Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eersel

Beleidsregels briefadres gemeente Eersel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEersel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels briefadres gemeente Eersel
CiteertitelBeleidsregels briefadres gemeente Eersel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerphuisvesting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-2011nieuwe regeling

28-12-2010

huis-aan-huisblad de Hint

20.08518 en p393410

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels briefadres gemeente Eersel

het college van de gemeente Eersel

 

ter uitvoering van de artikelen 49 en 65 tot en met 70 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 

 

b e s l u i t

 

 

vast te stellen de volgende beleidsregel:

 

Beleidsregels briefadres gemeente Eersel

 

 

 

 

 

Artikel 1 Begrippen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  briefadres: adres waar voor betrokkene bestemde geschriften in ontvangst worden genomen en waar, indien daartoe grond bestaat, zorg wordt gedragen dat geschriften of inlichtingen daarover, betrokkene bereiken;

 • b.

  briefadresgever: de ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie bij wie het briefadres wordt gehouden;

 • c.

  gezinshuishouden:

 • 1.

  twee personen die volgens de gemeentelijke basisadministratie een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan of gehuwd zijn, met of zonder kind(eren);

 • 2.

  twee personen die door het overleggen van een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract hebben aangetoond, dat zij een gemeenschappelijke huishouding voeren, met of zonder kind(eren);

 • 3.

  twee of meer personen die ten genoegen van burgemeester en wethouders hebben aangetoond, dat zij een gemeenschappelijke huishouding (willen) voeren.

 • 4.

  een alleenstaande ouder met kind(eren).

 

Artikel 2 Redenen briefadres

Redenen voor de aangifte van een briefadres zijn:

 • 1.

  het ontbreken van een woonadres vanwege:

  • a.

   dak- of thuisloosheid;

  • b.

   korte overbrugging tussen twee woonadressen (minder dan zes maanden);

  • c.

   de uitoefening van een ambulant beroep;

  • d.

   kort verblijf in het buitenland: korter dan twee derden van een jaar;

  • e.

   korter dan 2 jaar verblijf in het buitenland en varend op een schip dat de thuishaven in Nederland heeft;

 • 2.

  verblijf in een instelling voor mannen- of vrouwenopvang (blijf-van-mijn-lijf-huizen);

 • 3.

  verblijf in een instelling als bedoeld in artikel 67 lid 3 en 4 van de Wet GBA.

 

Artikel 3 Algemene voorwaarden

 • 1.

  Bij de opgave van redenen als bedoeld in artikel 2, kan om benodigde stukken worden gevraagd.

 • 2.

  Aan het houden van een briefadres gaat een onderzoek vooraf, als de reden voor het briefadres één van de redenen is genoemd in artikel 2, eerste lid.

 • 3.

  Een onderzoek als bedoeld in het tweede lid bestaat uit een uitnodiging aan betrokkene om zijn verzoek in persoon toe te lichten, het invullen van een vragenlijst en het overleggen van bewijsstukken.

 

Artikel 4 Bijzondere voorwaarden

 • 1.

  De aangifte wordt gedaan in de gemeente waar het briefadres zich bevindt.

 • 2.

  De aanvrager is verplicht om bij de aangifte tot briefadres alle benodigde stukken te overleggen.

 • 3.

  Onder benodigde stukken als bedoeld in het tweede lid wordt in ieder geval verstaan:

  • a.

   een geldig identiteitsbewijs;

  • b.

   de schriftelijke verklaring van de aanvrager inhoudende de reden voor de aangifte alsmede de te verwachten periode dat het briefadres noodzakelijk is;

  • c.

   een kopie van een geldig identiteitsbewijs en een schriftelijke verklaring van instemming van degene bij wie het briefadres wordt gehouden;

  • d.

   een ingevulde en ondertekende vragenlijst briefadres, als het briefadres gevraagd wordt op grond van artikel 2, eerste lid, sub a t/m e.

 • 4.

  De briefadresgever die als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven staat, kan maximaal aan twee gezinshuishoudens of twee alleenstaanden een briefadres geven.

 

Artikel 5 Onvolledige aangifte

 • 1.

  De aanvraag is volledig indien alle benodigde stukken zijn ingeleverd.

 • 2.

  Als één of meer stukken ontbreken, dan wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld binnen veertien dagen het verzuim te herstellen en de aangifte alsnog aan te vullen.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de, in het vorige lid bepaalde termijn kan worden aangevuld, dan kan, op verzoek van de aanvrager, de termijn eenmalig verlengd worden met veertien dagen.

 • 4.

  De aanvraag wordt niet behandeld indien niet voldaan wordt aan de vereisten vermeld in de leden twee en drie van dit artikel.

 

Artikel 6 Weigeringsgronden

Het is niet mogelijk om ingeschreven te worden op een briefadres, indien:

 • a.

  de aanvrager een woonadres heeft;

 • b.

  de aanvrager verklaart op diverse adressen te verblijven;

 • c.

  uit nader onderzoek, zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid, blijkt dat aanvrager geen recht heeft op een briefadres;

 • d.

  de aanvrager niet varend is op een schip dat zijn thuishaven in Nederland heeft en naar redelijke verwachting gedurende één jaar langer dan acht maanden in het buitenland verblijft;

 • e.

  de aanvrager varend is op een schip dat zijn thuishaven in Nederland heeft en langer dan twee jaar in het buitenland verblijft;

 • f.

  de aangifte een eerste inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie betreft, komende vanuit het buitenland;

 • g.

  het briefadres een adres betreft waarop geen personen staan ingeschreven;

 • h.

  de categorie verblijfplaats van de briefadresgever in onderzoek staat;

 • i.

  de briefadresgever vreemdeling is en geen rechtmatig verblijf heeft in Nederland als bedoeld in artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000;

 • j.

  het briefadres een adres betreft waarop al aan twee alleenstaanden of twee gezinshuishoudens een briefadres is verleend;

 • k.

  het briefadres geen bestaand adres in de gemeentelijke basisadministratie betreft.

 

Artikel 7 Termijn briefadres

 • 1.

  Een briefadres wordt verstrekt voor de duur van 12 maanden behoudens de navolgende uitzonderingen:

  • a.

   personen die verblijven in een instelling ex artikel 67 van de Wet GBA;

  • b.

   opvarenden op een schip;

  • c.

   personen zonder vaste woon- of verblijfplaats en die een briefadres hebben bij een instelling voor maatschappelijke opvang bij de gemeente.

 • 2.

  De hiervoor genoemde periode van 12 maanden kan op verzoek van de houder van het briefadres worden verlengd met maximaal twee keer een periode van drie maanden. De maximaal toegestane termijn voor het houden van een briefadres kan, behoudens bijzondere individuele omstandigheden als bedoeld in artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht, niet meer bedragen dan in totaal anderhalf jaar.

 

Artikel 8 Overgangsperiode

Voor briefadressen die al zijn toegekend vóór de inwerkingtreding van deze beleidsregels wordt een overgangsperiode van maximaal 12 maanden gehanteerd. Daarna wordt een eventueel verzoek om verlenging getoetst aan deze beleidsregels.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na bekendmaking van de beleidsregels door publicatie in De Hint en op de gemeentelijke website. Aanvragen die worden ingediend na inwerkingtreding van de beleidsregels worden getoetst aan deze beleidsregels.

 

Artikel 10 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels briefadres gemeente Eersel.

 

 

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel

op 28 december 2010

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, mr H.J.M. Timmermans

de burgemeester, mevr. J.A.M. Thijs-Rademakers