Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zandvoort

Besluit tot vervanging analoge archiefbescheiden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZandvoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot vervanging analoge archiefbescheiden
CiteertitelBesluit Vervanging Begraafplaatsdossiers Gemeente Zandvoort
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageHandboek

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 7 van de Archiefwet 1995
 2. artikel 6 van het Archiefbesluit 1995
 3. hoofdstuk 3a van de Archiefregeling
 4. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zandvoort/621785/CVDR621785_1.html
 5. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zandvoort/297735/CVDR297735_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-04-2020Nieuwe regeling

07-04-2020

gmb-2020-106675

2019/969800

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot vervanging analoge archiefbescheiden

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Zandvoort, gelezen het advies van de gemeentearchivaris van 19 december 2019 en gelet op:

 • -

  Artikel 7 Archiefwet 1995;

 • -

  Artikel 6 Archiefbesluit 1995;

 • -

  Hoofdstuk 3 a Archiefregeling 2009;

 • -

  Archiefverordening gemeente Zandvoort 2018;

 • -

  Besluit Informatiebeheer gemeente Zandvoort 2013;

besluit vast te stellen het volgende:

 

Besluit Vervanging Archiefbescheiden Begraafplaatsdossiers Gemeente Zandvoort

Artikel 1

De gemeente Zandvoort gaat over tot de seriematige vervanging van de analoge archiefbescheiden van de begraafplaats te Zandvoort door digitale reproducties, waarna de analoge archiefbescheiden worden vernietigd. Hierop geldt een uitzondering voor de begraafplaatsdossiers met een cultuurhistorische waarde. Deze dossiers worden volledig uitgezonderd van de vernietiging. Voor de overige dossiers geldt een uitzondering op de vervanging voor de historische (bron)documenten. De historische (bron)documenten betreffen (voor zover van toepassing): de begraafakte, crematieverklaring, plaatsing en tekening steen en de afstandsverklaring.

Artikel 2

De seriematige vervanging geschiedt op de wijze zoals omschreven in het Handboek Vervanging Archiefbescheiden Begraafplaatsdossiers Gemeente Zandvoort. Dit Handboek maakt onlosmakelijk onderdeel uit van voorliggend besluit.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 2020 en wordt in het kader van de Algemene wet bestuursrecht (art. 1:3 en 3:40) bekend gemaakt.

Artikel 4

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit Vervanging Begraafplaatsdossiers Gemeente Zandvoort.

 

Zandvoort,7 april 2020

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort

de secretaris,

de burgemeester,

Toelichting

De gemeente Zandvoort neemt dit besluit tot vervanging vanuit de zorg voor een goede kwaliteit van informatiebeheer. In dat kader is een hybride situatie (papieren archieven in combinatie met digitale archieven) onwenselijk omdat er risico’s dreigen op het vlak van vindbaarheid, toegankelijkheid en volledigheid. Ook sluit volledig digitaal werken aan bij de ambities van de organisatie.

 

Het besluit tot vervanging is van toepassing op archiefbescheiden in de zin van de Archiefwet 1995 die zijn ontvangen of opgemaakt in processen van de gemeente Zandvoort. De uitzonderingen (archiefbescheiden die worden uitgezonderd van het vervangingsproces) zijn beschreven in het Handboek Vervanging Archiefbescheiden Begraafplaatsdossiers Gemeente Zandvoort. In dit handboek zijn ook de diverse beheersmaatregelen beschreven die de kwaliteit van het vervangingsproces garanderen.