Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Castricum

Vrijstelling Erehaag bij Uitvaarten Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2 april 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCastricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVrijstelling Erehaag bij Uitvaarten Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2 april 2020
CiteertitelVrijstelling Erehaag bij Uitvaarten Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2 april 2020
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-04-202003-06-2020Nieuwe regeling

16-04-2020

gmb-2020-103215

Tekst van de regeling

Intitulé

Vrijstelling Erehaag bij Uitvaarten Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2 april 2020

Overwegende

 • Dat de voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op 2 april 2020 de ‘Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2 april 2020’ (hierna: de Noodverordening) heeft vastgesteld;

 • Dat in artikel 2.1. van de Noodverordening is bepaald dat het verboden is om samenkomsten te laten plaatsvinden of te organiseren dan wel daaraan deel te nemen;

 • Dat de voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op grond van artikel 3.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Noodverordening vrijstelling kan verlenen voor bepaalde categorieën van gevallen;

 • Dat het van belang is dat familie, vrienden en kennissen van de overledene(n) in de gelegenheid worden gesteld om in deze bijzondere tijd in aangepaste vorm afscheid te nemen van de overledene(n);

 • Dat aan de hiervoor te verlenen vrijstelling overeenkomstig artikel 3.1, eerste lid, aanhef en onder c in samenhang met het tweede lid, van de Noodverordening voorschriften en beperkingen moeten worden verbonden om de (verdere) verspreiding van COVID-19 tegen te gaan;

 • Dat het (enkel) onder de hierna genoemde voorschriften is toegestaan een erehaag te vormen ten behoeve van het afscheid van overledene(n);

Besluit:

De voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord besluit vast te stellen het navolgende:

Artikel 1

Voor een erehaag bij uitvaarten geldt conform artikel 3.1, eerste lid, aanhef en onder c, in samenhang met het tweede lid van de Noodverordening een vrijstelling van het gestelde in artikel 2.1, eerste lid, van de Noodverordening indien de navolgende voorschriften in acht worden genomen. Bij het niet naleven van deze voorschriften zal sprake zijn van een overtreding van artikel 2.1, eerste lid, van de Noodverordening en zal de erehaag bij de uitvaart worden beëindigd.

 • 1.

  De erehaag mag uit maximaal 100 personen bestaan;

 • 2.

  De personen in de erehaag moeten zodanig hun positie innemen, dat met het opstellen en opheffen van de erehaag een onderlinge afstand van 1,5 meter te allen tijde is gewaarborgd;

 • 3.

  Aanwezigen moeten hierover vooraf worden geïnstrueerd;

 • 4.

  De erehaag mag zich niet eerder dan een half uur voor aanvang van de rouwstoet langs de route bevinden;

 • 5.

  Na het passeren van de rouwstoet dienen de aanwezigen de locatie van de erehaag zo spoedig mogelijk te verlaten;

 • 6.

  De rouwstoet dient zich strikt aan de verkeersveiligheidsnormen en -eisen te houden;

 • 7.

  Achter het rouwvoertuig mogen maximaal 8 voertuigen in de stoet meerijden;

 • 8.

  Inzittenden van deze voertuigen dienen zich strikt aan de in artikel 2.2 van de “Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2 april 2020” opgenomen veilige afstand te houden;

 • 9.

  Aanwijzingen van de politie en/of de voorzitter van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord bij aanwijzingsbesluit aangewezen toezichthouders dienen strikt en onmiddellijk opgevolgd te worden.

Artikel 2 Toezicht

Er zal toezicht gehouden worden op de naleving van deze voorwaarden door toezichthouders die door de voorzitter van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord bij aanwijzingsbesluit zijn aangewezen.

Artikel 3 Niet naleven voorschriften

 • 1.

  Bij het niet (volledig) naleven van de in artikel 1 opgenomen voorschriften zal sprake zijn van een overtreding van artikel 2.1, eerste lid, van de noodverordening en zal de gevormde erehaag niet langer worden toegestaan.

 • 2.

  De voorzitter van de veiligheidsregio kan te allen tijde besluiten dat de erehaag direct moet worden beëindigd, of de aan dit besluit verbonden voorschriften wijzigen als de situatie daartoe aanleiding geeft.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: “Vrijstelling Erehaag bij Uitvaarten Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2 april 2020”.

Artikel 5 Bekendmaking en inwerkingtreding

Dit vrijstellingsbesluit treedt in werking na bekendmaking hiervan op de publiekswebsite van veiligheidsregio Noord-Holland Noord, www.vrnhn.nl.

 

Vastgesteld op 16 april 2020 te Alkmaar,

De voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

PietBruinooge