Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Subsidieregeling Bibliotheek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Bibliotheek
CiteertitelSubsidieregeling Bibliotheek
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021nieuwe beleidsregel

31-03-2020

gmb-2020-105921

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Bibliotheek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het gemeentelijk beleid in het sociaal domein;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Halderberge;

 

BESLUITEN

 

vast te stellen: de Subsidieregeling Bibliotheek.

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Halderberge, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 19 maart 2020;

b. Bibliotheek: een bibliotheek is een maatschappelijke instelling die:

i. toegang biedt tot informatie en media, in fysieke dan wel digitale vorm;

ii. geletterdheid, digitale vaardigheden en mediawijsheid als essentiële basisvaardigheden bevordert als voorwaarde om als burger te kunnen meedoen in de samenleving;

iii. een preventieve aanpak richt op de taalontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar;

iv. in staat is taalontwikkeling in het voortgezet onderwijs te ondersteunen.

c. Convenant: Convenant bibliotheekwerk West Brabant, zoals vastgesteld door burgemeester en wethouders op 2 december 2019

d. Basispakket: het Basispakket, zoals vastgelegd in het convenant, met de daarbij horende producten en diensten;

e. Pluspakket: extra producten en diensten die niet onder het basispakket vallen;

f. Productencatalogus: een door de bibliotheek bijgehouden catalogus met aanvullende producten en diensten, inclusief prijsstelling

 

Artikel 2 Doelstelling

Doelstelling van de regeling is de inwoners van Halderberge te stimuleren en te faciliteren in het vergroten van hun verbeeldingskracht en kennis in de vorm van een fysieke, een educatieve en een digitale bibliotheek.

 

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van activiteiten die verband houden met het bibliotheekwerk zoals overeengekomen in het convenant.

 

Artikel 4 Activiteiten die niet voor subsidie in aanmerking komen

Geen subsidie wordt verstrekt voor de volgende activiteiten:

a. taken die geen onderdeel zijn van de productencatalogus, het basispakket en eventuele plustaken, zoals bepaald in het convenant;

b. het financieren van activiteiten van andere organisaties of particuliere initiatieven.

 

Artikel 5 Doelgroep

1. Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan de Bibliotheek West Brabant.

 

Artikel 6 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

a. de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

b. de aanvrager failliet is of in surseance van betaling verkeert, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;

c. in het beoogde doel of de voorgenomen activiteit al op andere wijze in belangrijke mate is voorzien;

d. een doublure ontstaat met activiteiten van een door de gemeente gesubsidieerde rechtspersoon;

e. de subsidieverstrekking niet past binnen door de gemeenteraad of het college vastgesteld beleid;

f. de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

g. de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij eigen middelen, hetzij middelen van derden, kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken;

h. de activiteiten een godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke boodschap hebben.

 

Artikel 7 Procedurebepalingen

1. De subsidie wordt aangevraagd met gebruikmaking van het door burgemeester en wethouders vastgestelde digitale formulier. Voor aanvragen vanaf het subsidiejaar 2021 wordt subsidie aangevraagd met gebruikmaking van eherkenning niveau 2+.

2. Subsidie wordt aangevraagd voor de duur van twee jaar voor de periode 2021-2022.

3. Bij subsidies van € 100.000 of hoger vindt minimaal drie keer per jaar op ambtelijk niveau overleg plaats over de voortgang van de uit te voeren activiteiten en mogelijke knelpunten hierbij. Dit overleg wordt ook benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

4. Bij subsidies van € 100.000 of hoger vindt minimaal twee keer per jaar bestuurlijk overleg plaats over de subsidieaanvraag en voortgang van de uit te voeren activiteiten. Ook wordt het overleg benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

5. Bij subsidies van € 50.000 tot € 100.000 vindt minimaal twee keer per jaar op ambtelijk niveau overleg plaats over de voortgang van de uit te voeren activiteiten en mogelijke knelpunten hierbij. Dit overleg wordt ook benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

6. Bij subsidies van € 50.000 tot € 100.000 vindt minimaal twee keer per jaar bestuurlijk overleg plaats over de subsidieaanvraag en voortgang van de uit te voeren activiteiten. Ook wordt het overleg benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

7. Bij subsidies tot € 50.000 vindt minimaal een keer per jaar op ambtelijk niveau overleg plaats over de voortgang van de uit te voeren activiteiten en mogelijke knelpunten hierbij. Dit overleg wordt ook benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

8. Bij subsidies tot € 50.000 vindt minimaal een keer per jaar bestuurlijk overleg plaats over de subsidieaanvraag en voortgang van de uit te voeren activiteiten. Ook wordt het overleg benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

 

Artikel 8 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De kosten voor het uitvoeren van het basispakket en in de subsidiebeschikking vast te leggen producten en diensten uit het pluspakket komen voor subsidie in aanmerking.

 

Artikel 9 Verdeling van het subsidieplafond

1. Voor de subsidie op basis van deze subsidieregeling stelt de raad een subsidieplafond vast.

2. Het subsidieplafond voor het tijdvak 2021 - 2022 is als volgt, onder voorbehoud van vaststelling door de raad: € 897.310. Dit is € 448.655 per jaar.

3. Voor meerjarig beschikte subsidies wordt na het eerste subsidiejaar indexering toegepast.

4. Het indexeringspercentage is de vaste methode van indexering, de consumenten prijsindex (CPI), categorie alle bestedingen, zoals is omschreven in het convenant.8

 

Artikel 10 Verplichtingen

1. Voor hetgeen niet in deze regeling nader is geregeld, geldt dat de Algemene Subsidieverordening van toepassing is.

2. De subsidieontvanger:

a. voert de activiteiten uit overeenkomstig de bij de subsidieaanvraag verstrekte gegevens;

b. draagt zorg voor lokale zichtbaarheid, bekendheid en bereikbaarheid van de organisatie.

3. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de instelling naast de bepalingen in de Algemene subsidieverordening voldoen aan de volgende voorwaarden:

a. de bibliotheek zet zich in voor een samenleving waar mensen lees- en taalvaardig zijn, de weg weten in de informatiemaatschappij, hun kennis kunnen aanscherpen en in staat zijn creatief en innovatief vermogen optimaal te benutten;

b. de activiteiten van de bibliotheek op basisscholen ondersteunt het programma van de scholen en de taalontwikkeling van leerlingen;

c. de locatie voor ontmoeten, activiteiten, werken, leren, lezen en ontspannen waarin de bibliotheekfunctie is geïntegreerd voor burgers in de kernen Hoeven, Oudenbosch en Oud Gastel;

d. inzet van gekwalificeerd personeel en vrijwilligers;

e. aantonen in welke mate de beschikbare middelen effectief en efficiënt worden ingezet;

f. aantonen op welke wijze wordt samengewerkt met andere organisaties binnen de gemeente Halderberge.

 

Artikel 12 Slotbepalingen

1. De beleidsregels Welzijnssubsidie bij de Subsidieverordening Gemeente Halderberge 2009 worden ingetrokken

2. De beleidsregels bij het ‘Overzicht te verlenen subsidies 2020’ worden ingetrokken.

3. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021.

4. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Bibliotheek.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge op 31 maart 2020,

burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge,

de secretaris, de burgemeester,

mevrouw mr. C.G. Jacobs mevrouw H. van Rijnbach-de Groot