Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Subsidieregeling Musea

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Musea
CiteertitelSubsidieregeling Musea
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021nieuwe beleidsregel

31-03-2020

gmb-2020-105998

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Musea

Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het gemeentelijk beleid in het sociaal domein;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Halderberge;

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen: de subsidieregeling Musea.

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Halderberge, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 19 maart 2020

b. Museum: een in Halderberge gevestigd museum, waartoe in ieder geval behoren: het Nederlands Zouavenmuseum, het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum Oudenbosch en het Arboretum Oudenbosch.

 

Artikel 2 Doelstelling

Doelstelling van de regeling is te bevorderen dat:

a. culturele objecten en manifestaties toegankelijk worden gemaakt door het op een publieksvriendelijke wijze presenteren van voorwerpen en verzamelingen van culturele of cultuurhistorische waarden;

b. wordt bijgedragen aan erfgoededucatie en erfgoedexposure met bijzondere aandacht voor (delen van) het Halderbergse erfgoed;

c. de identiteit van de gemeente Halderberge wordt behouden en versterkt;

d. de samenwerking en de promotie van de bestaande musea onderling, regionaal en/of landelijk wordt gestimuleerd.

 

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

1. Een jaarlijkse subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

a. het in stand houden en openstellen van de musea;

b. zorgdragen voor het behoud van de collectie(s);

c. verzorgen van rondleidingen;

d. het verzorgen van jaarlijks wisselende exposities die aansluiten bij de onder artikel 2 genoemde doelstelling;

e. deelname aan de jaarlijkse Open Monumentendag en Cultuurmaand;

f. ontwikkelen van edutainment (bezoekers het museum laten beleven)

2. In afwijking van artikel 8, derde lid, kunnen burgemeester en wethouders een aanvulling op de subsidie toekennen als bijdrage in de huisvestingslasten.

 

Artikel 4 Activiteiten die niet voor subsidie in aanmerking komen

Geen subsidie wordt verstrekt voor andere activiteiten dan de onder artikel 3 vermelde activiteiten.

 

Artikel 5 Doelgroep

1. Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen.

2. Subsidie op grond van deze regeling kan in elk geval verstrekt worden aan :

a. Stichting Nederlands Zouavenmuseum;

b. Stichting Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum Oudenbosch;

c. Stichting Arboretum Oudenbosch.

 

Artikel 6 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

a. de gelden niet of in onvoldoende mate besteed worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

b. de aanvrager failliet is of in surseance van betaling verkeert, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;

c. in het beoogde doel of de voorgenomen activiteit op andere wijze in belangrijke mate is voorzien;

d. een doublure ontstaat met activiteiten van een door de gemeente gesubsidieerde rechtspersoon;

e. de subsidieverstrekking niet past binnen door de gemeenteraad of college vastgesteld beleid;

f. de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

g. de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij eigen middelen, hetzij middelen van derden, kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken;

h. de activiteiten een godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke boodschap hebben.

 

Artikel 7 Procedurebepalingen

1. De subsidie wordt aangevraagd met gebruikmaking van het door burgemeester en wethouders vastgestelde digitale formulier. Voor aanvragen vanaf het subsidiejaar 2021 wordt subsidie aangevraagd met gebruikmaking van eherkenning niveau 2+.

2. Bij subsidies van € 100.000 of hoger vindt minimaal drie keer per jaar op ambtelijk niveau overleg plaats over de voortgang van de uit te voeren activiteiten en mogelijke knelpunten hierbij. Dit overleg wordt ook benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

3. Bij subsidies van € 100.000 of hoger vindt minimaal twee keer per jaar bestuurlijk overleg plaats over de subsidieaanvraag en voortgang van de uit te voeren activiteiten. Ook wordt het overleg benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

4. Bij subsidies van € 50.000 tot € 100.000 vindt minimaal twee keer per jaar op ambtelijk niveau overleg plaats over de voortgang van de uit te voeren activiteiten en mogelijke knelpunten hierbij. Dit overleg wordt ook benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

5. Bij subsidies van € 50.000 tot € 100.000 vindt minimaal twee keer per jaar bestuurlijk overleg plaats over de subsidieaanvraag en voortgang van de uit te voeren activiteiten. Ook wordt het overleg benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

6. Bij subsidies tot € 50.000 vindt minimaal een keer per jaar op ambtelijk niveau overleg plaats over de voortgang van de uit te voeren activiteiten en mogelijke knelpunten hierbij. Dit overleg wordt ook benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

7. Bij subsidies tot € 50.000 vindt minimaal een keer per jaar bestuurlijk overleg plaats over de subsidieaanvraag en voortgang van de uit te voeren activiteiten. Ook wordt het overleg benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

 

Artikel 8 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

1. Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten.

2. Subsidie kan alleen worden verstrekt om te komen tot het aanbod van activiteiten, genoemd in artikel 3, eerste lid.

3. De subsidie kan niet worden besteed aan huisvestingskosten en reiskosten.

 

Artikel 9 Verdeling van het subsidieplafond

1. Voor de subsidies op basis van deze subsidieregeling stelt de raad een subsidieplafond vast.

2. Het subsidieplafond voor 2021 is als volgt, onder voorbehoud van vaststelling door de raad:

a. Stichting Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum € 6.937

b. Stichting Nederlands Zouavenmuseum € 6.200

c. Stichting Arboretum Oudenbosch € 20.100

 

Artikel 10 Verplichtingen

1. Voor hetgeen niet in deze subsidieregeling nader is geregeld, geldt dat de Algemene subsidieverordening gemeente Halderberge van toepassing is.

2. De subsidieontvanger is verplicht:

a. tenminste de activiteiten uit te voeren zoals genoemd in onderdeel 1 en 2 van de genoemde activiteiten in artikel 3;

b. de activiteiten uit te voeren overeenkomstig de bij de subsidieaanvraag verstrekte gegevens;

c. deel te nemen aan de jaarlijkse Open Monumentendag en Cultuurmaand;

d. voor het toegankelijk maken van culturele objecten en manifestaties door het op een publieksvriendelijke wijze presenteren van voorwerpen en verzamelingen van culturele of cultuurhistorische waarden;

e. bij te dragen aan erfgoededucatie en erfgoedexposure met bijzondere aandacht voor (delen van) het Halderbergse;

f. de samenwerking te stimuleren en de promotie van de musea onderling, regionaal en/of landelijk;

g. zorg te dragen voor lokale zichtbaarheid, bekendheid en bereikbaarheid van de organisatie.

 

Artikel 11 Slotbepalingen

1. De beleidsregels Welzijnssubsidie bij de Subsidieverordening Gemeente Halderberge

2009 worden ingetrokken.

2. De beleidsregels bij het ‘Overzicht te verlenen subsidies 2020’ worden ingetrokken.

3. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021.

4. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Musea.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge op 31 maart 2020,

de secretaris, de burgemeester,

mevrouw mr. C. Jacobs mevrouw H. van Rijnbach-de Groot