Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Subsidieregeling Accommodatiebeheer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Accommodatiebeheer
CiteertitelSubsidieregeling Accommodatiebeheer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021nieuwe beleidsregel

31-03-2020

gmb-2020-105896

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Accommodatiebeheer

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het gemeentelijk beleid in het sociaal domein;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Halderberge;

 

BESLUITEN

 

vast te stellen: de Subsidieregeling Accommodatiebeheer

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge;

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Halderberge, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 19 maart 2020.

b. Accommodatiebeheer: verhuur en beheer van gemeentelijke accommodaties. Accommodaties worden gezien als voorzieningen die een voorwaarde zijn voor het uitvoeren van activiteiten.

c. Dorpshuis: een accommodatie die ten behoeve van activiteiten van en voor de (lokale) samenleving wordt opgericht en in stand gehouden.

d. Cultureel centrum: een instelling of accommodatie waar culturele manifestaties kunnen plaatsvinden.

e. Zwembad : een accommodatie die ten behoeve van zwemonderwijs, zwemsport en zwemrecreatie van en voor de (lokale) samenleving wordt opgericht en in stand gehouden.

 

Artikel 2 Doelstelling

Doelstelling van de regeling is te bevorderen dat een bijdrage wordt geleverd aan de leefbaarheid in de kernen door een podium te bieden aan niet commerciële kunst, culturele, recreatieve en sportieve activiteiten en het lokale verenigingsleven met als doel ontmoeting, verbinding en ontwikkeling.

 

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Een jaarlijkse subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

a. het in stand houden en exploiteren van een dorpshuis, cultureel centrum of zwembad ten behoeve van de maatschappelijke functie;

b. het zorg dragen voor het gebouw en de inventaris.

 

Artikel 4 Activiteiten die niet voor subsidie in aanmerking komen

Geen subsidie wordt verstrekt indien:

a. voor het in stand houden van het gebouw een andere structurele gemeentelijke subsidie of bijdrage wordt verstrekt;

b. er een kostendekkende exploitatie gevoerd wordt.

 

Artikel 5 Doelgroep

1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan stichtingen en verenigingen die een dorpshuis, cultureel centrum of een zwembad in de gemeente Halderberge in beheer hebben en (eind)verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van dit gebouw.

2. Om in aanmerking te komen voor subsidie voldoet de instelling, naast de bepalingen in de Algemene subsidieverordening,, aan de volgende voorwaarden:

a. inzet van gekwalificeerd personeel en vrijwilligers;

b. aantonen in welke mate de beschikbare middelen effectief en efficiënt worden ingezet;

c. aantonen op welke wijze wordt samengewerkt met andere organisaties binnen de gemeente Halderberge.

 

Artikel 6 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

a. de gelden niet of in onvoldoende mate besteed worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

b. de aanvrager failliet is of in surseance van betaling verkeert, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;

c. in het beoogde doel of de voorgenomen activiteit al op andere wijze in belangrijke mate is voorzien;

d. een doublure ontstaat met activiteiten van een door de gemeente gesubsidieerde rechtspersoon;

e. de subsidieverstrekking niet past binnen door de gemeenteraad of het college vastgesteld beleid;

f. de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

g. de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij eigen middelen, hetzij middelen van derden, kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken;

h. de activiteiten een godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke boodschap hebben.

 

Artikel 7 Procedurebepalingen

1. De subsidie wordt aangevraagd met gebruikmaking van het door burgemeester en wethouders vastgestelde digitale formulier. Voor aanvragen vanaf het subsidiejaar 2021 wordt subsidie aangevraagd met gebruikmaking van eherkenning niveau 2+.

2. Bij subsidies van € 100.000 of hoger vindt minimaal drie keer per jaar op ambtelijk niveau overleg plaats over de voortgang van de uit te voeren activiteiten en mogelijke knelpunten hierbij. Dit overleg wordt ook benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

3. Bij subsidies van € 100.000 of hoger vindt minimaal twee keer per jaar bestuurlijk overleg plaats over de subsidieaanvraag en voortgang van de uit te voeren activiteiten. Ook wordt het overleg benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

4. Bij subsidies van € 50.000 tot € 100.000 vindt minimaal twee keer per jaar op ambtelijk niveau overleg plaats over de voortgang van de uit te voeren activiteiten en mogelijke knelpunten hierbij. Dit overleg wordt ook benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

5. Bij subsidies van € 50.000 tot € 100.000 vindt minimaal twee keer per jaar bestuurlijk overleg plaats over de subsidieaanvraag en voortgang van de uit te voeren activiteiten. Ook wordt het overleg benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

6. Bij subsidies tot € 50.000 vindt minimaal een keer per jaar op ambtelijk niveau overleg plaats over de voortgang van de uit te voeren activiteiten en mogelijke knelpunten hierbij. Dit overleg wordt ook benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

7. Bij subsidies tot € 50.000 vindt minimaal een keer per jaar bestuurlijk overleg plaats over de subsidieaanvraag en voortgang van de uit te voeren activiteiten. Ook wordt het overleg benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

 

Artikel 8 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

1. Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten.

2. Subsidie kan slechts worden verstrekt voor een bijdrage in:

a. administratieve kosten en organisatiekosten;

b. dagelijks of groot onderhoud aan het gebouw.

3. De subsidie kan niet worden besteed aan huisvestingskosten anders dan onderhoud en reiskosten.

 

Artikel 9 Verdeling van het subsidieplafond

1. Voor de subsidies op basis van deze subsidieregeling stelt de raad een subsidieplafond vast.

2. Het subsidieplafond voor 2021 is als volgt, onder voorbehoud van vaststelling door de raad:

a. Stichting Dorpshuizen € 56.018

b. Stichting Dorpshuisbeheer de Steiger € 18.605

c. Cultureel Centrum Fidei et Arti € 92.782

d. Zwembad Blankershove € 33.874

3. Het subsidieplafond wordt jaarlijks geïndexeerd met het indexatiepercentage dat wordt vastgesteld in de Zomernota, welke onderdeel is van de Planning en Controlcyclus van het betreffende begrotingsjaar.

 

Artikel 10 Verplichtingen

1. Voor hetgeen niet in deze regeling nader is geregeld, geldt dat de Algemene subsidieverordening van toepassing is.

2. De subsidieontvanger:

a. biedt ruimte te bieden aan activiteiten die worden georganiseerd voor en door inwoners;

b. verleent bij het ter beschikking stellen van de accommodatie aan niet-commerciële activiteiten op het gebied van cultuur, kunst, recreatie en sport boven commerciële activiteiten;

c. waarborgt de dorpshuisfunctie en het beheer;

d. draagt zorg voor een optimale exploitatie van de accommodatie en brengt de werving van baten zoveel mogelijk in overeenstemming met de te maken kosten;

e. voorziet in de lokale behoefte aan ruimte voor te organiseren activiteiten op het gebied van welzijn, onderwijs en sport of activiteiten te organiseren die gerelateerd zijn aan een zwembad.

 

Artikel 11 Slotbepalingen

3. De beleidsregels Welzijnssubsidie bij de Subsidieverordening Gemeente Halderberge 2009 worden ingetrokken.

4. De beleidsregels bij het ‘Overzicht te verlenen subsidies 2020’ worden ingetrokken.

5. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021.

6. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Accommodatiebeheer.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge op 31 maart 2020,

De secretaris, de burgemeester,

mevrouw mr. C. Jacobs mevrouw H. van Rijnbach-de Groot