Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Zeeland

Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, als bedoeld in artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland 27 maart 2020 (Aanwijzing van gebieden als bedoeld in artikel 2.5 van de Noodverordeningordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland met betrekking tot de eilandjes in het Grevelingenmeer gelegen in de gemeente Schouwen-Duiveland met het oog op voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19).

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Zeeland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, als bedoeld in artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland 27 maart 2020 (Aanwijzing van gebieden als bedoeld in artikel 2.5 van de Noodverordeningordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland met betrekking tot de eilandjes in het Grevelingenmeer gelegen in de gemeente Schouwen-Duiveland met het oog op voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19).
Citeertitel
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageEilanden Grevenlingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-04-2020Nieuwe regeling

03-04-2020

bgr-2020-397

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, als bedoeld in artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland 27 maart 2020 (Aanwijzing van gebieden als bedoeld in artikel 2.5 van de Noodverordeningordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland met betrekking tot de eilandjes in het Grevelingenmeer gelegen in de gemeente Schouwen-Duiveland met het oog op voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19).

De voorzitter van de Veiligheidsregio, overwegende dat:

- er een pandemie is door het Coronavirus (COVID-19);

- het virus COVID-19 een groep A-infectieziekte is;

- in verband met deze crisis, dan wel de verdere ontwikkeling daarvan, op 12 maart 2020 landelijk GRIP 4 is gaan gelden voor de Veiligheidsregio’s in Nederland;

- om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn omdat medische capaciteit van ziekenhuizen, andere zorginstellingen eb de GGD’en onder druk staat;

- de voorzitter van de Veiligheidsregio, in opdracht van de Minister voor Medische Zorg en Sport in opdracht van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 maart 2020 en met gebruikmaking van artikel 39, lid 1 van de Wet op de Veiligheids-regio’s inmiddels een Noodverordening COVID19 veiligheidsregio Zeeland heeft vastgesteld;

- dat de noodverordening voornoemd, in opdracht van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 maart 2020 en met gebruikmaking van artikel 39 lid 1 van de Wet op de Veiligheidsregio’s op 27 maart 2020 (wederom) is geactualiseerd;

- in artikel 2.2 lid 1 van deze noodverordening het verboden is om zich in een groep van drie of meer personen op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter;

- dat het verbod als geschreven in artikel 2.2, lid 1 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland 27 maart 2020 niet van toepassing is op:

a) personen die een gezamenlijke huishouding vormen, en

b) kinderen tot en met 12 jaar die samenspelen onder toezicht van een of meer van hun ouders of voogden die daarbij onderling een afstand van 1,5 meter in acht nemen;

- dat Staatsbosbeheer heeft aangegeven dat in verband met de opening van het vaarseizoen en de daarmee te verwachten drukte in de havens van de eilandjes, de ervaring leert dat de boten in rijen langs/tegen elkaar aanmeren. Hiermee komt de 1,5 meter regel ernstig in het gedrang;

- dat ondanks het verbod op recreatief nachtverblijf een aanwijzing voor de dagperiode een aanwijzing noodzakelijk is om aan de 1,5 meter regeling te voldoen;

- dat de Voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond de eilandjes in het Grevelingenmeer gelegen in de gemeente Goeree- Overflakkee heeft aangewezen als verboden gebied.

- dat aanwijzing als verboden gebied van de eilandjes gelegen in de gemeente Schouwen-Duiveland zorgt voor een uniform beleid en duidelijkheid voor de recreanten.

- dat artikel 2. 5 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland de mogelijkheid biedt gebieden en locaties aan te wijzen waar het een ieder verboden is zich te bevinden;

 

Besluit het volgende vast te stellen:

 

 

 

Artikel 1. Aangewezen plaats Dit aanwijzingsbesluit geldt voor gemeente Schouwen Duiveland : de in het Grevelingenmeer gelegen eilanden Archipel, Veermansplaat, Dwars in de weg, Stampersplaat en de Mosselbanken. Dit gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende gebiedskaart. Artikel 2. Verboden

1. Het is verboden om in het aangegeven gebied vanaf vrijdag 3 april 2020 vanaf 12:00 aanwezig te zijn.

2. Dit verbod geldt in ieder geval niet voor:

a. de in art. 2.5 lid 2 onder a en b van de Noodverordening COVID-19 Veiligheids-regio Zeeland 8 april 2020 aangewezen personen.

 

Artikel 3. Opvolgen aanwijzingen

Alle aanwijzingen ter uitvoering van deze verordening gegeven door daartoe bevoegde ambtenaren dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.

Artikel 4. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij dit aanwijzingsbesluit zijn belast de toezichthouders als bedoeld in artikel 4.2 onder a en b en d van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland 27 maart 2020.

De Buitengewoon Opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 142, eerste lid, onderdeel a, van het Wetboek van Strafvordering van Middelburg zijn in het besluit van 17 maart 2020 aangewezen als ambtenaren die (ook) belast zijn met het toezicht en naleving van de eerder genoemde Noodverordening. Op grond van het overgangsrecht (art. 5.3 Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland 27 maart 2020) zijn en blijven zij ook aangewezen om mede op de naleving van dit aanwijzingsbesluit toe te zien

Artikel 5. Strafbepaling

Handelen in strijd met de voorschriften uit de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland 27 maart 2020 levert een overtreding op en is strafbaar gesteld in artikel 443 Wetboek van Strafrecht (Sr). Dit wordt bestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie. Het niet naleven van dit aanwijzingsbesluit valt hieronder.

 

Artikel 6. Slotbepalingen

Dit aanwijzingsbesluit treedt direct in werking nadat zij bekend gemaakt is en geldt vanaf vrijdag 3 april 2020 12:00 uur tot het moment dat deze maatregel weer wordt ingetrokken.

Dit aanwijzingsbesluit wordt zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van de raad van de gemeente Schouwen-Duiveland , de commissaris van de Koning in de provincie Zeeland en het hoofd van het arrondissementsparket Zeeland – West-Brabant..

 

 

 

 

 

Vastgesteld op 2 april 2020 te Middelburg,

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland,

J.A.H. Lonink