Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2.5 van de “Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Limburg-Noord 10 april 2020”:

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex artikel 2.5 van de “Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Limburg-Noord 10 april 2020”:
CiteertitelAanwijzingsbesluit COVID 19 recreatiestrant Mookerplas gemeente Mook en Middelaar
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 176 van de Gemeentewet
  2. artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-2020aanwijzingsbesluit COVID 19 recreatiestrant Mook en Middelaar

15-04-2020

bgr-2020-403

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2.5 van de “Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Limburg-Noord 10 april 2020”:

De voorzitter van de veiligheidsregio Limburg-Noord,

 

gelet op artikel 176 Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s;

gelet op artikel 2.5 van de “Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Limburg-Noord 10 april 2020”;

 

overwegende:

dat door de politie in de gemeente Mook en Middelaar de afgelopen periode is vastgesteld dat op het recreatiestrand aan de Mookerplas met regelmaat sprake is van groepsvorming en het niet in acht nemen van het in artikel 2.2 van de Noodverordening COVID-19 opgenomen afstandscriterium van minimaal 1,5 meter tussen de aanwezige personen;

dat het waarschuwen en/of verbaliseren van de overtreders onvoldoende het gewenste effect heeft opgeleverd;

dat dit gebied reeds eerder tijdelijk is aangewezen als verboden gebied en locatie;

dat de vrees bestaat dat het openhouden van dit strand zal leiden tot situaties die niet langer door de politie te handhaven te zijn;

dat derhalve een aanwijzing voor onbepaalde tijd noodzakelijk wordt geacht;

dat het van belang is dat de voorschriften uit de Noodverordening COVID-19 strikt worden nageleefd;

 

gezien het daartoe strekkende verzoek van de burgemeester van Mook en Middelaar;

besluit:

 

met onmiddellijke ingang voor onbepaalde tijd als verboden gebied en locatie in de zin van artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 aan te wijzen in de gemeente Mook en Middelaar, zoals nader aangegeven op bijgaande kaart:

- het recreatiestrand aan de Mookerplas.

 

Het is daardoor voor een ieder verboden zich te bevinden in dit gebied en locatie, uitgezonderd de personen genoemd in het tweede lid van artikel 2.5. Daarnaast gelden de algemene uitzonderingen genoemd in artikel 3.1 van de Noodverordening.

 

Dit verbod geldt tot weder intrekking of wijziging anderszins.

 

A.Scholten

Voorzitter Veiligheidsregio Limburg-Noord