Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roosendaal

Aanwijzingsbesluit toezichthouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoosendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders
CiteertitelAanwijzing toezichthouders Rucphen, Halderberge en Moerdijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Roosendaal/396875/CVDR396875_4.html
 2. artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Roosendaal/610658/CVDR610658_7.html
 4. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-04-2020Nieuwe regeling

09-04-2020

gmb-2020-102116

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders

Burgemeester en wethouders van Roosendaal;

De burgemeester van Roosendaal;

 

ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft;

 

overwegende dat het wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de onderscheidenlijke wettelijke voorschriften;

 

overwegende dat er samenwerking plaatsvindt tussen de gemeenten Rucphen, Halderberge, Moerdijk en Roosendaal bij de uitvoering van toezichthoudende taken;

 

overwegende dat het voor deze samenwerking noodzakelijk is de buitengewoon opsporingsambtenaren van deze gemeenten over en weer aan te wijzen als toezichthouder in deze gemeenten;

 

overwegende dat de buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeenten Rucphen, Halderberge en Moerdijk aangewezen dienen te worden om toezichthoudende taken op het grondgebied van de gemeente Roosendaal te kunnen uitvoeren;

 

gelet op het bepaalde in artikel 6:2, lid 2, van de Algemene plaatselijke verordening en artikel 5.10, lid 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en het Algemeen Mandaat-, Volmacht-, en Machtigingsbesluit 2018;

 

Besluiten:

 

 • 1.

  Voor de periode van 08-04-2020 tot en met 08-04-2025 aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens alle wettelijke regelingen waarin de gemeente is aangewezen als het wettig (bevoegd) gezag alsmede de krachtens artikel 149 van de Gemeentewet vastgestelde verordeningen

   

  • -

   De huidige en toekomstige Boa’s domein 1 en domein 2 van de gemeente Rucphen

  • -

   De huidige en toekomstige Boa’s domein 1 en domein 2 van de gemeente Halderberge

  • -

   De huidige en toekomstige Boa’s domein 1 en domein 2 van de gemeente Moerdijk

 

 • 2.

  Een aanwijzing eindigt tussentijds van rechtswege met ingang van de datum dat de uitoefening van de betreffende functie geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden van de betreffende medewerker of bij beëindiging van het dienstverband.

 

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking hiervan.

 

 • 4.

  Dit besluit wordt bekend gemaakt door toezending van een afschrift aan bovengenoemde toezichthouders en publicatie in het elektronisch gemeenteblad.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 9 april 2020,

De secretaris, De burgemeester,

drs. M.C.J. Franken J.M. van Midden MSc

De burgemeester van Roosendaal,

J.M. van Midden MSc