Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Zeeland

Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, als bedoeld in artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland 8 april 2020 (Tweede aanwijzing voor afsluiten van de Boulevards in Vlissingen met het oog op voorkoming van verdere verspreiding van het coronavi-rus/COVID-19).

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Zeeland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, als bedoeld in artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland 8 april 2020 (Tweede aanwijzing voor afsluiten van de Boulevards in Vlissingen met het oog op voorkoming van verdere verspreiding van het coronavi-rus/COVID-19).
Citeertitel
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageGebiedskaart aanwijzingsbesluit Boulevards

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-04-2020Nieuwe regeling

18-04-2020

bgr-2020-417

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, als bedoeld in artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland 8 april 2020 (Tweede aanwijzing voor afsluiten van de Boulevards in Vlissingen met het oog op voorkoming van verdere verspreiding van het coronavi-rus/COVID-19).

De voorzitter van de Veiligheidsregio, overwegende dat:

- er een pandemie is door het Coronavirus (COVID-19);

- het virus COVID-19 een groep A-infectieziekte is;

- in verband met deze crisis, dan wel de verdere ontwikkeling daarvan, op 12 maart 2020 landelijk GRIP 4 is gaan gelden voor de Veiligheidsregio’s in Nederland;

- de voorzitter van de Veiligheidsregio, in opdracht van de Minister voor Medische Zorg en Sport in opdracht van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 maart 2020 en met gebruikmaking van artikel 39, lid 1 van de Wet op de Veiligheids-regio’s op 8 april 2020 een noodverordening heeft vastgesteld, genaamd: 'Noodverorde-ning COVID19 veiligheidsregio Zeeland 8 april 2020';

- in artikel 2.2 lid 1 van deze noodverordening het verboden is om zich in een groep van drie of meer personen op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter;

- dat het verbod als geschreven in artikel 2.2, lid 1 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland 8 april 2020 niet van toepassing is op:

a) personen die een gezamenlijke huishouding vormen, en

b) kinderen tot en met 12 jaar die samenspelen onder toezicht van een of meer van hun ouders of voogden die daarbij onderling een afstand van 1,5 meter in acht nemen;

- in de gemeente Vlissingen er sprake is van een “rondje Boulevards”, te weten over de Boulevards Evertsen, -Bankert en -De Ruijter, welke een populaire route vormt om met gemotoriseerd verkeer te nemen en waar ook veel wordt gewandeld en gefietst.

 

 

Dat de burgemeester van de gemeente Vlissingen heeft aangegeven dat:

- in het weekend van 4 en 5 april 2020 er sprake was van te grote (verkeers)drukte op de Boulevards, waarbij er sprake was van asociaal verkeersgedrag en tevens groepsvor-ming ontstond waarbij de minimale afstand van 1,5 meter niet in acht werd gehouden;

- op 8 april 2020 adequate handhaving op groepsvorming en verkeersgedrag op de Boule-vards nagenoeg onmogelijk bleek te zijn;

- hij daarom per direct eenmalig de Boulevards heeft laten ontruimen omdat er zich groepen van drie of meer personen ophielden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter;

- ten allen tijde voorkomen moet worden dat, in verband met verdere verspreiding van het coronavirus, groepen mensen of individuen zich ophouden in het gebied op en rondom de Boulevards;

- dat artikel 2. 5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland de mogelijkheid biedt gebieden en locaties aan te wijzen waar het een ieder verboden is zich te bevinden.

- het aanwijsbesluit van 8 april jongstleden van de voorzitter van de Veiligheidsregio om de Boulevard af te sluiten voor een periode van 8 april to 13 april 2020, 22.00 en het toezicht daarop er toe heeft gewerkt;

- daardoor er geen groepen van drie of meer personen zich ophielden op de Boulevards ophielden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep of andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter;

- op vrijdagmiddag en –avond 17 april 2020 door de handhavers is geconstateerd dat werderom sprake was van te grote (verkeers)drukte op de Boulevards, waarbij asociaal verkeersgedrag een rol speelde en tevens groepsvorming ontstond waarbij de minimale afstand van 1,5 meter niet in acht werd gehouden;

- adequate handhaving op groepsvorming en verkeersgedrag op de Boulevards nagenoeg onmogelijk blijkt te zijn;

- gezien de weersvoorspelling het voor de hand ligt op zaterdagavond en zondag de gehele dag soortgelijke situaties ontstaan.

 

Besluit het volgende aanwijzingsbesluit “tijdelijke sluiting Boulevards Vlissingen” vast te stel-len:

 

 

Artikel 1. Aangewezen plaats

Dit aanwijzingsbesluit geldt voor gemeente Vlissingen, “de Boulevards Evertsen, -Bankert en -De Ruijter”. Dit gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende gebiedskaart.

Artikel 2. Verboden

1. Het is verboden om in het aangegeven gebied van zaterdag 18 april 2020 vanaf 17:00 uur tot uiterlijk zondag 19 april 2020, 22:00 uur met gemotoriseerd verkeer , zoals auto-, motor-, scooter- en bromfietsverkeer, aanwezig te zijn op de Boulevards met het kennelijke doel tijdelijk te verblijven.

2. Dit verbod geldt in ieder geval niet voor:

a. de in art. 2.5 lid 2 onder a en b van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland 8 april 2020 aangewezen personen;

b. voetgangers en fietsers.

 

Artikel 3. Opvolgen aanwijzingen

Alle aanwijzingen ter uitvoering van deze verordening gegeven door daartoe bevoegde ambtenaren dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.

Artikel 4. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij dit aanwijzingsbesluit zijn belast de toezichthouders als bedoeld in artikel 4.2 onder a en b en d van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland 8 april 2020.

De Buitengewoon Opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 142, eerste lid, onderdeel a, van het Wetboek van Strafvordering van Middelburg zijn in het besluit van 17 maart 2020 aangewezen als ambtenaren die (ook) belast zijn met het toezicht en naleving van de eerder genoemde Noodverordening. Op grond van het overgangsrecht (art. 5.3 Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland 8 april 2020) zijn en blijven zij ook aangewezen om mede op de naleving van dit aanwijzingsbesluit toe te zien

Artikel 5. Strafbepaling

Handelen in strijd met de voorschriften uit de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland 8 april 2020 levert een overtreding op en is strafbaar gesteld in artikel 443 Wetboek van Strafrecht (Sr). Dit wordt bestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie. Het niet naleven van dit aanwijzingsbesluit valt hieronder.

 

Artikel 6. Slotbepalingen

Dit aanwijzingsbesluit treedt direct in werking nadat zij bekend gemaakt is en geldt vanaf zaterdag 18 april 2020 17:00 uur tot uiterlijk zondag 19 april 2020 22:00 uur.

Dit aanwijzingsbesluit wordt zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van de raad van de gemeente Vlissingen, de commissaris van de Koning in de provincie Zeeland en het hoofd van het arrondissementsparket Zeeland – West-Brabant.

 

 

Vastgesteld op 18 april 2020 te Middelburg,

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland,

J.A.H. Lonink