Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Subsidieregeling Energiefonds Raalte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Energiefonds Raalte
CiteertitelSubsidieregeling Energiefonds Raalte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Raalte/325451/CVDR325451_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-202031-12-2022nieuwe regeling

31-03-2020

gmb-2020-98600

15389-2020

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Energiefonds Raalte

Het college van burgemeester en wethouders van Raalte;

gelet op het bepaalde in Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Raalte 2014;

met inachtneming van titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

vast te stellen als volgt:

Subsidieregeling Energiefonds Raalte

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze regeling neemt de begripsomschrijvingen van de Algemene subsidieverordening Raalte 2014 over en verstaat verder onder:

 • a.

  Aanvrager: Organisatie, die verzoekt om een subsidie op grond van deze verordening.

 • b.

  AGVV: Verordening EG Nr. 651/2014 d.d. 17 juni 2014 (dan wel de publicatie die hiervoor op enig moment in de plaats treedt), betreffende de Algemene Groepsvrijstellingsverordening waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen art. 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard, PbEU L 187/1van 26 juni 2014.

 • c.

  Asv: Algemene subsidieverordening Raalte 2014.

 • d.

  Basistarief: looptijdvaste basisrente welke periodiek door het College wordt vastgesteld op basis van marktontwikkelingen.

 • e.

  Bijlage: de tot deze regeling behorende bijlage.

 • f.

  Duurzame energie: energie opgewekt met installaties als genoemd in de actuele Energielijst.

 • g.

  Energiebesparing: het nemen van één of meerdere maatregelen genoemd in de actuele Energie-lijst die aantoonbaar leiden tot een reductie van CO2-emissies als gevolg van een verminderd verbruik van fossiele brandstoffen.

 • h.

  Energiefonds Raalte: Projectorganisatie binnen de gemeente belast met de uitvoering van deze verordening.

 • i.

  Energielening Raalte: Financiering op grond van deze verordening.

 • j.

  Energielijst: Overzicht van maatregelen die in aanmerking komen voor de Energie Investeringsaftrek (gepubliceerd op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland www.rvo.nl).

 • k.

  Financiering: Subsidie in de vorm van een lening op grond van deze verordening.

 • l.

  Financieringsaanvraag: dossier aangeleverd door een initiatiefnemer van een project met alle relevante informatie (technisch financieel, organisatorisch en anderszins) nodig voor de beoordeling en besluitvorming.

 • m.

  Financieringsdocumentatie: de documenten waarin de afspraken tussen de gemeente Raalte en de initiatiefnemer zijn vastgelegd die betrekking hebben op de financiering, bestaande uit een subsidiebeschikking en een financieringsovereenkomst.

 • n.

  Financieringsovereenkomst: overeenkomst tussen gemeente Raalte en een organisatie waarin de voorwaarden van een financiering van een project zijn vastgelegd. Een model is opgenomen in het Intern procedurehandboek.

 • o.

  Intern procedurehandboek: handboek vastgesteld door het college waarin de processen binnen het Energiefonds Raalte worden omschreven die ten grondslag liggen aan de besluitvorming rondom de financiering van een project.

 • p.

  Kosteneffectiviteit: de gangbare verhouding tussen de prijs van een technologie en de energieopbrengst van deze technologie.

 • q.

  Lening: verstrekking van een geldsom door het college aan een organisatie welke op een overeengekomen moment of momenten moet worden terugbetaald.

 • r.

  Leningnemer: ontvanger van de subsidie in de vorm van een lening.

 • s.

  Minimaal Rentetarief: looptijdvaste minimale rente die in rekening wordt gebracht.

 • t.

  Organisatie: rechtspersoon, samenwerkingsverband van rechtspersonen of samenwerkingsverband van natuurlijke personen of kerken naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid.

 • u.

  Project: een activiteit gericht op energiebesparing en/of opwekking van duurzame energie uitgevoerd door een organisatie in de gemeente Raalte waaraan het college financiering zal bieden of overweegt te bieden.

 • v.

  Regeling: Subsidieregeling Energiefonds Raalte.

 • w.

  Rentekorting: vaste korting in %-punten ten opzichte van het basistarief.

 • x.

  Subsidiebeschikking: beschikking waarin de voorwaarden met betrekking tot het verstrekken van een subsidie zijn vastgelegd.

 

Artikel 2. Algemene bepalingen

 • 1.

  Een financiering op grond van deze verordening wordt aangehaald als Energielening Raalte.

 • 2.

  Een Energielening Raalte mag gestapeld worden met andere subsidies. Indien ter zake van het project reeds door een bestuursorgaan subsidie is verstrekt, wordt de hoogte van de Energielening Raalte zodanig aangepast dat er sprake is van geoorloofde staatssteun.

 • 3.

  Het college verricht een staatssteuntoets om te borgen dat er sprake is van geoorloofde staatssteun. Daarbij bepalen burgemeester en wethouders:

  • a.

   of er sprake is van een grensoverschrijdend effect, en zo ja,

  • b.

   of de De-minimisverordening van toepassing kan worden verklaard op de voorgenomen financiering.

Artikel 3. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van een financiering door het college voor de in artikel 4 bedoelde activiteiten.

Artikel 4. Subsidiabele activiteiten

Een Energielening Raalte kan worden verstrekt voor een project op het gebied van energiebesparing en/of de opwekking van duurzame energie.

Artikel 5. Doelgroep

Een Energielening Raalte wordt uitsluitend verstrekt aan een organisatie.

Artikel 6. Aanvraagvereisten

Een aanvraag voor een Energielening Raalte wordt ingediend door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier. In afwijking op artikel 6, derde lid, van de ASV gaat een aanvraag in ieder geval vergezeld van:

 • a.

  een offerte of overeenkomst voor de realisatie van een project, waarin een duidelijke specificatie en onderbouwing van de kostenposten is weergegeven;

 • b.

  een verklaring dat de aanvrager geen organisatie in moeilijkheden is, als bedoeld in artikel 2 van de AGVV, ondertekend door een daartoe gemachtigde persoon.

 • c.

  een verklaring waarin de aanvrager aangeeft of, en zo ja hoeveel staatssteun zij reeds heeft ontvangen (de-minimisverklaring).

 

Artikel 7. Subsidievereisten

 • 1.

  Om voor een Energielening Raalte in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   de aanvrager is eigenaar of pachter/huurder van het vastgoed of terrein waarop het project wordt gerealiseerd;

  • b.

   het project zal worden gerealiseerd door of in opdracht van de aanvrager en blijft na realisatie eigendom van aanvrager;

  • c.

   het project wordt gerealiseerd in de gemeente Raalte;

  • d.

   de Energielening Raalte wordt enkel gebruikt voor de realisatie van het project.

  • e.

   de kosteneffectiviteit van het project wijkt niet meer dan 50% af van andere gangbare en vergelijkbare situaties.

 • 2.

  Indien het College besluit een kredietwaardigheidstoets uit te voeren dan dient als resultaat van de toets de aanvrager als voldoende kredietwaardig aangemerkt te worden.

Artikel 8. Niet subsidiabele kosten

Voor de Energielening Raalte komen in ieder geval niet in aanmerking:

 • a.

  de kosten waartoe al verplichtingen zijn aangegaan vóór de ontvangst van de aanvraag.

 • b.

  de BTW voor zover deze door de aanvrager kunnen worden teruggevorderd.

 

Artikel 9. Hoogte van de lening en rente

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegewezen Energielening Raalte bedraagt niet minder dan € 5.000,- en niet meer dan € 50.000,-.

 • 2.

  Een organisatie kan meerdere Energieleningen Raalte toegewezen krijgen met dien verstande dat de som aan leningen niet meer bedraagt dan € 50.000.

 • 3.

  Het college hanteert voor een Energielening Raalte

  • a.

   vanaf € 5.000 tot € 25.000 een financieringspercentage dat maximaal gelijk is aan 75% van de investering van een Project.

  • b.

   vanaf € 25.000 tot € 50.000 een financieringspercentage dat maximaal gelijk is aan 50% van de investering van een Project.

 • 4.

  Indien door een nieuwe Energielening Raalte aan een organisatie de som aan financieringen boven € 25.000 uitkomt, dan geldt voor deze nieuwe Energielening Raalte een financieringspercentage van maximaal 50%.

 • 5.

  De Energielening Raalte betreft een annuïtaire lening met maandelijkse aflossing op basis van een automatische incasso.

 • 6.

  Het rentetarief is afhankelijk van de looptijd en bestaat uit het basistarief op het moment van toekenning van de Energielening Raalte en een mogelijke rentekorting:

  • a.

   looptijd 5 jaar: 5-jaars basistarief minus rentekorting;

  • b.

   looptijd 10 jaar: 10-jaars basistarief minus rentekorting;

  • c.

   looptijd 15 jaar: 15-jaars basistarief minus rentekorting.

 • 7.

  Het rentetarief zal nooit lager zijn dan het minimum rentetarief.

 • 8.

  Het college stelt het basistarief, de rentekorting en het minimum rentetarief vast en behoudt zich het recht voor om deze tussentijds aan te passen.

 • 9.

  Wijzigingen van rentekorting en/of minimum rentetarief zijn niet van toepassing op reeds afgesloten leningen.

Artikel 10. Verleningsprocedure

 • 1.

  In aanvulling op de bepalingen in de ASV maakt het college voor de verleningsprocedure gebruik van het Intern procedurehandboek.

 • 2.

  De in het Intern procedurehandboek beschreven minimale stappen om tot financiering te komen zijn:

  • a.

   Bij een positieve beoordeling van de financieringsaanvraag:

   • worden de voorwaarden waaronder de financiering wordt verstrekt vastgelegd in de financieringsovereenkomst; en

   • wordt de toekenning van de financiering vastgelegd in een subsidiebeschikking.

  • b.

   Het college stuurt twee ongetekende exemplaren van de financieringsovereenkomst toe aan de aanvrager. De aanvrager dient beide exemplaren van de financieringsovereenkomst getekend te retourneren. Het college ondertekent vervolgens beide exemplaren en stuurt één exemplaar terug aan de aanvrager, als bijlage bij de subsidiebeschikking.

Artikel 11. Verplichtingen leningnemer

In aanvulling op de verplichtingen genoemd in artikel 11 van de ASV dient de leningnemer het project binnen 6 maanden, na ondertekening van de financieringsovereenkomst, gerealiseerd te hebben. De leningnemer kan schriftelijk verzoeken eenmalig de termijn voor realisatie met 6 maanden te verlengen.

 

Artikel 12. Vaststelling en verantwoording

 • 1.

  In afwijking op artikel 14, eerste lid, van de ASV dient voor alle subsidies verleend op grond van deze regeling altijd een aanvraag tot vaststelling te worden ingediend,

 • 2.

  Een aanvraag tot vaststelling van de subsidie gaat vergezeld van:

  • a.

   een eindfactuur van het project en beeldmateriaal dat aantoont dat het project is gerealiseerd;

  • b.

   betaalbewijzen die aantonen dat het deel van de investering dat niet door de Energielening Raalte wordt gedekt is aanbetaald.

Artikel 13. Uitbetaling en bevoorschotting

 • 1.

  Uitbetaling van de Energielening Raalte geschiedt bij vaststelling van de subsidie.

 • 2.

  Het college is bevoegd om, in situaties waarbij de leningnemer op basis van de offerte een aanbetaling dient te doen die hoger is dan 25% van de investering, een voorschot uit te betalen die gelijk is aan het deel van de aanbetaling die boven de 25% van de investering ligt, met dien verstande dat het voorschot maximaal 75% van de lening bedraagt. Uitbetaling van het voorschot vindt plaats op basis van een verzoek van de leningnemer die daarbij een tussenfactuur dient te overleggen.

Artikel 14. Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze regeling naar het oordeel van burgemeester en wethouders zou leiden tot een onredelijke beslissing, kunnen burgemeester en wethouders afwijken van het bepaalde in deze regeling.

 

Artikel 15. Plafond

 • 1.

  Het plafond voor deze regeling bedraagt het door de gemeenteraad in de begroting vastgesteld bedrag, zijnde € 152.000 (zegge: honderdtweeënvijftigduizend euro).

 • 2.

  De gemeenteraad kan het plafond als genoemd in het vorige lid gedurende de looptijd van de regeling bijstellen.

 • 3.

  Dreigt het plafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige aanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 16. Communicatie

Communicatie over het aangaan van een financieringsovereenkomst mag uitsluitend geschieden na goedkeuring van het college.

 

Artikel 17. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Energiefonds Raalte.

 

Artikel 18. Inwerkingtreding, wijziging en duur

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling vervalt op 31 december 2022, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Raalte, 31 maart 2020

Burgemeester en wethouders van Raalte

de secretaris,

de burgemeester

Bijlage behorende bij de Subsidieregeling Energiefonds Raalte

 

Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

 

Artikel 1: Begripsbepaling

Deze bijlage neemt de begripsomschrijvingen van de regeling over en verstaat verder onder:

 • a.

  Asbest: vezelachtige silicaten zoals actinoliet (CAS-nummer 77536-66-4), amosiet (CAS-nummer12172-73-5), anthofylliet (CAS-nummer 77536-67-5), chrysotiel (CAS-nummer 12001-29-5), cro-cidoliet (CAS-nummer 12001-28-4) en tremoliet (CAS-nummer 77536-68-6);

 • b.

  Maatschappelijke organisatie: rechtspersoon zonder winstoogmerk, niet zijnde een overheidsorganisatie, met een doelstelling die zich richt op maatschappelijke behoeften en vraagstukken en die binnen de gemeentegrenzen van Raalte grond of vastgoed in eigendom heeft en/of huurt.

 • c.

  Minimaal Rentetarief: looptijdvaste minimale rente die in rekening wordt gebracht.

 • d.

  Rentekorting: vaste korting in %-punten ten opzichte van het basistarief.

 • e.

  Zonnepanelen: een productie-installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit uit zonlicht of zonnecollectoren die zonne-energie omzetten in warmte.

 

Artikel 2: Doel en reikwijdte

Met deze bijlage wordt invulling gegeven aan artikel 9, achtste lid, van de regeling.

 

Hoofdstuk II: Basistarief

 

Artikel 3. Basistarief

Als basistarief voor de Energielening Raalte wordt een rente gehanteerd van:

 • 1,7 % bij een subsidie in de vorm van een lening met een looptijd van 5 jaar

 • 2,0% bij een subsidie in de vorm van een lening met een looptijd van 10 jaar

 • 2,3% bij een subsidie in de vorm van een lening met een looptijd van 15 jaar

 

 

Hoofdstuk III: Maatschappelijke organisaties

 

Artikel 4. Rentekorting

In situaties waarbij de Energielening Raalte wordt aangevraagd door een maatschappelijke organisatie wordt een rentekorting op de basisrente gehanteerd van 0,5%.

 

Hoofdstuk IV: Asbest eraf zon erop

 

Artikel 5. Rentekorting

In situaties waarbij een Energielening Raalte wordt aangevraagd voor zonnepanelen op een dak of terrein alwaar op hetzelfde postadres het asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking zal worden verwijderd, wordt een rentekorting op de basisrente gehanteerd van 0,5%.

 

Artikel 6. Aanvullende eisen aanvraag

 

Aanvullend op artikel 6 van de regeling gaat een aanvraag die betrekking heeft op een project als genoemd in artikel 5 van deze bijlage in ieder geval vergezeld van:

 • a.

  beeldmateriaal van het dak van asbesthoudend materiaal waarbij het beeldmateriaal is voorzien van de datum waarop het is gemaakt;

 • b.

  een offerte, factuur of overeenkomst voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking;

 • c.

  indien van toepassing het nummer dat is toegewezen aan het dak in het landelijk asbestvolgsysteem waaronder de melding van de verwijdering van asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking is ingevoerd.

 

Artikel 7. Vereisten toepassing rentekorting

Om voor de rentekorting als bedoeld in artikel 5 van deze bijlage in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  het aantal m2 te verwijderen asbesthoudend materiaal bedraagt minimaal 100 m2;

 • b.

  het dak waarop of terrein waar de zonnepanelen worden geïnstalleerd is gelegen op hetzelfde postadres als het dak waarvan het asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking is verwijderd.

 

Artikel 8. Aanvullende eisen vaststelling en verantwoording

In aanvulling op artikel 12 van de regeling geldt voor de vaststelling en verantwoording dat:

 • a.

  De leningnemer beeldmateriaal dient te overleggen van het dak waarvan het asbest is verwijderd.

 • b.

  Indien de aanvraag voor subsidie niet vergezeld was van het nummer dat is toegewezen aan het dak in het landelijk asbestvolgsysteem waaronder de melding van de verwijdering van asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking is ingevoerd, als bedoeld in artikel 6, toont de leningnemer alsnog aan dat het asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking is verwijderd door overlegging van het nummer dat is toegewezen aan het dak in het landelijk asbestvolgsysteem waaronder de melding van de verwijdering van asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking is ingevoerd.

 

Hoofdstuk V: Minimaal rentetarief

 

Artikel 9. Minimaal rentetarief

Het rentetarief van een Energielening Raalte zal niet minder bedragen dan 1%.

 

 

Bijlage bij de Subsidieregeling Energiefonds Raalte, zoals vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders

d.d. 31 maart 2020, nr. @@

Mij bekend,

de secretaris,