Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Subsidieregeling Inwonersondersteuning 18+

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Inwonersondersteuning 18+
CiteertitelSubsidieregeling Inwonersondersteuning 18+
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021nieuwe beleidsregel

31-03-2020

gmb-2020-105977

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Inwonersondersteuning 18+

Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge;

 

overwegende dat:

• het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het gemeentelijk beleid in het sociaal domein;

• de Wet maatschappelijke ondersteuning uitgaat van het meedoen van de samenleving door iedere burger.

 

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Halderberge;

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen: de subsidieregeling inwonersondersteuning 18+.

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Halderberge, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 19 maart 2020;

b. Instelling: een organisatie zonder winstoogmerk met volledige rechtsbevoegdheid die ondersteuning aanbiedt ten behoeve van de inwoners van de gemeente Halderberge;

c. Algemeen maatschappelijk werk: een voorziening voor hulpverlening bij materiële (huisvesting, arbeid, inkomen) en immateriële problemen (eenzaamheid of gebrek aan assertiviteit), gericht op het verbeteren van psychosociale zelfredzaamheid van hulpvragers;

d. Inloop: een voorziening waar inwoners op bepaalde tijden vrij kunnen binnenlopen voor ontmoeting, advies, gericht op het verbeteren van de zelfredzaamheid van hulpvragers;

e. Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: Meldcode waarin stapsgewijs aangegeven wordt hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan.

 

Artikel 2 Doelstelling

Doelstelling van de regeling is te bevorderen dat:

a. inwoners worden ondersteund en geholpen bij het oplossen van en omgaan met immateriële en materiële problemen en verstoringen in het sociaal functioneren, zodat ze weer kunnen deelnemen aan de maatschappij;

b. alle inwoners kunnen meedoen in de samenleving zonder dat de hoogte van hun inkomen en/of beperkingen (lichamelijk, geestelijk, audiovisueel) hiervoor een belemmering vormt;

c. ouderen zo zelfstandig mogelijk blijven functioneren en actief meedoen in de samenleving;

d. vrijwilligers worden ondersteund bij het verrichten van vrijwilligerswerk.

 

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

1. Een subsidie voor de duur van twee jaar kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

a. inwoners ondersteunen bij het zelf oplossen van en omgaan met problemen in hun dagelijks functioneren, in wisselwerking met hun sociale omgeving;

b. het bevorderen van de zelfredzaamheid door:

i. het geven van psychosociale hulpverlening, concrete hulpverlening, crisishulpverlening,

ii. informatie en advies, belangenbehartiging, bemiddeling en pleitbezorging;

iii. het doen van onderzoek en rapportage,

iv. signaleren en preventie;

v. het toeleiden naar of inzetten van oplossingen in het voorliggend veld;

vi. het bieden van vrij toegankelijke ondersteuning;

vii. het verzorgen van de 7 x 24 uurs bereikbaarheidsdienst, zodat ook buiten de normale kantooruren psychosociale hulpverlening in crisissituaties wordt gegarandeerd.

viii. op pro deo basis rechtskundig advies te verlenen aan inwoners van de gemeente Halderberge in die zin dat eenvoudige juridische zaken direct wordt afgehandeld en dat voor meer gecompliceerde problemen wordt verwezen naar de juiste instanties.

ix. het bieden van laagdrempelige, vrij toegankelijke inloopvoorziening van waaruit informatie, advies en (ontmoetings)activiteiten worden geboden gericht op personen met psychisch, psychosociale problemen en hun mantelzorgers en direct betrokkenen;

x. het faciliteren en organiseren van lotgenotencontact gericht op mensen met (lichte) dementie, hun mantelzorgers en direct betrokkenen;

xi. het organiseren van indicatievrije dagbesteding voor ouderen;

xii. het aanbieden van een ontmoetingsruimte voor ouderen met een activiteitenaanbod en waar ouderenadvieswerk wordt aangeboden;

xiii. het vergroten van de mobiliteit van ouderen en personen met een beperking binnen de gemeentegrenzen van gemeente Halderberge;

xiv. het toeleiden, faciliteren en ondersteunen van vrijwilligers bij het vrijwilligerswerk.

2. De aantallen van de prestatiekenmerken (zoals aantal cliënten, aantal contacten, openingstijden, aantal adviezen) worden jaarlijks in de overeenkomst vastgelegd.

 

Artikel 4 Activiteiten die niet voor subsidie in aanmerking komen

Geen subsidie wordt verstrekt voor de volgende activiteiten:

a. het beoordelen en toekennen van maatwerkvoorzieningen en arrangementen;

b. de indicatiestelling voor maatwerkvoorzieningen en een persoonsgebonden budget (pgb);

c. het bieden van individuele ondersteuning in de vorm van een maatwerkvoorziening of als pgb;

d. onafhankelijke cliëntondersteuning;

e. ontmoetings-, inloopactiviteiten en lotgenotencontact gericht op inwoners die niet zelfstandig thuis wonen;

f. lotgenotencontact specifiek gericht op de mantelzorger;

g. maatjescontact;

h. ontmoetingsactiviteiten die alleen door vrijwilligers worden georganiseerd en begeleid.

 

Artikel 5 Doelgroep

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de instelling naast de bepalingen in de Algemene Subsidieverordening gemeente Halderberge voldoen aan de volgende voorwaarden:

a. inzet van gekwalificeerd personeel en vrijwilligers;

b. aantonen in welke mate de beschikbare middelen effectief en efficiënt worden ingezet;

c. aantonen op welke wijze wordt samengewerkt met andere organisaties binnen de gemeente Halderberge.

 

Artikel 6 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

a. de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

b. de aanvrager failliet is of in surseance van betaling verkeert, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;

c. in het beoogde doel of de voorgenomen activiteit op andere wijze in belangrijke mate is voorzien;

d. een doublure ontstaat met activiteiten van een door de gemeente gesubsidieerde rechtspersoon;

e. de subsidieverstrekking niet past binnen door de gemeenteraad of college vastgesteld beleid;

f. de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

g. de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij eigen middelen, hetzij middelen van derden, kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken;

h. de activiteiten een godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke boodschap hebben.

 

Artikel 7 Procedurebepalingen

1. De subsidie wordt aangevraagd met gebruikmaking van het door burgemeester en wethouders vastgestelde digitale formulier. Voor aanvragen vanaf het subsidiejaar 2021 wordt subsidie aangevraagd met gebruikmaking van eherkenning niveau 2+.

2. Subsidie wordt aangevraagd voor de duur van twee jaar voor de periode 2021-2022.

3. Bij subsidies van € 100.000 of hoger vindt minimaal drie keer per jaar op ambtelijk niveau overleg plaats over de voortgang van de uit te voeren activiteiten en mogelijke knelpunten hierbij. Dit overleg wordt ook benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

4. Bij subsidies van € 100.000 of hoger vindt minimaal twee keer per jaar bestuurlijk overleg plaats over de subsidieaanvraag en voortgang van de uit te voeren activiteiten. Ook wordt het overleg benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

5. Bij subsidies van € 50.000 tot € 100.000 vindt minimaal twee keer per jaar op ambtelijk niveau overleg plaats over de voortgang van de uit te voeren activiteiten en mogelijke knelpunten hierbij. Dit overleg wordt ook benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

6. Bij subsidies van € 50.000 tot € 100.000 vindt minimaal twee keer per jaar bestuurlijk overleg plaats over de subsidieaanvraag en voortgang van de uit te voeren activiteiten. Ook wordt het overleg benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

7. Bij subsidies tot € 50.000 vindt minimaal een keer per jaar op ambtelijk niveau overleg plaats over de voortgang van de uit te voeren activiteiten en mogelijke knelpunten hierbij. Dit overleg wordt ook benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

8. Bij subsidies tot € 50.000 vindt minimaal een keer per jaar bestuurlijk overleg plaats over de subsidieaanvraag en voortgang van de uit te voeren activiteiten. Ook wordt het overleg benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

 

Artikel 8 Kosten die voor subsidie aanmerking komen

Het subsidiebedrag is gebaseerd op de inzet van formatie om te komen tot het aanbod van activiteiten, genoemd in artikel 3, eerste lid.

 

Artikel 9 Verdeling van het subsidieplafond

1. Voor de subsidies op basis van deze subsidieregeling stelt de raad een subsidieplafond vast.

2. Het subsidieplafond voor 2021 - 2022 is als volgt, onder voorbehoud van vaststelling door de raad:

a. het subsidieplafond voor het tijdvak 2021 – 2022 bedraagt voor de activiteit genoemd onder artikel 3, lid b I t/m VIII tot en met 4 € 450.024, per jaar is dit € 225.012;

b. het subsidieplafond voor het tijdvak 2021 – 2022 bedraagt voor de activiteit genoemd onder artikel 3, lid ix € 160.786, per jaar is dit € 80.393;

c. het subsidieplafond voor het tijdvak 2021 – 2022 bedraagt voor de activiteit genoemd onder artikel 3, lid x € 25.388, per jaar is dit 12.694;

d. het subsidieplafond voor het tijdvak 2021 – 2022 bedraagt voor de activiteit genoemd onder artikel 3, lid xi tot en met xiii € 526.740, per jaar is dit € 263.370;

e. het subsidieplafond voor het tijdvak 2021 – 2022 bedraagt voor de activiteit genoemd onder artikel 3, lid xiv € 91.076, per jaar is dit € 45.538;

3. Voor meerjarig beschikte subsidies wordt na het eerste subsidiejaar indexering toegepast.

4. Het indexeringspercentage wordt jaarlijks vastgesteld in de Zomernota, welke onderdeel is van de Planning en Controlcyclus van het betreffende begrotingsjaar.

 

Artikel 10 Verplichtingen

1. Voor hetgeen niet in deze subsidieregeling nader is geregeld, geldt dat de Algemene subsidieverordening gemeente Halderberge van toepassing is.

2. De subsidieontvanger :

a. voert de activiteiten uit overeenkomstig de bij de subsidieaanvraag verstrekte gegevens;

b. draagt zorg voor lokale zichtbaarheid, bekendheid en bereikbaarheid van de organisatie;

c. heeft de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vastgesteld en geïmplementeerd;

d. levert een bijdrage aan het inclusief beleid Halderberge, wat tenminste inhoudt dat de activiteiten die de organisatie uitvoert toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

 

Artikel 11 Slotbepalingen

1. De beleidsregels Welzijnssubsidie bij de Subsidieverordening Gemeente Halderberge 2009 worden ingetrokken.

2. De beleidsregels bij het ‘Overzicht te verlenen subsidies 2020’ worden ingetrokken.

3. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021.

4. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Inwonersondersteuning 18+.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Halderberge op 31 maart 2020,

de secretaris, de burgemeester,

mevrouw mr. C. Jacobs mevrouw H. van Rijnbach-de Groot