Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
CJG Drimmelen Geertruidenberg

Aanwijzingsbesluit archivaris BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCJG Drimmelen Geertruidenberg
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit archivaris BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg
Citeertitel
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3a van het Archiefbesluit 1995

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-03-202001-01-2020Nieuwe regeling

03-02-2020

bgr-2020-359

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit archivaris BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg

Het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg (hierna genoemd: BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg),

in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 40, tweede lid jo van de Archiefwet 1995;

 

Gelet op artikel 3a van het Archiefbesluit 1995;

 

Besluit:

 

  • I.

    als archivaris te aan te wijzen: mevrouw Y. Welings.

De aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum dat de uitoefening van de functie van archivaris geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden van de betreffende ambtenaar.

 

  • II.

    dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2020 en wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit archivaris BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg.

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld te Geertruidenberg op 3 februari 2020.

Het bestuur van de BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg,

M.P.C. Hofkens J.G.M. Vissers

 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van publicatie een bezwaarschrift indienen bij de BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg, p/a postbus 190, 4940 AD Raamsdonksveer. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

 

Belanghebbenden kunnen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat u ook een bezwaarschrift hebt ingediend.

 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;

  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en

  • de reden(en) waarom u het niet eens bent met het besluit.