Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Baarn

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Baarn 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBaarn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Baarn 2020
Citeertitel1e Wijziging van het Uitvoeringsbesluit van de Afvalstoffenverordening Baarn 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022Wijziging regeling

28-09-2021

gmb-2021-484609

23-04-202001-01-2022vervanging van regeling

04-02-2020

gmb-2020-105152

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Baarn 2020

 

Het college van burgermeester en wethouders gemeente Baarn,

- overwegende dat het in het belang van een doelmatige inzameling van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is om nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars;

- gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening Baarn 2020 van de gemeente Baarn;

Besluit:

 

 • 1.

  in te trekken het Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Baarn 2017;

 • 2.

  vast te stellen het:

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Baarn 2020

 

Artikel I Begripsomschrijvingen

In dit Uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

 • a.

  Afvalpas: een aan een huishouden verstrekte pas om elektronisch een inzamelvoorziening te bedienen (te openen of om toegang te verschaffen);

 • b.

  KCB: Stichting Kringloop Centrum Baarn-Bunschoten, ook wel: Kringloopcentrum Baarn;

 • c.

  College: burgemeester en wethouders van de gemeente Baarn;

 • d.

  Containermanagement(systeem): elektronisch beheersysteem van RMN waarin per huishouden is verwerkt, en actueel wordt gehouden, van welke inzamelmiddelen of inzamelvoorziening voor restafval en bijbehorende afvalpas gebruik wordt gemaakt;

 • e.

  Grondstoffen: herbruikbare en/ of duurzame afvalstoffen niet zijnde restafval, zoals gft, papier, textiel en verpakkingsmateriaal;

 • f.

  Inzamelaar: organisatie die bevoegd is om afval of grondstoffen aan huis op te halen of om op een daartoe aangewezen plaats in ontvangst te nemen;

 • g.

  Inzamelen: de activiteiten gericht op het ophalen of innemen van afvalstoffen die binnen de gemeente ter inzameling worden aangeboden en het feitelijk ophalen en innemen daarvan;

 • h.

  Inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, zoals een minicontainer (ook wel genoemd naar de merknaam Kliko), ten behoeve van de gebruiker(s) van één perceel;

 • i.

  Inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer of recyclingstation, ten behoeve van meerdere huishoudens;

 • j.

  Recyclingstation: de daartoe ter beschikking gestelde plaats waar in voldoende mate gelegenheid is geboden om grof huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden;

 • k.

  Ter inzameling aanbieden: de wijze van overdragen van afvalstoffen aan een inzamelende persoon of instantie, inclusief het achterlaten van afvalstoffen in daartoe door of vanwege de inzamelende persoon of instantie geplaatste inzamelmiddelen of -voorzieningen of op een daartoe aangewezen plaats;

 • l.

  Verordening: Afvalstoffenverordening Baarn 2020;

 • m.

  Vuilniszak: ondoorzichtige zwarte of grijze afvalzak voor restafval alleen bestemd voor het aanbieden van restafval;

 • n.

  Zwerfafval: afvalstoffen van beperkte omvang en gewicht buiten een perceel ontstaan, zoals blikjes, papier, sigarettenpeuken, kauwgom en etenswaren.

 

Artikel 2 Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzameldienst, of inzamelaar, op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening is aangewezen het openbaar lichaam Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) gevestigd te Soest.

 • 2.

  Als andere inzamelaars op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening zijn aangewezen:

  • a.

   RMN voor de inzameling van grof huishoudelijk afval en zwerfafval op het gemeentelijk recyclingstation (Oude Amsterdamsestraatweg 2, 3741 MR te Baarn);

  • b.

   Stichting Kringloop Centrum Baarn-Bunschoten (KCB, Tolweg 1a, 3741 LM te Baarn) voor:

   - de inzameling bij het kringloopcentrum en op afroep aan huis van herbruikbare goederen;

   - de inzameling bij het kringloopcentrum, aan huis en met verzamelcontainers van textiel;

   - de inzameling bij het kringloopcentrum van luiers en incontinentiemateriaal.

 • 3.

  Als maatschappelijke organisaties op grond van artikel 14, derde lid, van de verordening zijn aangewezen:

  a. Voor de gescheiden inzameling van luiers en incontinentiemateriaal van huishoudens:

  - Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Koningsweg 4 te Baarn;

  - Sportcentrum De Trits, Goeman Borgesiuslaan 2 te Baarn;

  - Buitenschoolse opvangorganisaties (BSO) in Baarn;

  - Peuteropvang organisaties en peuterspeelzalen in Baarn;

  - Kinderdagverblijven en kinderopvang organisaties in Baarn.

  b. Voor het gescheiden aanbieden aan de inzameldienst en andere inzamelaars van het eigen PMD:

  - Basisscholen in Baarn;

  - Middelbare scholen in Baarn.

 

Artikel 3 Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • 1.

  groente-, fruit- en tuinafval (GFT): dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld; niet zijnde hout, dikke takken, luiers, stofzuigerzakken, kattenbakkorrels zonder milieukeur, poep van honden en katten, zand en grond, houtskool of kunstmest;

 • 2.

  klein chemisch afval (KCA): huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van VROM, zoals batterijen, spaarlampen, verf, kitverpakkingen en petroleum;

 • 3.

  glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

 • 4.

  (oud) papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • 5.

  kunststof/plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD): lege verpakkingen van kunststof/plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen, inclusief lege kunststofflessen bleekwater (chloor), spiritus en ammoniak;

 • 6.

  textiel: (al dan niet herstelbare of herdraagbare) kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen, niet vervuild met andere afvalfracties;

 • 7.

  (afgedankte) elektrische en elektronische apparatuur (AEEA): de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 • 8.

  bouw- en sloopafval: steen, puin, (gas)beton, glazuur, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • 9.

  verduurzaamd of geïmpregneerd hout: hout dat is te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

 • 10.

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout et cetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • 11

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • 12

  grof huishoudelijk afval(stoffen) (GHA): volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel aan huis ter inzameling kan worden aangeboden;

 • 13

  (huishoudelijk) restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen en grondstoffen;

 • 14

  metaal: producten met als belangrijkste bestanddeel Ferro en/of non Ferro;

 • 15

  autobanden: schone banden van motoren en/of personenauto’s, zonder velg;

 • 16

  grond: grond, graszoden, zand eventueel vermengd met fijne grindkorrels; niet zichtbaar vermengd met resten puin, kool, gas, hout, ijzer, plastic of asbest en niet verontreinigd op basis van historisch gebruik van de locatie of op basis van uitgevoerd milieukundig onderzoek (conform NEN 5740 of AP04);

 • 17

  dakbedekking: al dan niet teer- of bitumenhoudend dakbedekkingsmateriaal, dakleer, daksingels, dakbeschermingsmaterialen, isolatieplaten van daken en grind van daken;

 • 18

  vlakglas: schoon vlakglas: enkel blank of gekleurd vlakglas, dubbel glas met aluminium strip tussen de glazen panelen, draadglas, gelaagd glas, tuinders- of kassenglas, spiegelglas, gehard glas, brandwerend glas; niet zijnde autoruiten en kookplaten;

 • 19

  harde kunststoffen: stromen als kunststof tuinstoelen, speelgoed, emmers;

 • 20

  EPS: geëxpandeerd polystyreen (ook wel PS hardschuim of piepschuim);

 • 21

  matrassen: afgedankte matrassen.

 

Artikel 4 Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

 • 1.

  Op grond van artikel 4, tweede lid, en artikel 10, vijfde lid, van de verordening zijn de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

  • a.

   Voor restafval de van gemeentewege verstrekte grijze minicontainer met een grijze deksel (140 of 240 liter) of een daartoe van gemeentewege geplaatste verzamelcontainer;

  • b.

   Voor GFT de van gemeentewege verstrekte grijze minicontainer met een groene deksel (140 of 240 liter) of een daartoe van gemeentewege geplaatste verzamelcontainer;

  • c.

   Voor papier en karton de van gemeentewege verstrekte grijze minicontainer met een blauwe deksel (140 of 240 liter) of een daartoe van gemeentewege geplaatste verzamelcontainer;

  • d.

   Voor PMD de van gemeentewege verstrekte PMD zak voor hoogbouw-huishoudens en de grijze minicontainer met een oranje deksel (140 of 240 liter) voor laagbouw-huishoudens;

  • e.

   Voor glas een daartoe van gemeentewege geplaatste verzamelcontainer;

  • f.

   Voor textiel een daartoe door KCB geplaatste verzamelcontainers;

  • g.

   Voor luiers en incontinentiemateriaal een van gemeentewege geplaatste inzamelvoorziening.

  • 2.

   Grof huishoudelijke afvalstoffen en de afzonderlijke afvalstoffen genoemd in artikel 3 van dit besluit kunnen zonder specifiek inzamelmiddel worden aangeboden bij het recyclingstation, op de wijze, maximale hoeveelheden, dagen en uren zoals gepubliceerd door RMN.

  • 3.

   De inwoners van de gemeente Eemnes kunnen onder de voorwaarden van de verordening en dit uitvoeringsbesluit gebruik maken van het recyclingstation Baarn voor het aanbieden van gescheiden grof huishoudelijke afvalstoffen.

  • 4.

   In afwijking van lid 2 moeten asbest en zwerfafval goed verpakt worden aangeboden.

 

Artikel 5 Frequentie van afzonderlijk inzamelen bij elk perceel

Op grond van artikel 5 van de verordening zijn de volgende inzamelfrequenties van toepassing:

 • 1.

  Huishoudelijk restafval wordt ten minste een maal per 4 weken ingezameld bij laagbouwpercelen die voorzien zijn van een minicontainer als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder a van dit besluit.

 • 2.

  Huishoudelijk restafval wordt ten minste een maal per 2 weken ingezameld bij hoogbouwpercelen die voorzien zijn van een minicontainer als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder a van dit besluit.

 • 3.

  GFT wordt ten minste een maal per 2 weken afzonderlijk bij elk perceel ingezameld.

 • 4.

  Oud papier en karton wordt ten minste een maal per 4 weken ingezameld bij percelen die voorzien zijn van een minicontainer als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder c van dit besluit.

 • 5.

  PMD wordt ten minste een maal per 2 weken ingezameld bij percelen die voorzien zijn van een minicontainer of van een van gemeentewege PMD-zak als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder d van dit besluit.

 • 6.

  Textiel wordt ten minste twee maal per jaar bij elk perceel opgehaald.

 • 7.

  Verzamelcontainers worden een maal per week geleegd.

 

Artikel 6 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening gelden de volgende regels voor de dagen en tijden waarop de huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden:

 • 1.

  Inzamelmiddelen moeten voor 07.30 uur worden aangeboden op de dag van inzameling.

 • 2.

  Inzamelmiddelen mogen, mits goed gesloten, de avond voorafgaand aan de dag van inzameling vanaf 20.00 uur worden aangeboden.

 • 3.

  De dagen en tijden waarop de inzamelmiddelen worden geleegd, worden door RMN bekend gemaakt (afvalkalender).

 • 4.

  Grof huishoudelijk afval en herbruikbare goederen die op afroep aan huis worden ingezameld, mogen alleen worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken.

 • 5.

  Ter voorkoming van geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 08.00 en 20.00 uur worden gebruikt.

 

Artikel 7 Ter inzameling aanbieden van (grof) huishoudelijke afvalstoffen

Inzamelmiddelen

 • 1.

  Op grond van artikel 4, tweede lid, en artikel 10, derde lid, van de verordening gelden de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

  • a.

   De afvalpas en de inzamelmiddelen zijn door of namens de gemeente in bruikleen gegeven;

  • b.

   De afvalpas en de inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • c.

   De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de afvalpas en de inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • d.

   Het beheer van de inzamelmiddelen berust bij RMN;

  • e.

   Inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging, doch uiterlijk aan het einde van de dag van inzameling, van de weg zijn verwijderd;

  • f.

   Inzamelmiddelen dienen, behoudens op de momenten dat deze ter lediging worden aangeboden, op eigen terrein te worden gestald;

  • g.

   Per laagbouw-perceel wordt voor de grondstoffen GFT, Papier en PMD ten minste één inzamelmiddel beschikbaar gesteld;

  • h.

   GFT mag niet worden aangeboden in de inzamelmiddelen met daarin een niet biologisch afbreekbare vuilniszak;

  • i.

   Papier mag niet worden aangeboden in de inzamelmiddelen met daarin een vuilniszak.

  • j.

   PMD mag niet worden aangeboden in een niet transparante vuilniszak.

  • k.

   Het college beslist welk perceel gebruik maakt van een inzamelmiddel of een inzamelvoorziening voor restafval;

  • l.

   Een afvalpas of een inzamelmiddel wordt alleen verstrekt of, na vermissing of beschadiging, vervangen nadat daartoe door de gebruiker van een perceel een verzoek is ingediend bij RMN en nadat in het geval van een inzamelmiddel betaling van het in de verordening Afvalstoffenheffing gemeente Baarn opgenomen bedrag is voldaan;

  • m.

   Per laagbouw-perceel wordt maximaal één minicontainer voor restafval beschikbaar gesteld;

  • n.

   De inzameldienst is bevoegd om, ten behoeve van containermanagement, de inzamelmiddelen te voorzien van een sticker met een barcode, de afvalstroom waarvoor het inzamelmiddel is bestemd, het volume van de container, de postcode, de plaatsnaam, de straatnaam en een huisnummer;

  • o.

   Een afvalpas of een inzamelmiddel worden, naar het oordeel van RMN, bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden of vervangen;

  • p.

   De gebruiker dient de inzamelmiddelen zodanig te gebruiken en te stallen dat deze geen overlast voor derden veroorzaken;

  • q.

   De inzamelmiddelen mogen alleen worden gereinigd met water met eventueel een kleine hoeveelheid groene zeep.

  • 2.

   Op grond van artikel 10, vierde lid, van de verordening gelden de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen worden aangeboden:

   • a.

    Het ter lediging aanbieden van inzamelmiddelen dient ordelijk te geschieden door deze zo dicht mogelijk aan de kant van de rijweg of op een verzamelplaats te plaatsen, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen;

   • b.

    Bij het aanbieden of ophalen van de inzamelmiddelen dienen aanwijzingen van de inzameldienst te worden opgevolgd;

   • c.

    Inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen dienen na gebruik gesloten te worden;

   • d.

    Uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mogen geen huishoudelijk afval of andere objecten steken;

   • e.

    Afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

   • f.

    Een ter lediging aangeboden inzamelmiddel mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 75 kilogram.

Recyclingstation

 • 3.

  Op grond van artikel 10, vierde en vijfde lid, van de verordening gelden de volgende regels omtrent de wijze en maximale hoeveelheden waarop grof huishoudelijke afvalstoffen mogen worden aangeboden bij het recyclingstation:

  • a.

   De ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op het recyclingstation Baarn kunnen legitimeren;

  • b.

   Grof huishoudelijke afvalstoffen dienen gescheiden te worden aangeboden;

  • c.

   Klein chemisch afval (KCA) mag geen hoger gewicht dat 25 kilogram per keer hebben;

  • d.

   Grof tuinafval mag geen groter volume hebben dan I m3 per week;

  • e.

   Sloop- en (ver)bouwafval mag geen groter volume dan 0,5 m3 per week hebben;

  • f.

   Verduurzaamd of geïmpregneerd hout mag geen groter volume dan 0,5 m3 per week hebben;

  • g.

   Dakbedekking mag geen groter volume dan 0,5 m3 per week hebben;

  • h.

   Hout mag geen groter volume dan 0,5 m3 per week hebben;

  • i.

   Puin, steen, beton mag geen groter volume dan 0,5 m3 per week hebben;

  • j.

   Grond mag geen groter volume dan 0,5 m3 per week hebben;

  • k.

   Per keer mogen maximaal 4 autobanden, zonder velg, worden afgegeven;

  • l.

   Zwerfafval moet in een vuilniszak worden aangeboden;

  • m.

   Asbest moet in dubbel gesloten plastic en luchtdicht geplakt met tape verpakt worden aangeboden.

Kringloopcentrum Baarn (KCB)

 • 4.

  Op grond van artikel 10, vierde en vijfde lid, van de verordening gelden de volgende regels omtrent de wijze waarop grof huishoudelijke afvalstoffen en herbruikbare huishoudelijke op afroep ter inzameling aan huis worden aangeboden:

 • a.

  Voor de inzameling op afroep dient een afspraak te worden gemaakt met KCB;

 • b.

  Het ter inzameling aangeboden materiaal dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan.

 • c.

  Vloerbedekking, bouw-, sloop- en verbouwingsafval , (klein) chemisch afval, gevaarlijk afval en tuinafval mogen niet ter inzameling worden aangeboden.

 

Artikel 8 Uitzonderingen en bijzondere gevallen

Op grond van artikel 2, derde lid; artikel 9, derde lid; en artikel 12 van de verordening gelden voor, en bij, uitzonderingen en bijzondere gevallen de volgende regels:

 • 1.

  Als het voor de (andere) inzameldienst door bijzondere omstandigheden, zoals werkzaamheden of evenementen, niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, dan kunnen door of namens de gemeente Baarn tijdelijk andere inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt door RMN.

 • 2.

  Om redenen van doelmatige inzameling is het mogelijk dat voor percelen of groepen percelen (tijdelijk) uitzonderingen van toepassing zijn voor:

  • a.

   de in artikel 3 van dit uitvoeringsbesluit opgenomen gescheiden aan te bieden categorieën huishoudelijke afvalstoffen;

  • b.

   de in artikel 4 van dit uitvoeringsbesluit aangewezen inzamelmiddelen of inzamelvoorzieningen;

  • c.

   de in artikel 5 van dit uitvoeringsbesluit aangewezen inzamelfrequentie.

  • 3.

   De inzameldienst houdt een lijst bij van de percelen of groepen percelen waarvoor de uitzonderingen van lid 2 van toepassing zijn.

Artikel 9 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen

Op grond van artikel 14, vierde lid, van de verordening mogen de volgende bedrijfsafvalstoffen worden aangeboden op het recyclingstation:

 • 1.

  (afgedankte) elektrische en elektronische apparatuur afkomstig uit de kantoor-, winkel- en dienstensector.

 • 2.

  Gescheiden grof huishoudelijke afvalstoffen afkomstig van, dan wel ingezameld op, de locatie Tolweg 1a te Baarn van Stichting Kringloop Centrum Baarn-Bunschoten.

 

Artikel 10 Privacy

 • 1.

  RMN en de gemeente Baarn zijn bevoegd om, met inachtneming van de bepalingen in de Algemene verordening gegevensbescherming, de volgende huishoud- en persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de publiekrechtelijke taak afvalverwerking, te registreren en actueel te houden ten behoeve van:

 • a.

  het containermanagement: adresgegevens;

 • b.

  het benaderen van huishoudens om hen te informeren over onder meer de (wijzigingen van) inzamelfrequentie, de inzamelmiddelen en het belang van afval scheiden: adresgegevens;

 • c.

  het afwikkelen van de betaling van het in de verordening Afvalstoffenheffing gemeente Baarn opgenomen tarief: naam- en adresgegevens;

 • d.

  het afwikkelen van de aanvraag van één of meerdere (vervangende) inzamelmiddelen of een (vervangende) afvalpas: adresgegevens.

 • 2.

  De adresgegevens op de sticker op het inzamelmiddel, zoals bedoeld in artikel 7, lid n, kunnen door RMN en de gemeente Baarn worden gebruikt om bij constatering van niet juist aangeboden inzamelmiddelen en/ of gescheiden afval of grondstoffen, de (vermeende) aanbieder hiervan aan huis hierop aan te spreken.

 • 3.

  De legitimatiegegevens conform artikel 7, derde lid sub a, van dit uitvoeringsbesluit worden niet gekopieerd of geregistreerd.

 • 4.

  De huishoud- en persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere of voor commerciële doeleinden.

 • 5.

  De huishoud- en persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding en intrekking

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking. Gelijktijdig wordt het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Baarn 2017 ingetrokken.

 

Artikel 12 Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Baarn 2020.

 

Baarn, 4 februari 2020

burgemeester en wethouders van Baarn,

 

secretaris burgemeester