Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Urk

Aanwijzingsbesluit toezichthouders en mandaat bestuursdwang

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUrk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders en mandaat bestuursdwang
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders en mandaat bestuursdwang
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Urk/638938/CVDR638938_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-04-2020beslispunt 1. en 2.

17-04-2020

gmb-2020-109160

20200417
24-04-202029-04-2020Nieuwe regeling

09-04-2020

gmb-2020-105776

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders en mandaat bestuursdwang

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Flevoland,

 

Gelet op het bepaalde in artikel 4.2 van de Noodverordening Veiligheidsregio COVID- d.d. 26 maart 2020 (hierna: Noodverordening);

Besluit:

 • 1.

  Aan te wijzen als toezichthouders in de zin van artikel 4.2 onder b en c van de Noodverordening:

  • a.

   Buitengewone opsporingsambtenaren in dienst van de in artikel 1 van de Noodverordening genoemde gemeenten;

  • b.

   Buitengewone opsporingsambtenaren in dienst van Keolis;

  • c.

   Buitengewone opsporingsambtenaren in dienst van Staatsbosbeheer;

  • d.

   Buitengewone opsporingsambtenaren in dienst van Stichting Flevolandschap;

  • e.

   Buitengewone opsporingsambtenaren in dienst van de Stichting Faunabeheer Flevoland;

  • f.

   Buitengewone opsporingsambtenaren in dienst van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland;

  • g.

   Medewerkers in dienst van de omgevingsdienst OFGV, voor zover werkzaam als toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • h.

   Medewerkers in dienst van de in artikel 1 van de Noodverordening genoemde gemeenten, voor zover werkzaam als toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  Aan de toezichthouders als vermeld onder 1. sub a. t/m h. , mandaat te verlenen tot het opleggen van een last onder bestuursdwang c.q. tot oplegging van een last onder dwangsom, alsmede het feitelijk toepassen van bestuursdwang en voorts alle overige bevoegdheden die op grond van artikel 125 van de Gemeentewet juncto Afdeling 5.3 en 5.4 van de Algemene wet bestuursrecht aan bestuursorganen met betrekking tot het toepassen van bestuursdwang c.q. het opleggen van een last onder dwangsom zijn toegekend.

 • 3.

  Het aanwijzingsbesluit toezichthouders als vastgesteld op 18 maart 2020 wordt ingetrokken.

 • 4.

  Besluiten op basis van het aanwijzingsbesluit toezichthouders van 18 maart 2020, worden geacht te berusten op dit aanwijzingsbesluit.

 • 5.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt direct na bekendmaking, dit door middel van plaatsing op de website van de Veiligheidsregio Flevoland: www.veiligheidsregioflevoland.nl.

Aldus besloten op 9 april 2020.

de Voorzitter van de Veiligheidsregio Flevoland,

F.M.Weerwind