Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Zeeland

Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, als bedoeld in artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland 8 april 2020 (Aanwijzing voor afsluiten van de Strandweg en de Parallelweg (locatie Grevelingendam) te Bruinisse met het oog op voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19).

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Zeeland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, als bedoeld in artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland 8 april 2020 (Aanwijzing voor afsluiten van de Strandweg en de Parallelweg (locatie Grevelingendam) te Bruinisse met het oog op voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19).
Citeertitel
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageGebiedskaart aanwijzingsbesluit Grevelingendam

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-04-2020nieuwe regeling

22-04-2020

bgr-2020-428

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, als bedoeld in artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland 8 april 2020 (Aanwijzing voor afsluiten van de Strandweg en de Parallelweg (locatie Grevelingendam) te Bruinisse met het oog op voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19).

De voorzitter van de Veiligheidsregio, overwegende dat:

- er een pandemie is door het Coronavirus (COVID-19);

- het virus COVID-19 een groep A-infectieziekte is;

- in verband met deze crisis, dan wel de verdere ontwikkeling daarvan, op 12 maart 2020 landelijk GRIP 4 is gaan gelden voor de Veiligheidsregio’s in Nederland;

- de voorzitter van de Veiligheidsregio, in opdracht van de Minister voor Medische Zorg en Sport in opdracht van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 maart 2020 en met gebruikmaking van artikel 39, lid 1 van de Wet op de Veiligheids-regio’s op 8 april 2020 een noodverordening heeft vastgesteld, genaamd: 'Noodverordening COVID19 veiligheidsregio Zeeland 8 april 2020';

- in artikel 2.2 lid 1 van deze noodverordening het verboden is om zich in een groep van drie of meer personen op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter;

- dat het verbod als geschreven in artikel 2.2, lid 1 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland 8 april 2020 niet van toepassing is op:

a) personen die een gezamenlijke huishouding vormen, en

b) kinderen tot en met 12 jaar die samenspelen onder toezicht van een of meer van hun ouders of voogden die daarbij onderling een afstand van 1,5 meter in acht nemen;

- dat artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland de mogelijkheid biedt gebieden en locaties aan te wijzen waar het een ieder verboden is zich te bevinden;

- dat door buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) en politie is geconstateerd dat de afgelopen dagen met als doel (dag)recreatie, waaronder het kitesurfen, zeer veel mensen tegelijkertijd gebruik maken van de parkeerplaatsen aan de Grevelingendam en het omliggende gebied , waardoor het afstandscriterium van 1,5 meter redelijkerwijs niet kan worden nageleefd;

- op 21 april 2020 adequate handhaving op het afstandscriterium op de Grevelingendam nagenoeg onmogelijk bleek te zijn;

- dat de vrees bestaat dat de grote drukte de komende dagen zal aanhouden gezien de voor de watersport recreatie gunstige weervoorspelling;

- dat de aanwijzing gebaseerd is op de constatering dat op die plaats redelijkerwijs het 1,5 meter afstandscriterium niet of niet in voldoende mate kan worden nageleefd;

- dat de kans op besmetting met en verdere verspreiding van het coronavirus hierdoor toeneemt;

- dat het daarom noodzakelijk is recreatie op de Grevelingendam de komende dagen niet toe te staan:

 

 

Besluit het volgende aanwijzingsbesluit “sluiting Strandweg en Parallelweg Grevelingendam” vast te stellen:

 

 

 

Artikel 1. Aangewezen plaats Dit aanwijzingsbesluit geldt voor gemeente Schouwen-Duiveland, Strandweg en Parallelweg N59 te Bruinisse. Dit gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende gebiedskaart. Artikel 2. Verboden

1. Het is verboden om in het aangegeven gebied van woensdag 22 april 11:00 uur tot maandag 27 april 2020, 22:00 uur aanwezig te zijn met het kennelijke doel tijdelijk te verblijven, dan wel te recreëren op de dam of vanaf de dam.

 

2. Dit verbod geldt in ieder geval niet voor:

a. de in art. 2.5 lid 2 onder a en b van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland 8 april 2020 aangewezen personen;

b. doorgaand verkeer op de Parallelweg van de N59.

Artikel 3. Verboden

Dit besluit geldt voor bepaalde tijd en is van kracht vanaf bekendmaking tot maandag 27 april 2020, 22:00 uur.

Artikel 4. Opvolgen aanwijzingen

Alle aanwijzingen ter uitvoering van deze verordening gegeven door daartoe bevoegde ambtenaren dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.

 

Artikel 5. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij dit aanwijzingsbesluit zijn belast de toezichthouders als bedoeld in artikel 4.2 onder a en b en c van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland 8 april 2020.

De Buitengewoon Opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 142, eerste lid, onderdeel a, van het Wetboek van Strafvordering van Middelburg zijn in het besluit van 16 maart 2020 aangewezen als ambtenaren die (ook) belast zijn met het toezicht en naleving van de eerder genoemde Noodverordening. Op grond van het overgangsrecht (art. 5.3 Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland 8 april 2020) zijn en blijven zij ook aangewezen om mede op de naleving van dit aanwijzingsbesluit toe te zien.

 

Artikel 6. Strafbepaling

Handelen in strijd met de voorschriften uit de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland 8 april 2020 levert een overtreding op en is strafbaar gesteld in artikel 443 Wetboek van Strafrecht (Sr). Dit wordt bestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie. Het niet naleven van dit aanwijzingsbesluit valt hieronder..

 

 

Artikel 7. Slotbepalingen

Dit aanwijzingsbesluit treedt direct in werking nadat het bekend gemaakt is.

Dit aanwijzingsbesluit wordt zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van de raad van de gemeente Schouwen-Duiveland, de commissaris van de Koning in de provincie Zeeland en het hoofd van het arrondissementsparket Zeeland – West-Brabant.

 

 

 

 

 

Vastgesteld op 8 april 2020 te Middelburg,

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland,

J.A.H. Lonink