Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Subsidieregeling Slachtofferhulp & Radar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Slachtofferhulp & Radar
CiteertitelSubsidieregeling Slachtofferhulp en Radar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021nieuwe beleidsregel

31-03-2020

gmb-2020-106142

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Slachtofferhulp & Radar

Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het gemeentelijk beleid in het sociaal domein;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Halderberge;

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen de: subsidieregeling Slachtofferhulp & Radar

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Halderberge, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 19 maart 2020;

b. Slachtofferhulp: een organisatie die zich richt op het zoveel als mogelijk (doen) verhelpen, beperken en voorkomen van de materiële en immateriële schade waarmee slachtoffers uit de doelgroep worden geconfronteerd;

c. Radar: een organisatie die zich richt op het bevorderen van gelijke behandeling en het streven naar een samenleving zonder uitsluiting die iedereen gelijke kansen biedt.

 

Artikel 2 Doelstelling

Doelstelling van de regeling is het bevorderen van:

a. opvang en begeleiding: bieden van adequate, gestructureerde opvang en begeleiding aan slachtoffers (waartoe ook nabestaanden, getuigen en betrokkenen worden gerekend) van misdrijven, verkeersongelukken, rampen en calamiteiten;

b. hulpverlening: aan de inwoners van Halderberge op praktisch, juridisch en emotioneel gebied; slachtoffers van delicten passende zorg te verlenen door de structurele partner van het Zorg- en Veiligheidshuis de Markiezaten te zijn;.

c. gelijke behandeling en het streven naar een samenleving zonder uitsluiting die iedereen gelijke kansen biedt.

 

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Een subsidie voor de duur van twee jaar kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

a. het om niet hulp bieden aan slachtoffers of hun nabestaanden, betrokkenen en getuigen van:

i. geweldmisdrijven zoals moord, doodslag, zware mishandeling, gijzeling, mensenroof

en huiselijk geweld;

ii. zedenmisdrijven, zoals verkrachting, incest en aanranding;

iii. vermogensdelicten, zoals diefstal met geweld en woninginbraken;

iv. verkeersongelukken met dodelijke afloop of lichamelijk letsel;

v. gebeurtenissen zoals brand, zelfmoord, verdrinking en vermissing.

b. het zijn van antidiscriminatievoorziening waar inwoners van Halderberge terecht kunnen voor:

i. het adviseren en ondersteunen van melders bij gevallen en gevoelens van discriminatie;

ii. registeren van en rapporteren over discriminatie-incidenten;

iii. onderzoek naar gelijke behandeling;

iv. geven van trainingen en workshops;

v. adviseren over beleid

 

Artikel 4 Activiteiten die niet voor subsidie in aanmerking komen

Geen subsidie wordt verstrekt voor andere activiteiten dan de onder artikel 3 genoemde activiteiten.

 

Artikel 5 Doelgroep

1. De subsidie voor de activiteiten genoemd in artikel 3, eerste lid, wordt uitsluitend verstrekt aan Stichting Slachtofferhulp.

2. De subsidie voor de activiteiten genoemd in artikel 3, tweede lid, wordt uitsluitend verstrekt aan Radar.

 

Artikel 6 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

a. de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

b. de aanvrager failliet is of in surseance van betaling verkeert, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;

c. in het beoogde doel of de voorgenomen activiteit op andere wijze in belangrijke mate is voorzien;

d. een doublure ontstaat met activiteiten van een door de gemeente gesubsidieerde rechtspersoon;

e. de subsidieverstrekking niet past binnen door de gemeenteraad of college vastgesteld beleid;

f. de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

g. de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij eigen middelen, hetzij middelen van derden, kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken;

h. de activiteiten een godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke boodschap hebben.

 

Artikel 7 Procedurebepalingen

1. De subsidie wordt aangevraagd met gebruikmaking van het door burgemeester en wethouders vastgestelde digitale formulier. Voor aanvragen vanaf het subsidiejaar 2021 wordt subsidie aangevraagd met gebruikmaking van eherkenning niveau 2+.

2. Subsidie wordt aangevraagd voor de duur van twee jaar voor de periode 2021-2022.

3. Bij subsidies van € 100.000 of hoger vindt minimaal drie keer per jaar op ambtelijk niveau overleg plaats over de voortgang van de uit te voeren activiteiten en mogelijke knelpunten hierbij. Dit overleg wordt ook benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

4. Bij subsidies van € 100.000 of hoger vindt minimaal twee keer per jaar bestuurlijk overleg plaats over de subsidieaanvraag en voortgang van de uit te voeren activiteiten. Ook wordt het overleg benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

5. Bij subsidies van € 50.000 tot € 100.000 vindt minimaal twee keer per jaar op ambtelijk niveau overleg plaats over de voortgang van de uit te voeren activiteiten en mogelijke knelpunten hierbij. Dit overleg wordt ook benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

6. Bij subsidies van € 50.000 tot € 100.000 vindt minimaal twee keer per jaar bestuurlijk overleg plaats over de subsidieaanvraag en voortgang van de uit te voeren activiteiten. Ook wordt het overleg benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

7. Bij subsidies tot € 50.000 vindt minimaal een keer per jaar op ambtelijk niveau overleg plaats over de voortgang van de uit te voeren activiteiten en mogelijke knelpunten hierbij. Dit overleg wordt ook benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

8. Bij subsidies tot € 50.000 vindt minimaal een keer per jaar bestuurlijk overleg plaats over de subsidieaanvraag en voortgang van de uit te voeren activiteiten. Ook wordt het overleg benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

 

Artikel 8 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten.

 

Artikel 9 Verdeling van het subsidieplafond

1. Voor de subsidies op basis van deze subsidieregeling stelt de raad een subsidieplafond vast.

2. Het subsidieplafond voor het tijdvak 2021 – 2022 is als volgt, onder voorbehoud van vaststelling door de raad:

a. het subsidiebedrag voor Slachtofferhulp is gebaseerd op een bedrag per inwoner. Dit bedraagt per 1 januari 2021 € 0,26 per inwoner. Het subsidieplafond voor het tijdvak 2021 – 2022 bedraagt € 15.752. Dit is € 7.876 per jaar.

b. het subsidiebedrag voor Radar is gebaseerd op een bedrag per inwoner. Dit bedraagt per 1 januari 2021 € 0,38 per inwoner. Het subsidieplafond voor het tijdvak 2021 – 2022 bedraagt € 23.024. Dit is € 11.512 per jaar.

3. Voor meerjarig beschikte subsidies wordt na het eerste subsidiejaar indexering toegepast.

4. Het indexeringspercentage wordt jaarlijks vastgesteld in de Zomernota, welke onderdeel is van de Planning en Controlcyclus van het betreffende begrotingsjaar.

 

Artikel 10 Verplichtingen

Voor hetgeen niet in deze regeling nader is geregeld, geldt dat de Algemene Subsidieverordening van toepassing is.

 

Artikel 11 Slotbepalingen

1. De beleidsregels Welzijnssubsidie bij de Subsidieverordening Gemeente Halderberge 2009 worden ingetrokken.

2. De beleidsregels bij het ‘Overzicht te verlenen subsidies 2020’ worden ingetrokken.

3. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021.

4. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Slachtofferhulp en Radar.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge op 31 maart 2020,

de secretaris, de burgemeester,

mevrouw mr. C. Jacobs mevrouw H. van Rijnbach-de Groot