Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Beleidsregel opwek eigen energie wind

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel opwek eigen energie wind
CiteertitelBeleidsregel opwek eigen energie wind
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-04-2020Nieuwe regeling

14-04-2020

gmb-2020-100773

Z/19/610873

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel opwek eigen energie wind

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen;

 

gelezen het voorstel van de eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling met zaaknummer Z/19/610873, kenmerk DOC/20/368234;

 

overwegende dat de raad op 24 februari 2020 de “Kaders duurzame energieopwekking eigen gebruik heeft vastgesteld met dien verstande dat (Amendement A2-2020):

 • De maximale ashoogte van 25 meter kan worden toegestaan zolang het initiatief een combinatie van zonnepanelen en kleine windmolens betreft en de afwijking naar oordeel van het college voldoende wordt gemotiveerd;

 

Overwegende dat met deze beleidsregels invulling wordt gegeven aan het raadsbesluit;

 

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen “Beleidsregel opwek eigen energie wind

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

1.1 In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  bestemmingsvlak: een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming volgens het geldende bestemmingsplan;

 • b.

  bouwperceel: een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels van het geldende bestemmingsplan een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  eigen energieverbruik: de gemiddelde hoeveelheid energie die de aanvrager per jaar verbruikt;

 • e.

  windturbine: door de wind aangedreven bouwwerk, waarmee energie wordt opgewekt;

 • f.

  zoekgebied: het gebied zoals aangeduid binnen het geldende bestemmingsplan, dat groter is dan het bouwperceel, en waarbinnen de bebouwing voor het betreffende agrarische bedrijf moet worden opgericht.

 

Artikel 2 Doel

De beleidsregel wind heeft als doel de richtlijnen voor het opwekken van windenergie voor eigen gebruik zoals vastgesteld in de “Kaders duurzame energieopwek eigen gebruik” uit te breiden, zodat het opwekken van windenergie voor eigen gebruik in meer gevallen toereikend zal zijn.

 

Artikel 3 Windturbine tot 15 meter as-hoogte binnen het bestemmingsplan

3.1 Een windturbine tot 15 meter as-hoogte wordt beoordeeld volgens het geldende bestemmingsplan, waarbij in ieder geval geldt dat:

 • a.

  de windturbine geplaatst moet worden binnen het bestemmingsvlak, waarbij voor een agrarische bedrijf geldt dat dit aansluitend aan het bouwperceel en in ieder geval binnen het zoekgebied moet zijn;

 • b.

  de aanvrager een erfinrichtingsplan moet aanleveren waaruit blijkt dat de windmolen landschappelijk wordt ingepast en een geheel vormt met de bestaande inrichting van het erf.

 

Artikel 4 Windturbines tot 15 meter as-hoogte die afwijken van het bestemmingsplan en windturbines tot 20 meter as-hoogte

4.1 Voor windturbines met een as-hoogte van 15 tot 20 meter kan worden afgeweken van het bestemmingsplan, indien:

 • a.

  uit een erfinrichtingsplan blijkt dat er sprake is van een goede landschappelijke inpassing en een goede ruimtelijke kwaliteitsverhouding tot de bebouwing en het landschap;

 • b.

  aantoonbaar is gemaakt dat een windturbine hoger dan 15 meter nodig is voor het eigen energieverbruik.

 

4.2 Indien een windturbine met een as-hoogte tot 15 meter as-hoogte niet binnen het bestemmingsplan past, kan hier van worden afgeweken, indien:

 • a.

  er wordt aangetoond dat het eigen energieverbruik de bouw van meerdere windturbines rechtvaardigt, waarbij;

  • 1.

   uit een erfinrichtingsplan moet blijken dat er sprake is van een goede landschappelijke inpassing en een goede ruimtelijke kwaliteitsverhouding tot de bebouwing en het landschap.

 • b.

  er wordt aangetoond dat het vanwege windstromen noodzakelijk is de turbine verder van het erf te plaatsen, de turbine kan dan geplaatst worden:

  • 1.

   binnen het zoekgebied middels een afwijkingsbevoegdheid in het bestemmingsplan;

  • 2.

   buiten het zoekgebied door middel van een omgevingsvergunning met uitgebreide procedure.

 

Artikel 5 Windturbine van 20 tot 25 meter as-hoogte

Om het opwekken van windenergie in meerdere gevallen toereikend te laten zijn, heeft het college de ruimte gekregen per situatie te beoordelen of een windturbine met een as-hoogte van 20 tot 25 meter toegestaan is, deze beoordeling zal gedaan worden op de volgende punten:

 • a.

  er moet aangetoond worden dat alleen een turbine met een as-hoogte van 20+ meter toereikend is voor de opwek ter grootte van het eigen energieverbruik, omdat er bijvoorbeeld obstructies zijn die de lagere luchtstromen belemmeren, zoals bomen of bebouwing;

 • b.

  er moet aangetoond worden dat er een combinatie wordt gemaakt met zonne-energie voor de opwek ter grootte van het eigen energieverbruik, waarbij geldt dat;

  • 1.

   dit bij voorkeur zon op dak moet zijn;

  • 2.

   indien zon op dak niet haalbaar is, dit via een zonneveld op eigen erf moet zijn.

 • c.

  bij de plaatsing van de windturbine gelden dezelfde voorwaarden als voor windmolens met een as-hoogte van 20 meter of lager.

 

Artikel 6 Slotbepaling

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als ‘Beleidsregel opwek eigen energie wind’.

 • 2.

  Deze regeling treedt 8 dagen na publicatie in werking.

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen in haar vergadering van 14 april 2020.

Het college voornoemd,

de burgemeester, Adjunct gemeentesecretaris/directeur,

drs. E. van Lente H.J. van der Woude