Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling vrijwilligersorganisaties
CiteertitelSubsidieregeling vrijwilligersorganisaties
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021nieuwe regeling

31-03-2020

gmb-2020-106169

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties

Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het gemeentelijk beleid in het sociaal domein;

 

gelet op van de Algemene subsidieverordening gemeente Halderberge;

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen: Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder;

a. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Halderberge, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 19 maart 2020;

b. Halderbergse jeugdleden: leden van een vereniging, die op de peildatum de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, ingezetene zijn van de gemeente Halderberge en deel nemen aan de hoofdactiviteiten van de vrijwilligersorganisatie;

c. Halderbergse leden: de leden van een vereniging die ingezetene zijn van de gemeente Halderberge en deelnemen aan de hoofdactiviteiten van de vrijwilligersorganisatie;

d. Basissubsidie: jaarlijkse subsidie bedoeld voor de kernactiviteit van een vrijwilligersorganisatie met tenminste tien Halderbergse leden;

e. Aanvullende subsidie: een extra subsidie op de basissubsidie die alleen onder bepaalde voorwaarden kan worden toegekend;

f. Vrijwilligersorganisaties: stichting of vereniging waarvan de organisatie van de kernactiviteit uitsluitend uit vrijwilligers bestaat;

g. Peildatum: 1 januari voorafgaande aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

 

Artikel 2 Doelstelling

Doelstelling van de regeling is de vrijwillige inzet te bevorderen die bijdraagt aan gemeentelijke beleid in het sociaal domein op het gebied van geestelijke en lichamelijke gezondheid, sociale netwerken en meedoen in de samenleving en jeugd.

 

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

1. Op grond van deze regeling kunnen burgemeester en wethouders een basissubsidie verstrekken voor het bevorderen van:

a. maatschappelijke participatie;

b. cultuurbeoefening en volksfeesten;

c. vrijetijdsverenigingen gericht op jeugd;

d. en sportbeoefening.

2. Aanvullende subsidie kan worden verstrekt aan:

a. harmonieën en fanfares voor het verzorgen van het muziekonderwijs op basisscholen in de gemeente Halderberge;

b. heemkundekringen en ouderenbonden als tegemoetkoming in de huisvestingskosten.

 

Artikel 4 Activiteiten die niet voor subsidie in aanmerking komen

Geen subsidie wordt verstrekt voor de volgende activiteiten:

a. kosten voor consumptieve uitgaven;

b. eenmalige of jaarlijks terugkerende evenementen, met als uitzondering de volksfeesten.

 

 

Artikel 5 Doelgroep

1. Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan vrijwilligersorganisaties die:

a. geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel;

b. activiteiten organiseren die plaatsvinden in de gemeente Halderberge;

c. gedurende het jaar diverse activiteiten aan leden aanbieden.

2. Binnen de gemeente Halderberge worden de volgende vrijwilligersorganisaties erkend:

a. adviesraden: raden die gevraagd en ongevraagd adviseren en meedenken in het sociaal domein en daarvoor een samenwerkingsovereenkomst hebben met de gemeente. Zij dragen bij aan en volgen de uitvoering van het beleidsplan sociaal domein;

b. EHBO – verenigingen: een vereniging die zich bezig houdt met het opleiden van vrijwilligers in het kader van EHBO en AED en ondersteuning biedt bij diverse evenementen in de gemeente Halderberge. Voor elk van de kernen komt ten hoogste één EHBO-vereniging in aanmerking voor subsidie;

c. bevordering maatschappelijke participatie: vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor het bevorderen van de maatschappelijke participatie van kwetsbare inwoners van de gemeente en het vergroten van hun veiligheid;

d. cultuurhistorische educatie: vrijwilligersorganisatie die educatieve activiteiten voor kinderen en scholen in een rijksmonument organiseert en het rijksmonument regelmatig openstelt voor publiek;

e. scouting: vereniging gericht op het organiseren van spelactiviteiten voor kinderen en jongeren en aangesloten is bij koepelorganisatie Scouting Nederland;

f. vrijetijdsverenigingen voor jeugd: vereniging die verschillende activiteiten organiseert voor de jeugd tot en met 17 jaar om hun vrije tijd te besteden. Zij organiseren tenminste vijf openbaar toegankelijke activiteiten voor jeugd tot 17 jaar per jaar;

g. ouderenbonden: verenigingen die activiteiten organiseren die gericht zijn op ontmoeting, vorming, ontspanning en recreatie en belangenbehartiging voor senioren aanbieden. De bonden zijn aangesloten bij een landelijke of provinciale koepel;

h. wijkverenigingen: verenigingen die zich inzetten voor de leefbaarheid per wijk en ten minste drie activiteiten in de wijk per jaar organiseren. Er is per wijk voor ten hoogste één wijkvereniging subsidie mogelijk.

i. harmonieën en fanfares: muziekgezelschappen met als doel de bevordering van amateurkunstbeoefening die:

i. activiteiten organiseren die geheel of grotendeels ten goede komen aan de inwoners van de gemeente Halderberge;

ii. medewerking verlenen aan volksfeesten zoals Koningsdag, dodenherdenking en Sinterklaasintocht;

iii. individuele muzieklessen aan hun jeugdleden stimuleren door (financiële) ondersteuning aan ouders/verzorgers, het faciliteren van ruimten en het ter beschikking stellen van muziekinstrumenten;

Voor elk van de kernen komt ten hoogste één harmonie of fanfare in aanmerking voor subsidie;

j. muziek-, dans en acrobatiek verenigingen: overige muziekgezelschappen, dans- en acrobatiek verenigingen; die wekelijks oefenen. Zij organiseren minimaal drie openbare uitvoeringen in de gemeente Halderberge per jaar;

k. bevordering cultuurbeoefening: vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor de bevordering van cultuurbeoefening en ontmoetingen tussen inwoners;

l. koren, gilde en toneelvereniging, verenigingen op het gebied van cultuur die minimaal drie openbare optredens per jaar in de gemeente Halderberge verzorgen;

m. organisaties voor volksfeesten: verenigingen die de Sinterklaasintocht, carnavalsoptochten, de viering van Koningsdag, aubade en de dodenherdenking organiseren. Jaarlijkse subsidies voor de volksfeesten worden verstrekt aan de hoofdorganisator, per kern wordt maximaal aan één organisatie subsidie verstrekt voor:

i. de organisatie van de intocht van Sinterklaas;

ii. de organisatie van Carnaval;

iii. de organisatie van koningsdag en dodenherdenking;

n. heemkundekringen, verenigingen van vrijwilligers, die zich bezig houden met heemkunde, het bevorderen van belangstelling voor het erfgoed per kern en het vergroten van die kennis over de kern in het verleden en het heden.

o. sportverenigingen: deze hebben als doelstelling het beoefenen van de sport door leden in clubverband. Sportverenigingen dienen te zijn aangesloten bij een overkoepelende bond en beoefenen een door NOC NSF erkende sport. Hierbij worden verschillende vormen onderscheiden:

i. een sportvereniging zonder eigen accommodatie die (voor het grootste deel van het jaar) een sportaccommodatie/sportzaal huurt, ontvangt een bijdrage op basis van Halderbergse jeugdleden;

ii. een sportvereniging met een eigen accommodatie, ontvangt een bijdrage op basis van Halderbergse jeugdleden;

p. bevordering sportbeoefening: vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor de bevordering van sportbeoefening voor de inwoners van Halderberge, die in het sportseizoen wekelijkse sportactiviteiten organiseren. Hieronder vallen ook de onder artikel 5 lid o. omschreven sportverenigingen die geen jeugdleden hebben.

 

Artikel 6 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

a. de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

b. de aanvrager failliet is of in surseance van betaling verkeert, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;

c. in het beoogde doel of de voorgenomen activiteit op andere wijze in belangrijke mate is voorzien;

d. een doublure ontstaat met activiteiten van een door de gemeente gesubsidieerde rechtspersoon;

e. de subsidieverstrekking niet past binnen door de gemeenteraad of college vastgesteld beleid;

f. de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

g. de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij eigen middelen, hetzij middelen van derden, kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken;

h. de activiteiten een godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke boodschap hebben.

 

Artikel 7 Procedurebepalingen

1. De subsidie wordt aangevraagd met gebruikmaking van het door burgemeester en wethouders vastgestelde digitale formulier. Voor aanvragen vanaf het subsidiejaar 2021 wordt subsidie aangevraagd met gebruikmaking van eherkenning niveau 2+.

2. In afwijking van artikel 6 tweede lid van de Algemene subsidieverordening worden bij de aanvraag de volgende gegevens verstrekt;

a. een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

b. de laatst opgemaakte jaarrekening en/of de opgemaakte balans van het voorgaande jaar;

c. bij een eerste aanvraag voor een structurele subsidie worden tevens de volgende stukken verstrekt;

i. de statuten van de instelling;

ii. een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

 

Artikel 8 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

1. Het subsidiebedrag is een vast bedrag of een bedrag gebaseerd op het aantal jeugdleden of de kern waar activiteiten plaatsvinden.

2. Voor een basissubsidie geldt dat:

a. vrijwilligersorganisaties slechts in aanmerking komen voor een basissubsidie in één categorie uit de tabel basissubsidies, zoals opgenomen in artikel 10;

b. de subsidie bedraagt ten hoogste de opgenomen bedragen in de van toepassing zijnde categorie tabel in artikel 10.

c. het subsidiebedrag wordt verhoogd met € 25 voor de kosten van gebruik van e-herkenning.

3. Voor een aanvullende subsidie geldt dat:

a. deze wordt opgebouwd uit ten hoogste één component (tegemoetkoming huisvestingskosten, alleen voor vrijwilligersorganisaties in de categorieën heemkundekringen en ouderenbonden, of aanvulling muziekonderwijs, alleen voor verenigingen in de categorie harmonieën en fanfares);

b. de subsidie bedraagt ten hoogste de opgenomen bedragen in de van toepassing zijnde categorie tabel aanvullende subsidies in artikel 10.

4. De basissubsidie en aanvullende subsidies worden gelijktijdig aangevraagd.

 

Artikel 9 Vaststelling

1. Burgemeester en wethouders verlenen op grond van deze regeling subsidie voor een periode van telkens een kalenderjaar;

2. Indien zich gedurende de subsidieperiode bij een vrijwilligersorganisatie wijzigingen voordoen die betrekking hebben op factoren die de subsidiehoogte bepalen, (zoals bijvoorbeeld het jeugdledenaantal gedurende het kalenderjaar) heeft dit geen gevolgen voor de hoogte van de subsidie in dat jaar.

3. Indien een vrijwilligersorganisatie gedurende het kalenderjaar ophoudt te bestaan of ophoudt de kernactiviteit te organiseren wordt de subsidie evenredig verrekend.

4. In afwijking artikel 16 eerste lid van de Algemene subsidieverordening worden subsidies direct definitief vastgesteld.

 

Artikel 10 Tarieven

 

Basissubsidie (structurele kernactiviteit) per instelling

bedrag

factor

1.1.

Adviesraden

€ 3.500

 

1.2

EHBO – verenigingen

€ 600

 

1.3

Bevordering maatschappelijke participatie van mensen met een beperking

Bevordering cultuurbeoefening

Bevordering sportbeoefening

€ 250

 

1.4.

Cultuurhistorische educatie

€ 2.250

 

1.5

Vrijetijdsverenigingen voor jeugd

€ 1.000

 

1.6.

Ouderenbonden

€ 1.250

 

1.7.

Wijkverenigingen

Heemkundekringen

Koren, gilde en toneelverenigingen

€ 500

 

1.8.

Harmonieën en fanfares

€ 1.750

X jeugdleden

 

 

€ 3.375

X factor kern

1.9.

Muziek-, dans-, en acrobatiekverenigingen

Scouting

Sportverenigingen met eigen accommodatie

€ 500

X jeugdleden

1.10.

Sportverenigingen, zonder eigen accommodaties met huur

€ 800

X jeugdleden

1.11.

Volksfeesten;

 

 

Sinterklaas

€ 550

X kern

 

Carnaval

 

 

 

Koningsdag en dodenherdenking

€ 1.300

X kern

In aanvulling op bovenstaande tabel wordt het subsidiebedrag opgehoogd met € 25 indien voor de subsidieaanvraag gebruik wordt gemaakt van e-herkenning.

De bedragen in de tabel worden eens per vier jaar opnieuw vastgesteld.

Vermenigvuldigingsfactoren

 

 

 

x leden

 

 

aantal actieve Halderbergse leden of Halderbergse jeugdleden

factor

(om in aanmerking te komen voor subsidie zijn minimaal 10 actieve Halderbergse leden vereist)

0 – 24

1

 

25 – 49

2

 

50 – 74

3

 

75 – 99

4

 

100 – 124

5

 

125 – 149

6

 

150 – 174

7

 

175 – 199

8

 

200 – 224

9

 

225+

10

 

 

 

 

x grootte kern

 

 

aantal inwoners

factor

omschrijving

0 - 5.000

1,5

Bosschenhoofd, Stampersgat

5000-10.000

2

Hoeven, Oud Gastel

10.000 +

2,5

Oudenbosch

 

 

 

 

Aanvullende subsidie

bedrag

voorwaarde

2.1

Tegemoetkoming huisvestingskosten

Voor heemkundekringen en ouderenbonden*

 

 

 

 

 

 

 

Kath. Bond van Ouderen Oudenbosch

Kath. Bond van Ouderen Hoeven

Kath. Bond van Ouderen Oud Gastel

Kath. Bond van Ouderen Stampersgat

Prot. Chr. Ouderenbond Oudenbosch

 

Heemkundekring Het Land van Gastel

Heemkundekring De Honderd Hoeven

Heemkundekring Br. Christofoor

Heemkundekring Parel van de Welen

€ 7.000

€ 18.300

€ 13.500

€ 6.450

€ 150

 

€ 7.337

€ 5.075

€ -

€ 500

Deze subsidie is gebaseerd op bestaande afspraken tussen deze verenigingen en de gemeente. De huidige subsidie voor de huisvestingskosten wordt in stand gehouden en jaarlijks met maximaal de indexering verhoogd.

 

Deze aanvullende subsidie tegemoetkoming huisvestingskosten wordt in 2023 geëvalueerd.

2.2

Aanvulling muziekonderwijs

Voor harmonieën en fanfares

€ 1.500

de harmonie / fanfare zet zich in op de basisscholen in de gemeente Halderberge in het kader van het muziekonderwijs

 

* Bij een gewijzigde huisvestingssituatie van de huidige heemkundekringen en ouderenbonden en in het geval van een nieuwe subsidieaanvraag van een heemkundekring of ouderenbond wordt overlegd met de gemeente over een redelijke huisvestingssubsidie, met een maximum van €10.000. De huisvestingssubsidie bedraagt nooit meer dan de werkelijke kosten voor huur of hypotheek en 50% voor de energielasten. Voor het bepalen van een redelijke subsidie wordt rekening gehouden met het aantal actieve Halderbergse leden en de bijdrage van de kernactiviteit van de vereniging aan de gemeentelijke doelen in het sociaal domein.

 

Artikel 11 Verplichtingen

1. Voor hetgeen niet in deze subsidieregeling nader is geregeld, geldt dat de Algemene subsidieverordening gemeente Halderberge van toepassing is.

2. De subsidieontvanger is gehouden de activiteit uit te voeren, zoals deze is opgenomen in de beschikking tot subsidieverlening.

3. Indien een subsidieovereenkomst is afgesloten, is de subsidieontvanger tevens gehouden aan de afspraken in deze overeenkomst.

 

Artikel 12 Slotbepalingen

1. De beleidsregels Welzijnssubsidie bij de Subsidieverordening Gemeente Halderberge 2009 worden ingetrokken.

2. De beleidsregels bij het ‘Overzicht te verlenen subsidies 2020’ worden ingetrokken.

3. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021.

4. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge op 31 maart 2020,

burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge,

de secretaris, de burgemeester,

mevrouw mr. C.G. Jacobs mevrouw H. van Rijnbach-de Groot