Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Subsidieregeling Cultuureducatie basisonderwijs

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Cultuureducatie basisonderwijs
CiteertitelSubsidieregeling Cultuureducatie basisonderwijs
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021nieuwe beleidsregel

31-03-2020

gmb-2020-105928

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Cultuureducatie basisonderwijs

Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge;

 

overwegende dat het gewenst is dat jongeren actief deelnemen aan het sociale en culturele leven;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Halderberge;

 

BESLUITEN

 

vast te stellen: de Subsidieregeling Cultuureducatie basisonderwijs.

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Halderberge, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 19 maart 2020;

b. Schooljaar: de periode die loopt van 1 augustus tot en met 31 juli;

c. Cultuureducatie: alle vormen van educatie (waaronder kunsteducatie, media-educatie en erfgoededucatie) binnen het basisonderwijs in de gemeente Halderberge, waarbij cultuur als doel of als middel wordt ingezet;

d. Marktplaats: een digitaal platform, een coördinator en ‘Het Kunstmenu’, zoals uitgevoerd door de Stichting Cultuureducatie Halderberge, waar vraag en aanbod bij elkaar komen en op elkaar worden afgestemd

 

Artikel 2 Doelstelling

Doelstelling van de regeling is te bevorderen dat:

a. de drempel voor cultuurdeelname en cultuurbeleving voor de jeugd laag te houden;

b. kinderen in het basisonderwijs in aanraking te laten komen met cultuur.

 

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Een jaarlijkse subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

a. cultureel-educatieve activiteiten die vallen onder de gemeentelijke visie op het gebied van podiumkunsten, muziek, beeldende kunt, audiovisuele toepassingen, cultuurhistorisch erfgoed, burgerschap, rechtsstaat en democratie;

b. het jaarlijks publiceren van een lijst met suggesties voor activiteiten die onder deze subsidieregeling vallen, in overleg met de gemeente.;

 

Artikel 4 Activiteiten die niet voor subsidie in aanmerking komen

Geen subsidie wordt verstrekt voor de volgende activiteiten:

a. godsdienstonderwijs en zwemonderwijs: deze betreffen een eerste verantwoordelijkheid van de ouders/schoolbesturen en behoren niet tot activiteiten die vallen onder deze subsidieregeling;

b. volksculturele jaarfeesten, optochten, eetcultuur, leesbevordering, leesvaardigheid, wetenschap en techniek.

 

Artikel 5 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan scholen voor basisonderwijs in de gemeente Halderberge en aan de Stichting Cultuureducatie Halderberge voor de marktplaats.

 

Artikel 6 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

a. de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

b. de aanvrager failliet is of in surseance van betaling verkeert, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;

c. in het beoogde doel of de voorgenomen activiteit al op andere wijze in belangrijke mate is voorzien;

d. een doublure ontstaat met activiteiten van een al door de gemeente gesubsidieerde rechtspersoon;

e. de subsidieverstrekking niet past binnen door de gemeenteraad of het college vastgesteld beleid;

f. de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

g. de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij eigen middelen, hetzij middelen van derden, kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken;

h. de activiteiten een godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke boodschap hebben.

 

Artikel 7 Procedurebepalingen

In afwijking van artikel 6, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening is de basisschool of de Stichting Cultuureducatie Halerberge niet gehouden een aanvraag om subsidie op grond van deze uitvoeringsregeling in te dienen. Burgemeester en wethouders verstrekken voor aanvang van het schooljaar een subsidie toe bij wijze van beschikking.

 

Artikel 8 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

1. Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten.

2. Subsidie kan alleen worden verstrekt voor:

a. de kosten van activiteiten zoals beschreven in artikel 3 van deze regeling;

b. de subsidie kan niet worden besteed aan huisvestingskosten en reiskosten.

 

Artikel 9 Verdeling van het subsidieplafond

1. Voor de subsidies op basis van deze subsidieregeling stelt de raad een subsidieplafond vast.

2. Het subsidieplafond voor 2021 is als volgt, onder voorbehoud van vaststelling door de raad:

a. het voor cultureel-educatieve activiteiten beschikbare budget voor basisscholen bedraagt € 33.788 per schooljaar;

b. het totale bedrag als bijdrage aan de lokale Markplaats voor Cultuureducatie Halderberge bedraagt € 12.500 per schooljaar.

3. Bij de verdeling van de subsidiegelden over de basisscholen wordt voor elke school een vaste component van € 1.000 aangehouden. Het resterende bedrag wordt verdeeld naar het leerlingenaantal per 1 oktober van het voorgaande schooljaar.

 

Artikel 10 Verplichtingen

1. Voor hetgeen niet in deze subsidieregeling nader is geregeld, geldt dat de Algemene subsidieverordening van toepassing is.

2. Besteding van de subsidiegelden vindt bij voorkeur plaats bij plaatselijke culturele instellingen.

3. In aanvulling op artikel 13 en artikel 14 van de Algemene subsidieverordening dient van de besteding van de middelen jaarlijks een verantwoording bij de gemeente ingediend te worden, uiterlijk op 1 oktober na afloop van het schooljaar. Indien de verantwoording in strijd is met de uitgangspunten uit deze subsidieregeling of indien niet het totale bedrag aan subsidie is besteed, behoudt de gemeente zicht het recht voor (een deel van) de subsidie terug te vorderen.

 

Artikel 11 Slotbepalingen

1. De ‘Verordening subsidiëring cultureel-educatieve activiteiten basisonderwijs Halderberge’ wordt ingetrokken.

2. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021

3. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Cultuureducatie basisonderwijs.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge op 31 maart 2020,

De secretaris, de burgemeester,

mevrouw mr. C. Jacobs mevrouw H. van Rijnbach-de Groot