vormen, en

b) kinderen tot en met 12 jaar die samenspelen onder toezicht van een of meer van hun ouders of voogden die daarbij onderling een afstand van 1,5 meter in acht nemen;

- in artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland de mogelijkheid biedt gebieden en locaties aan te wijzen waar het een ieder verboden is zich te bevinden;

- in de gemeente Vlissingen er sprake is van een “rondje Boulevards”, te weten over de Boulevards Evertsen, -Bankert en -De Ruijter, welke een populaire route vormt om met gemotoriseerd verkeer te nemen en waar ook veel wordt gewandeld en gefietst.

 

 

De burgemeester van de gemeente Vlissingen heeft aangegeven dat het al verschillende keren noodzakelijk was om bijzondere bevoegdheden in te zetten omdat regulier handhaven niet het gewenste resultaat opleverde:

- in het weekend van 4 en 5 april 2020 er sprake was van te grote (verkeers)drukte op de Boulevards, waarbij er sprake was van asociaal verkeersgedrag en tevens groepsvorming ontstond waarbij de minimale afstand van 1,5 meter niet in acht werd gehouden. De burgemeester van Vlissingen heeft daarom op 5 april 2020 de Boulevards afgesloten;

- op 8 april 2020 adequate handhaving op groepsvorming en verkeersgedrag op de Boulevards nagenoeg onmogelijk bleek te zijn. De burgemeester heeft daarom per direct eenmalig de Boulevards laten ontruimen omdat er zich groepen van drie of meer personen ophielden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter;

- de Boulevards zijn voor de periode van 8 april tot 13 april 2020, 22.00 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

- Op 17 april 2020 was er wederom sprake van te grote (verkeers)drukte op de Boulevards, waarbij asociaal verkeersgedrag een rol speelde en tevens groepsvorming ontstond waarbij de minimale afstand van 1,5 meter niet in acht werd gehouden. Daarom zijn voor de periode van 18 april tot 19 april 2020, 22.00 uur de Boulevards afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

 

Verder overwegende dat:

- handhaving op overtreding van de noodverordening door BOA’s en politie veel handhavingscapaciteit vraagt en specifiek voor de Boulevards vaak ontaardt in een “kat-en-muisspel” met een aantal groepen jongeren.

- de elke keer toenemende overlast en overtredingen, met als eindresultaat een tijdelijke afsluiting van de Boulevards, een beeld geeft dat de overheid niet in control is en er voor zorgt dat de burger niet weet waar deze aan toe is.

- een “rondje Boule” ingebakken zit in het DNA van Vlissingen en de Boulevards een aantrekkelijk en bekend onderdeel zijn van menig rondrit van motoren of auto’s.

- de overlast en overtredingen van de noodverordening met name plaats vinden in de weekenden en op vrije dagen.

- de komende periode sprake is van een groot aantal vrije dagen, mooi weer, sluitingen van scholen, evenementen die zijn afgelast en horeca die gesloten is. Het ligt in de verwachting dat er regelmatig weer overmatige overlast en veel overtredingen van de noodverordening plaats vinden.

- de beschikbare capaciteit van Boa’s en politie efficiënt en doeltreffend ingezet moet worden.

- de aanwijzing gebaseerd is op de constatering dat op de Boulevards redelijkerwijs het 1,5 meter afstandscriterium niet of niet in voldoende mate kan worden nageleefd;

- de kans op besmetting met en verdere verspreiding van het coronavirus hierdoor toeneemt.

- het daarom noodzakelijk is de Boulevards te sluiten voor gemotoriseerd verkeer van 14.00 uur tot en met 24.00 uur, op iedere vrijdag tot en met zondag in de periode vanaf 24 april tot en met 19 mei 2020. Aanvullend vindt deze afsluiting ook plaats op Koningsdag op maandag 27 april en Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei 2020.

 

Besluit het volgende aanwijzingsbesluit “derde sluiting Boulevards Vlissingen 24 april – 19 mei 2020” vast te stellen:

 

 

Artikel 1. Aangewezen plaats

Dit aanwijzingsbesluit geldt voor gemeente Vlissingen, “de Boulevards Evertsen, -Bankert en -De Ruijter”. Dit gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende gebiedskaart.

Artikel 2. Verboden

1. Het is verboden om in het aangegeven gebied tijdens de aangegeven tijdsperiode met gemotoriseerd verkeer , zoals auto-, motor-, scooter- en bromfietsverkeer, aanwezig te zijn op de Boulevards met het kennelijke doel tijdelijk te verblijven.

2. Dit verbod geldt in ieder geval niet voor:

a. de in art. 2.5 lid 2 onder a en b van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland 8 april 2020 aangewezen personen;

b. voetgangers en fietsers.

 

Artikel 3. Bepaalde tijd

Dit besluit geldt voor bepaalde tijd:

Vanaf 24 april tot en met 19 mei 2020: elke vrijdag tot en met zondag van 14.00 uur tot 24.00 uur;’

Koningsdag op maandag 27 april van 14.00 uur tot 24.00 uur;

Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei 2020 van 14.00 uur tot 24.00 uur.

Dit besluit is van kracht vanaf de bekendmaking tot en met 19 mei 24.00 uur 2020.

 

Artikel 4. Opvolgen aanwijzingen

Alle aanwijzingen ter uitvoering van deze verordening gegeven door daartoe bevoegde ambtenaren dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.

Artikel 5. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij dit aanwijzingsbesluit zijn belast de toezichthouders als bedoeld in artikel 4.2 onder a en b en d van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland 8 april 2020.

De Buitengewoon Opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 142, eerste lid, onderdeel a, van het Wetboek van Strafvordering van Middelburg zijn in het besluit van 17 maart 2020 aangewezen als ambtenaren die (ook) belast zijn met het toezicht en naleving van de eerder genoemde Noodverordening. Op grond van het overgangsrecht (art. 5.3 Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland 8 april 2020) zijn en blijven zij ook aangewezen om mede op de naleving van dit aanwijzingsbesluit toe te zien

Artikel 6. Strafbepaling

Handelen in strijd met de voorschriften uit de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland 8 april 2020 levert een overtreding op en is strafbaar gesteld in artikel 443 Wetboek van Strafrecht (Sr). Dit wordt bestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie. Het niet naleven van dit aanwijzingsbesluit valt hieronder.

 

Artikel 7. Slotbepalingen

Dit aanwijzingsbesluit treedt direct in werking nadat zij bekend gemaakt is.

Dit aanwijzingsbesluit wordt zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van de raad van de gemeente Vlissingen, de commissaris van de Koning in de provincie Zeeland en het hoofd van het arrondissementsparket Zeeland – West-Brabant.

 

 

Vastgesteld op 24 april 2020 te Middelburg,

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland,

J.A.H. Lonink